Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 1" АРХИВ НА МВР


dobrev2006

829 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " К"

Отдел II

отделение - турска легация

отделение - турски връзки

отделение - гръцка линия

група - югославска линия

Отдел III

отделение - френска линия отделение - италианска линия отделение - немска линия отделение /група/ - швейцарска линия

Отдел II

отделение I - оперативна работа по изменници на Родината отделение II - по задгранични централи и изменнически

организации

Отдел V - чужденци, външна търговия и др. отделение "Балкантурист"

отделение-външна търговия и културни институти отделение-транзитници

Самостоятелни отделения

отделение Информация отделение Филтър - следствено Секретариат

Контраразузнавателен кабинет

1960 г. ШРАШЕМЕ II ДС

Отдел I

отделение - американска легация

отделение - американски разузнавателен център, радиостан¬ции и връзки

Отдел II

отделение - турска легация отделение - турски връзки отделение - гръцка линия група - югославска линия

ЗАБШЕЖКА: със заповед 1 811 от 9.XI. 1960 г. става отделение

Отдел III

отделение - френска линия отделение - италианска линия отделение - немска линия отделение - швейцарска линия

отделение I - оперативна работа по изменници на Родината отделение II - по задгранични централи и изменнически

организации

отделение III - за издирване на нелегални, борба с терора

и измяна на Родината

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № К-1240 от 9Л1ПД960 г. отделе¬нието се прехвърля от Управление III към Управление II ДС.

отделение IV - по издирване на държавни престъпници и под

готовка към измяна на Родината - прехвър¬ля се от Управление III ДС към Управление II ДС - заповед № 822 от 14.XI.1960 г.

Отдел V

отделение "Балкантурист"

отделение "Външна търговия и културни институти"

отделение "Транзитници"

Отдел VI

отделение - английска легация

отделение - английско - връзки, Япония, Близкия, Среден и

Далечен изток отделение - израелска линия

Отдел VII - Външно наблюдение

отделение I отделение II отделение III отделение IV отделение V отделение отделение група

за проследяване на чужди граждани

за проследяване на чужди граждани

за проследяване в града

проучване

проучване

охрана

техническо

финансов о-домакинска

Самостоятелни отделения -;¦ отделение за информация отделение Секретариат Контраразузнавателен кабинет

ЗАБЕЛЕЖКА: съгласно направено предложение от 8.VII.1960 г. става разделянето на Отдел I и се създава нов Отдел VI. Със заповед № К-1580 от 29.X,1960 г. Отдел VII - външно наблюде¬ние и проучване, преминава към Управление II ДС.

1961 г.

УПРАВЛЕНИЕ II ДС

Отдел I

отделение отделение

американска легация

американски разузнавателен център, радиостан¬ции и връзки

Отдел II

отделение отделение отделение отделение

турска легация турски връзки гръцка линия югославско

Отдел III

отделение отделение отделение отделение

френска линия италианска линия немска линия

швейцарско, Бенелюкс, Скандинавия и др.

отделение I -отделение II

оперативна работа по изменници на Родината

по задгранични централи и изменнически организации

отделение III - по издирване на държавни престъпници и

подготовка към измяна на Родината отделение IV - профилактика

ЗАБЕЛЖКА: отделение профилактика е създадено със заповед В К-45 от 11.1.1961 г.

Отдел У

отделение - "Туризъм"

отделение - външна търговия

отделение - гости и културни дейци

отделение - хотели и ресторанти

отделение - валз^тно

ЗАБЕЛЕЖКА: структурата на Отдел У е утвърдена на 14.VII. 1961 г.

Отдел VI

отделение - английска легация отделение - ОАР, Индия, Кипър и др. отделение - израелско

Отдел VII Външно наблюдение

отделение I отделение II отделение III отделение IV отделение V отделение отделение група

за проследяване на чужди граждани

за проследяване на чужди граждани

за проследяване в града

проучване

проучване

охрана

техническо

финансов о-домакинска

отделение Информация отделение Секретариат Контраразузнавателен кабинет

ЗАБЖЕЖКА: щатът за 1961 г. е утвърден на 6.X. 1961 г. с обозначение /нов/ - по-рано е действувал този от 1960 г. След решението на ПБ на ЦК на БКП - протокол № 212 от 19.VIII.1961 г. се създават Отдел VIII и IX, които идват от Управление III ДС.

