Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42362

" К 3 " АРХИВ НА МВР

dobrev2006

1376 прегледа

СЛЕДВА ОТ " К 2 "

Отделение 06 - Приложение на психологически и психотехни-

чески методи и средства в контраразузнавател¬ната работа.

В резултат на извършваните промени през периода 1974-1981 г. в края на 1981 г. ВГУ има следната организа¬ционна структура:

Отдел 01 - С А Щ Отделение 01 - разработва посолството на САЩ

Отделение 02 - разработва български граждани и гости на САЩ

Отделение 03 - активни мероприятия

Отдел 02 - Англия и Италия Отделение 01 - разработва посолството на Англия

Отделение 02 - разработва български граждани и гостг от Англ]

Отделение 03 - разработва италианско посолство, български

граждани и гости от Италия

Отделение 04 - активни мероприятия

Отдел 03 -ФРГ, Австрия и Франция

Отделение 01 - разработва западногерманско търговско предста¬вителство и австрийско посолство

Отделение 02 - разработва български граждани и гости от

ФРГ и Австрия

Отделение 03 - разработва френско посолство

Отделение 04 - разработва български граждани и гости от

Франция

Отделение 05 - активни мероприятия

Отделение 01

Стг9~9"пе Отделение 02

Отдел 04 - Турция разработва турско посолство

разработва български граждани, гости и при¬бежчици от Турция

Отделение 03 - активни мероприятия

Отделение 01 Отделение 02

Отдел 05 ~ Гърция

разработва гръцко посолство разработва български граждани, гости и при¬бежчици от Гърция

Отделение 03 - активни мероприятия

Отделение 01 - разработва китайско посолство и връзките на

служителите му

Отделение 02 - разработва посолството на Югославия

Отделение 03 - разработва български граждаси и гости от

Югославия

Отделение 04 - разработва албанско посолство и връзките на

служителите му

Отдел 07 - развиващи се страни, Израел и др.

Отделение 01 - арабски и африкански страни : Египет, Сирия

Ирак, Иран, Алжир и др.

Отделение 02 - Израел, Белгия, Холандия, Швеция, Швейцария,

Финландия, Дания, Испания и др.

Отделение 03 - азиатски, латиноамерикански страни, Канада и р

Отдел 08 - Туристи и транзитници

Отделение 01 - разработва туристи и транзитници от ФРГ,

Франция, Австрия, Италия и Швейцария

Отделение 02 —разработва туристи и транзитници от САЩ,

Англия, Канада, Израел, Скандинавските страни и Бенилюкс.

Отделение 03 - разработва туристи и транзитници от Гърция

и арабските страни.

Отделение 04 - води контраразузнавателна работа в Комитета

по туризма и ДСО "Балкантурист"

Отдел 09 - Търговски

Отделение 01 - разработва търговци от ФРГ, Австрия,

Франция и Италия

Отделение 02 - разработва търговци от САЩ, Азия и .Африка.

Отделение 03 - води контраразузнавателната работа в Министер¬ство на външната търговия , "Родопаимпекс", "Рудметад", "Машиноимпорт", "Индустриалимпорт "Електроимпекс", "Балканкар" и др.

Отделение 04 - води контраразузнавателната работа в "Техно-

комплект", "Техноекспорт", "Интеркомерс", "Булгарконсерв", "Булгарплодекспорт", "Нефто-хим", "Химимпорт", "Фармахим", "Хранекспорт", "Търговска палата".

Отделение 05 - контрабандно-валутни престъпления и обслужваш

на "Транзита" към ДТГГКинтекс".

Група за работа по специални задачи

Отдел 10 - Икономически Отделение 01 - За обслужване недведомствените учреждения -

ДКП, КНТПВО, Министерство на финансите, Министерство на снабдяването и държавните р езерви, Министерство на труда и социалните грижи. Държавен комитет за стандартизация, КИНС при МС и 65 подведомствени обединения и институти.

Отделение 02 - за обслужване на Министерство на строежите и

архитектурата, Министерство на енергетиката и 24 подведомствени обединения и институти.

Отделение 03 - за обслужване на Министерство на машинострое¬нето и металургията, Министерство на електро¬никата и електротехниката и 21 подведомствени обединения и институти.

Отделение 04 - за обслужване на Министерство на химическата

промишленост, Министерство на минералните ре¬сурси, Министерство на леката промишленост, Министерство на горите и опазване на околната среда и 25 подведомствени обединения и инстит^ ти.

Отделение 05 - за обслужване на Министерство на вътрешната

търговия и услугите, Министерство на замелели* то и хранителната промишленост, АССН, ЦКС и 30 подведомствени обединения и институти.

Отдел 11 - Транспорт и съобщения

Отделение 01 - води контраразузнавателна работа в ж.п.тран¬спорт.

