Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 5 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

1360 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " 4 "

948 г. Ръководство Информация

I. служба - изработва всички видове радиостанции и др. апаратури за нуждите на ДДС

служба - телефонно и микрофонно подслушване - мероприятия "Места" и "Тополница"

служба - радио и телефонни връзки на ДДС в страната ; поддържа телефонната централа

- служба - изработва шифри за нуждите на ДС; разчита чужди шифри; шифрира и дешифрира радиограмите

служба - извършва проверка на вътрешната и цялата външна кореспонденция; работи по разкриването на фалшиви документи; сравняване на почерци; изработване на документи; изработва всякакви

секретни брави и ключове,

Мероприятие "Росица" - радиоразузнаване - засичане и подслушване на радиостанции

1949 г.

ДЦС - Отдел VI

Ръководство служба информация • отделение раддолаборатория

-"- микрофонно и телефонно подслушване -"- радиотелефонни връзки и радиоразузнаване -"- проверка на кореспонденцията и специална служба -/химическа лаборатория, графолози, дактилоскоп, фотограф и др./ отделение шифър и крилтология -

1950 г.

Ръководство

отделение - изработва воички апаратури за осъществяване и поддържане на радиовръзка, за микрофонно подслушване и магнетофонно записване, изпълнява практически задачи по микрофонно подслушване

отделение - осигурява телефонно и микрофонно подслушване на обекти на ДС и записва интересни разговори

отделение - прехваща дипломатическия трафик на Турция, Гърция, Югославия, разменян по-официалните пощенски радиостанции и контролира радиопредаванията на нашите официални пощенски радиостан-цип

прехваща трафика на нелегални и вражески радиостанции вътре и вън от страната

определя местонахождението на интересуващи ДС радиостан¬ции и прави проучвания за чуваемостта на радиостанции в различни пунктове на страната

осигурява бързи, сигурни и добре законспирирани радио¬съобщения на МВР о всички поделения в страната.

отделение - проверява международната входяща и изходяща кореспонденция /без СССР и страните с народна демокрация/; пропагандни материали; вестници, списания, илюстрации и др.; вътрешната кореспон¬денция на някои учреждения и лица; извършва химически, графологическа и други експертизи за откриване на поправки и фалшификации на доку¬менти; изготвя оперативни документи вътре в страната и зад граница.

Със заповед В 17 на ДДС от 15,11.1950 г. се обявява, че службата за шифъра се отделя от отдел VI и се създава самостоятелно отделение "И".

Съгласно щата за 1950 г. от отдел VI се отделя и служба за поддържане телефонните връзки на МВР и се създава самостоятелно отде¬ление "Съобщения".

г.

Отделението за проверка на кореспонденцията се отделя в самостоятелен отдел V.

Отделенията I, II и III остават да съществуват със същите задачи, с изключение на службата по поддържане на радиосъобщенията на МВР с поделенията в страната, която се отделя от отделение III и се създава отделение IV, което освен тези задачи е натоварено да поддържа и радиовръзките с посолствата и легациите на НРБ в чужбина.

г. Отдел VI - ДС Ръководство

отделение I - радиолаборатория отделение II - мероприятие "Тополница" отделение III- мероприятие "Места" отделение IV - радиовръзки отделение V - радиоразузнаване отделение VI - радиоконтраразузнаване

Тази структура се запазва до средата на 1953 г., когато от отдел 11-ДС се отделя радиолабораторията и заедно с отделението за оперативни документи от отдел У-ДС образуват отдел Ш-ДС Научно-технически и~вфделение 1У-У1 се отделят в самостоятелен отдел 1У-ДС /зап. С-147, 30.У1.1953 г./

1953-1954 г. Отдел III - ДС отделение I - оперативни документи -"- II - химия и графология -"- III - радио-лаборатория

Отдел И-ДС отделение I - наблюдение

'- II - пеленгатори и обработване на данни

III -'- IV - радиовръзка '- V - разузнаване -"- П - техническо охрана на обект II 221

Отдел И-ДС отделение I - техническо провеждане на М-3 -"- II - експлоатация на М-3 и М-12 -"- III - техническо провеждане на М-12 и контрателефон-но разузнаване

управление IV ДС - научно-техническо /VIII - 1954г,/ Ръководство

отдел I отделение

отдел II • отделение отделение

отдел III отделение

_и_

отдел IV

радионаблюдение радиопеленгация обработка на данни издирване радиоразузнаване радиовръзки радиопреда ват ели техническо поддържане

набиране и изготвяне на оперативни документи възстановяване на бланки и печати

радиолаборат ория

производство и основен ремонт на радиоапаратура

отделение

оперативно-техническо провеждане на М-3

експлоатация на М-3

-"- - оперативно-техническо провеждане на М-12, тайно

фото и секретно отключване

отделение - експлоатадия на М-12

Охранителен взвод Тази структура с несъществени изменения се запазва до XI.1961 г. Съгласно утвърден щат от 4.XI.1961 г. управление И-ДС получава следната структура:

Ръководство

Отдел I - проверка на кореспонденцията и графологически експертизи

отделение I - вътрешна кореспонденция и графологически експертизи

-"- II - международна кореспонденция, оперативен контрол и картотека

-"- III- химически анализи, тайнопиои и пиротехника -"- И - ръководство на агентура, секретно отключване и фотографиране

Отдел II - микрофонно и телефонно подслушване и телекс отделение I - техническо провеждане и поддържане на М"Рила" и

М"Янтра"; по резервния щат за БОДК, за ПТТ и

САТЦ; прехващане на телекса отделение II - провеждане на М."Шипка" отделение III - експлоатация и обработка на материали по

М."Рила" и "Янтра"

Отдел III - проектиране, конструиране и производство на оперативна техника.

