Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42363

" К 2 " АРХИВ НА МВР

dobrev2006

429 прегледа

СЛЕДВА ОТ " К 1 "

б/ група за въздушен и автотранспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски и Управление '"Специално"

районно отделение - София

районно отделение - Пловдив

районно отделение - Г. Оряховица

Отдел VIII- Оперативно-технически

отделение I

а/ секция "отключване"

б/ секция "отваряне" отделение II

а/ секция "М-35"

б/ секция "Фотолаборатория" отделение III

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-4324 от 12.ГХД968 г. секция "фо¬толаборатория" от отделение II се обособява в самостоятелно отделение:

отделение I? - фотолаборатория и фотография

Отдел IX - КПП, митници, контрабандно-валутни престъпления и опе¬ративен архив отделение I - КПП и митници отделение II - коитрабандно-валутно

група - централен оперативен пункт за свръзка и

телетипни връзки

група - оперативен архив и контрол на чужденците

група - за работа и анализ по гранично-контролна-

та картотека КПП Аерогара София

Отдел X - Анализ, информация и дезинформация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузна¬вания

отделение II - анализира работата на органите на КДС отделение III - информация, картотеки и архив

Отдел XI - За борба с турското разузнаване отделение I - турско посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости

и прибежчици отделение III - активни мероприятия отделение ГУ - представителства на Африканоазиатските

страни, гости и разработка на български

граждани

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед I 1-2072 от 1.IV.1968 г. отдел ениеН от Отдел XI се прехвърля към новосъздадения Отдел XII при Управление II КДС.

Отдел XII - За работа по развиващите се страни, Израел и други линии

отделение I - посолства на арабски страни и Япония отделение II - посолство на Югославия отделение III - посолства на Израел и Бенелюкс

Група координация Секретариат

Група за работа по специални задачи

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът за 1968 г. е утвърден на 12.XI.1967 г. С указ № 1156 от 27.XII.1968 г. се обявява Решение на осмата сесия на НС за обединяване на МВР и КДС в едно министерство МВР и ДС.

1969 г. УПРАВЛЕНИЕ II ДС при МВР

Отдел I - САЩ и Латинска Америка

отделение I - посолство на САЩ и Бразилия

отделение II - разработка на български граждани и гости

по американска линия отделение III - активни мероприятия

Отдел II - Туристи и транзитници

отделение I - туристи и транзитници от ГФР, Франция,

Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - туристи и транзитници от САЩ, Англия, Ка¬нада, Израел, Скандинавските страни и Бенелюкс

отделение III - туристи и транзитници от Гърция, Турция

и арабските страни отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

Отдел III - Гърция

отделение I - гръцко посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости и

прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел IV - ГФР, Австрия

отделение I - Западногерманско търговско представител¬ство и посолство на Австрия

отделение II - разработка на български граждани и гости

от ГФР и Австрия

отделение III - активни мероприятия

Отдел V - Търговски

отделение I - линейно отделение II - обектово отделение III - обектово

Отдел VI - Икономически

отделение I - надведомствени учреждения, ДКП, ДКНТП,

финанси, банки, СИВ и др.

отделение II - енергетика и горива, строителство и архите

ктура, пътища и водно стопанство

отделение III - химия, металургия, геология, машинострое¬не и др.

отделение IV - земеделие, хранително-вкусова, лека и гор¬ска промишленост, вътрешна търговия, АССН и др.