Отделение 02 - води контраразузнавателна работа във водния

транспорт и автотранспорта

Отделение 03 - води контраразузнавателна работа в Министер¬ство на съобщенията

Отделение 04 - води контраразузнавателна работа в ж.п.войски

Отделение 05 - води контраразузнавателна работа във въздушни

транспорт

Група за проверка на пътниците и багажите по въздушните лини:

1-во районно отделение ж.п.транспорт - София

Отдел 12 - КПП, вражеска емиграция и оперативни картотеки Отделение 01 - КПП - и митници

Отделение 02 - вражеска емиграция

Отделение 03 - издирване на лица и анализ, оперативен отчет

и архив на граждани от капиталистически стра¬ни и ГКК.

Група I - издирване на лица и анализ

Група II - Оперативен отчет и архив на граждани от капита¬листически страни

Група III - ГКК

Отделение 04 - ГКПП - Аерогара - София

Отделение 05 - ГКПП - Калотина

Отдел 13 - Държавна тайна

Отделение 01 - подготвя нормативни документа по опазване

на ДТ, проучва и дава мнение за допускане на лица до данни, представляващи държавна тайна

Отделение 02 - упражнява контрол и оказва помощ на министер¬ствата и централните ведомства по приложениет на правителствените документи по опазването на ДК и извършва процесуална дейност при на¬рушение на същите

Управление към МС за опазване на държавната тайна в средства та за масова информация

Отдел 14 - анализ и информация Сектор 1 - анализира дейността на чуждото разузнаване и нашата контраразузнавателна работа срещу тях.

Сектор II - анализира работата на оргнните на ДС по някои

основни проблеми на контраразузнавателната рабо'

Сектор III - Информация, картотека и архив

Отдел 15 -- оперативно-технически Отделение 01 - "М-Дунав-500"

Отделение 02 - "М-201-101" Отделение 03 - "М - Марица" Отделение 04 - техническо разузнаване Отделение 05 - фототехника

Отдел - Кадри

Отделение •- Чуждестранни журналисти

Отделение 05 - Мобилизационно

Отделение 06 - Приложение на психологи¬ческите и психотехническите методи и средства в контра¬разузнавателната работа

Секретариат

Група за координация

Дежурна група и телетипна

Деловодство

Диспечерна служба

Фи н ан с о в о-д о м аки н ск о о т де ле ни е

Медицинска служб Секция III-та

0тпеч^_в_2,екз^. СЪСТАВИЛ:

11- адресата

1 2 - КД Изп.: Стойков Нап.: Гатева-627 16.08-1982 г.

София

София

-Екз. № 1

НА УПРАВЛЕНИЕ III ПРИ КДС - ВОЕННО КОНТРА¬РАЗУЗНАВАНЕ от 9.1Х.1944 год.

ФОНД Щ 3

МВ отдел РО / 1944 - 1947 г./

МНО - отдел Специален / 1947 - 1949 г./

МВР - отдел Специален / 1949 - 1950 г./

ДДС - отдел X ДС / 1950 - 1951 г./

МВР - управление III ДС / 1951 - 1952 г./

МВР - управление 31 ДС / 1952 - 1963 г./

МВР - управление III ДС / 1963 - 1965 г./

КДС - управление III ДС / 1965 - /

С установяването на народната власт на 9.IX.1944 г. корен¬но се измени състава и задачите на Министерството на войната и неговите разузнавателни и контраразузнавателни органи. Най-актив¬ните фашистки елементи от офицерския състав бяха съдени и осъдени за извършените престъпления спрямо българския народ. Други уволне¬ни от армията и не малко останаха да служат в нейния състав про¬дължително време, нескривайки своята враждебност и желание за реставриране на фашистката власт. Опора за противонародната си

- в -

дейност те виждаха в лицето на тогавашния военен министър Дамян Велчев /член на звено/ и представителите на западните страни в съюзната контролна комисияклр.

Новосъздадения разузнавателен отдел /РО/ при Генерал¬ния щаб на народната армия възприема и запазва същата структура каквато е имал преди 9.IX.1944 г. с основна задача да води борба с контрареволюционните елементи из средата на народната армия.

Изменилата се вътрешна и международна обстановка дава своето отражение върху задачите и структурата на РО. През 1947 г. РО се разделя на две, като в РО се обединяват службите занимаващи се със задграничното военно разузнаване, а в ново¬създадения Специален отдел се концентрира работата по контра¬разузнаването и борбата с контрареволюционните елементи в армията. През тази година става и преименуването на Министерство на войната в Министерство на народната отбрана с министър Георги Дамянов член на БКП.

Специалния отдел е имал свои отделения в армиите, в дивизиите и началници на специална служба по частите.

Тази структура се запазва и през 1948 г. и 1949 г., като от 1.1.1950 г. Специалния отдел при МНО, преминава към МВР.