Отдел VIII- работи по въпроси на извънучилищната и извънуниверситет

ската интелигенция, училищна и университетска младеж и студенти от капиталистически страни, духовенство, секти и др.

Отдел IX - ж.п. транспорт, воден, въздушен и автотранспорт, Минис-

терство на съобщенията и транспорта и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: Секретариат МВР с писмо № 1-264 от 20.XII.1961 г. съобщава новата структура на Управление II ДС, в която от¬делите VIII и IX са преминали вече от Управление III в Уп¬равление II ДС.

1962 Т.

УПРАВЛЕНИЕ II ДС

Отдел I

отделение отделение

американска легация

американско - връзки

Отдел 1±

отделение отделение отделение

турска легация

турско - връзки

гръцка линия

отделение

- югославска линия

отделение - френска линия

отделение - италианска линия

отделение - немска линия

отделение - Бенелкжс, Швейцария, Скандинавия и др.

Отдел IV

отделение I - оперативна работа по изменници на Родината отделение II - по задгранични централи и изменнически

организации

отделение III - по издирване на държавни престъпници и

подготовка към измяна на Родината отделение IV - профилактика

Отдел V

отделение - туризъм

отделение - външна търговия

отделение - гости и културни дейци

отделение - хотели и ресторанти

отделение - валутно

Отдел VI

отделение - английска линия

отделение - ОАР, Индия, Кипър и др.

отделение - израелска линия

Отдел VII

отделение I - за наблюдение на военните аташета от ка¬питалистическите страни

отделение II - за наблюдение на дипломати от капиталис¬тическите страни

отделение III - за наблюдение на временно пребиваващи

чужденци от капиталистически страни

отделение IV - за наблюдение на обекти на разработка

български граждани

отделение У - учебно: за обобщаване на опита, легенди-

ровка и мобилизационна работа отделение VI - проучване отделение VII - проучване

отделение - охрана на капиталистически легации отделение - автотранспортно отделение - радиовръзки и фотография финанс ово-домакинска служба

Отдал Ш1

отделение I - извънучилищна и извънуниверситетска инте¬лигенция

отделение II - училищна и университетска интелигенция и

студенти от капиталистически страни отделение III - духовенство и религиозни секти

Отдел IX

отделение - ж.п. транспорт

отделение - воден транспорт

отделение - по пощите, връзките, радиото и телевизията

отделение - авто и авиотранспорт

Първо районно отделение - София Второ районно отделение - Пловдив Трето районно отделение - Г. Оряховица

Самостоятелни отделения

отделение - Държавна тайна /ДТ/, СИВ, ДПК, Редки метали,

кредит отделение - Информация Секретариат

ЗАБЕШША: щатът е утвърден на 6.X. 1961 г. и се отнася и за 1962 г.

1963 г.

УПРАВЛЕНИЕ II ДС

Отдел I - Легадионен

отделение I - американска, аржентинска, бразилска ле¬гации

отделение II - турска легация

отделение III - гръцка легация

отделение IV - английска и израелска легации

отделение У - френска, белгийска, финландска легации и

други скандинавски страни

отделение VI - италианска, австрийска и швейцарска ле¬гации

отделение VII - неутрални страни

Отдел II - Чужденци

отделение I - туризъм, ГФР, Австрия, Франция, Италия и

Швейцария

отделение II - туризъм, САЩ, Англия, Канада и всички

останали страни отделение III - транзитници

отделение IV - външна търговия и търговци от капиталис¬тически страни отделение V - Балкантурист, хотели и ресторанти

Отдел III - По разработка на български граждани, уличени в шпионаж

отделение I отделение II отделение III отделение IV

американско, английско, израелско

турско-гръцко

немско-австрийско

Западна Европа, Япония и др.

