Премини към съдържанието
  • публикации
    47
  • коментари
    37
  • прегледи
    25231

За този блог

Малката Душа - да се научим да прощаваме

Публикации в този блог

 

Теория на торсионните полета

Торсионни полета Терминът торсионно поле(ТП) е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далекодействуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. ТП представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергия- та е вторично следствие от измененията на ТП.За ТП няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.Но подхода към изучаването им е неправилен защото се върви от частното към общото, а не обратно.Тоест теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета,а не всички възможни.На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това.Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел - между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали. Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това при прехода се излъчват и торсионни вълни, които са породени от собственото въртене на електрона.Те представляват "памет" за миналото въртене на частицата - нещо като инерция. Импулсът на собственото въртене - спинът може да се "откъсне" от частицата. Например при реакцията на разпад на неутрона не се изпълнява законът за запазване - сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата - това са частиците неутрино. Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене е информацията, която определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване се нарича вторично торсионно поле. Квантите на торсионното поле - са тордиони. Например едни от тях са нискоенергийните(реликтови) неутрино. Всичко което се върти създава торсионно поле, а също и пространството, което е усукано, а макротелата също създават торсионно поле дори и да не се въртят, тъй като се състоят от частици които се въртят и имат сумарен магнитен момент. Ние сме приемопредаватели на торсионните взаимодействия във Вселената.Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум.Торсионните полета могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум(ФВ) и той реагира на това със създаване на торсионни полета(ефект на формата). Веществото винаги има торсионно поле. Съществуват статични и вълнови торсионни полета. Спрямо торсионните вълни ФВ се държи като холографска среда. В резултат от въздействието на торсионно поле върху друг обект последният ще измени само спиновото си състояние. Вследствие на информационни изменения протичат физическите процеси. В резултат на информационно въздействие се изменя спиновото структурно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в резултат на което може да се отдели или погълне енергия поради преустройване на структурата(по устойчивата изисква повече енергия, а по-неустойчивата по-малко). Информационното въздействие само по себе си не носи енергия, но въздействувайки на системата върху нейната точка на бифуркация т.е. на точката на неустойчиво равновесие, този сигнал може много силно да измени енергетическото състояние на системата не носейки при това никаква енергия. Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. В резултат на това спиновете на елементите на ФВ се ориентират по торсионното поле на източника повтаряйки структурата му. При това ФВ остава достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле на източника, като запазва спиновата структура доста дълго.Тази спинова пространствена структура популярно се нарича "фантом". При въздействие на външно торсионно поле върху веществото, също протича спинова поляризация, която се запазва достатъчно дълго след премахване на външното торсионно поле - ефект на торсионна памет. Честотата на въртене на торсионните вихри се изменя в зависимост от обема на ин- формацията с увеличаване на скоростта се увеличава и обема на информацията. Силите които усукват торсионните полета на дясно и способствуват за съхранение на информацията са позитивни, а силите които разсукват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни,защото изтриват или изкривяват информацията. Торсионните полета могат да се усложняват и да стават многослойни. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменения на характеристиките на обектите и отделяне на енергия. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта.Торсионните полета биват леви и десни, а също статични и динамични. По-слабите леви торсионни полета забавят протичането на биологичните процеси и са се използували за съхранение на мумии. Постоянния магнит поражда статистическо торсионно поле,а променливото магнитно поле поражда променливо торсионно поле. Торсионна матрица В торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно глобалното разпределение на спиновете на съставящите ги частици. Всяка промяна в това разпределение се отразява мигновено върху структурата на физическия вакуум тъй като е съпроводена с излъчване на торсионно поле. Свойства на първичните торсионни полета 1.Те са възбудени състояния на вакуума без маса и заряд. 2.Пространството в областта на възбудения вакуум се върти. 3.Това са полета имащи нулева енергия, но способни на взаимодействие - например да завъртят плоскостта на поляризация на светлината. 4."Въртеливата траектория" на материалните частици ще се променя предавайки "въртеливата" информация - затова те са информационни полета. 5.При първичните торсионни полета не съществува обичайното разбиване на пространство-времето на времеподобна и пространствено-подобна част затова скоростта им варира от 0 до безкрайност в зависимост от физическата ситуация породила тези полета. 6.При раждането на първичните торсионни полета от абсолютното нищо се изпълнява закона за запазване на информацията. 7.Торсионните полета биват леви и десни. 8.Те са полета нямащи и не пренасящи енергия, но способни на взаимодействие с материални обекти. 9.Кух конус, както и други геометрични фигури излъчват първично торсионно поле - ефект на формата. 10.Първичните торсионни полета са причина за първични безенергетични възбуждания на абсолютния вакуум и пораждат информационно поле и раждане на материя (твърди тела, газове, елементарни частици и полета) Информационното поле носи информация за всички възможни събития в миналото, настоящето и бъдещето.Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта. В тези полета са заложени идеите и знанията за всичко. Първичните торсионни полета чрез информацията управляват раждането на материя от вакуума, развитието й, а така също и взаимодействието на информационните полета с материята. Също така материята може да въздейства на първичното торсионно поле понеже притежава спин. Взаимодействието на материята с информационното поле поражда мисли-форми - устойчиви полеви образувания като създава своеобразна визитна картичка на конкретен материален обект в структурата на информационното поле. При взаимодействие на елементите на структурата на информационното поле се образуват сложни устойчиви информационни структури наречени фантоми. Тези информационни структури могат да се саморазвиват. Например мислите са полеви самоорганизиращи се образувания. 12.Торсионнити полета са аксиални и представляват субстанция с много нива между които са възможни преходи. 13.Тези полета участвуват във всички физико-химични процеси ставащи в организма на човека и са материална основа на психиката. 14.Тези полета биват псевдоскаларнии псевдовекторни и описват безкраен набор от конкретни геометрии. Например вместо метриката на Риман при преноса на информация намира приложение слабата метрика (закона на холографията).Тази слаба метрика е зададена във всяка точка от пространството и характеризира параметрично пространство на много нива в което няма дължина, а времето не се определя като продължителност. Всяко ниво на слабата метрика е свързано с описанието на цялото в различен мащаб. Слабата метрика е субстанция на съзнанието. Частен случай на слабата метрика се явява метриката на Килинг -Картан описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В резултат на взаимни отражения възниква слабата метрика от която се образува пространството на събитията,паралелните пространства,микросветовете,а също се формират условията за преход между тях.Отра- женията между елементите на слабата метрика води до възникване на въртене както на всяка точка от пространството така и на Вселената като цяло. Чрез отражения тези въртения са свързани, защото правилата на отраженията определят характера на въртенето. В резултат на флуктуациите на субстанцията на отражението възниква въртеливото поле. Чрез отражението което поражда въртене на пространството може да се управлява вре- мето тъй като то възниква като резултат от взаимоотраженията на две пространства. Има пряка зависимост между въртенето на пространството и времето и се отразява на всички паралелни пространства. Всяка точка от пространството има целия спектър от взаимосвързани състояния. Всяко ниво на торсионното поле има свои пределни скорости на предаване на взаимодействията. Отражението като същност е онзи предел, съществуването на който е необходимо и достатъчно за саморазвитието на материята и обратната връзка със свръхсъзнанието и който сам в себе си има предел за себе си. 15.Торсионното поле влияе на структурата на източниците на други физически полета, на масата на покоя, на заряда, на времето и др. 16.Едноименните елементи в торсионното поле се привличат,а разноименните се отблъскват. 17.Торсионното поле има спинова памет - поради далекодействуващи сили и връзки(на принципа на взаимоотражението) но на всички нива на Реалността, подобно на многобройни холографски изображения които са свързани едно с друго. 18.Торсионното поле може да въздействува на материални обекти без обмен на енергия. 19.Структурата на пространството обусловено от първичното торсионно поле при създаването му може да се разбере ако си представим усукана нишка. Ако дебелината на нишката клони към 0 ние ще получим права, но тази права ще съхрани въртенето което е било у нишката. От такива усукани прави е изтъкано първичното торсионно поле. Първичното торсионно поле е усукано но не изкривено и няма енергия. Усуканите прави са структурни елементи на първичното торсионно поле и биват с ляво и дясно въртене, което дава възможност за двоично кодиране на всякаква информация. Броя на левите и десните структури е равен. 20.Първичното торсионно поле е полето на съзнанието - то съхранява и пренася информация без загуба на енергия и с неограничена скорост. 21.Торсионно поле може да възниква също при усукване на пространството под въздействие на съзнанието. 22.Електромагнитните полета са също източник на торсионни полета. 23.Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменение на физическите характеристики и отделяне на енергия. 24.Всяка форма създава около себе си "торсионен портрет" т.е. статическо или динамическо торсионно поле.Торсионното поле оказва въздействие на кристализацията на солите, а също променя структурата на водата съобразно конкретната структура на торсионното поле. Торсионното поле променя кристалната структура и на металите - при въздействие на разтопени метали - променя се стъпката на кристалната решетка или метала про- меня структурата си в аморфна.По този начин могат да се увеличават якостта и пластичността на металите. Всеки магнит представлява източник на статическо торсионно поле като северния полюс създава дясно въртящо се торсионно поле. Ако феромагнитен материал се завърти механически, то спиновете на електроните се ориентират по оста на въртенето. Механичното въртене създава кръгов ток, който поражда магнитно поле образуващо магнитния момент на отделния електрон, а изменението на механичното въртене води до изменение на магнитния момент. В резултат на въртенето магнитните моменти на отделните електрони се сумират и феромагнита става магнит. Обратно ако се измени сумар- ния магнитен момент на електроните във феромагнетика под въздействие на външно торсионно поле, в резултат на това феромагнетика ще започне да се върти механично. Свойства на структурата на пространство-времето както и на физическият вакум(ФВ) 1.Инертност 2.Изключителна еластичност 3.Неустойчивост на въздействие на външни полета т.е. възприемане и съхраняване на информация и мигновено разпространение във всяка точка 4.Съхранение на информацията на холографен принцип 5.Притежава геометрични свойства-метрика, размерност, кривина, сигнатура, абсолютен паралелизъм и др. Структура на пространство-времето на Вайценбек-Вейл Неговата размерност е 10. В него съществуват две метрикитази на Риман описваща безкрайно малко разстояние между 2 точки и тази на Килинг-Картан описваща завъртане на безкрайно малък ъгъл. В пространството на Вайценбек се използуват конформните координатни преобразувания на немския математик Г.Вейл, които описват раждането на частици от вакуума, унищожаването им и взаимното им превръщане. Структурата на пространство-времето на Вайценбек-Вейл се определя от структурните уравнения на Картан. Структурни уравнения означава, че те имат геометрическа природа и не съдържат физически константи. Те определят въртенето на Ричи(т.е. усукването на пространство-времето) както и връзката между Римановата кривина и въртенето на Ричи. Ако тези уравнения се запишат във спинорен вид(със спинори от различен ранг) тогава те се разпадат на геометризираните уравнения на Хайзенберг, геометризираните уравнения на Айнщайн и геометризираните уравнения на Янг-Милс. Първите описват качествата и движението на елементарните частици,вторите описват общорелативист- ката електродинамика,а третите описват вътрешната структура на елементарните частици.Геометрията на пространството зависи от силите или от масите на телата т.е. пространството не е абсолютно и еднородно и геометрията му се определя от големината и разпределението на телата. Не съществува и абсолютно време, което да тече съвършено еднакво за всички тела. Щом пространството и времето са относителни то размерът на единицата за дължина и на единицата за време в подвижна и неподвижна отправна система ще имат различна големина. Движението на масите се предизвиква от изкривяването на пространството,а изкривяването на пространството се предизвиква от намиращата се в него материя. Също както около движещи се електрически заряди възниква електромагнитно поле, така и в пространството около всяко тяло възниква поле на привличане. Привличащите се тела изкривяват пространство-време- то в което се движат. На свой ред това изкривено пространство-време(поле на привличане) определя движението на телата, техните траектории и скорост. Телата раждат поле, а полето управлява движението и поведението на телата.Частиците са устойчиви и местни изкривявания на пространство-времето, а полетата по-малко устойчиви и разпределени. Вакуум Вакуума е първична праматерия от която се ражда и в която изчезва материята. Вакуума е потенциално състояние на всички видове материя. Физическият вакуум (ФВ) е сложен квантово-динамичен обект, проявяващ се чрез флуктуации. ФВ е материална среда изотропно(с еднакви свойства) запълваща цялото пространство(и свободното пространство и веществото), притежаваща квантова структура, която е ненаблюдаема в несмутено състо- яние. ФВ е съставен от елементи, образувани от двойки частица-античастица вложени една в друга така, че системата да бъде електронеутрална и частиците са с противоположен спин - т.е. системата няма и магнитен момент. Такава система частица и античастица се нарича фитон. Фитона е съставен от виртуални двойки "частица-античастица", които образуват кръгови вълнови пакети вложени един в друг. Тези двойки виртуални частици образу- ват система, която е електронеутрална. Спиновете на вложените един в друг кръгови вълнови пакети са противоположни, от което следва, че в такава система компенсацията ще бъде не само по зарядите, но и по класическия спин и магнитния момент. “Фитона" има едновременно свойствата на частица както и на пространствено-времева структура. Основното състояние на този обект се определя от собствения му момент (спина) - чрез усукването на определени пространствено времеви характеристики. Пространството не е еднородно, а има две различни състояния - квазикристална структура (фитонната структура на ФВ) и вихрова структура (торсионните полета). На границата на двете състояния възниква електромагнитно лъчение при t = 2,7 К и се разпространява чрез микроструктурата на пространството. Честотата на това излъчване е непостоянна и зависи от размерите на вихрите, които приемат формата на тръби и нишки. Тези тръби и нишки пронизват цялото пространство и съществуват неопределено дълго. Под въздействие на външни полеви източници - електромагнитно поле, гравитационно поле и полето породено от класическия спин се осъществява поляризация на вакуума. Спонтанно или под външно въздействие фитоните се разпадат и предизвикват спинова поляризация на вакуума - ляво и дясно ориентирани обекти притежаващи само спин - без маса, заряд, енергия и импулс и имат изключителна проникваща способност - практически мигновено са навсякъде и винаги. Неутриното например пренася само спина (въртенето), а няма маса и заряд-то е една от разновидностите на динамическото торсионно поле в чист вид. Взаимодействията между торсионните полета се наричат още спин-спинови взаимодействия. Една от особеностите на вакуума е наличието в него на полета с енергия(физическа, не фина), равна на нула и без реални частици. Това е електромагнитно поле без фотони, пионно поле без пи-мезони,електрон-позитронно поле без електрони и позитрони. Но щом има поле, то трябва да трепти.