отделение V - за работа с окръжните у-ния по специалис¬ти от капиталистически страни и по българ¬ски специалисти, заминаващи в чужбина, за

крупни произшествия и сигнали в национал¬ни и др. обекти на икономиката отделение - държавна тайна

Отдел VII - Транспорт и съобщения

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден, въздушен и автотранспорт

а/ група за воден транспорт

б/ група за авто и въздушен транспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски и Управление "Специално"

районно отделение - София

районно отделение - Пловдив

районно отделение - Г. Оряховица

Отдел VIII- Оперативно-технически

отделение I

а/ секция "отключване" /М-30/

б/ секция "отпечатване" отделение II - секция "М-35"

отделение III - техническо разузнаване на капиталистичес¬ки легации отделение IV - фототехника

Отдел IX - КПП, контрабандно-валутни престъпления, вражеска емигра¬ция и оперативни картотеки

отделение I - КПП и митници отделение II - контрабандно-валутно отделение III - за работа по линия "Балкан" отделение IV - за работа по бегълци и изменящи отделение V - оперативен архив, анализ по ГКК, контрол

на чужденците и телетипни връзки отделение VI - контролен оперативен пункт за свръзка КПП Аерогара София

Отдел X - Анализ и шформация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузнава¬ния и нашата контраразузнавателна работа срещу тях

отделение II - анализира работата на органите на ДС по

някои основни проблеми отделение III - информация, картотека и архив

Отдел XI - Турция

отделение I - турско посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости

и прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел XII - Развиващи се страни, Израел и др.

отделение I - посолства на арабските страни и Япония отделение II - посолство на Югославия отделение III - посолства на Израел и Бенелюкс отделение IV - представителства на Африканоазиатските

страни, гости и разработка на български

граждани

Отдел XIII- Англия, Франция и Италия

отделение I - посолство на Великобритания отделение II - разработка на български граждани и гости отделение III - посолство на Франция, разработка на бъл¬гарски граждани и гости отделение 14 - посолство на Италия, разработка на българ¬ски граждани и гости отделение 4 - активни мероприятия

Отдел XIV - За работа по специални задачи

група за координация

отделение за Външно министерство

Секретариат

група за задгранична контраразузнавателна работа

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът за 1969 г. е утвърден на 27.11.1969 г.

Със заповед № 1-71 от 24.11.1969 г. се обявява Указ № 183 от 20.11.1969 г., с който МВР и ДС се преименува на МВР.

Със заповед № 1-6304 от 1.XII.1969 г. Управле¬ние II става Второ главно управление на ДС.

1970 г.

ВТОРО ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДС при МВР

Отдел I - САЩ и Латинска Америка

отделение I - посолство на САЩ и Бразилия

отделение II - разработка на български граждани и гости

по американска линия отделение III - активни мероприятия

Отдел II - Туристи и транзитници

отделение I - туристи и транзитници от ГФР, Франция,

Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - туристи и транзитници от САЩ, Англия, Ка¬нада, Израел, Скандинавските страни и Бе¬нелюкс

отделение III - туристи и транзитници от Гърция, Турция и

арабските страни отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

Отдел III - Гърция

отделение I - гръцко посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости и

прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел IV - ГФР, Австрия

отделение I - Западногерманско търговско представител¬ство и посолство на Австрия

отделение II - разработка на български граждани и гости

от ГФР и Австрия

отделение III - активни мероприятия

Отдел V - Търговски

отделение I - линейно отделение II - обектово отделение III - обектово

ЗАБЕЛЕЖА: съгласно заповед I 1-3990 от 17.VII. 1970 г. в Отдел V стават следните сткуртурни промени:

отделение I - води контраразузнавателна работа срещу

търговците от ГФР, Австрия, Франция и Италия

отделение II - води контраразузнавателна работа срещу

търговците от САЩ, Азия и Африка отделение III - обектово отделение IV - обектово

Отдел VI - Икономически

отделение I - надведомствеии учреждения, ДКП, ДКНТП, фи¬нанси, банки, СИВ и др.

отделение II - енергетика и горива, строителство и ариите

ктура, пътища и водно стопанство

отделение III - химия, металургия, геология, машинострое¬не и др.

отделение IV - земеделие, хранително-вкусова, лека и гор¬ска промишленост, вътрешна търговия, АССН : и др.