Съгласно заповед Ш 17 от 15.11.1950 г. Специалния отдел става отдел X при ДДС за военно контраразузнаване и имал следната структура:

ОТДЕЛ X ДС - военно контраразузнаване Ръководство

Отделение I - за обслужване на Генералния щаб

Отделение II - за обслужване отделите към Кабинета на

министъра.

Отделение III - за обслужване тила на войската. Отделение И - за обслужване I армия Отделение X - за обслужване II армия. Отделение VI - за обслужване III армия. Служба 18 - за обслужване Танковата дивизия. Служба 19 - за обслужване ВМС. Инспекторска група Следователска група.

През годината се създават служби 20, 81, 22, 23 и 24 за обслужване на летища и др.

С тази структура отдела просъществувал до 6.11. 1951 год., когато съгласно утвърдения щат отдел X при ДДС става управление III ДС - военно контраразузнаване. Към управ¬лението се създават 10 отдела които се занимават с контраразуз¬навателната работа във армията на територията на цялата страна. Съществуващата структура по същество се запазва и през 1952 г. независимо, че със заповед N2 89 от 19.IX.1952 г. управлението става управление 1-ДС военно контраразузнаване.

През 1953 г. стават незначителни структурни промени които се свеждат до намаляване или увеличаване $роя на отделе¬нията в отделите, това е било продиктувано от промените които са ставали в народната армия, дислокация на отделни части и др. По съществено изменение е, че следствените работници от отдел VI на управлението се предават по отдели.

През 1954 и 1955 г. промените са от такова естество както през 1953 г., с изключение, че в края на 1954 г. съгласно утвърдения щат на управлението / 25.XI.1954 г./ следствените работници се прехвърлят към отдел I ДС - следствен.

През 1956 г. по съществено изменение в структурата на управлението е сливането на I и II отдел в един отдел и към отдел 2 - обслужващ поделения в София и провинцията на ВВС и ПВО се създава /през м, септември / група за обслужване щаба на ВВС и ПВО.

През 1957 г. съгласно утвърден щат на управлението / 22.1.1957 г./ отдел III се съкращава, като някои от неговите задачи се предават на отдел I. Това става във връзка със съкращения и дислокация на армията и управлението получава следната структура:

УПРАВЛЕНИЕ 1-ДС военно контраразузнаване

Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение III- София Отделение П - Търново

ОТДЕЛ Ш - обслужва поделения в София и провинцията на ГУТП

Отделение I - София

Отделение III- Плевен

Отделение II - Варна

Отделение V - Пловдив

Отделение II - Ст.Загора

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на ВВС и ПВО

Група за обслужване щаба на ВВС и ПВО и щабните поделения.

Отделение I - София

Отделение II - Гр. Игнатиево

Отделение III - Ямбол

Отделение П - Пловдив

Отделение I - Плевен

Отделение II - София

Отделение III - Пловдив

Отделение 1111- Русе

ОТДЕЛ Ш. - обслужва поделения в София на I армия

Отделение I - София

Отделение II - София

Отделение III - София

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия

Отделение I - Пловдив

Отделение II - Кърджали

Отделение III - Казанлък

Отделение Ш - Смолян

Отделение I - Хасково Отделение II - Благоевград Отделение III - Плевен

ОТДЕЛ III! - обслужва поделения в Сливен и др. на III армия Отделение I - Сливен Отделение II - Бургас

Отделение III - Ямбол Отделение II - Коларовград Отделение I - с. Звездец Отделение II - Сливен Отделение III - Елхово

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС Отделение I - Варна Отделение II - Варна Отделение III - Бургас

Пред периода 1958 - 1961 г.структурата на управлението почти се запазва същата както през 1957 г. Отделните промени се свеждат до увеличаване или намаляване броя на отделенията в отделите, в прехвърляне на едно отделение в друг отдел или раз¬формироване на отделенияо Най същественото изменение се получава с щата за 1961 г. в рамките на отдел I - обслужващ поделения в София и провинцията на ВВС и ПВО се създават отдел II за обслуж¬ване на корпус ПВО и ВВС гр. Пловдив и отдел III за обслужване на корпус ПВО и ВВС гр. Ямбол, като последния остава да съществува до утвърждаване на щата за 1962 г.

През 1962 г. съществена промяна в структурата става със създаването на отдел II със задача за ръководство и контрол на органите на МЗР, при обединенията, флота, гранични войски, трудова повинност и пр. Освен това към управлението се създава и нов отдел III на. базата на бившия самостоятелен отдел IX ДС /заповед Ш К-200 от 4.11.1962 г./

Със заповед Ш 1-62 от 7.1.1963 г. управление 1-ДС се преименува в управление Ш-ДС военно контраразузнаване. Освен това стават и структурни изменения и през 1963 г. управлението има следната структура:

УПРАВЛЕНИЕ III ДС - военно контраразузнаване

Ръководство Отделение Секретариат

ОТДЕЛ I София - обслужва ГЩ, управленията на МНО и др.