Такива трептения на вакуума се наричат нулеви, защото там няма частици. При трептенията се раждат кванти и изчезват - те живеят много кратко време. Времето на живот на мигновен електрон е около 10 на минус 21 степен секунди, а на мигновения неутрон 10 на минус 24 степен секунди. Обикновения свободен неутрон живее минути, а в състава на атомното ядро живее неопределено дълго, както и електронът. Частиците живеещи много кратко са наречени виртуални. Ако физиката не може да открие отделна виртуална частица, то сумарното им действие върху обикновените частици се фиксира отлично. Прехода на материята от виртуално в реално състояние става в резултат на спонтанни флуктуации или под въздействието на вече родена от вакуума материя. Оказва се също, че виртуалните частици възникват не само във вакуума. Те се пораждат и от обикновените частици. Електроните постоянно излъчват и веднага поглъщат виртуални фотони. Всяка елементарна частица се движи съп- роводена от цяла свита виртуарни частици. Около ядрата лети сплескан по орбитата облак, като частиците в ядрото се задържат заедно, благодарение на обмена с други частици. Ако във вакуума постъпва енергия от някакъв външен източник, като например външно гравитационно поле, тогава виртуалните частици биха могли да станат реални. Частицата представлява граничен случай на чисто полево образование, когато масата или заряда му клонят към постоянна стойност. Вакуума ражда 3 разновидности частици -брадиони - с положителна енергия на покой, люксони - с нулева и тахиони - с отрицателна енергия на покоя. Реално вакуума се намира под въздействието на материя, енергия и полета които го променят във възбудено състояние. Има 3 вида възбудено състояние или поляризация : а) Зарядова поляризация(смущение от заряд)-проявява се като електромагнитно поле. Тя се съпровожда винаги и от спиново поле т. е. от торсионно поле. б) Спинова надлъжна поляризация (смущение от маса) - проявяваща се като гравитационно поле - предизвиква появата на неб*лансирани инерционни сили, които движат материята. в) смущение от класическия спин-напречна спинова поляризация-пораждаща спиново поле или още торсионно(притежаващо информационни, инерционни и др. качества) Във физическият свят има само физически вакуум и неговите поляризационни състояния, които пък се изразяват променяйки структурата на пространство-времето. Единен носител на полетата е физическият вакуум и всички те се явяват негови различни фази. Физическият вакуум е материалната среда осъществяваща взаимодействията и раждаща елементарните частици. ФВ е преносител на торсионните взаимодействия. Във вакуума съществуват критични точки, в които всички нива на реалност се проявяват едновременно във виртуален образ. От вакуума могат да се раждат и да изчезват в него не само елементарни частици, но и по-сложни физически обекти. Вакуума е безчастична форма на материята, чиято плътност се изменя според действащите върху вакуума сили. Гравитацията е присъща и на масата на вакуума-т.е. телата привличат към себе си вакуума, подобно на земното притегляне. При движението на едно тяло заедно с него ще се движи и окръжаващият го вакуум,ако не действа друга по-голяма сила.Вакуумът не просто се увлича от движещото се тяло, а изпълнява ролята на истински ръководител на всяко движение. (Вакуумът и контролираният от него обект представляват затворена система) В природата няма абсолютно неподвижен вакуум. Вакуумът притежа- вайки маса винаги се увлича от това тяло, чиито гравитационни сили преобладават. Тези процеси на генериране на реални от виртуални частици са в основата на т. нар. квантово изпарение на черните дупки. Такива факти като телепортирането на предмети показва, че е възможно "потъването" им във вакуума, както и раждането от него не само на елементарни частици и античастици, но и на по-сложни физически обекти. Например - под въздействие на лазерен лъч могат да се създадат светлинни, а едновременно с това и ра- диовълнови копия на всякакви материални обекти и да се предават на огромни разстояния практически моментално. По принцип е възможно и човекът да бъде "записан" със светлина, да бъде "разглобен" на радиовълни и в такъв вид да бъде пренесен навсякъде. А след това този така наречен "радиопортрет" може да бъде отново превърнат в светлинен образ. Светлинните радиовълнови копия представляват информация, записана в торсионните полета, а физическия вакуум позволява да се предава тази информация моментално на каквито и да е разстояния и без изкривявания. Във физическия свят не става нищо друго освен изменение на кривината и усукването на пространство-времето,а материята представлява сгъстено пространство-време. Светът е устроен по технологичният модел на холограмата. Светът е колосална холограма и всяка негова точка има пълна информация за света като цяло. Холодвижението е описание не на структурата на обектите, а на структурата на техните взаимоотношения и различните движения, които те извършват. Това позволява да се отчитат както принципното единство на Вселената, така и нейната динамична природа. В началото на 60-те години унгареца Денис Габор изобретил холограмата. За да подобри чувствителността на електронните микроскопи, той разработил нова техника на фотографско запаметяване. Запечатал на филма не интензитета, а съотношението на интензивност между определен светлинен лъч и съседните лъчи. Например отрязваме от фотоплаката с холографската снимка на човек най-горната част. После прожектираме тази част, за да наблюдаваме получената от нея картина. Но сега не виждаме само главата, т.е. най-горната част на първоначалната снимка, а запечатания на първоначалната плака цял човек, тъй като всяка част от холограмата съдържа цялата картина в сгъстена форма. Американският неврохирург Карл Прибрам открил паралел между холографският ефект и поведението на мозъка. При създаването на холограма първо светлинните вълни се кодират. Чрез после прожектираната холограма образът отново се декодира и подрежда. По подобен начин мозъкът може да разшифрова запаметените от него информации. И също както холограмата, може да запамети на нищожно малко място милиарди информационни единици. Ако мозъкът наистина функционира като холограма, то той би могъл да има достъп до по-голямо цяло, едно поле или "холистичен честотен обхват", който надхвърля сетивните ни възприятия за границите на пространството и времето. Човек представлява самопрочитаща се текстова структура - холограмна матрица, а на една холограма могат да се запишат множество холограми и в зависимост с каква светлина е осветена холограмата се получава различно изображение. В резултат на това възниква светлинен и акустичен образ на организма и на следващите поколения, в зависимост от това с какъв цвят е прочетена хологра- мата. Ако се въздействува на молекула ДНК с лазер тя започва да свети и издава звук т.е. получава се светлинен и звуков образ на определена холограма. Тъй като всеки аспект на Вселената се изразява чрез трептения и всички вълнообразни форми на израз се смесват в главната холограма, всеки аспект на Вселената съдържа знания за цялото, всеки отделен аспект има способността да притежава познание за всички други отделни аспекти вътре в главната холограма. Времето в тази холографска Вселена е възможно да се движи многоизмерно в много посоки. Теорията на далекодействащите сили и полета се основава на едно ново схващане за ролята на времето във физическата реалност. Това произтича от анализа на решенията на класическото вълново уравнение във физиката. Това уравнение допуска два основни типа решения - закъсняващи и изпреварващи потенциали на Вихерс. Равноправието на тези два класа решения формално изисква в теорията на движещите се заряди да се допусне,че наред с обичайния причинен поток на времето - от миналото към бъдещето (закъсняващ потенциал на Вихерс) съществува и обратния поток на времето - от бъдещето към миналото (изпреварващ потенциал на Вихерс). Съгласно Уилър и Файнмън вълните, породени от ускорената заредена частица, предизвикват съответни движения и в обкръжаващата среда. Отделни нейни части започват също да излъчват и на свой ред да изпускат вълни със за- късняващ и изпреварващ характер. Изходната и вторичната вълни интерферират, в резултат на което изпреварващата вълна изчезва и остава единствено закъсняващата. В такъв случай "реалният свят" /осезаемият/ би следвало да съдържа в себе си и информацията за бъдещи събития. Могат ли да съществуват такива части от "реалността", в които интерференцията на двата вида вълни, отговарящи за фундаменталните физически сили, да бъде невъзможна? Оказва се, че такава среда по принцип е Самият Бог, а вълните които не се подчиняват на модела на Уилър-Файнмън са торсионните. Изпреварващата компонента на торсионните полета се поглъща много по-слабо, отколкото в полетата на четирите фундаментални физически взаимодействия. Оказва се, че в тази "реалност" не остава никакво място за проява на случайностите. Наличието на информация за цялата физическа реалност както за минали, така и за бъдещи събития, обаче не означава твърда опеделеност на нещата. Всемогъщият Бог, съдържа в Себе себе си знание, което се превежда във физическия свят на разбираем за него език и който в крайна сметка осигурява световното равновесие и всеобща хармония. Единството на пространство и време предполага неравномерно протичане на времето. Времето в цялото безгранично пространство е недвижимо и затова информацията за миналото е симетрична на информацията за бъдещето. Времето което ние измерваме не е физическа същност, а местна математическа характеризтика, отразяваща скоростта на измемение на превръщането на една форма на материята в друга. През 50-те години Кибл и Шиама показват възможност да се свържат пространствено-времевите усуквания със собствения момент на импулса. Руският учен А.Е.Акимов изказва пръв идеята, че индивидуалното съзнание е способно да променя структурата на пространство-времето, което от своя страна въздейства върху формите на веществените предмети. Електомагнитните полета имат линеен характер. Сумата от линейни величини отново е линейна величина, имаща същия характер. Определяйки вектора на електромагнитната вълна като сума от линейни вектори, ние не можем да опишем как съставните части са го определили по начин, който да не обезличава тяхната /на частите/ индивидуалност. Нелинейния характер на торсионните полета като сумарен ефект от множество въртеливи движения е лишен от това неудобство. Торсионните полета не изчезват като индивидуалност в тяхното сумарно действие. БОГ - Творецът Съществуват многомерни и паралелни пространства с различна топология (различни закони, начини на преструктуриране на пространството) които са свързани неразривно помежду си и с Абсолютния Творец - Бог. Само Абсолютният Бог е способен да обособи в Своята същност потенциала за конструктивност чрез въвеждането на подходящо подреждане в Него извършено с обмен на информация. Начина на организация и развитие на Вселената не са произволни, а са така подбрани, че да създадат условия за развитието на живота и на мислещи същества като хората. "Хаотичното" разширение на Вселената вследствие на "Големия взрив" съвсем не е хаотично, а е подчинено на някаква скрита сила, която точно следи и контролира то да има определени качества, които никога не биха се получили в стихията на една толкова колосална експлозия, каквато представлява този взрив. Вселената е устроена от Бог така, че нейната структура е приспособена за съществуването на живота и човека и началните условия се нагласяват от Неговата сила по начин, който гарантира появата и развитието на живота в нея. Антропния принцип, който много от съвременните учени възприемат гласи, че Вселената още преди раждането си е била програмирана така, че в нея да се появят вещества , жива материя и разумни същества. Във всяка частица материя е заложено "късче" от Абсолютния Бог , Който е високоразвита, творяща Личност, способна да се самопознава и развива т.е. Съзнание (Свръхсъзнание). Бог надарен със Свръхсъзнание-това е Духът, който е привързан към всичко , поддържайки го в съществуване и развитие, прави всичко и се стреми към всичко , което е градивно , положително и добро . Той просто съществува. Хелиево-метричните изследвания на земната кора и атмосфера доказват, че носителката на нашия живот Земята е същност, която е пределно енергонаситена и високоорганизирана система - съхраня- ваща идеални условия за биосистемите в средата на обитаване в течение на милиони години. Информационният слой на планетата съдържа цялата информация за нашата планета и за всеки човек на нея. Бог е сътворил света за да може хората, създадени по Негово подобие да го населяват. Ние съществуваме като отделни клетки от едно безкрайно тяло, което не може да бъде имитирано от какъвто и да е обединителен модел. Някъде в дълбините на безпределния Бог се е зародила творческата идея за създаване на физическия свят и тя е надарена със съзнание, живот и сила за развитие. В резултат на това Твореца се концентрира около първичната творческа идея за създаването на нашия физически свят. Когато концентрацията стига определен предел, гигантският вихър-идея започва да се разпада на по-малки вихри, с дясно и ляво въртене. Възникват торсионните полета.Те се появяват във всички точки на Вселената и моментално я покриват цялата наведнъж. Така се е образувало информационното поле на Вселената. Нещата получават своето съществуване и своята природа посредством взаимосвързаността и не представляват нищо изолирани от цялото. Съществуването на съзнанието наред със съществуването на всички останали аспекти на природата е необходимо за самосъгласуваността на цялото. Първичния вакуум представлява неизкривено и неусукано пространство и не участва в силови взаимодействия. Първичните торсионни полета появили се от усукването на пространството са нелинейни и притежават сложна вътрешна структура, което им позволява да бъдат носители на огромна информация. Те носят знания за бъдещето на Вселената. Те могат да влияят върху предмети и явления от материалния свят и да насочват хода на всички процеси. Първичните торсионни полета пренасят информация без да пренасят енергия и със скорост превишаваща скоростта на светлината, като се разпространяват и в бъдещето и в миналото. Присъствието на първични торсионни полета в пространството прави структурата на физическия вакуум (не на първичния) неустойчив и предизвиква раждането на елементарни частици. Първичните торсионни полета пораждат физическия вакуум, а физическия вакуум е носител на всички останали полета - електромагнитни, гравитационни, вторични торсионни - породени от веществото. Неподредено "Абсолютен вакуум" - Физика на хаоса Неподреденото "Абсолютният вакуум" е това което създава подреденото. При неподреденото "Абсолютния вакуум" информацията е равна на нула защото е абсолютно балансирана във всяко отношение. Има теория в която се казва, че само от определена граница надолу пространство-времето се хаотизира т.е. разпада се на множество хаотично разположени подструктури придобивайки формата на пеновидна структура. Беноа Манделброт е разработил геометрия, с която да описва всякакви неправилни форми посредством математически величини наречени фрактали /математически съотношения за изобразяване на комплексни неправилни форми/. Фракталите на Манделброт са пионери на физиката на хаоса. Прехода от състоянието на ред към хаоса се подчинява на феномена на периодич- ното удвояване с периодичен фактор - 4,669201. Периодичното удвояване е в тясна връзка с редица природни явления - например врящата течност, която преминава в газообразно състояние, т.нар. "пърхане на сърцето" като преход към сърдечна атака, преходните пр