отделение V - за работа с окръжните у-ния по специалис¬ти от капиталистически страни и по българ¬ски специалисти, заминаващи в чужбина, за крупни произшествия и сигнали в национал¬ни обекти

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-3990 от 17ЛИ. 1970 г. отделе¬ние У се съкращава.

отделение - държавна тайна

Отдел VII - Транспорт и съобщения

отделение I - ж.п. транспорт

отделение II - воден и въздушен транспорт и автотран¬спорт

а/ група за воден транспорт

б/ група за авто и въздушен транспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски и Управление "Специално"

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-7036 от 22.XII.1970 г. се създава

отделение V - за обслужване на въздушния транспорт

районно отделение - София

районно отделение - Пловдив

районно отделение - Г. Оряховица

Отдел VIII- За работа по специални задачи

ЗАБЕЛЕЖА: със заповед № 1-3990 от 17.VII.1970 г. отделът придобива следната структура:

Отдел VIII- За работа по специални задачи и контрабандно-валутни престъпления отделение I - за работа по специални задачи отделение II - контрабандно-валутни престъпления

Отдел IX - КИП, контрабандно-валутни престъпления, "Балкан", вра¬жеска емиграция и оперативни картотеки

отделение I - КПП и митници

отделение II - контрабандно-валутно

отделение III - за работа по линия "Балкан"

отделение IV - за работа по бегълци и вражеска емиграция

отделение V - оперативен архив, анализ по ГКК, контрол

на чужденците и телетипни връзки отделение VI - централен оперативен пункт за свръзка КПП Аерогара София -

ЗАБЕЛЕЖА: със заповед 1 1-3990 от 17.VII.1970 г. номерация та на отделенията в Отдел IX се изменя както следва:

сегашното I отделение се запазва

сегашното III отделение става II

сегашното IV отделение става III

сегашното V отделение става IV

сегашното VI отделение става V

отделение II е прехвърлено към Отдел VIII

Отдел X - Анализ и информация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузна¬вания и нашата контраразузнавателна рабо¬та срещу тях

отделение II - анализира работата на органите на ДС по

някои основни проблеми отделение III - информация, картотека и архив

.ЗАБЕЛЕЖА; със заповед 1 1-7382 от 31.XII. 1970 г. се съз¬дава:

група за работа по НОУ и оперативната работа

отделение I - турско посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости и

прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел XII - Развиващи се страни, Израел и др.

отделение I - посолства на арабските страни и Япония отделение II - посолство на Югославия и др. отделение III - Израел и посолства от Бенелюкс

Отдел XIII- Англия, Франция и Италия

отделение I - посолство на Великобритания отделение II - разработка на български граждани и гости отделение III - посолство на Франция, разработка на бъл¬гарски граждани и гости отделение IV - посолство на Италия, разработка на българ¬ски граждани и гости отделение V - активни мероприятия

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-1688 от 30.III.1970 г. на базата на Отдел XIII и други щатни бройки се създават Отдел XIII -Франция и Италия и Отдел XIV - Англия със следната струк¬тура:

Отдел XIII- Франция и Италия

отделение I - разработка на френско посолство отделение II - разработка на български граждани и гости

по френска линия отделение III - разработка на италианско посолство, на

български граждани и гости по италианска

линия

отделение IV - активни мероприятия срещу френско и ита¬лианско разузнаване отделение I - разработка на посолството отделение II - разработка на български граждани и гости отделение III - провежда активни мероприятия срещу англий¬ското разузнаване

Отдел "Кадри"

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед Ш 1-6700 от 31.XII.1969 г., считано от 1.1.1970 г. се създава Отдел "Кадри"

Група за координация

Отделение по чуждестранни журналисти

Секретариат

Група за задгранична контраразузнавателна работа

ЗАБЕЛЕЖКА: щатът за 1970 г. е утвърден на 30.1.1970 г.

