Microinvest Invoice Pro 3.00.002

3
7111

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране от ново поколение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури и др.

В Microinvest Invoice Pro са включени всички необходими атрибути за издаване на документи според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени като се дава възможност на всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране.

Особено интересна е възможността счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, било то от другия край на света.

Microinvest Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови операционни системи на Microsoft. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Microinvest Invoice Pro 3.00.002:

Екипът на Microinvest Ви информира, че в настоящата версия е направена промяна в инсталационния файл на Microinvest Invoice Pro. Предоставени са две възможности за протичане на инсталация: версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО. Версия 3.00.101 – СУПТО предостaвя възможност за връзка с избран касов апарат и печат на касова бележка при избран тип плащане: В Брой, По карта и Комбинирано.
Преминаване от СУПТО версия към версия 3.00.002 на програмата на потребителско ниво не е възможна.

⦁ Добавен е нов модул Управление на касов апарат в меню Други – версия 3.00.101 – СУПТО. Модулът се състои от две секции Управление на касов апарат и Устройства:
⦁ Секция Управление на касов апарат – предоставя възможност за извеждане на следните данни:
⦁ Внасяне/изнасяне на суми от касов апарат;
⦁ Изготвяне на дневни отчети: Z – отчет и X – отчет;
⦁ Изготвяне на месечни отчети: кратък отчет и пълен отчет;
⦁ Извеждане на дубликат на последна бележка;
⦁ Секция Устройства – секцията служи за извършване на необходимите настройки за връзка с касов апарат. Включва списък с устройства за принтиране. Секция Разширени – позволява вписване на по-детайлнo вписване на данни, тип настройки за избраният касов апарат;
⦁ Добавена е контекстно вградена помощ за всяко активно поле (поле, в което е позициониран курсора на мишката), секция Съобщения на Помощен панел;
⦁ Добавена е клавишна комбинация за извеждане на модул Управление на касов апарат – CTRL+K – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е промяна в модул Настройки, меню Други. Секция Устройства е преместена в меню Други→Управление на касов апарат – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавени са нови бутони в лентата с бързи бутони на програмата:
⦁ Проверка на ДДС – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Импорт от Microinvest Склад Pro – версия 3.00.002;
⦁ Международен документ – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Управление на касов апарат – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направено е обновяване на протоколи за връзка с касов апарат – добавени са нови модели в списъка за избор, както и оптимизация в осъществяване на връзката със съществуващи – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавена е нова функционалност – автоматично попълване на поле Мярка, след избор на стока и преминаване в следващо поле с бутон Enter и Tab в модул Издаване на документ, меню Операции – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Премахната е настройка Визуализация на УНП от меню Други→Настройки→Основни – версия 3.00.002;
⦁ Премахнато е предупредително съобщение за загуба на данни в меню Операции→ Издаване на документ при изход без налични данни в него – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Премахната е автоматично извежданата стойност „0“ от поле Скорост, меню Други→Управление на касов апарат→Устройства→Разширени – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в проверка за валидация на връзка с касов апарат при издаване на документ Проформа фактура;
⦁ Направена е оптимизация в проверка за валидация на връзка с касов апарат и избран тип плащане По сметка;
⦁ Направена е оптимизация при изчисляване на стойността на ДДС при включена активна настройка Цените на стоките са с включено ДДС, меню Други→Настройки→Основни и избрана група – 9% ДДС за конкретна стока, меню Редакция→Стоки – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация за документ Проформа фактура в следните направления – версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Генериране на УНП;
⦁ Добавяне на УНП при визуализация на документа;
⦁ Добавено е УНП към документ Дебитно известие (ДИ) – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при извеждане на УНП за документ Дебитно известие (ДИ) – версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ във фискален бон;
⦁ печат на документ Дебитно известие (ДИ);
⦁ Направена е оптимизация при извеждане на стоки по съответните групи във фискален бон за фирма нерегистрирана по ЗДДС за документи тип Сторно и Стокова разписка;