novobranec

novobranec

 

Името определя съдбата

Хората с еднакви имена имат сходна съдба, твърдят руски учени. Наречените например с името Александър умеят да постигат своето и са добри ръководители. Неуравновесен и сприхав е характерът на носещите името Николай, а Петър е тих, добър и галантен, макар и голям инат. Ако ви се е роди дъщеря, не й давайте мъжко име като Алексaндра, Евгения, Валерия, защото носят тежки вибрации, убедени са експертите. Децата не бива да се кръщават на починали родители, особено ако са умрели млади. Много често децата, поели такъв товар, ги постига същата участ. Качествата на човека се определят и от сезона, в който е роден. “Зимните” типове са целеустремени и много волеви. В работата не щадят себе си и затова постигат високи резултати, но в личния живот ги чакат трудности. Дребнави са и лесно се палят. Родените през пролетта са физически уязвими, егоистични и нерешителни. Те са най-талантливите хора, но неувереността им пречи да станат лидери. През лятото се раждат широко скроени натури, готови да рискуват, благородни. Голямото трудолюбие им позволява да достигнат големи професионални успехи. Есенните чеда са умерени, зрели и реалисти. Те дълго обмислят, преди да направят нещо. Рядко имат конфликти със семейството си, обичат деца и животни.

novobranec

novobranec

 

Художник рисува със затворени очи

Какво би направил художник, който е вече в духовния свят, ако желае да се свърже с хората на земята за да им покаже, че Духовния свят съществува? Той би могъл да се свърже с медиум на земята и рисувайки чрез него да убеди хората на земята в достоверността на своитe послания. Такъв е случая с Луис Антонио Гаспарето от Бразилия. На 13 годишна възраст Гаспарето открива своите способности на медиум. 44 от най-известните художници от миналото като Леонардо Да Винчи, Моне, Ван Гоген, Пикасо, Меделиани и много други се явяват и рисуват чрез него. Гаспарето разкрива невероятни неща за духовния свят по време на сесиите и дори изцелява хора от аудиторията. Как Гаспарето общува с художниците от миналото? Той ги вижда, говори с тях. Те дори споделят шеги и вицове. Ръката му отвръща на техните мисли. Така със затворени очи той рисува за три минути шедьоври на видните художници от миналото с невероятни и разнообразни техники. Те дори слагат своя подпис. Понякога дори двама художници рисуват чрез него с двете му ръце. Обикновено той работи на тъмно и със затворени очи. Той не рисува по всяко време, а само при предварително уговорени срещи с духовния свят. Той обяснява, че картините са вече нарисувани в духовния свят и той е просто воден по създадения модел. "Не е лесно да се обясни", споделя той. "Моята чувствителност става много силна. Аз ги виждам, разговарям с тях. Дори ми казват вицове." Художниците дори изпращат послание. Те заявяват, че живота там е прекрасен и всички трябва да се събудим за реалността на духовния свят. Творческите способности,които сме развили тук,остават. В духовния свят ясно осъзнаваме съществуването на една абсолютна реалност - Бог. Духовни послания По думите на Гаспарето, ние живеем в свят който не ни подготвя за живота в отвъдното. Много хора отивайки там се нуждаят от болнични грижи докато свикнат с промяната, която концепциите им не са подготвени да приемат. Други така и не осъзнават, че са в духовния свят и влияят земните хора към зло. Ето защо с тези послания художниците желаят да ни помогнат да разберем за да можем да се подготвим. Живота ни в отвъдното зависи изцяло от качеството на живота ни тук. Правенето на добро и служенето на другите са най-ценното което можем да развием тук, а егоизма е нещо което ще ни доведе много страдание там. http://www.youtube.com/watch?v=g2XjGm7uqkA&feature=player_embedded Гаспарето предупреждава, че не всички комуникации с духовния свят са полезни. Ако човек умре и отиде в отвъдния свят, това не го прави автоматически мъдър и добър. Много духовни връзки могат да доведат до лоши влияния и болести. Много медиатори, по думите му, могат да прихванат вредни влияния от духовния свят, които да се изразят в тях. Много духовни хора са заклещени между двата свята, те дори не осъзнават, че вече са умрели физически и причиняват доста проблеми като се свързват с телата на хора и им влияят. Такива случаи са основата за появата на теорията за прераждането - реинкарнация.