Съгласно заповед № 1-7374 от 31.XII.1970 г. отде¬лите при Бторо главно управление получават следната номе¬рация:

Отдел I - САЩ, и Латинска Америка

Отдел II - Англия

Отдел III - ГФР и Австрия

Отдел IV - Турция

Отдел V - Гърция

Отдел VI - Френско-италиански

Отдел VII - Развиващи се страни, Израел и др.

Отдел VIII- Туристи и транзитници

Отдел IX - Търговски

Отдел X - Икономически

Отдел XI - Транспорт и съобщения

Отдел XII - КПП, "Балкан", вражеска емиграция и оперативни картотеки Отдел XIII- Отдел за работа по специални задачи и контрабандно-ва¬лутни престъпления Отдел XIV - Анализ и информация

Отдел "Кадри" Секретариат

Отделение чуждестранни журналисти Координация

Група за задгранична контраразузнавателна работа

1971 г.

ВТОРО ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДС при МВР

Отдел I - САЩ и Латинска Америка

отделение I - посолство на САЩ и Бразилия

отделение II - разработка на български граждани и гости

по американска линия отделение III - активни мероприятия

Отдел II - Англия

отделение I - разработка на посолството отделение II - разработка на български граждани и гости отделение III - провежда активни мероприятия по англий¬ското разузнаване

Отдел III - ГФР и Австрия

отделение I - Западногерманско търговско представител¬ство и посолство на Австрия

отделение II - разработка на български граждани и гости

от ГФР и Австрия

отделение III - активни мероприятия

Отдел IV - Турция

отделение I - турско посолство

отделение II - разработка на български граждани, гости и

прибежчици

отделение III - активни мероприятия

Отдел V - Гърция

отделение I - гръцко посолство

отделение II - разработка на български градцани, гости

и прибежчици отделение III - активни мероприятия

Отдел VI - Френско-италиански

отделение I - разработка на френското посолство отделение II - разработка на български граждани и гости

по френска линия отделение III - разработка на италианското посолство, на

български граждани и гости по италианска

линия

отделение IV - активни мероприятия срещу френското и

италианско разузнаване

Отдел VII - Развиващи се страни, Израел и др.

отделение I - посолства на арабските страни и Япония отделение II - посолство на Югославия и др. отделение III - Израел и посолства от Беиелюкс

Отдел VIII- Туристи и транзитници

отделение I - туристи и транзитници от ГФР, Франция,

Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - туристи и транзитници от САЩ, Англия, Ка¬нада, Израел, Скандинавските страни и Бе-нелюкс

отделение III - туристи и транзитници от Гърция, Турция и

арабските страни отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

отделение I - води контраразузнавателната работа срещу

търговците от ГФР, Австрия, Франция и Италия

отделение II - води контраразузнавателната работа срещу

търговците от САЩ, Азия и Африка отделение III - обектово отделение IV - обектово

Отдел X - Икономически

отделение I - надведомствени учреждения, ДКП, ДКНТП, фи¬нанси, банки, СИВ и др.

отделение II - енергетика и горива, строителство и архи¬тектура, пътища и водно стопанство

отделение III - химия, металургия, геология, машинострое¬не и др.

отделение 1У - земеделие, хранително-вкусова, лека и гор¬ска промишленост, вътрешна търговия, АССН и др.

отделение - държавна тайна

Отдел XI - Транспорт и съобщения

отделение I - ж.п. транспорт отделение II - воден и автотранспорт

а/ група за воден транспорт

б/ група за автотранспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски и Управление "Специално" отделение У - за обслужване въздушния транспорт

ЗАБЕЖКА: със заповед 112 1-2224 от 26. IV. 1971 г. към отде¬ление У се създава:

група за проверка на пътниците и багажите по вътрешни¬те авиолинии

районно отделение - София

районно отделение - Пловдив

районно отделение - Г. Оряховица

Отдел XII - КПП, "Балкан", вражеска емиграция и оперативни картотеки

отделение I отделение II отделение III отделение IV

КПП и митници

за работа по линия "Балкан" за работа по бегълци и вражеска емиграция оперативен архив, анализ по ГКК, контрол на чужденците и телетипни връзки

отделение У - централен оперативен пункт за свръзка КПП Аерогара София

ЗАБЖЕЖКА: със заповед I 1-2224 от 26. IV. 1971 г. към КПП Аерогара София е създадена

група за проверка на излизащите пътници по международните авиолинии

Отдел XIII- За работа по специални задачи и контрабандно-валутни престъпления

отделение I - за работа по специални задачи отделение II - контрабандно-валутни престъпления

Отдел XIV - Анализ и информация

отделение I - анализира дейността на чуждите разузнава-

отделение II

отделение III група за рабО'

ния и нашата контраразузнавателна работа срещу тях

анализира работата на органите на ДС по някои основни проблеми информация, картотека и архив по НОУ и оперативната работа

Отдел "Кадри"

Секретариат

отделение чуждестранни журналисти координация

група за задгранична контраразузнавателна работа

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-1360 от 22.111.1971 г. към уп¬равлението се създава

отделение V - занимава се с мобилизационната работа

През 1971 г. няма утвърден щат - за такъв е слу¬жил утвърденият за 1970 г. и при необходимост се издавали отделни заповеди за щатни и структурни промени.

1972 г.

ВТОРО ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДС при МВР

Отдел I - САЩ

отделение I - разработва посолството на САЩ

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-3014 от 9.XI.1972 г. към отдела се създава извънреден щат за изпълнение на мероприятие "101-Х".

отделение II - разработва български граждани и гости от

САЩ

отделение III - активни мероприятия

Отдел II - Англия и Италия

отделение I - разработва английско посолство отделение II - разработва български граждани и гости от

Англия

отделение III - разработва италианско посолство, българ¬ски граждани и гости от Италия отделение IV - активни мероприятия

Отдел III - ГФР, Австрия и Франция

отделение I - разработва западногерманското търговско

представителство и австрийското посолство

отделение II - разработва български граждани и гости от

ГФР и Австрия

отделение III - разработва френското посолство

отделение IV - разработва български граждани и гости от

Франция

отделение V - активни мероприятия

Отдел IV - Турция

отделение I отделение II

отделение III

разработва турското посолство разработва български граждани, гости и прибежчици от Турция активни мероприятия

Отдел V - Гърция

разработва гръцкото посолство ¦ разработва български граждани, гости и прибежчици от Гърция отделение III - активни мероприятия

Отдел VI - Китай, Югославия, Албания и др.

отделение I - разработва китайското посолство и връзки¬те на служителите в същото отделение II - разработва посолството на Югославия отделение III - разработва български граждани и гости от

Югославия

отделение IV - разработва албанското посолство и връзки¬те на служителите в същото

Отдел VII - Развиващи се страни, Израел и др.

отделение I - арабски и африкански страни: Египет, Си¬рия, Ирак, Иран, Алжир и др.

отделение II - Израел, Холандия, Швеция, Швейцария, Фин¬ландия, Дания, Испания и др.

отделение III - азиатски, латиноамерикански страни, Кана¬да и др.

Отдел VIII- Туристи, и транзитници

отделение I - разработва туристи и транзитници от ГФР,

Франция, Австрия, Италия и Швейцария

отделение II - разработва туристи и транзитници от САЩ,

Англия, Канада, Израел, Скандинавските страни и Бенелюкс

отделение III - разработва туристи и транзитници от Гър¬ция, Турция и арабските страни

отделение IV - води контраразузнавателна работа в Комите¬та по туризма и ДСО "Балкантурист"

отделение V - води контраразузнавателна работа в турис¬тическия комплекс в София и представител¬ните хотели на "Балкантурист" в София

Отдел IX - Търговски

отделение I - разработва търговци от ГФР, Австрия, Фран-

ция и Италия

отделение II - разработва търговци от САЩ, Азия и Африка отделение III - води контраразузнавателна работа в Минис¬терство на външната търговия, "Родопаим-пекс", "Рудметал", "Машиноимпорт", "Индус-триалимпорт", "Електроимпекс", "Балкан¬кар" и др.