Отделение I - обслужва ГЩ и управленията на МНО.

Отделение II - обслужва ВВА " Г.Раковски ", тилови части и др

Отделение III - Търново - обслужва училище " Левски "/'Христо

Ботев", складове и РГК в Северна България.

Отделение I Отделение II Отделение III -

ОТДЕЛ II София - за ръководство и контрол на органите на МВР

при обединенията, флота, ГВ, ТП и пр.

за ръководство и контрол на ВКР, органи при МВР за обединенията и видове войски.

за ръководство и контрол на ЗКР органи при МВР за гранични войски и трудова повинност.

за обобщаване и анализ на контраразузнавател¬ната работа в армията и информация за обобща¬ване данните станали известни на противника и разследване и за координация на работата по военните аташета.

ОТДЕЛ III София Отделение I

обслужва ПВО и ВВС

обслужва щаба на ПВО и ВВС и щабните поделения.

Отделение II - обслужва 1-ва ПВО бригада - София.

Отделение III - обслужва 2-ра ПВО бригада - Гр.Игнатиево.

Отделение 12 - обслужва 2-ра зенитна дивизия - Ямбол

Отделение 1 - обслужва 10-ти самостоятелен авиокорпус-Пловдив.

САМОСТОЯТЕЛНИ ВОЕННО - КОНТРАРАЗУЗНАВАТВЛНЙ ОТДЕЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ МВР.

I. Военно контраразузнавателен /ВКР/ отдел при I армия - София

ВКР отделение за щаба на I армия и щабните поделения. ВКР отделение при 1-ва мото-стрелкова дивизия - София. ВКР отделение при 3-та мото-стрелкова дивизия - Благоевград. ВКР отделение при 9-та танкова бригада - София ВКР отделение за армейска артилерийска бригада.

Като управление III ДС при МВР продължава да работи до 1965 г. когато съгласно заповед Ш 1-507 от 26.111.1965 г. се обявява разделянето на МВР на две ведомства: на МВР и Комитет за държавна сигурност /КДС/ при Министерския съвет..

Независимо от структурните промени които са ставали през различните години, то основните задачи които са стояли от началото на съществузането първоначално като отдел, а после управление са били - водене борба против контрареволюционните лица в армията, капиталистическите разузнавания и тяхната агентура, които са се стремили да провеждат различните форми на вражеска дейност.

Като особеност на структурата на управление III ДС трябва да се отбележи, че част от неговите отдели и отделения са разположени и действат в зависимост мясторазположението на поделе¬нията на армията из страната, но те са били на пряко подчинение към управлението. Тази особеност се запазва до 1963 г. когато

вече се създават самостоятелни ВКР отдели за обслужване поделенията на армията из страната.

Към фонда на управление III КДС са включени архивните материали на РО при Министерство на войната, на отдел Специален при МНО, отдел Х-ДС при МВР, след това на управление Ш-ДС, управление 2-ДС и отново като управление Ш-ДС при МВР.

Материалите се отнасят за периода от 9.IX.1944 г. до 1963 г. включително. Състоянието им е сравнително добро и са запазени за целия период от 9.IX.1944 г.

СЪСТАВИЛ:

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ '

Отпеч. в 3 екз. подполковник -

Екз. Ш 1-3 ДФ Изп.: Русчев Нап.: Шаренкова

София, ^.-Х 1967 г.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА В.К 3 /продължение/

НДС - управление Ш-ДС /1965 Г.-1968 г./ МВР - управление Ш-ДС /1968 Г.-1980 г./

След разделянето на МВР през 1965 г. управление III съществува като управление към Комитета за държавна сигурност / /КДС/ при Министерския съвет. Основните задачи и след този пе¬риод остават съшите: водене борба против контрареволюционните лица в армията, капиталистическите разузнавания и тяхната агенту¬ра, които са се стремили да провеждат различни форми на вражеска дейност.

Във връзка с извършването на организационни промени и създаване на нови поделения на БНА, се правят структурни промени в щата на управление III.

Към ръководството на подчинение са отделение "Секрета¬риат", "Мобилизационна служба" и "Група учащи се".

Извършват се промени в отдел 2 - София за ръководство и контрол на органите на МВР при обединенията, флота, гранични войски и трудова повинност, за обобщаване и анализ на контраразуз¬

навателната работа в армията и информация за обобщаване на даннит станали известни на противника и за координация на работата по военните аташета. От 3-те отделения остава само едно отделение -отделение 01 - за обобщаване и анализ на контраразузнавателната работа в армията.