novobranec

novobranec

 

Убиват бебета тюленчета

Как би ти се сторило да те бият по главата като спорт? Норвегия и Канада имат нов вид туризъм - убиване на малки тюленчета. Можеш ли да наречеш това спорт? Защо? Това варварство трябва да спре! Не бъдете безучастни. Спрете избиването на тюлените! Можеш да защитиш своята позиция по въпроса като разпространиш този линк, започвайки като го поставяш в профила ти в скайп например. Толкова ли ти пречи? Те разчитат на теб! Нека пазим природата и заставаме срещу тираните! http://bgseals.hit.bg/index.html

novobranec

novobranec

 

МАЛКО ЗА СТИРЛИНГОВИЯ ДВИГАТЕЛ

Вероятно мнозина от посетителите са чували, а предполагам немалко са и запознати с прословутият двигател. Иска ми се чрез настоящия пост да обърнем малко внимание (заслужено според мен) на принципа на работа, и възможните му приложения. По същество. Най-общо казано Двигателят на Стирлинг представлява топлинна машина (движи се с температурна разлика), а видът двигатели към който принадлежи – двигател с външно горене, какъвто е и парният, но за разлика от него работи със затворен цикъл (няма изпускане на работен флуид в околната среда, поради което няма такива загуби), използва се и свиването на флуида (в никоя друга топлинна машина не се прави), работният флуид е всъщност газ (може въздух), няма клапани, безшумен е, и може да работи при доста по-ниски температурни разлики. Открит през 1816 година, от Робърт Стирлинг, поради това е известен по-късно като Стирлингов двигател. Как работи? Известно е, че газовете при нагряване се разширяват, а при охлаждане се свиват. Нека си представим, че разполагаме с хермртизиран цилиндър с бутало, примерно амортисьор или запушена спринцовка (желателно от някогашните стъклени), в който имаме някакъв газ. Ако поставим цилиндъра в гореща вода, разширяващият се газ ще избута буталото навън. При охлаждане настъпва обратният процес. Ако обаче свържем буталото с механизъм, така че при движението си да премества целият цилиндър от топло място на студено и обратно, вече имаме работещ прототип. Има такива решения, но по-разпространеният начин е да се застави газът да циркулира в затворен обем, поделен на студена и гореща част и при разширяването и свиването си да извършва работа. Като представеният на анимацията механизъм. Състои се от два съединени цилиндъра с различно сечение и две бутала. По-малкото е силовото бутало, онова което разширяващият се газ избутва. А по-голямото? Нарича се изместващо бутало (displacer). По-наблюдателните ще забележат, че не се докосва до стените на цилиндъра. Не е грешка. Работата му е да измести равен на него обем газ в обратна на движението му посока. Газът минава именно през тази „междина". Очевидно е, че буталото трябва да е обемно и леко. Също така и да е добър топлоизолатор, защото то е и преграда между студената и горещата част от машината/ Буталата са свързани едно с друго чрез рейки и с маховик по начин, осигуряващ оптималната работа на двигателя. Използват се всякакви газове – въздух, водород, азот, фреон. Не знам за пропан-бутан, но няма пречка да работи. Конструкции. Разнообразни. Като се почне от показаната, мине се през други подобни бутални, мине се през вариант с радиално разположени спринцовки върху колело, потопено наполовина във вода (аналолог на двигателя „Гном"), аналог на Ванкеловия двигател, турбина, свободно бутало без маховик, та чак до двигатели с течни бутала (чието бутало е течност). За последния по-екзотичен пример можем да посочим абсорбционен хладилник (на Айнщайн), където циркулацията на амоняка и водата в контура се осъщестява не чрез конвекция, а именно по този принцип. И последно, което може би е по-малко известен факт, но е редно да се каже, е че Стирлинговите двигатели са обратими. Ако му развъртите маховика ще получите температурна разлика. Може да се използва за охладител или топлинна помпа. На практика обаче не става с всички видове. Не казх нищо за минусите. Работи на малка температурна разлика, но понеже е топлинна машина КПД-то зависи от гадната разлика. Т.е. по-добре е да е по-висока. Повечето такива двигатели се нуждаят от 400ºС за да работят, но при такива условия и при механични напрежения се оказва, че само метал е подходящ като материал за работещите модели. Поради топлопроводимостта на металите обаче се получава „утечка" по корпуса и дисплейсъра от горещата към студената част на машината, въпреки изолацията на „съединението", т.е. изтича топлина без да се извършва работа. Също така не са много материалите, които уплътняват ефективно (за силовото бутало) при такива температурни разлики. Поради тези причини може да се окаже по-рентабилно да се направи двигател, работещ с 200 ºС, но при който някои ключови детайли могат да се направят от пластмаса. На този вариант са се спрели инженерите от Cool Energy, за които писах в предишния си пост. greentech-bg.net

novobranec

novobranec

 

Тъмна материя - едва 5% от вселената.

Обикновената материя, която излъчва и отразява светлина, е около 5% от цялата Вселена. Останалото се смята, че е изградено от невидима материя — една от най-големите загадки на космологията. Смята се, че тъмната материя играе съществена роля в еволюцията на Вселената и теорията на Големия взрив. Според моделите, ако нея я нямаше, познатата ни материя не би могла да кондензира в компактни обекти като звезди и галактики, защото хаотично движещите се частици биха се разпръснали из младата Вселена. Хипотези за това какво представлява невидимата материя има много. Според нови доказателства доста вероятно е тя да е съставена предимно от нов вид елементарни частици, известни като небарионни (барионите са клас частици, съставени от три кварка, напр. протони, неутрони). Учените вече разграничават два вида тъмна материя: студена и топла. Студената представлява тежки и бавни частици, а топлата са по-леки и бързи. Все още никой не знае кой модел е правилен. Съществуват и алтернативни обяснения, които предполагат, че просто не разбираме достатъчно добре механизмите, по които работи гравитацията. Възможно е законите на Нютон да важат на малки разстояния, а на по-големи да се променят! Това обяснение обаче трудно се справя с т.нар. гравитационни лещи — ефект от самото присъствие на тъмната материя, която изкривява минаващата наблизо светлина. Гравитационна леща, която изкривява светлината от галактическия куп Абел 1689. Това явление "издава" присъствието на невидима материя. Може да видите изкривения и удължен образ на някои от галактиките. Снимка: Hubble Space Telescope Квантовата механика също предлага теории, които изключват нуждата от невидима материя. Опитите да се изведе теория, обединяваща гравитацията с чудния свят на субатомните частици може да промени представата ни за гравитацията и да получим по-ясна картина за същността на Вселената. Все още обаче тъмната материя остава загадка! Загадка, която несъмнено трябва да разрешим. Източник: mystics.eu

novobranec

novobranec

 

Телепатия

Телепатия Телепатията е психически феномен, при който се осъществява обмен на данни между двама души без използването на сетивата им. (Те не се чуват, не се виждат...) Обменът може да включва мисли, идеи, чувства, изображения. Описания на телепатията съществуват още преди появата на писмеността. Аборигените в Австралия приемат телепатията като човешка способност, докато в по-развитите общества тя се смята за специална дарба, която притежават само екстрасенсите. Явлението телепатия не се признава от официалната наука, въпреки редицата експерименти, доказващи съществуването й... Телепатията е психически феномен, при който се осъществява обмен на данни между двама души без използването на сетивата им. (Те не се чуват, не се виждат...) Обменът може да включва мисли, идеи, чувства, изображения. Описания на телепатията съществуват още преди появата на писмеността. Аборигените в Австралия приемат телепатията като човешка способност, докато в по-развитите общества тя се смята за специална дарба, която притежават само екстрасенсите. Явлението телепатия не се признава от официалната наука, въпреки редицата експерименти, доказващи съществуването й. История Терминът "телепатия" е използван за първи път през 1882 година от френския психолог Фредрик Миърс, основателя на Обществото за психологически изследвания. Изследователския интерес към телепатията идва от хипнозата. Хипнотизаторите откриват, че телепатията е от така наречените "висши явления", наблюдавани при хипнотизирани хора. Подложените на хипноза често четяли мислите на хипнотизаторите и изпълнявали неизречени инструкции. Скоро много от психолозите и психиатрите започват да наблюдават явлението при техни пациенти. Зигмунд Фройд го наблюдава толкова често, че му се налага да потърси обяснение. Той определя телепатията като регресивно примитовно свойство на човека, което се е изгубило в хода на еволюцията, но все още се наблюдава при определени условия. Карл Юнг отсъжда доста по-важно място на телепатията. Той я смята за функзия на синхронността. ( Това е термин, използван от Юнг за да обозначава значими съвпадения и равнозначието на психични състояния или събития, които нямат причинно-следствена връзка помежду си. Такъв феномен за него бил, когато вътрешно изживяно събитие ( сън, видение ... ) има отражение във външната реалност. Освен това той е използвал този термин и за обозначаване на подобни или еднакви мисли, сънища или видения, случващи се по едно и също време на различни места и с различни хора. ) След основаването на Американското дружество за психични изследвания през 1885 телепатията става първия психичен феномен, който се изследва научно. Първите тестове са елементарни. Човек, седящ в една стая, се опитва да предаде по мисловен път двуцифрено число, вкус или изображение към друг човек, седящ в съседна стая. Френския психолог Чарлс Ричет изчислява математическата вероятност за познаване на тези мисли. Той заключва, че телепатията се наблюдава отделно от хипнозата. Интересът към телепатията се увеличава след Първата световна война след като хиляди се обръщат към спиритуализма в опит да комуникират със загиналите си близки. В САЩ и Великобритания се провеждат масови експерименти с телепатия. Експериментална основа Телепатията най-често се проявява спонтанно при инциденти и критични ситуации, при които близък приятел или роднина е наранен или убит. В такива случаи човек близък със пострадалия се случва да усети опасността от разстояние. Информацията идва под различна форма. Понякога тя е под формата на фрагменти от мисли, които изникват в сънища, видения, халюцинации. Друг път това са отделни думи, които просто изкачат в съзнанието на човек. Някои инциденти включват явна телепатия между хора и животни. Телепатичните способности изглежда се влияят от емоционалното състояние на човека. Това важи както за изпращача на информация, така и за приемателя. Според статистическите данни за телепатията повечето жени са получатели на информация, като едно от обясненията е, че жените по-добре разбират чувствата си и разчитат на интиуицията си повече, отколкото мъжете. Телепатията може да се прояви в съня на човек. В такива случаи си наблюдава промяна на кръвното налягане, а електроенцефалографски анализи показват, че мозъчните вълни на изпращача и на приемателя съвпадат. Експеримент с телепатия е бил направен при мисията Аполо 14 през 1971 година, който даказва, че разстоянието не е пречка за феномена. този експеримент не е бил разрешен от НАС, а резултатите не са оповестени преди края на мисият. Асторнавтът Едгар Мичъл провежда експеримнта с четирима приематели на Земята. Мичъл се концентрирал върху поредици от двадесет и пет произволни числа. Той прави 200 редици. Ако приемниците бяха познали 40 от тях, то щеше да е случайност, но двама от приемниците познават 51. Този резултат е по-добър от очакваното, но не достатъчно добър за скептиците. Теории През вековете се изказват много теории и предположения с цел описване на телепатията и начина по който действа, но никоя от тях не изглежда вярна. Телепатията, както и други психични феномени, преодолява времето и пространството. През деветнадесети век британския химик и физик Уилиам Крукс предполага, че телепатията се основава на мозъчни вълни, подобни на радио-вълните. През двадесети век Съветският учен Л. Василев предлага електромагнитна теория за обяснение на телепатията. Американският психолог Лауренс Ле Шан предполага, че всяка личност има своя собствена реалност, като хората със специални способности в телепатията и други психични феномени споделят реалност, различна то тази на обикновенните хора, което им позвлява да комуникират помежду си. Това обаче не обяснява произволното наблюдение на телепатия сред хората. Никоя от тези теории не се е наложила засега. Има достатъчно доказателства, че телепатията съществува, но науката все още е далеч от обяснението на този феномен. Източник: fenomenibg.com