отделение IV - води контраразузнавателна работа в "Техно-

комплект", "Техноекспорт", "Интеркомерс", "Булгарконсерв", "Булгарплодекспорт","Неф-тохим", "Химимпорт", "Фармахим", "Хранек-спорт", Търговска палата и др.

отделение V - контрабандно-валутни престъпления

група за работа по специални задачи

отделение I - води контраразузнавателна работа в надве-

домствените учреждения, ДКП, КНТП и висше образование, финанси, банки, СИВ и др.

отделение II - води контраразузнавателна работа в енерге¬тиката и горивата, строителството и архи¬тектурата, пътищата и водното стопанство

отделение III - води контраразузнавателна работа в химия¬та и металургията, геологията, машино¬строенето и др.

отделение IV - води контраразузнавателна работа в земеде¬лието, хранително-вкусовата, леката и гор¬ска промишленост, вътрешната търговия, АССН и др.

група за задгранично строителство

Отдел XI - Транспорт и съобщения

отделение I - води контраразузнавателна работа в ж.п.

транспорт

отделение II - воден и автотранспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски отделение V - въздушен транспорт

а/ група за проверка на пътниците и багажа по въздуш¬ните линии

районно отделение ж.п. транспорт - София

районно отделение ж.п. транспорт - Пловдив

районно отделение ж.п. транспорт - Г. Оряховица

Отдел XII - КПП, вражеска емиграция и оперативни картотеки

отделение I - КПП и митници отделение II - вражеска емиграция

отделение III - издирване на лица и анализ, оперативен от¬чет и архив на граждани от капиталистичес¬ки страни и ГКК

група - издирване на лица и анализ

група - оперативен отчет и архив на граждани от

капиталистически страни

група - ГКК

отделение IV - ГКШ1 Аерогара София

Отдел XIII- Държавна тайна

отделение I - подготвя нормативни документи по опазване¬то на ДТ, проучва' и дава мнение за допус¬кане на лица до данни,представляващи дър¬жавна тайна

отделение II - упражнява контрол и оказва помощ на минис¬терствата и централните ведомства по при¬ложението на правителствените документи по опазването на ДТ и извършва процесуал¬на дейност при нарушение на същите

Отдел XIV - Анализ и информация

сектор I - анализира дейността на чуждото разузнаване и нашата контраразузнавателна работа срещу тях

сектор II - анализира работата на органите на ДС по ня¬кои основни проблеми на контраразузнавател¬ната работа

сектор III - информация, картотека и архив

Отдел "Кадри"

отделение чуждестранни журналисти секретариат група координация секция III

дежурна група и телетипна

деловодство

диспечерна служба

финансово-домакинско отделение

медицинска служба

отделение V - мобилизационно

ЗАБЕЛЕЖА: щатът е утвърден на 13.VI. 1972 г.

1973 г.

БТОРО ГЛАВНО ШРАБЛЕНИЕ ДС при МВР

Отдел I - САЩ

отделение I - разработва посолството на САЩ извънреден щат за изпълнение на мероприятия "101-Х" отделение II - разработва български граждани и гости от

САЩ

отделение III - активни мероприятия

Отдел II - Англия и Италия

отделение I - разработва английското посолство отделение II - разработва български граждани и гости от

Англия

отделение III - разработва италианско посолство, българ¬ски граждани и гости от Италия отделение IV - активни мероприятия

Отдел III - ГФР, Австрия и Франция

отделение I - разработва западногерманско търговско

представителство и австрийското посолство

отделение II - разработва български граждани и гости от

ГФР и Австрия

отделение III - разработва френското посолство

отделение IV - разработва български граждани и гости от

Франция

отделение V - активни мероприятия

отделение отделение

отделение

I

II

III

разработва турското посолство разработва български граждани, гости и прибежчици от Турция активни мероприятия

Отдел V - Гърция

отделение отделение

отделение

I

II

III

разработва гръцкото посолство разработва български граждани, гости и прибежчици от Гърция активни мероприятия

Отдел VI - Китай, Югославия, Албания и др.