Отдел IV - Задгранично контраразузнаване, измяна на Родината и изменници

отделение I - задгранично контраразузнаване отделение II - изменници на Родината отделение III - борба срещу измяна на Родината

Отдел V - Води контраразузнавателна и профилактична работа сред българските граждани, излизащи зад граница

отделение I - провеждане контраразузнавателна работа по

излизащите в капиталистически страни

отделение II - ПК - подработване на паспортни преписки

за задгранични пътувания в капиталистичес¬ки страни

Отдел VI - Икономически отделение I

отделение II -отделение III -отделение IV ¬

химия, металургия, машиностроене, отбранна промишленост, редки метали и геоложки проучвания

строителство и архитектура, енергетика и горива, Управление "Пътища" СИВ, ДКИ, Комитет технически прогрес, банки и др.

лека, хранително-вкусова промишленост, Селскостопанска академия

Отдел VII - Транспортен

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, авто и авиотранспорт

отделение III - съобщения

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

III районен отдел - Г. Оряховица

Отдел VIII- Интелигенция, духовенство и анонимни

отделение I - интелигенция отделение II - духовенство отделение III - анонимни

отделение IV - чужди младежи и студенти

ЗАБЕЛЕЖА: отделение IV е създадено с утвърждаване на щата.

група - графолози

Отдел IX - КПП

отделение I - КПП

отделение II - валутно

отделение III - митници

отделение IV - връзки и отчет

ЗАБЕЛЕЖКА: към отдела се числят и КПП в страната.

Отдел X - Анализи и информация

отделение I - анализира нашия опит

отделение II - анализира дейността на врага

група - координация

Самостоятелни отделения

отделение - Държавна тайна отделение - Секретариат

ЗАБЕЛЕЖА: щатът е утвърден на 27.XII. 1962 г.

Със заповед 1 1-62 от 7.1.1963 г. Отдел VII за външно наблюдение и проучване излиза от Управление II ДС, а Отдел Икономически се включва в състава на управлението.

Със заповед 1 1-2560 от 8.VII.1963 г. се обявява, че се създава Комитет за държавна сигурност /КДС/ при МВР.

1964 г.

УПРАВЛЕНИЕ II при КДС

Отдел I - Легационен отделение I

- американска, аржентинска и бразилска ле¬гации

отделение II - гръцка легация отделение III - английска и израелска легации отделение IV - френска, белгийска, финландска и на дру¬ги Скандинавски страни легации отделение V - италианска, австрийска и швейцарска ле¬гации

отделение VI - неутрални страни обслужване Министерство на външните работи

Отдел II - Туристи, транзитници и търговци

отделение I - ГФР, Франция, Австрия, Италия и Швейцария отделение II - САЩ, Англия, Канада, Израел, Скандинав¬ските страни, Бенелюкс и Дания отделение III - транзитници отделение IV - търговци

отделение V - Балкантурист София'и страната

група - за разработване на гости от капиталисти-

чески страни

Отдел III - Разработка на български граждани, уличени в шпионаж

отделение I - американско, английско и израелско отделение II - ГФР, Франция, Италия, Австрия и Бенелюкс отделение III - радиоконтраразузнаване и издирване на не-

легали

група - за разработки по гръцка линия

Отдел IV - Задгранично контраразузнаване, измяна на Родината и изменници

отделение I - задгранично контраразузнаване отделение II - изменници на Родината отделение III - борба срещу измяна на Родината

Отдел V - Работа по български граждани, излизащи зад граница

отделение I - провежда контраразузнавателна работа по

български граждани, излизащи в капиталис¬тически страни отделение II - ПК - подработване на паспортни преписки

за задгранични пътувания в капиталисти¬чески страни

Отдел VI - Икономически

отделение I - химия и металургия, машиностроене, отбран

на промишленост, редки метали и геоложки проучвания

отделение II - строителство и архитектура, енергетика и

горива, Управление "Пътища"

отделение III - СИВ, Комитета по планиране, Комитет за

технически прогрес, банки и др.