novobranec

novobranec

 

ЗА СМЪРТТА

Съзнанието продължава след като мозъка е мъртъв и не функционира. По време на смъртта духа напуска тялото. При травматична смърт, духът може да напусне тялото дори преди смъртта да настъпи. Нашите чувства и нашето чувство на съзнание са много по-огромни, когато сме извън физическото тяло. Раждането е заспиване и забравяне. Смъртта е събуждане и припомняне. В тунела, който свързва този свят със следващия, както хора така и животните минават през него. Смъртта ни прави по-живи. Ние сме по-мъртви сега, докато сме живи на Земята, отколкото когато сме мъртви. Нашите животи са на показ. Нашия цял живот е едно голяма изследване. След смъртта ни се дават оценки на всичко. Ние си даваме оценките. Бог не ни съди. По време на нашия преглед на живота, ние моментално ще преживеем всяка мисъл и чувство на всеки, който познаваме по време на целия ни живот. Някои преживявания близки до смъртта описват прегледа на живота като моментално "ставане" на всички, които познаваме. По време на нашия преглед на живота, ние виждаме как нашите действия причиняват верижна реакция, докато не се върнат обратно при нас. По време на прегледа на живота, ние преживяваме нашия целия живот отново от гледна точка на всички в един миг. Преживяваме това, докато сме в светлината на безкрайното познание и безкрайната любов. По време на прегледа на живота ние ще преживеем всеки аспект на нашия живот от всички перспективи. Например възможно е да се определи броя на комарите във вашия двор, докато сте били дете, ако поискате. Нашия преглед на живота е по-скоро преживяване отново на целия ни живот. Няма съдене освен това, което идва от нашето съзнание. По време на нашия преглед на живота, ние ставаме вселената и преживяваме целия наш живот за един миг. Съобщението от нашия преглед на живота е това: любов. Ние съдим нашия собствен живот. Бог не. След смъртта някои хора не са показани веднага на Бог, защото ще е твърде непоносимо за тях. На хората се показва това, от което имат нужда да видят след смъртта. Някои хора имат нужда от райска поляна и те ще я получат. Някои се нуждаят да видят близките си и те ще дойдат. Някои се нуждаят да видят бижута и ще им се покажат бижута. Ние виждаме това, което е необходимо за нашето въвеждане в духовния свят. Постепенно ни обучават като духовни същество и ни закарват в рая. Светските желания отпадат, както и животинската природа, с която сме се борили през живота ни. Ние ставаме тези, които наистина сме - част от божественото. "Съществото от Светлина" може да бъде наречено Исус, Буда, Йехова, Великия Дух и т.н., но името не е от значение. Само разпознаването на абсолютна любов и истина е от значение. След смъртта, съществува "точка на незавръщане", която ако се прекоси е невъзможно да се върнеш обратно в тялото. Нашите физически и умствени недостатъци се оправят веднага след смъртта. Има толкова много различни описания на преживявания близки до смъртта, защото има толкова много различни нива след смъртта, възприятия и преживявания. Източник: "Психо"

novobranec

novobranec

 

8 неща, които ще изчезнат през следващите години

Американски учени направиха прогнози за следващите деветдесет години, през които ще бъдат решени много проблеми на човечеството, а много неща, с които сме свикнали и дори не ги забелязваме, също ще изчезнат. Първото, което ще изчезне, са парите, те ще бъдат изцяло заменени от електронни карти. През 2020 г. няма да има болни от СПИН, защото откривателят на страшния вирус Люк Монтание прогнозира до няколко години откриването на ваксина. През 2030 г. завинаги ще изчезнат плакатите и билбордовете по улиците, те ще бъдат заменени изцяло от електронна форма на реклама. 2040 – смърт на фотолентата, изцяло ще бъде заменена от цифровите технологии. 2050 – мъжете с вратовръзка изглеждат ужасно демоде. Още отсега в САЩ само 6 процента от мъжете отиват с вратовръзка на работа. 2060 – изчезване на лъвовете от планетата. В момента популацията им е намаляла с 90 процента. 2070 – изчезва лампата на Едисон. Според прогнозите на учените в цял свят ще си светим с енергоспестяващи флуоресцентни лампи. 2080 – изчезва завинаги безсънието. То ще бъде унищожено със специални хапчета, които не само ще помагат да заспиваме, но и да сме по-свежи на сутринта. 2090 – няма да има червенокоси. За този цвят отговаря рецесивен ген и смесването на нациите го унищожава. В момента на Земята само 2 процента от хората са естествено червенокоси. 2100 – децата не играят с играчки, а само на игри от виртуалната реалност. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

След загуба на съзнание ученичка проговори 120 езика

Руската ученичка Наташа Бекетова от градчето Анапа говори на 120 езика, без при това да е учила нито един. Сред езиците, които в момента владее, са суахили, фарси и древни диалекти. Наташа получавала редовно двойки по немски език в училище. Не била добра ученичка по принцип. Когато станала девети клас, не се справила с контролно по математика и учителката й се разкрещяла. Момичето така се уплашило, че припаднало. Викнали медицинската сестра, но в това време Наташа вече се съвзела и започнала да говори на непознат език, което ужасило всички. Дотичали всички учители и учителката по английски разбрала, че Наташа говори на староанглийски. Рускинчето казало на древен английски, че се казва Ан Макдоналд и написала на същия език, че не иска да й крещят. Веднага я приели в болница и се оказало, че е напълно здрава. Тя напълно забравила родния си руски език, затова пък свободно говорела на монголски, виетнамски, испански, фарси. Освен това тя говорила и мъртви езици: суаму, хоко, уавуалу и други. Московските лингвисти се видяли в чудо. Според специалисти припадъкът е събудил нейната прапамет. Наташа смята, че тези 120 езика са нейните 120 предишни живота. Тя разказва за живот в първобитно племе, в средновековна Япония, в Англия през 17-ти век и във Франция по време на Наполеон. В момента тя се подвизава под името Тита Вало, защото е убедена, че в последното си прераждане е била скандинавка. Още повече, че с лекота борави със скандинавски думи, които просто няма откъде да е научила. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

И когато мозъкът спре да работи... съзнанието продължава

Британски учени твърдят, че са открили доказателство на независимия „живот" на човешкото съзнание от мозъчната дейност. Според тях съзнанието продължава да живее и след като мозъкът умре и жизнените функции са преустановени. Когато човек се намира между живота и смъртта, понякога вижда необикновени неща. Пациентите разказват за това на лекарите след реанимацията. Английски медици от Централната клиника в Саутхемптън провели обширно изследване. Те анализирали 63 пациента, които са се намирали в състояние на клинична смърт след инфаркт, а след това са се върнали към живота. От тях 56 не си спомнят абсолютно нищо. Другите имат спомени, като най-ясни са те при четирима души. Те изпитали щастие и имали чувството, че са в свят, където времето тече много бързо. Според лекарите това състояние те изпитали в момент, в който мозъкът им бил изключен. Ще припомним, че клиничната смърт настъпва след спиране на сърцето, следва спиране на дишането и кислороден глаз за мозъка. Десет секунди след спирането на сърцето мозъкът се изключва и на монитора се вижда права линия. Един от тях с ужас разказал, как се намерил сред стотици хора с отрязани глави и с радост се върнал обратно, което обаче било много трудно. Другите изпитали блаженство, но се върнали заради близките си, тъй като не можели да ги оставят сами. Изследователите са напълно сигурни: когато мозъкът е преустановил дейността си, съзнанието е активно, а особените видения се случват точно по това време. На практика виденията на слепите по рождение хора и на тези без проблеми в зрението били горе-долу едни и същи. Лекарите смятат, че виденията не могат да бъдат обяснени с кислороден глад на клетките на мозъка, тъй като той не работи в този момент. Но далеч не всеки, който е изпадал в клинична смърт, вижда подобни неща – такива преживявания имат само 18 процента от хората, които са се върнали към живот след лекарска намеса. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