отделение I - разработва китайското посолство и връзки¬те на служителите в същото

отделение II - разработва посолството на Югославия отделение III - разработва български граждани и гости от

Югославия

отделение IV - разработва албанското посолство и връзки¬те на служителите в същото

Отдел VII - Развиващи се страни, Израел: и др.

отделение I - арабски и африкански страни: Египет, Сир1

Ирак, Иран, Алжир и др.

отделение II - Израел,, Белгия, Холандия, Швеция, Швейца¬рия, Финландия, Дания, Испания и др.

отделение III - азиатски латиноамерикански страни, Кана¬да и др.

Отдел VIII- Туристи и транзитници

отделение I - разработва туристи и транзитници от ГФР,

Франция, Австрия, Италия и Швейцария отделение II - разработва туристи и транзитници от САЩ,

Англия, Канада, Израел, Скандинавските страни и Бенелюкс

отделение III - разработва туристи и транзитници от Гър¬ция и арабските страни

отделение IV - води контраразузнавателна работа в Коми¬тета по туризма и ДСО "Балкантурист"

отделение У - води контраразузнавателна работа в турис¬тическия комплекс в София и представител¬ните хотели на "Балкантурист" София

ЗАБЕЛЕЖА:със заповед № 1-2154 от 20ЛИ. 1973 г. отделениеУ се прехвърля към Отдел I ДС на Софийско градско управление МВР,

Отдел IX - Търговски

отделение I - разработва търговци от ГФР, Австрия, Фран¬ция и Италия

отделение II - разработва търговци от САЩ, Азия и Африка отделение III - води контраразузнавателна работа в Минис¬терство на външната търговия, "Родопаим-пекс", "Рудметая", "Машиноимпорт", "Индус-триалимпорт", "Електроимпекс", "Балканкар" и др.

отделение IV - води контраразузнавателна работа в "Техно-

комплект", "Техноекспорт", "Интеркомерс" "Булгарконсерв", "Булгарплодекспорт","Неф-тохим", "Химимпорт", "Фармахим", "Хранек-спорт", Търговска палата и др.

отделение V - контрабандно-валутни престъпления

група за работа по специални задачи

Отдел X - Икономически

отделение I - води контраразузнавателна работа в надве-

домствените учреждения, ДКП, КНТП и висше образование, финанси, банки, СИВ и др.

отделение II - води контраразузнавателна работа в енерге¬тиката и горивата, строителството и архи¬тектурата, пътищата и водното стопанство

отделение III - води контраразузнавателна работа в химия¬та и металургията, геологията, машино¬строенето и др.

отделение IV - води контраразузнавателна работа в земеде

лието, хранително-вкусовата, леката и гор ска промишленост, вътрешната търговия, АССН и др.

група за задгранично строителство

Отдел XI - Транспорт и съобщения

отделение I - води контраразузнавателна работа в ж.п.