След 1963 г. се създават самостоятелни военноконтра-разузнаветелни отдели за обслужване поделенията на армията в страната. И така освен съществуващия ВКР отдел при 1-ва армия -София има ВКР отдел при 2 армия с 7 отделения: ВКР отделите при 2 МСД - Ст.Загора ВКР отделение при 17-та МСД - Хасково ВКР отделение при 21 МСД - Пазарджик ВКР отделение при 5 танкова бригада - Казанлък ВКР отделение при 11 танкова бригада - Карлово ВКР отделение при армейска бригада ВКР отдел при 3-та армия - Сливен Група направленци

ВКР отделение за щаба и щабните поделения на 3-та армия и отделенията:

ВКР отделение при 7-ма МСД - Ямбол

ВКР отделение при 16-та МСД - Бургас

ЕКР отделение при 13-та танкова бригада - Сливен

ВКР - отделение при 24-та танкова бригада - Айтос

ВКР - отделение при армейска артилерийска бригада

ВКР - отдел при ВИФ - Варна

ВКР - отделение за щаба, тила на ВМФ, 11 бригада и подчинените им поделения - Варна.

Съществуват самостоятелни отделения към гранични отряди и трудови бригади.

През 1965-13166 г. за подобряване ръководството и осигуряване оперативност в работата на оперативните работници обслужващи поделенията на ГВ и ТП, осъществяване и добро взаи¬модействие с военните съвети и командващите на родовете войски както в мирно, така и във военно време, налагат да се направят някои структурни промени по щата на управлението. По утвърдена¬та структура на управлението до 1964 г., отделенята за ГВ и ТП се ръководят от отдел II при управлението. Но опита показва, че не може да се осъществи необходимото ръководство и контрол вър¬ху работата на тези отделения. Взаимодействието с ръководствата на ТП и ГВ се затруднява. Трудностите произтичат от различията и специфичните зазачи, които решават тези поделения. Освен това органите на ВКР решават своите задачи в тясно взаимодейства с командването и политическите органи във въоръжените сили на трудова повинност. Всичко това налага към Управление Гранични войски и Главно управление на Трудова повинност да се възстано¬вят ВИР отделите.

С протокол Ш 1 от 27.08.1965 г. се създават 2 нови отдела към управлението за обслужване на Гранични войски и Трудова повинност. Отдел II на фигурира като структурна единица^,

През 1966 г. към ръководството на управлението освен отделение "Секретариат" и мобилизационна служба има:

Отделение "Анализ, информация и координация"

Група за обобщаване и анализ на контраразузнавателната работа в армията и информацията.

Група за обобщаване и анализ на данните станали известия на противника и издирване на източници.

Група за координиране работата по капиталистическите разузнавачи и работата по връзките на военнослужещи с чужденци от капиталистически страни.

Група за контрол и помощ направленци.

Група "Следствие"

Група "Учащи се"

Отделение 1-во

Отдел IV- София е новосъздадения отдел обслужващ УГВ и подчинените му ГО:

Отделение 1-во за УГВ - София Отделение 2 за 3 ГО - Петрич Отделение 3 за 4 ГО - Смолян бтделение 4 за 5 ГО - Момчилград Отделение 5 за 6 ГО - Елхово Отделение б за ГО - М.Търново Отделение 7 за 13 ГО - Любимец Отделение 08 за 16 ГО - Г.Делчев Отделение 09 за 18 ГО - Ивайловград Група 8 ГО - Бургас

За самостоятелните разузнавателни отдели при КДС за 1965-1966 г. изменения няма освен създаването на отдела при ГУТП - София с:

Отделение 1 - София

Отделение 2 - Плевен

Отделение 3 - Пловдив

Отделение 4 - Варна

Отделение 5 - Ст.Загора Отделение б - София

През 1967 г. щата и структурата на управлението се запазва.

През 1968 г. със заповед К! 4326/68 г. се утвърждават поделенията и службите към ръководството на управлението: Отделение "Секретариат" Мобилизационна служба

Със същата заповед се закрива отделение "Анализ, информация и координация" - обособява се в отдел - за целта се завишават и 6 длъжности.

Със същата заповед се създава група за задгранична контраразузнавателна работа.

Закрива се Групата за контрол и помощ - направленци и се създава нов отделза контрол, помощ и планировка на ВКР отдели.

С тази заповед се създава и отдел 05 - за анализ и информация - на базата на съществуващото отделение.

Изменения при самостоятелните отдели почти няма само отделенията получават номерация.

На 27.12.1968 г. става обединението на двете деловодства-МВР и КДС.

През 1969 г. структурни промени няма.

По линия на МНО се извършват редица изменения по орга¬низацията и личния състав в БНА. Така например по линия на ПВО и ВВС се създават две ПВО дивизии и една бригада за радиотех¬нически войски към армиите и родовете войски се създават

автомобилни школи.

Фориир&г ся общо 17 нови поделения дислоцирани в различни гарнизони. Всичко това е наложило увеличаването на щатните бройки.