Долината на смъртта състарява за дни

Прочутата Долина на смъртта, която се намира в Тибет, превръща хората в старци за броени дни. Така се говори сред местните. Долината на смъртта се намира на 5680 м височина и е разположена на север от планината Кайлас. В тази долина йогите идват, когато усетят, че скоро ще удари часът им. Един от входовете в Долината на смъртта е разположен в района на малка планина на северозапад от планината Кайлас. Тази малка планина, която прилича по-скоро на хълм, има доста зловеща слава сред местните. Точно с нея се свързва най-древното наименование на Тибет – Титапури. В превод от тибетски език това означава „жилището на гладния дявол". Казват, че престоят в Долината на смъртта е смъртоносен. Там се образува така нареченият ген на смъртта, който състарява за броени дни и човек умира. Долината на смъртта е дълга 3 километра. В края й има ледник, който е известен като енергийно огледало. Тибетските лами идват тук, когато искат по-бързо да се простят с живота, защото тук времето тече по-бързо. Понякога жертва на бързото състаряване стават и заблудени туристи. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

АSUS “облякоха” в графичен интерфейс архаичното БИОС меню

БИОС менюто за настройка, което може би всички познаваме до болка, се е променяло малко във времето, като в основата му все още стои текстовия режим за изобразяване на екрана по редове и колони. Това дълго време ограничаваше възможностите за вкарване на по-разнообразни и гъвкави решения за контрол и настройка на стотиците параметри. Eдна от основните задачи на стандарта EFI (Extensible Firmware Interface) е да поправи точно тази закостеняла пречка пред развитието на тази част от компютърната система, като създаде основи и правила за вграждане на пълнофункционален графичен интерфейс — нещо с което всички сме свикнали отдавна, при работата си с различите операционни системи през годините. EFI не е нещо ново и Интел го въведе при компютърните системи, изградени около Итаниум процесора си, още преди около десет години. Едва наскоро стандарта започна плахо да навлиза и в по-широката потребителска част от пазара. Компанията Асус предостави кратък преглед на това, което ще се появи за P5QE серията от дънни платки. Новото изцяло графично БИОС меню може да се управлява както от клавиатурата, така и чрез мишката. Различните елементи и показания са нагледно оцветени и разположени за лесен достъп. На този етап от разработката, единственото предимсто е самият графичен интерфейс и все още няма добавена функционалност върху това, което вече е възможно да се настройва през старото текстово меню. Източник: hardwarebg.com

novobranec

novobranec

 

Осмокласник пусна порно клипове със съученички

Осмокласник от Варна разпространи три клипа на шуменски ученички, в които момичетата са в еротични пози. Момчето до миналата година е учело в Шумен, но семейството му се преместило да живее в морската столица. Учители и родители са в шок как момичета, които са първенци по състезания и имат само отлични оценки, са се "вързали" на своя връстник и са му изпратили по скайп видео, заснето на мобилните им телефони. Един от най-коментираните клипове е на момиче, което пет минути мастурбира и заема предизвикателни пози. Според отлично осведомени източници момичето е било подложено на системен психологически тормоз от бившия си съученик. Отличничката многократно е била заплашвана, че ще бъде превърната в абсолютен аутсайдер и никой няма да дружи с нея, ако не покаже, че е "по-отворена". На останалите два клипа самоличността на момичетата не е установена, но се знаят школата, където учат. Шефът на Агенцията за закрила на детето в Шумен Ивелин Йорданов коментира, че по първоначални данни няма данни за насилие и нарушаване на правата на показаните девойки. Според психолози обаче твърде вероятно е да започне сериозно разследване на случаите, тъй като клиповете може да са предназначени за порнографска или педофилска мрежа. varna.dir.bg

novobranec

novobranec

 

Тежка катастрофа между два ТИР-а стана близо до Нови Искър

П.Г. на 31 г., шофьорът на ямболския на ТИР след противошоковата зала на УМБАЛСМ „Пирогов" беше качен за операция, която продължава и в момента, съобщиха от "Пирогов". Раненият има множество тежки счупвания на двата крака, счупен нос, счупена яблачна кост. П.Г. пострада при катастрофа с друг ТИР на моста на река Искър, на северната тангента на околовръстното шосе. Той е един от водачите на ТИР, ударил се в друг ТИР. БГНЕС припомня, че и двамата шофьори на ТИР-ове, които катастрофираха по-рано днес, са сериозно пострадали, потвърдиха за БГНЕС от МВР. Движението в района е затворено за преминаване на тежкотоварни автомобили. Леките коли ще бъдат пропускани през обходен маршрут през Гниляне, а тежкотоварните автомобили през Южната дъга на Околовръстното шосе. Тежката катастрофа между два ТИР-а стана на северната дъга на Околовръстния път към Нови Искър, съобщиха очевидци за БГНЕС. Тежкотоварните камиони са се ударили челно. Състоянието на единия от шофьорите е критично. В момента движението в района е напълно блокирано и се отклонява. На мястото на инцидента има екипи на Бърза помощ и екип на пожарната. Екип на „Гражданска защита" се очаква, за да помогнат при изваждането на единия от шофьорите. Двата ТИР-а са с българска регистрация – софийска и ямболска. /БГНЕС

novobranec

novobranec

 

Възможен ли е седми реактор в АЕЦ "Козлодуй"

26.11.2009 12:20 Разглежда се възможността за изграждане на нова мощност, каза пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и туризма Т. Трайков Разглежда се възможността за изграждане на нова мощност - седми реактор - на площадката на АЕЦ "Козлодуй", каза пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той участва в конференция на тема "Конкурентоспособност на българската икономика в условията на криза - последствия и перспективи". Трайков поясни, че "възможността за нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" се разглежда на принципа да не се изключи нито една възможност". "Това е стояло, така или иначе, като алтернатива, но тя не е била предпочетена", каза Трайков. Очакваме резултатите от предпроектно проучване, които ще дадат осъвременена оценка на ситуацията и възможностите за изграждане на нов реактор в АЕЦ "Козлодуй", добави министърът. Резултатите трябва да са готови скоро - през декември. Проучванията са за реактор с мощност 1000 мегавата. В отговор на въпрос каква е вероятността да бъде изградена тази нова мощност, каза, че "със сигурност процентът вероятност е двуцифрен". Трайков напомни, че за изграждането на нов реактор на площадката на АЕЦ "Козлодуй" има необходимата инфраструктура - тя се освобождава от извеждането от експлоатация на малките блокове - от първи до четвърти. Изграждането на два нови реактора в "Козлодуй" би било по-сложно, смята Трайков. Той съобщи, че в близките дни започва изборът на консултант, "който ще зададе рамката по проекта АЕЦ "Белене". "Очаквам и се надявам да има интерес за участие в проекта и от страна на САЩ", каза министърът, който е убеден, чеще има инвеститорски интерес към проекта. На въпроса дали е възможно да се строи и АЕЦ "Белене", и нова мощност в АЕЦ "Козлодуй," министър Трайков каза, че това би било икономически обосновано, ако има пазар за продукта. "В момента в региона има дефицит на електроенергия, но има и много конкуриращи се проекти", посочи Трайков и подчерта, че въпросът е кой ще направи своя проект най-ефективен. Vesti.bg

novobranec

novobranec

 

Демонската кукла Анабела

Може би сте чели или слушали истории за оживели кукли. Една от тях се разиграла в края на 70-те години на 20 век в американския щат Кънектикът. Дона била млада, ведра и красива дама, медицинска сестра в местната болница. От свои познат тя получила за подарък старинна кукла с ръст на 3-4-годишно дете, купена от антикварен магазин. Дона живеела заедно със своя приятелка. Не след дълго двете жени забелязали, че куклата се държи странно. Когато двете се прибирали в дома си, куклата върху леглото винаги била в поза, различна от тази, в която я оставяли. Дона имала позната-ясновидка. "Духът на починало момиченце на име Анабела иска да се всели в куклата. В жилището, в което живеете, детето е изкарало най-щастливите си дни", рекла тя. Куклата Анабела започнала все повече да дава признаци на живот. Започнала да се движи из стаите. Кварталният свещеник посъветвал Дона и приятелката й да се обърнат към известно семейство, изследователи на паранормални явления. Тяхната версия за куклата Анабела нямала нищо общо с тази на ясновидката. Според Ед и Лорийн Уорън в куклата се е вселила демонично същество. Чиято цел била да разруши живота на медицинската сестра и приятелката й. Уорън взели куклата със себе си, за да я изучат. Няколко дни след това на гости им отишъл католическият свещеник Джейсън Бредфърд. Той демонстрирал враждебно отношение към Анабела. "Ти си само една парцалена кукла. Не можеш да навредиш на никого! ", рекъл й той. Няколко часа, след като напуснал дома на Уорън, свещеникът им позвънил с разтревожен глас. Съобщил им, че спирачките на автомобила му отказали и катастрофирал. Колата била смазана, но той като по чудо оцелял. Това окончателно накарало семейство Уорън да се убеди, че куклата Анабела притежава демонска сила. Те създали музей на окултизма, в който куклата до ден днешен стои затворена в стъклена витрина. Надпис предупреждава, че докосването до нея може да е смъртоносно. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

”Лукойл Нефтохим” спира за ремонт

Бургаската рафинерия “Лукойл Нефтохим“, част от едноименната руска корпорация, ще спре производството си през февруари следващата година за планов ремонт. Това съобщи агенция Ройтерс, като се позова на схема за ремонтните дейности и на свой източник от индустрията. Според агенцията обаче някои от инсталациите на предприятието ще бъдат затворени временно заради липсата на суровини. "През февруари няма да работи цялата рафинерия", заявява пред "Ройтерс" източникът, цитиран и от "Дневник". "Много от инсталациите всъщност няма да бъдат ремонтирани, а ще останат ненатоварени заради липсата на суровини." Според информацията на агенцията повечето мощности ще заработят отново през март. Схемата за плановия ремонт предвижда рафинерията да затвори една от трите си инсталации за преработка на суров петрол на 15 януари за 50-дневен период. Останалите две ще бъдат затворени през февруари и отново отворени - едната през март, а другата през юни. От пресслужбата на бургаската рафинерия са отказали подробности и коментар пред "Ройтерс". "Лукойл Нефтохим" е единствената петролна рафинерия на територията на България, чието производство (142 хил. барела на ден) осигурява 80% от доставките на горива в страната. Заради свитото търсене предприятието вече преустанови производството на полимери и химикали. dnes.dir.bg

novobranec

novobranec

 