⦁ Направена е оптимизация в поле номер на фискална памет при редакция на документи тип Сторно и Кредитно известие (КИ) – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при печат на Номер на фискална памет във фискален бон при документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при въвеждане на символи в поле УНП в документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно – малки и главни символи – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в поле номер на фискален бон и номер на фискална памет при изтриване на съдържанието им за документи тип Кредитно известие (КИ) и Сторно – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при ръчно изтриване на УНП в документи – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при изчистване на полета УНП, номер на фискален бон, номер на фискална памет, дата и час на фискален бон и причина при смяна на тип на документа – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е визуална оптимизация на колона Вид на плащането в справка Данни за плащания по продажби, меню Справки→Национална Агенция за Приходите – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е визуална оптимизация на колона Тип на плащането в справка Хронология и статус на документите, меню Справки – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в справка Продажба по партньори, на ниво Партньор и групата, в която е включен – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в извеждане на суми в следните справки – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Продажби по стоки;
⦁ Издадени документи;
⦁ Монитор на операции;
⦁ Направена е оптимизация в правата на инсталационната директория на програмата – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в извежданият номер на версия при стартиране, спрямо избрания тип визуален стил – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Добавен е одиторски профил във връзка с изисквания от Наредба Н–18 – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при вход в програмата на ниво потребител с различна група от администратори – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в списък за избор на потребител в меню Справки→Национална Агенция за Приходите→панел Параметри и обработка→секция Параметри – версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация в списъка с функционалности в меню Операции. Премахнати са следните импорти за версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Бърз импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Обобщен импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Направена е оптимизация за избор на версия при стартиране на инсталационен файл Setup_InvoicePro.exe;
⦁ Направена е промяна в директорията на конфигурационните настройки за връзка с касов апарат;
⦁ Направена е оптимизация при сортиране на COM порт, меню Други→Управление на касов апарат→Устройства;
⦁ Добавена е контрола при въвеждане на нова банкова сметка, при съществуваща стара без посочен IBAN, меню Редакция→Администриране→Моята фирма – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО;
⦁ Направена е оптимизация при изтриване на група от номенклатура в следните модули – версия 3.00.002:
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Направена е оптимизация при извършване на редакция на данни при работа в мрежа за следните модули – версия 3.00.002:
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Меню Редакция→Документи;
⦁ Добавена е възможност за връщане на фокус в поле стока след затваряне на филтър;
⦁ Добавена е възможност за затваряне на прозорец чрез бърз бутон ESC в следните прозорци – версия 3.00.002 и версия 3.00.101 – СУПТО:
⦁ Меню Файл→Архивиране на фирма;
⦁ Меню Файл→Възстановяване на фирма;
⦁ Меню Операции→Импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Меню Операции→Обобщен импорт от Мicroinvest Склад Pro;
⦁ Меню Операции→Импорт на стоки;
⦁ Меню Операции→Импорт на партньори;
⦁ Меню Редакция→Партньори;
⦁ Меню Редакция→Стоки;
⦁ Направена е оптимизация в компоненти, необходими за извършване на настройка с касов апарат, версия СУПТО в следните направления:
⦁ Инсталационен файл setup_invoicepro.exe
⦁ При стартиране на програмата;
⦁ Добавена е по-стриктна проверка и забрана за дублиране на документ;
⦁ Направена е оптимизация при извършване редкация на данни за партньор – изтриване на адрес в секция Адреси, меню Редакция→Партньори;
⦁ Добавена е логика за печат на ДДС групи по стоки към касов апарат.

Официална страница
Изтегли: Microinvest Invoice Pro 3.00.002 за Windows 32-bit (306 MB)
Изтегли: Microinvest Invoice Pro 3.00.002 за Windows 64-bit (325 MB)

3
ДОБАВИ КОМЕНТАР

avatar
3 Коментари
0 Отговори на коментарите
3 Последователи
 
Коментарът с най-много реакции
Най-горещият коментар
  Абонирай се  
нови стари оценка
Извести ме за
Константин
Константин

Линка не работи.

Коко
Коко

Вече съм с новия „ПРО“ по при4нуда и първи впечатления “ За бога братя не го качайте“ – Абсолютно тежък и неразбираем и в същото време Виндоуса ви става мармалад и от протоколи, а и преинстала ви е в кърпа вързан.

Пенчо
Пенчо

НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ ТАЗИ ВЕРСИЯ ИСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ ПО ДДС НОМЕР!!!!