Структурни промени няма. Военноконтраразузнавателния отдел ГУТП става ГУСВ - София.

През 1970 г. по-задълбочено се организира работата по изучаване обстановката в Гърция и Турция и техните разуз¬навателни центрове и пунктове. За тази цел се създава отдел VI при управлението с три отделения:

Отделение I за работа по Турция

Отделение II за работа по Гърция

Отделение III

За подобряване на работата и особено за осъществяване на по-голяма задълбоченост в работата на специалистите /военно-служащи и близки на военнослужещи/ които отиват на работа зад граница се създава към същия отдел Група за обслужвани военно¬служещи на работа и обучение зад граница.

Със заповед К? 4662/14.08.1970 г. се разформирова групата за задгранична контраразузнавателна работа и се съз¬дава отделение V към ръководството.

Със заповед № 1498/30.03.1971 г., отделение I иа III отдел - София става отделение I - обслужващо ВАВВУ и Т.Бенковски".

Отделен щат има за ВКР-ВШ? - Варна със заповед № 4424/70

г.

Ръководство:

Отделение I - Варна,обслужва щаба и тила на флота. Отделение II - Варна - обслужва XI бригада ОВВА Отделение III - Атия - Обслужва XII бригада /ОВВА/ Група за обслужване на УРБ

Със заповед Л? 1360/71 г. се създава служба V . Други промени през 1971 г. няма.

През 1972 г. разделенията и службите към ръководството

са:

Дежурна група Отделение "Кадри11 Отделение V Служба "Шифър" Група "Учащи се"

Отделение 3-то на I отдел в гр.В.Търново, поради това, че е голямо и е трудно за ръководство, се разделя на 2 отделения. Едното е с местостоянка В.Търново, другото с местостоянка в гр. Плевен.

Групата обслужваща Разузнавателното управление към Щ и подчинените му поделения, която до сега се водеше към ръководството на I отдел се обособява в отделенеие I към I отдел.

През 1973 г. със заповед 1-3996/30.12.1973 г. се създава нов отдел към управление III за обслужване командва¬нето на Сухопътните войски и някои поделения към щата на Управлнние Ш-ДС се създава звено за обслужване командва-нето на сухотъпните войски на МНО и за ръководство на ВКР -отделите при I, II, и III армии.

Във връзка с тези промени структурата на ръководството на управлението има следния вид през 1975 г. Ръководство Отдел за КСВ

Отделение I - обслужва КСВ

Отдел "Кадри"

Отделение III - София

Отделение V

Дежурна група

Служба "Шифър"

Служба "Оперативен отчет"

Отдел I - Ссфия обслужва МНО, РУ - Щ и научните институти.

Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София

Отдел II - София - обслужва ВУЗ, културни институти,ВБ и Строително управление.

Отделение I - София Отделение II - В.Търново Отделение III - Плевен

Другите отдели нямат промени.

Със заповед МЗ № 150/16.09.1978 г. се разформирова отдел II и отделенията в София, В.Търново и Плевен.

Със същата заповед се извършват промени в 4 отдел обслужващ ГВ - разформирова се - отделение VI - Ивайловград,

Отделение VII става отделение VI - Любимец ГО Отделение VIII - М.Търново става отделение VII -М.Търново.

Отделение X - Бургас става отделение IX - Бургас - ГО.

Освен промените в IV отдел стават такива и в XI отдел

Оперативното обслужване на Строителни войски по линия на стопанската престъпност да се извършва от управление Ш-ДС -отдел XI, а всички мероприятия, които се провеждат по отношение на военнослужещи и волнонаемни от поделенията да съгласуват със съответните органи на ВКР - това се утвърждава с кадрова заповед /К-2380/04.07.1978 г./

Със заповед 1 К-1354/14.04.1980 г. се извършват промени по щата на III управление: от щата на отделение 03 /самостоятелно/ и от щата на 01 отделение при XI отдел се формира ново 8 отделе¬ние при 11 отдел за обслужване на новата строителна бригада при ГУСВ - ПЕРНИК И VII отделение за София.

Други промени по структурата на III управление до 1980 г. няма.

Архивните документи на фонда се приемат ежегодно.

0тпечх=в_2 екз^, СЪСТАВИЛ:

№ 1-2 - КД Изп.: Кацарова

Нап.: Гатева-703

14*09.1982 г.

София

За структурата на управление III КДС - военно контраразузнаване от 9.1Х.1944 г. до 1963 г. .

9.1ХЛ944 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ВОЙНАТА.

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ПРИ ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ - /РО ПРИ ГЩ/.

А отделение за задгранично военно разузнаване. Отделението имало Е секции А-1 и А-2.

Б отделение за борба с контрареволюционните организации в армията, със секция Б.