Учените ще сканират мислите ни

Американски невролози се опитват да проникнат в съзнанието на хора с помощта на сканиране на мозъка и програми, които разкодират изображения. Проф. Джек Галънт от Калифорнийския университет е постигнал впечатляващи резултати в тази област. Той и японският му колега Шинджи Нисимото доказват, че могат да пресъздадат видеоклип, който гледа доброволец, само като наблюдават дейността на мозъка му. Според учените подобни методи могат да бъдат използвани за разшифроване на спомени, на планове за бъдещето и дори при диагностика на хранителни разстройства от типа на анорексия. Естествено, прогресът в това отношение си има и врагове, които изказват опасения за технологията на четене на чужди мисли. Според тях с нея ще злоупотреби всяко правителство, което се добере до тайните на учените. Точно затова изследователите на наричат откритието си четене на мисли, а невронно декодиране. Според британски невролози паметта на хората е напълно достъпна за сканиране. Група доброволци изгледали три видеоклипа, а след това ги накарали да си спомнят само един от тях. С вероятност над 50 процента учените познали кой човек кой клип си спомня. Единственото слабо място на програмата за декодиране на мисли е, че тя не може да разпознава спомени и мисли, които не са предварително заложени в паметта й. Според учените не може просто да подложиш един човек на сканиране от машината и да разбереш какво точно си мисли. Но с времето учените смятат да визуализират на специални монитори мислите и спомените. sanovnil.bg

novobranec

novobranec

 

Петте най-необясними феномена

Учени от цял свят се опитват от десетилетия да разкрият тайната на пет от най-необяснимите феномени, но напразно. Първият е начинът, по който мозъкът влияе на тялото. Засега медицината е все още в началото на разкритията. Най-странен е плацебо ефектът – болни хора изолират част от симптомите си благодарение на вярата си, че им е дадено силно лекарство. Дори това да е чиста вода. По много странен начин тялото само лекува себе си. Вторият необяснен досега феномен е са свръхсензорните умения. Много хора вярват, че интуицията е форма на психическа сила, нещо като начин да надникнеш в бъдещето. Науката дори не отрича съществуването на странни психически сили, които владеят хора, известни с това, че предсказват в точнотст бъдещето. Как става това, също е необяснимо. На трето място са преживяванията близо до смъртта, както и животът след смъртта. Хората, които са били близо до състояние на смърт, споделят, че са изпитали прекрасно чувство на покой, видели са починали близки и са вървели към светлина. Скептиците смятат, че това са халюцинации на травмиран мозък, но никой не е доказал, че това не е надникване в отвъдното. Четвърти по място, но не и по важност, са НЛО. Въпреки че има много свидетелства на хора, видели близо до тях да прелита НЛО, все още много хора са скептично настроени към съществуването на зелени човечета. Инцидентите с неидентифицираните летящи обекти също не могат да бъдат обяснение от съвременната наука. Дежа вю – това преживяване, известно като „вече видяно", създава странното усещане в хората, че им се случват неща, които веднъж вече са преживени от тях. Петте най-необясними феномена Така например хора, които посещават чужда държава, са убедени, че някои неща са им познати, все едно са живели години наред тук. Някои смятат, че това са спомени от минали животи. Този феномен също все още е мистерия. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

Високо развита изследователска мърфистика

Първи закон на лабораторната дейност: Горещите колби изглеждат по същия начин като студените. Когато не знаете какво да правите, вършете го внимателно. Осмо правило на Финейгъл: Колективната работа е благодат.
Тя ви позволява да обвините някой друг.


Кредото на Финейгъл: Истината е в науката. Не се заблуждавайте от фактите. Леснодостъпно ръководство за съвременната наука: Ако нещо е зелено и се извива - то е билогия. Ако вони - е химия. Ако не работи - е физика. Закон на Мюнг: Нищо не импулсира така добре откритията, както липсата на контрол. Закон на Лерман за техниката: Никога не разполагате с достатъчно пари и време. Втори постулат на Тъмб: Лесноразбираемата и полезна лъжа е за предпочитане пред сложната и непъл на истина.Първи закон на Джоунз:

Който е направил значително откритие в дадена област и стои в нея достатъчно дълго време, започва да спира прогреса право пропорционално на първоначалния си принос.


Правило на Перман към аксиомата на Робъртс: Грешките на един са данни за друг. Пети закон на надеждността: Да се греши е човешко, но за цялостното объркване на нещата е необходим компютър. Трети закон на Гретор: Компютърната програма прави каквото сте и казали, а не каквото искате от нея. Първа компютърна аксиома на Лео Брайзър: Когато вкарате програма в паметта, запомнете къде сте я въвели.

novobranec

novobranec

 

Кошмарът на тридневната тъмнина

Учените не могат да разгадаят няколко случая, в които хората са били обгръщани от тъмнина и са изчезвали за по няколко дни. На тях самите им се е струвало, че става въпрос за няколко минути. През 60-те години на миналия век истински бум на прави историята на 54-годишната Мари Жоне, жителка на френския град Арл. Тя работела като медицинска сестра и в свободното си време си докарвала по някой лев като детегледачка. Хората я знаели като напълно трезвомислеща и точно заради това целият град бил потресен от това, което се случило. Било юли и мадам Жоне излязла на разходка в парка с бебето на семейство Котильон, което я наело за почасово гледане на малкия. Медсестрата седнала на пейка, а бебето заспало в количката. Изведнъж слънцето изчезнало и всичко се превърнало в абсолютно непрогледна тъмнина. Бебето се събудило и заревало с пълен глас. Това помогнало на мадам Жоне да го открие опипом. Тя го гушнала и се опитала да го успокои, но самата тя умирала от ужас, защото не се чувал никакъв звук. Листата на дърветата, птиците, кучетата, хората – никой не издавал и звук. Според мадам Жоне така изминали десетина минути и след това се оказало, че вече е вечер. Детегледачката с всичка сила се затичала с количката към къщата на семейство Котильон. Там я посрещнали безутешните родители: оказало се, че тя и детето били изчезнали за три дни! През цялото време ги търсили полиция и доброволци, обиколили целия парк няколко пъти, но не ги открили. В полицията мадам Жоне разказала за тъмнината, която я обгърнала, но там я сметнали за луда. Това не е единственият такъв случай. Преди години в Лондонското метро на една от станциите всичко било погълнато от непрогледна тъмнина. Това всяло паника не само сред пътниците, но и сред служителите на метрото. Кошмарът на тридневната тъмнина Няколко дни по-късно на същото място пристигнали учени, за да направят модел на ситуацията и да дадат обяснение на инцидента. Пълна тъмнина не била постигната. Дори през нощта, без осветление, хората различавали силуети, виждали влака, който идва. В американския град Луисвил, щата Кентъки, преди няколко десетилетия се случило същото, но траело цели три часа. Някои от жителите на градчето така и не се възстановили психически от преживения ужас. Някои хора твърдят, че това е послание на Сатаната, други – че е знак от висша сила. Според някои учени става въпрос за нарушаване на целостта на пространствата или на проникване на част от друго измерение в нашия свят. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

Животът на Земята е дошъл от Космоса

Френският учен Франсис Албаред от Университета "Клод Бернар" в Лион предполага, че водата е попаднала на нашата планета от Космоса. Покрити с ледове астероиди и комети са достигнали повърхността на Земята стотици милиони години назад. Според теорията на Албаред водата, която е в основата на живота, има извънземен произход. И ние, хората, е възможно наистина да произхождаме от извънземни. Около 4.5 милиарда години Земята е наводнена с достатъчно вода за създаването на океаните, което от своя страна е предпоставка за създаването на живота на планетата. Теорията на д-р Албаред е публикувана в октомврийския брой на списание "Nature". Твърдението на учения може да се тълкува по следния начин: където има живот, трябва да има вода. Луната и Меркурий са безводни и следователно мъртви планети. Официалната наука смята, че водата на Земята се е образувала от вулчаничните изпарения. Въпреки това в скалите на планетата е имало незначително количество вода. Толкова малко, че е много трудно да си представим как от него биха могли да се образуват океаните. Затова Албарет вярва, че водата на нашата планета е пристигнала "на борда" на гигантски астероиди и комети, идващи от Космоса. Според учение по същия начин водата се доставя на други планети в Слънчевата система. sanovnik.bg

novobranec

novobranec

 

Изследователска мърфистика

Първи закон на Гордън: Ако един изследователски проект няма никаква стойност, то не си струва да се работи по него. Закон на Мърфи за изследванията: Достатъчно изследвания ще се стремят да подкрепят вашата теория. Закон на Майер: Ако фактите не подкрепят теорията, те трябва да се изхвърлят. Следствия: 1. Колкото е по-обширна теорията, толкова по-добре.
2. Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорирали само половината от наблюденията.


Препоръка: Ако един екперимент е сполучлив, не го повтаряйте. Закон на Уйлямс и Холанд: Всичко може да се докаже със статистика, ако са събрани достатъчно данни Теория на Едингтън: Броят на хипотезите, обясняващи дадено явление, е обратно
пропорционален на наличните познания.Закон на Пиър:

Решението на проблема изменя неговата същност.Закон на Харвард:

При най-строго контролирани условия на налягане, температура, влажност и др., опитните образци се държат по най-проклетия и недоказуем начин.Закон за анализите:

След мъчителни анализи на един образец винаги ви се заявява, че използваният метод е грешен и не може да се използва за решение на проблема.


Правило за точност: Когато работите върху решението на даден проблем винаги е полезно да знаете отговора. Закон на Йънг: Всички големи открития са направени по погрешка. Следствие: Колкото е по-голямо финансирането, толкова по дълго могат да се правят грешки.Закон на Хоар за големите проблеми:

Във всеки голям проблем има един малък, който се бори да излезе на бял свят.Закон на Фет:

Никога не повтаряйте успешен експеримент.Първи закон на Вишовски:

Нито един експеримент не е възпроизводим.