отделение IV - лека, хранително-вкусова, земеделска про¬мишленост, Селскостопанска академия

група - държавна тайна

Отдел VII - По транспорта и съобщенията

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, авто и авиотранспорт

отделение III - съобщения

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

районен отдел - Г. Оряховица

Отдел VIII- Интелигенция, духовенство, чужди студенти и младежи

отделение I - интелигенция

отделение II - духовенство

отделение III - чужди студенти и младежи

Отдел IX - КПП

отделение I - КПП

отделение II - валутно

отделение III - връзки и отчет

Отдел X - Анализ и информация

отделение I - анализ на нашия опит отделение II - анализ на дейността на врага група за информация група координация

Отдел XI - За борба с турското разузнаване отделение I - турска легация

отделение II - вражески прояви от турското население отделение III - активни мероприятия, гости, оказване по¬мощ на окръзите

Отдел XII - За борба срещу контрареволюционните елементи и други антинародни прояви

отделение I - бивши хора, опозиционни и буржоазни партии

отделение II - анархисти, вражеска агитация и пропаганда

отделение III - анонимни

група - графолози

Секретариат

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът е утвърден на 25.11-1964 г.

1965 Г. УПРАВЛЕНИЕ II при КДС

Отдел I - САЩ, Англия, Канада и Латинска Америка

отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР и гости по американска линия

отделение II - работи по американска, аржентинска и бра¬зилска легации и техните връзки

отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и английската ле¬гация

- Туристически отделение I

отделение II -

отделение III отделение IV отделение група I

група II

работи по туристи от ГФР, Франция, Ав¬стрия, Италия и Швейцария работи по туристи от САЩ, Англия, Канада, Израел, Гърция, Скандинавските страни и Бенелюкс

работи по транзитнщи Балкантурист, хотели и ресторанти търговско

работи по търговците от капиталистически¬те страни и западни търговски фирми обслужва МВТ и предприятията към него, външнотърговските централи и други пред¬приятия

Отдел III - Гърция, Израел и представятелствана на Африкано-азиат-ските страни

отделение I - провежда активни мероприятия', работи по

отделение II отделение III

сигнали, ДОП, АР, гости и проникване в разузнавателните центрове

- работи по гръцка легация и връзките

отделение IV отделение У

- провежда активни мероприятия, работи по сигнали, ДОП, АР, гости и израелска ле¬гация

работи по представителствата на Африкано-азиатските страни

издирване на нелегали и сигнали за шпио¬наж с неустановена линия

Отдел 14 - Европейски

отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости, австрийска лега¬ция, западногерманско търговско предста¬вителство и техните връзки

отделение II - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и по представител, ствата на Франция, Белгия, Финландия и другите Скандинавски страни

отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и посолствата на Италия и Швейцария

Отдел "У - Провежда контраразузнавателна и профилактична работа сред българските граждани, излизащи зад граница

отделение I - води контраразузнавателна и профилактична

работа

отделение II - работи по паспортните преписки отделение III - изменници на Родината

ЗАБЕДЖКА: с утвърден щат на 4.VIII. 1965 г. се създава кил отдела отделение - задгранични паспорти.

Отдел VI - Икономически отделение I

отделение II -отделение III -отделение IV -отделение

химия и металургия, машиностроене, отбран-на промишленост, редки метали и геоложки проучвания

строителство и архитектура, енергетика и горива., Управление "Пътища" СИВ, Комитет по планиране, Комитет за тех¬нически прогрес, банки и др. лека, хранително-вкусова, земеделска про¬мишленост, селскостопанска академия държавна тайна

Отдел VII - По транспорта и съобщенията

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, авио и автотранспорт

отделение III - съобщения

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

районен отдел - Г. Оряховица

Отдел VIIЪг Интелигенция, духовенство, чужди студенти и младежи отделение I - интелигенция

отделение II - духовенство

отделение III - чужди студенти и младежи

Отдел IX - КПП, отчет и валутна контрабанда отделение I - КПП и митници отделение II - валутно

отделение III - диспечерна, оперативни картотеки и теле¬типна връзка КПП аерогара София

ЗАБЕДБЖА: с утвърден щат от 4.7111.1965 г. се създава към отдела отделение - административен контрол на чужди граж¬дани.

Отдел X - Анализ, информация и дезинформация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузнава¬ния

отделение II - анализира и обобщава нашия опит, идеоло-

гическата диверсия, чужденци, дезинфор¬мация и др.