В отделение - контраразузнаване за територията на страната-с две секции В^ - външно контраразузнаване и Вг> -вътрешно контраразузнаване,

Г йтделение - контрол на печата и пропагандата /техниката/, с три секции.

Г^ - преглед и контрол на печата и радиото

Гг> - контрол на външната пропаганда.

Г3 - контрол на дописките Ца чуждите кореспонденти в България.

Секция военни аташета. Радио-разузнавателна дружина ч

Специална дружина.

в дивизиите и разузнавачи по частите.

Забележка: РО е имал свои отделения в армиите, служби 1 9 4 5 г.

Запазва се същата структура, както през 1944 г.

1 9 4 6 г. ————————————— /

Запазва се същата структура както през 1944 г. '

-

1 9 4 7 г. ———————

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

До месец ноември Министерството още се е наричало Министерство на войната и РО е имал по-раншната си структура,

След това РО се разделя на две, като в РО се обединяват службите занимаващи се със задграничното военно разузнаване, а в новосъздадения Специален отдел се концентрира работата по контраразузнаването и борбата с контрареволюционните елементи в /армията.

Забележка: Специалният отдел е имал свои отделения в

армиите, в дивизиите и началници на специална служба по частите.

1 9 4 8 г.

Запазва се същата структура както през 1947 г. 1 9 4 9 г.

Запазва се същата структура както през 1947 г. През 1949 г. в армиите началниците на спец. служби са били с ранг началник специален отдел.

Забележка: Специалния отдел при МНО остава до 31.XII. 1949 г. след което преминава към МВР.

Съгласно заповед N2 17 от 15.11.1950 г. Специалния отдел става отдел X - ДДС за военно контраразузнаване със следната структура:

ОТДЕЛ X - ДДС военно контраразузнаване

Ръководство

Отделение I - за обслужване на Генералния щаб.

Отделение II - за обслужване отделите към Кабинета на министъра.

Отделение III - за обслужване тила на войската.

Отделение П - за обслужване на I армия.

Отделение I - за обслужване II армия.

Отделение II - за обслужване III армия

Служба 18 за обслужване Танковата дивизия.

Служба 19 за обслужване ВМС.

През годината се създават служби ЕО, 21, 22, 23 и 24 за обслужване на летища и дрв Инспекторска група. Следователска група.

19 5 1 г.

Съгласно утвърден щат на 6.11.1951 г. отдел Х-ДДС става

УПРАВЛЕНИЕ III ДС - военно контраразузнаване

-

Ръководство

1

ОТДЕЛ I - обслужва управленията и отделите към ГЩ на МНО и военно-учебните заведения.

Отделение I - София - обслужва Орг. моб. управление, Оперативно

управление, Бойна подготовка, Военна прокуратура, Гвардейски конен дивизион, Военните окръжия София и областта.

Отделение II София - обслужва управление Кадри, Административен

отдел, Коменданство МНО, Разузнавателно управление, Парашутен баталион към РУ.

Отделение III София- обслужва военно учебни заведения.

ОТДЕЛ II - обслужва Тила на войската, Щаба на тила и тиловите поделения.

I

Отделение I София - обслужва щаба на тила на войската, Интендан-

ско управление^ Военно строит. отдел, Квартирно експлоат. отдел и Главни хранителни складове.

Отделение II София - обслужва Автотракторно управление, Авторемон¬тен завод и други тилови поделения.

Отделение III София- обслужва Медицинско управление, Централна

военна болница, Общовойскова поликлиника, Медицинско училище, ЦДНВ и др.

ОТДЕЛ III ЗоФия - обслужва 2-те танкови дивизии. Командване на

артилерията. Артилерийско снабдяване. \ Инжинерно. Свързочно и БТМВ управления.

Отделение I София - обслужва командването на артилерията и арти¬лерийски поделения.

Отделение II София - обслужва ПВО със зенитни поделения и НВТ

училища.

Отделение III София- обслужва управление БТМФ, Инженерно управле¬ние, Свързочно управление, Инженерни и

свързочни поделения, складове и др.

_

Отдейение Ш Казанльк-обслужва 5-та танкова дивизия. Отделение I София - обслужва 9-та танкова дивизия.

ОТДЕЛ ПЕ София - обслужва Управление трудова повинност. Отделение I София - предадено към ръководството на отдела.

Отделение II Търново - обслужва 4 бригади на Трудова повинност» Отделение III Ст.Загора - обслужва 4 бригади на Трудова повинност Отделение II София - обслужва щаба и 2 бригади на Трудова

повинност.

Отделение I София - Следствено.

ОТДЕЛ I София - обслужва военно въздушни сили.

Отделение I Доброславци - обслужва 4-та изтребителна авио-

дивизия.

Отделение II - обслужва военно въздушните училища

Отделение III Пловдив - обслужва 5-та щурмова авио-дивизия Отделение II Гр.Игнатиево- обслужва 9-та нощна леко бомбардировач-

на авио-дивизия.