транспорт

отделение IV отделение V

отделение II - води контраразузнавателна работа във вод¬ния транспорт и автотранспорта отделение III - води контраразузнавателна работа в Минис¬терство на съобщенията води контраразузнавателна работа в ж.п. войски

води контраразузнавателна работа във въз¬душния транспорт а/ група за проверка на пътниците и багажите по въз¬душните линии :

I районно отделение ж.п. транспорт - София

II районно отделение ж.п. транспорт - Пловдив

III районно отделение ж.п. транспорт - Г. Оряховица

Отдел XII - КПП, вражеска емиграция и оперативни картотеки

отделение II отделение III

отделение I - КПП и митници

вражеска емиграция

група I група II

група III отделение IV

издирване на лица и анализ, оперативен от чет и архив на граждани от капиталистичес ки страни и ГКК издирване на лица и анализ оперативен отчет и архив на граждани от капиталистически страни ГКК

ГКПП Аерогара София

Отдел XIII- Държавна тайна

отделение I - подготвя нормативни документи по опазване¬то на ДТ, проучва и дава мнение за допус¬кане на лица до данни, представляващи дър¬жавна тайна

отделение II - упражнява контрол и оказва помощ на минис¬терствата и централните ведомства по при¬ложението на правителствените документи, по опазването на ДТ и извършва процесуална дейност при нарушение на същите

Отдел XIV - Анализ и информация

сектор I - анализира дейността на чуждото разузнаване и нашата контраразузнавателна работа срещу тях

сектор II - анализира работата на органите на ДС по ня¬кои основни проблеми на кортраразузнавателна-та работа

сектор III - информация, картотека и архив ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-274 от 26.1.1973 г. се създава:

Отдел XV - Оперативно-технически

отделение I - "М-Дунав 500" отделение II - "М-201 и 101" отделение III - "М-Марица" отделение IV - техническо разузнаване отделение V - фототехника

Отдел "Кадри"

отделение - чуждестранни журналисти секретариат група координация секция III

дежурна група и телетипна

деловодство

диспечерна служба

финансово-домакинско отделение

медицинска служба

отделение V - мобилизационно

През 1973 г. няма утвърден щат, за такъв е служил утвърде¬ния за 1972 г. и при необходимост се издавали отделни запо¬веди за щатни и структурни промени.

Отпеч. в 8 екз.

1 1-3 в Д.Ф. 1 2 Изп. Русчев Нап. Вълкова 30.1Х.1974 г.

София

СЕКРЕТНО!

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф. 12

ЗА ПЕРИОДА 1974-1980 г. /продължение/

г.

Промени в структурата няма

г.

Създава се нов

Отдел 10 - "Икономически" Ръководство

Отделение 01 - За обслужване на надведомствеиите учреждения -

ДКП, КНТПВО, Министерство на финансите, Минис¬терство на снабдяването и държавните резерви, Министерство на труда и социалните грижи, Дър¬жавния комитег за стандартизация, КИНС при МС и 65 подведомствени обединения и институти.

Отделение 02 - За обслужване на Министерство на строежите и

архитектурата, Министерство на енергетиката и 24 подведомствени обединения и институти.

Отделение 03 - За обслужване на Министерство на машино¬строенето и металургията, Министерство на електротехниката и електрониката и 21 под¬ведомствени обединения и институти.

Отделение 04 - За обслужване на Министерство на химическата г;г " 4 . промишленост, Министерство на минералните

ресурси, Министерство на леката промишленост, Министрество на горите и опазване на околната среда и 25 подведомствени обединения и инсти¬тути .

Отделение 05 - За обслужване Министерство на вътрешната

търговия и услугите, Министерство на земеде¬лието и хранителната промишленост, АССН, ЦКС, и 30 подведомствени обединения и институти.

Отдел 12-КПП, вражеска емиграция и оперативни

картотеки

В структурата на отдела се включва ново Отделение 05 - ГКПП - Калотина.

1976 - 1978 г. Промени в структурата няма

1979 г.

От състава на Отдел 11 - "Транспорт и съобщения" се изваждат 11-ро районно отделение ж.п.транспорт - гр. Пловдив и Ш-то районно отделение ж.п.транспорт - гр. Горна Оряховица.

г.

В състава на Отдел 13 "Държавна тайна" се включва "Управление за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация".

г.

Създава се ново самостоятелно

Отделение 06 - Приложение на психологически и психотехни-0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.