Фактор на безполезност: Няма експеримент, който да е пълен провал. Той винаги може да се дава като отрицателен пример. Закон на мистър Купър: Ако в техническия текст не можете да разберете някоя дума, прескочете я, това няма да се отрази на смисъла. Закон на Паркинсън за "медицинските" изследвания: Успешните изследвания поглъщат най-големите дотации, което прави следващите изследвания невъзможни. Шести закон на Паркинсън: Прогресът в науката е обратно пропорционален на броя на публикациите. Принцип на цялостната картина: Учените-изследователи са така впримчени в техните тясно специализирани интереси, че не могат да видят цялостната картина на каквото и да е, включително и на собствените си изследвания. Следствие: Директорът на изследването трябва да знае колкото се може по-малко за обекта на изследването, който той ръководи. Закон на Бруки: Тъкмо когато системата стане изцяло определена, някъкъв проклет глупак открива нещо, което или я унищожава, или я раздува до неузнаваемост. Закон на Кемпбел: Природата ненавижда глупавите експерименти. Закон на Мескимен: Никога не стига времето, за да се свърши нещо правилно, но винаги има достатъчно време то да бъде възпрепятствано.

novobranec

novobranec

 

БЕРМУДСКИЯ ТРИЪГЪЛНИК

Става дума за място, което традиционно (заслужено или не) се смята за най-ужасното, най-странно място на планетата. "… Тук безследно са изчезнали множество самолети и кораби - повечето от тях след 45-та година. В течение на последните 26 години са загинали повече от хиляда души. Въпреки това при търсенията в този район не са открити нито тела, нито отломки…" С тези думи започва описанието на тайнствения Бермудски триъгълник, американският писател Ч. Берлитц. Сега, тази фраза се цитира с удоволствие както от противниците, така и от привържениците на хипотезата за съществуването на странно и загадъчно място, аномална зона, между Флорида, Куба и Бермудите. Тази зона безусловно съществува, но дали наистина е толкова кръвожадна, както я описват във вестниците и списанията? Хиляда загинали за четвърт век - не са много, ако ги сравните с пострадалите при автомобилни катастрофи. Още повече, че през този район преминават мното авио и морски трасета, а не всеки кораб или самолет потъва или изчезва. От къде тогава се е появила тази страшна слава? В действителност всичко е започнало след Втората Световна война. Феноменът на психическото състояние на американската нация през този период, все още очаква своите изследователи, но все пак ще опитаме да се докоснем до него. От 1945 до 1949 година САЩ са имали много силна армия, единствено притежаваща атомно оръжие. Изглеждало така, сякаш американците трябвало да се чувстват като нация, която командва всички останали народи. Те действително се "заигравали" с атомната "играчка", без да виждат достоен противник за своята господарска сила. Теософите биха коментирали случилото се така: в отговор на нарастналото национално самочувствие на американците, господ им е насадил параноичен страх. Само за четири години Америка изпитала няколко шокови преживявания, чувствайки се беззащитна пред опасността от по-висши сили - марсианци, пришълци от космоса, призраци и привидения. През 1947г. след поредното наблюдение на НЛО възникнала "фобия към извънземни" и се зародили нови нетрадиционни науки подобно на уфологията. 5-ти декември 1945г. бил обикновен ден за американските ВВС базирани във Флорида. По това време, голяма част от пилотите на служба там, имали голям летателен опит, за това произшествия във въздуха се случвали сравнително рядко. Опитен командир, с повече от 2500 летателни часа, бил Чарлз К. Тейлър, а можело да се заложи и на останалите пилоти от неговото 19-то звено, мнозина от които, били с по-високи звания от Тейлър. Задачата им този път била не много сложна: да излязат на прав курс към Чикън Шоал, намиращ се северно от остров Бимини. [Войтов В. "Науката опровергава измислици", Москва, 1988]. Преди обичайните тренировъчни учения бойните летци се шегували и смеели, само един от тях почувствал, че нещо не е наред в душата му и останал на земята, противно на заповедта. Това му спасило живота … Времето било чудесно, пет триместни бомбандировача-торпедоносци "Ивенджър" излетяли и поели курс на изток, имащи на борда (запомнете тази цифра!) гориво за 5,5 часа … Повече никой не ги видял, а какво е станало с тях - един Бог знае. Различни хипотези и версии за този случай имало предостатъчно. Всички те оставали недовършени поради една причина - изчезналите самолети не били намерени. Но съвсем наскоро … Нека, обаче, да не избързваме. Преди това ще се опитаме да възстановим картината на трагедията. Искаме да ви предупредим, че подробностите са взети от материалите по разследването и публикации на официалната хроника във Флорида, така че много детайли силно се отличават от това, което сигурно сте чели ... В 14:10ч. Самолети с 14 пилота (вместо 15) излетяли, достигнали целта около 15:30 - 15:40 и тръгнали по обратния курс на югозапад. Само след няколко минути в 15:45, в командния център на авиобазата Форт Лотърдейл, се получило първото странно съобщение: "Имаме аварийна обстановка. Очевидно сме се отбили от курса. Не виждаме земя, повтарям, не виждаме земя!" Диспечерът ги попитал за координатите им. Отговорът силно озадъчил всички присъстващи офицери: "Не можем да определим своето местоположение. Не знаем къде се намираме. Изглежда сме се заблудили." Все едно на микрофона бил не опитен пилот, а загубил самообладание новак, нямащ никаква представа относно навигацията над море. При тази ситуация, представителите на авиобазата взели единственото правилно решение: "Дръжте курс на запад!" Нямало как, пилотите да пропуснат дългото крайбрежие на Флорида. Но … "Не знаем на къде е запад. Нищо не става … Странно … Не можем да определим посоката. Даже океана изглежда по-различно!" От земята се опитали да дадат указание за цел на ескадрилата, но заради рязка атмосферна промяна, тези съвети по всяка вероятност не били чути. Самите диспечери трудно улавяли откъси от разговорите между летците: "Не знаем къде се намираме. Би трябвало да сме 225 мили северо-източно от базата .. Изглежда, че ние …" В 16:45 от Тейлър пристига странно съобщение: "Намираме се над Мексиканския залив". Наземният диспечер Дон Пул помислил, че пилотите или са объркани, или са се побъркали, тъй като указаното място било в съвършенно противоположната страна на хоризонта! В 17:00 станало ясно, че пилотите са на границата на нервен срив, а някой от тях крещи: "Дяволите да го вземат, ако летяхме на запад, щяхме да попаднем у дома!" А после гласът на Тейлър: "Домът ни е на северо-изток…" Първата уплаха преминала, а от самолетите забелязали някакви острови. "Под мен земя, пресечена местност. Уверен съм, че това е Кис…" Наземните служби също засекли изчезналите и се появила надежда, че Тейлър ще се ориентира… Но всичко се оказало напразно. Настъпила тъмнина. Излетялите звена, в търсене на изгубените самолети се върнали без нищо (а още един самолет изчезнал в това време). Още се водят спорове върху последните думи на Тейлър. Радиолюбители са успяли да чуят: "Изглежда, като че ли ние … ние се спускаме в бели води … ние напълно сме се заблудили…" По свидетелста на репортера и писателя А. Форд, в 1974г., след 29 години, един радиолюбител споделил такава информация: Като че ли последните думи на командира бяха "Не ме следвайте… Те изглеждат като пришълци от Вселената…" ("Зад граница" 41-1975, с.18). По мое мнение, последната фраза навярно е измислена или е интерпретирана по-късно. До 1948 г. хората в подобна ситуация, почти сигурно биха употребили израза "пришълци от Марс". Даже на заседание на Комисията по разследването на това произшествие впоследствие, се появила фразата: "Те изчезнаха така безвъзвратно, все едно са излетяли за Марс!" Едва ли Тейлър би използвал малко популярното "Вселена", още повече, че по онова време за пришълци от там дори фантастите не помисляли. След делото за изчезването на 5-те самолета, "като гъби след дъжд" започнали да изникват нови истории с печален край. На бермутолозите не стигали "обичайните" изчезвания, за това в ход били пуснати недомлъвки и лъжи, в резултат на което, към броя на жертвите на триъгълника били включени съдове, потънали по съвсем тривиални причини (през 1924 г. японския кораб "Раифуку-Мару", около който изникнали множество легедни, претърпял катастрофа поради силен ураган; при тримачтовата шхуна "Стар ъф пис" за един миг е потънал взривеният двигател). Не липсвали и истории, станали извън района на бермудския триъгълник (тримаранът "Тинмут Електрон" през 1989 бил напуснат от екипажа си, но на 1800 мили от триъгълника и т.н). Понастоящем, протоколираните случаи на изчезване на кораби едва ли достигат 10-15% от това, което жълтата преса е публикувала. Бедата е в това, че да се ориентираш в тези случаи е практически невъзможно, защото това тайнствено "нещо" не оставя свидетели. Но е възможно да се "попитат" немите свидетели на трагедиите - магнетофонни ленти, записи от показанията на радарите, докладите от службите по разследванията и т.н. И така, да се върнем на изчезването на 19-звено. Именно на това събитие, независимо, че има много по кървави и многобройни трагедии на Бермудите, си струва да се обърне внимание, дори и само защото е класика. И така, първият и безспорен извод, налагащ се след прослушване на записите от радиовръзката е, че пилотите са се натъкнали във въздуха на нещо необичайно и странно. Тази среща е била първа не само за тях, но вероятно, за подобно нещо не са чували и техните другари и колеги. Само с това може да се обясни странната дезориентация и паника в обичайна рутинна ситуация. "Океанът има странен вид, появи се бяла вода, стрелките на приборите се въртят " - съгласете се, че това може да уплаши всеки друг, но не и опитни пилоти, които навярно и друг път са попадали в екстремни ситуации и са намирали верния курс над морето. Още повече, че са имали прекрасна възможност да се върнат на брега - достатъчно е било да обърнат на запад и тогава самолетите за нищо на света не биха пропуснали огромния полуостров. Тук и стигаме до основната причина за паниката. Бомбандировачите, в пълно съответствие със здравата мисъл и по препоръка от земята, приблизително половин час са търсили суша на запад, а после около час - на запад и изток. И не са я намерили. Фактът, че цял американски щат е изчезнал безследно може да подлуди и най-стабилните психически. За да бъдем справедливи, трябва да да кажем, че в края на своя полет пилотите са видяли земя, но не са се решили да кацнат в плитки води. Визуално, по очертанията на островите Тейлър е определил, че се намират над Кис (югозападно от южния край на Флорида) и даже обърнал на северо-изток към Флорида. Но скоро, под влияние на колегите си, започнал да се съмнява във видяното и се върнал на предишния курс, все едно се намирал по-на изток от Флорида, т.е. там където и трябвало да бъде и кадето са го засекли радарните установки. Но къде са били в действителност? Доклада на екипажа за наблюдение на Кис бил възприет на земята, като бълнуване на паникьосани пилоти. Пеленгаторите можели да сгрешат до 180 градуса и това се е взимало предвид, но в този момент, на операторите било известно, че самолетите са някъде в Атлантика (30 градуса северна ширина и 79 градуса западна дължина), северно от Бахамските острови и не можело дори и през ум да им мине, че в действителност, изчезналото звено е значително по назапад от Мексиканския залив. Ако това е било така, то Тейлър наистина е можел да види остров Кис, а не "приличащ" на Кис. Възможно е операторите в Маями да не са съумяли да различат сигналите идващи от югозапад от сигналите идващи от североизток. Тогава тази грешка е струвала живота на пилотите. Изглежда, търсейки напразно суша на запад и изразходвайки всичкото си гориво те са се приводнили и потънали, докато на сушата са ги търсели на изток. През 1987 година именно там в шелфа на Мексиканския залив е бил открит един от "Ивенджърите" построен четиридесетте години! Не е изключено, останалите четири също да са някъде наблизо. Остава въпросът: По какъв начин самолетите са успяли да се придвижат незабелязано от всички на разстояние седемстотин километра назапад?

novobranec

novobranec

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.