отделение III - текуща информация, обработка на докумен¬ти, картотека и архив

Отдел XI - За борба с турското разузнаване

отделение I - работи по турска легация и връзки отделение II - вражески прояви от турското население отделение III - активни мероприятия, гости, оказване по¬мощ на окръзите

Отдел XII - За борба срещу контрареволюциоините елементи и други антинародни прояви

отделение I - контрареволюционни и други вражески еле¬менти

отделение II - борба срещу измяна на Родината

отделение III - анонимни

група - графолози

Отдел XIII- Далекоизточни страни

отделение I - връзки отделение II - легационно

Група координация Секретариат Дежурна група

ЗАБЕЛЖКА: щатът е утвърден на 26.У. 1965 г. и влиза в сила от 1 юни 1965 г. - дотогава е важел утвърдения щат за 1964г С указ на ПНС 1 504 от 22.111.1965 г., обявен със заповед I 1-507 от 26.VII.1965 г. МВР се разделя на две ве¬домства: Министерство на вътрешните работи и Комитет за държавна сигурност при Министерския съвет - без ранг на министерство. С ранг на министерство става съгласно решение на НС - март 1966 г. при съставянето на правителството.

1966 г.

УПРАВЛЕНИЕ II при КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ /КДС/

Отдел I - САЩ, Англия, Канада и Латинска Америка

отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР и гости по американска линия

отделение II - работи по американска, аржентинска и бра¬зилска легация и тежите връзки

отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и английската легация

Отдел II - Туристически

отделение I - работи по туристи от ГФР, Франция, Ав¬стрия и Швейцария

отделение II - работи по туристи от САЩ, Англия, Канада,

Израел, Гърция, Скандинавските страни и Бенелюкс

отделение III - работи по транзитници

отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторатни

Отдел III - Гърция, Израел и представителствата на Африкано-азиат-ските страни

отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и проникване в разузнавателни центрове отделение II - работи по гръцка легация и връзките отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и израелска ле¬гация

отделение IV - работи по представителствата на Африкано-

азиатските страни отделение V - издирване нелегали и сигнали за шпионаж

с неустановена личност Министерство на външните работи

Отдел IV - Европейски

отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости

отделение II - Западногерманско търговско представител¬ство, австрийска легация и техните връзки

отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и по представител ства на Франция, Белгия, Финландия и дру¬гите Скандинавски страни

отделение IV - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и посолствата на Италия и Швейцария

- Провежда контраразузнавателна и профилактична работа сред българските граждани, излизащи зад граница

отделение

отделение II отделение III

I - води контраразузнавателна и профилактична работа

работи по паспортни преписки и решения изменници на Родината

отделение IV - задгранични паспорти

химия и металургия, машиностроене, от бранна промишленост, редки метали и гео¬ложки проучвания отделение II - строителство и архитектура, енергетика и

отделение III отделение IV

отделение

горива, Управление "Пътища" СИВ, Комитет по планиране, Комитет за тех¬нически прогрес, банки и др. лека, хранително-вкусова, земеделска про¬мишленост, Селскостопанска академия държавна тайна

Отдел VII - По транспорта и съобщенията

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, авио и автотранспорт

отделение III - съобщения

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

районен отдел - Г. Оряховица

Отдел VIII- Интелигенция, духовенство, чужди студенти и младежи

отделение I - штелигенция, за работа по идеологическа¬та диверсия отделение II - духовенство отделение III - чужди студенти и младежи

Отдел IX - КПП, връзки, отчет и валутна контрабанда

отделение I - КПП и митници

отделение II - валутно

отделение Па - валутно-контрабандно

ЗАБЕЛЕЖКА: създадено със заповед № 1-2458 от 28.VII.1966 г.

отделение III - диспечерна, оперативни картотеки и теле¬типна връзка

отделение IV - административен контрол над чужди граждани КПП аерогара София

Отдел X - Анализ, информация и дезинформация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузнава¬ния

отделение II - анализира и обобщава нашия опит, идеоло-

гическа диверсия, чужденци, дезинформа¬ция и др.