Отделение I Плевен - обслужва реактивна авио-дивизия.

Отделение II Ямбол - обслужва 2-ра "нощна леко бомбардиро-

вачна авио-дивизия.

Отделение III Ст.Загора - обслужва 3-та бомбардировачна авио-

дивизия.

Отделение 1111 Толбухин - обслужва 1-ва реактивна авио-дивизия. Отделение IX Балчик - обслужва щаба на ВВС.

ОТДЕЛ II София - Следствен отдел на управлението. Отделение I - води по-важни следствени дела. Отделение II - води по-малки следствени дела. Група за арести, обиск и охрана.

ОТДЕЛ III София - обслужва 1-ва армия с армейските поделения

и дивизиите към нея.

Отделение I 7 обслужва 1-ва стрелкова дивизия. Отделение II - обслужва 8-ма стрелкова дивизия.

Отделение III - обслужва 10-та стрелкова дивизия.

Отделение II - обслужва Щаба на 1-ва армия и армейските

поделения.

Отделение I - обслужва Тила на 1-ва армия и тилови поделения

на армията.

Отделение I Отделение II

Отделение III Отделение II

ОТДЕЛ 1111 Пловдив - обслужва 2-ра армия с армейските поде¬ления и дивизиите към нея.

обслужва 17-та стрелкова дивизия.

обслужва Щаба на П-ра армия и армейските поделения.

обслужва 15-та стрелкова дивизия.

обслужва Тила на П-ра армия и Ш-та планинс¬ка бригада.

ОТДЕЛ IX Сливен - обслужва 3-та армия с армейските поделения

Отделение I Отделение II Отделение III Отделение II Отделение I Отделение II Отделение III ОТДЕЛ X Варна

и дивизиите към нея.

обслужва 7-ма стрелкова дивизия, обслужва 18-та стрелкова дивизия, обслужва Е-ра стрелкова дивизия, обслужва 2-ра конна дивизия, обслужва Щаба на Ш-та армия и поделенията, обслужва артил. училище и арм. поделения, обслужва 16-та стрелкова бригада. обслужва Военно морските сили.

Отделение I Отделение II

обслужва обслужва нията й.

управление ВМС, ТИЛ и др. на ВМС. военно морска база Бургас и поделе-

Отделение III - обслужва управление и ТИЛ на В.М.училище,

Техн. военна академия, Нахимовско училище и

Отделение II - обслужва 24-та стрелкова дивизия. Отделение X - обслужва 8-ми стрелкови корпус.

1 9 5 2 г.

Със заповед N2 89 от 19.НЛ952 г. се извършват структурни промени и управление Ш-ДС военно контраразузнаване става управление 1-ДС военно контраразузнаване със същата структура както през 1951 г., като в отдел IX остават 6 отделе¬ния.

1 9 5 3 г.

Запазва се същата структура както през 1951 г. с изключение на следното: В отдел П - УТП - отделенията от 5 стават на 10, в отдел III - I армия отделенията от 5 стават на б, в отдел 1111 - II армия отделенията от 4 стават на б, в отдел IX - III армия отделенията от 7 стават на 5. Освен това следствените работници от отдел II се предават по отдели.

1 9 5 4 г.

УПРАВЛЕНИЕ I ДС - военно контраразузнаване

Отделение Секретариат

Ръководство Инспекторска група

Отделение Следствено

ОТДЕЛ I София - обслужва Генералния щаб на МНО Отделение I - обслужва Ген. щаб, МНО и управленията им. Отделение II - обслужва РУ и поделенията му в армията и др. Отделение III - обслужва военни академии и училища в София.

ОТДЕЛ II София - обслужва Тил на МНО

Отделение I - обслужва Тил на МНО, строителни организации

на МНО и др.

Отделение II - обслужва военно мед. управление и лечебни

заведения.

Отделение III - обслужва БОСО, железопътни подемни бази и

складове и др. на Тила.

ОТДЕЛ III София - обслужва Бронетанкова артилерия

Отделение I ' - обслужва управление БТМВ, Артилерийско

управление и учебни заведения.

Отделение II Пловдив обслужва ВНОС в страната по тази линия.

Отделение III - обслужва ПВО в страната по тази линия

Отделение II Ст.Загора - обслужва 5-та танкова дивизия.

Отделение I София - обслужва 9-та танкова дивизия.

ОТДЕЛ II София - обслужва Главно управление на труд, повинност

Отделение II Доброславци - обслужва 4-та изтребителна въздушна

дивизия.

Отделение III Пловдив - обслужва 10-та изтребителна въздушна

. , дивизия.

Отделение I Плевен Отделение II Ямбол Отделение III Ст.Загора Отделение 1111 Толбухин ОтделениеIX Балчик0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.