отделение III - текуща информация, обработка на докумен¬ти, картотека и архив

Отдел XI -

За борба с турското разузнаване

отделение I - работи по турска легация и връзки отделение II - вражески прояви от турското население отделение III - активни мероприятия, оказване помощ на

окръзите

Отдел XII - За борба срещу контрареволюционните елементи и други

антинародни прояви отделение I - контрареволюционни и други вражески еле-

менти

отделение II отделение III група

борба срещу измяна на Родината

анонимни

графолози

Отдел ХШ- далекоизточни страни

отделение I - връзки отделение II - легационно

Отдел XIV - Търговски

отделение I - линейно отделение II - обектово отделение III - обектово

Група координация Секретариат Дежурна група

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът е утвърден на 24.VI.1966 г.

1967 г. УПРАВЛЕНИЕ II при КДС

Отдел I - САЩ, Англия. Япония, Канада, Латинска Америка и Израел

отделение I - активни мероприятия

отделение II - посолство на САЩ

отделение III - посолство на Великобритания

отделение IV - дипломатическите представителства на Ла-

тиноамериканските страни и Япония отделение V - израелско посолство

Отдел II - Туристически

отделение I - туристи и транзитници от ГФР, Франция,

Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - туристи и транзитници от САЩ, Англия, Ка¬нада, Израел, Скандинавските страни и Бенелюкс.

отделение III - туристи и транзитници от Гърция и Турция отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

Отдел III - Работи срещу гръцкото разузнаване отделение I - гръцко посолство

отделение II - сигнали, гости и гръцката вражеска по-

литемиграция отделение III - активни мероприятия

Отдел IV - Европейски

отделение I - активни мероприятия

отделение II - Западногерманско търговско представител¬ство и австрийска легация

отделение III - активни мероприятия, гости, сигнали и

френско посолство

отделение IV - посолства на Италия, Швейцария, Белгия

и Скандинавските страни

Отдел V - Контраразузнавателна и профилактична работа сред бъл¬гарските граждани, излизащи зад граница

отделение I - контраразузнавателна и профилактична ра¬бота

отделение II - паспортни преписки

група - жалби

отделение III - изменници на Родината

Отдел VI - Икономически

отделение I - химия и металургия, машиностроене, от-

бранна промишленост, редки метали и гео¬ложки проучвания

отделение II - строителство и архитектура, енергетика и

горива, Управление "Пътища"

отделение III - СИВ, Комитет по планиране, Комитет за

технически прогрес, банки и др.

отделение IV - лека, хранително-вкусова промишленост,

Селскостопанска академия, земеделие и др.

отделение - държавна тайна

ЗАБЕЛЕЖКА: на 12.11.1967 г. се утвърждава нов щат и струк¬тура на Отдел VI.

Отдел VI - Икономически

отделение I - надведомствени учреждения отделение II - геология, строителство и енергетика отделение III - тежка и лека промишленост отделение IV - за помощ и контрол на окръжните управле¬ния

отделение - държавна тайна

Отдел VII - По транспорта и съобщенията

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, авио и автотранспорт

отделение III - съобщения

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

районен отдел - Г. Оряховица

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-1736 от 2.VI.1967 г. се утвър¬ждава нова структура на:

Отдел VII - По транспорта и съобщенията

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, въздушен и автотранспорт а/ група за воден транспорт б/ група за въздушен и автотранспорт

отделение III - Министерство на съобщенията

отделение IV - ж.п. войски и Управление специално

районно отделение - София

районно отделение - Пловдив

районно отделение - Г. Оряховица

Отдел VIII- Интелигенция, духовенство, чужди студенти и младежи

отделение I - интелигенция

за работа по идеологическата диверсия отделение II - чужди студенти и младежи отделение III - духовенство

отделение IV - работи по представителствата на Африкано-

азиатските страни

Отдел IX - КПП, връзки, отчет и валутна контрабанда

отделение I - КПП и митници отделение II - валутно отделение III - валутно

отделение IV - телетипна връзка и гранично-контролна

картотека КПП аерогара София

ЗАБЖМКА: на 8.V.1967 г. се утвърждава нов щат и структу¬ра на:

Отдел IX

отделение I отделение II

група

група

група

КПП и митници

валутно

централен оперативен пункт за свръзка /ЦОПС/ и телетипна връзка

оперативен архив и контрол на чужденците

за работа и анализ по гранично-контролна¬та картотека

КПП аерогара София

Отдел X - Анализ, информация и дезинформация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузнава¬ния и нашето противодействие отделение II - анализира работата на органите на КДС отделение III - текуща информация, обработка на документи-

картотеки и архив

Отдел XI - За борба с турското разузнаване отделение I - турско посолство

отделение II - вражески прояви сред турското население отделение III - активни мероприятия

Отдел XII - Контрареволюционни елементи и други антинародни прояви

отделение I - контрареволюционни и други елементи

отделение II - измяна на Родината

отделение III - анонимни

група - графолози

Отдел XIII- Далекоизточни страни и др.

отделение I - връзки отделение II - легации

ЗАБЕЛЕЖКА: с писмо № Е-29 от 19.17.1967 г. Управление II съобщава на Отдел "Кадри", че е утвърдена нова структура на:

Отдел XIII

отделение I - посолства на арабските страни и Япония отделение II - посолство на - Югославия отделение III - посолства на Израел и Бенелюкс

Отдел XIV - Търговски

отделение I - линейно отделение II - обектово отделение III - обектово

Група координация Секретариат Дежурна група

ЗАБЕЛЕЖКА: с утвърден щат от 29.VI.1967 г. се създава:

отделение I

а/ секция "отключване"

б/ секция "отваряне" отделение II

а/ секция "М-35"

б/ секция "фотолаборатория" отделение III - М-40

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът за 1967 г. е утвърден на 19.1.1967 г.

1968 г. УПРАВЛЕНИЕ II КДС

Отдел I - САЩ. Англия. Латинска Америка и Израел

отделение I - разработка на български граждани, гости и

активни мероприятия по американска линия отделение II - посолство на САЩ

отделение III - посолство на Англия, разработка на българ¬ски граждани и активни мероприятия

отделение IV - дипломатически представителства на Латино¬американските страни и Япония и разработ¬ка на български граждани

отделение V - израелско посолство, гости, разработка на

български граждани

ЗАБЕЛЕЖКА: съгласно заповед 1^ 1-2072 от 1. IV. 1968 г. отде¬ление V на Отдел I се предава към новосъздадения Отдел XII към управлението.

Със заповед I 1-4324 от 12.IX.1968 г. се извър¬шват структурни промени - създава се ново отделение V на Отдел I и отдела придобива следната структура:

Отдел I - САЩ, Англия и Латинска Америка

отделение I - разработка на български граждани, гости

и активни мероприятия по американска линия отделение II - посолство на САЩ

отделение III - разработка на български граждани и актив¬ни мероприятия отделение IV - посолство на Англия

отделение У - дипломатически представителства на Лати¬ноамериканските страни и разработка на български граждани

Отдел II - Туристи и транзитници

отделение I - туристи и транзитници от ГФР, Франция,

Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - туристи и транзитници от САЩ, Англия, Ка¬нада, Израел, Скандинавски страни и Бе-нелюкс

отделение III - туристи и транзитници от Турция и Гърция отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

Отдел III - Работа срещу гръцкото разузнаване отделение I - гръцко посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости

и прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел IV - Европейски

отделение I - разработка на български граждани, гости

и активни мероприятия

отделение II - западногерманско търговско предстовител-

ство и австрийска легация

отделение III - френско посолство, разработка на българ¬ски граждани, гости и активни мероприятия

отделение II - посолства на Италия, Швейцария, Белгия и

Скандинавските страни, разработка на бъл¬гарски граждани и активни мероприятия

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-4324 от 12.IX.1968 г. към отдела се създава ново:

отделение У - за активни мероприятия по линия на запад-

ногерманско разузнаване

Отдел V - Търговски

отделение I - линейно отделение II - обектово отделение III - обектово

Отдел VI - Икономически

отделение I - надведомствени учреждения

отделение II - геология, строителство и енергетика

отделение III - тежка и лека промишленост

отделение IV - за помощ и контрол на окръжните управления

отделение - държавна тайна

Отдел VII - Транспорт и съобщения

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, въздушен и автотранспорт

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...