отделение I - радиолаборатория

-"- II - радиопроизводство и основен ремонт

Отдел И - Радиоконтраразузнаване, радиоразузнаване и радио¬връзки

отделение I - радионаблюдение

-"- II - радиопеленгация и обработка на данни

-"- III- издирване

-"- И - радиоразузнаване

-"- У - радиовръзки; радисти на задгранична работа -"- VI - техническо поддържане охранителен взвод

Самостоятелно отделение за набиране, възстановяване и оформяне на оперативни документи.

Планово-снабдително отделение

1963 г. Ръководство Секретариат Отдел I

оперативна канцелария отделение I

а/ група за уточняване на нови кореспонденти и картотека

б/ немско-френска група

в/ американска, турска и гръцка група

г/ колетна пощенска група и митница - вътрешна група

Отделение II

а/ група за оперативно заделяне на вътрешната кореспонден-б/ група за обработка на дипломатическата кореспонде* по вътрешна линия и разпределяне на международната Отделение III

а/ група за издирване на тайнопис б/ група за отваряне и затваряне на кореспонденция

Отдел II

Отделение I - техническо провеждане и поддържане на М-15, М-20 и М-25

а/ резервен щат БОДК

б/ резервен щат САТЦ

в/ прехващане телекса Отделение II - провеждане и експлоатация на радийцо М-15 Отделение III - експлоатация и обработка на материалите по М-15 и М-20; група секретно отключване

Отдел III - проектиране, конструиране, производство и основен ремонт на оперативно-технически средства

Отделение I - радиолаборатория

-"- II- производство, основен ремонт на оперативно-технически средства

Самостоятелно отделение набиране и възстановяване на оперативни документи и фото.

група фотографи

група разработка тайнописи Снабдителна група

Със заповед 1-62, 7.1.1963 г. отдел IV се обединява с отдел Х-ДС в самостоятелен отдел И-ДС

1964 г. Ръководство Отдел I

Отделение I - международно

I група - гръцко-турока и израелска

-"- англо-американска, италианска, испанска

-"- ГФР, Франция, Белгия, Швейцария, Австрия, Югославия и ГДР

Отделение II - вътрешно група за заделяне на задачите почеркова група

Отделение III - техническо

група по химическа цензура

група отварачи и затварачи

/негласен щат/

фотограф -Служби към отдела

група по информация и пропаганда

оперативна канцералия

група за уточняване на нови кореспонденти

група за координация и методическо ръководство на окръзите

група за изземване, разпределяне и връщане на кореспонден¬цията по международна линия

картотека и поставяне на международни задачи

Отдел II

Отделение I - техническо провеждане на М-15 и М-20 Отделение II - провеждане и експлоатиране на М-^-Р Отделение III - провеждане на стационарните мероприятия

Отдел III Ръководство тематична група канцелария

Планово-финансова група и снабдяване

Група техническо развитие, нармализация, изпитание и контрол Отделение I - научно-техническа лаборатория секция "предаватели и антени" -"- "приемници"

-"- "електроакустина, усилватели, ниска честота и

звукозапис"

секция "телефонна техника" -"- "електрозахранване"

"финна механика, оптика и наблвдение" -"- "средства за проникване и контейнери" -"- "конструиране на технология"

Отделение II

участък - инструменти и матрици

участък - механика-стругари, фрезисти

участък - пресоване, шлооерство

участък - сглобяване, входящ

контрол, монтаж и настройки а/ група радиомонтаж Б/ група телефонен монтаж в/ група бубинаж г/ група настройка

участък - пластмаси, ферити, керамика

участък - метално покритие и вакуумна обработка

участък - ремонти

Отделение Б -секция -

/самостоятелно/ - проникване и фотографиране отваряне отключване фотографи

Отделение Д /самостоятелно/ - набиране и възстановяване оперативни документи

секция - книжно производство

секция - полиграфия

секция - документално оформяне

секция - тайнопис

1965 г.

щат утвърден /20.IV.1965 г./ Ръководство Секретариат специална група Планово-снабдителна група Отдел I

Отделение I - международно

I група - турска, гръцка, израелска и Близкия изток

II група - англо-френска и американска

III група - немско-италианска и Скандинавия

почеркова група

Отделение II - вътрешно

група за заделяне на задачите и почеркова група Отделение III - техническо

група по химическа проверка

група отварачи и затварачи

група проверка и колети

група фотографи Самостоятелни групи:

група - издирвателна

група - сортировка и експедиция

група - бандероли и информация

група - методическо ръководство и контрол на М-9 в

окръжните управления

група - разпределяне и отчитане на задачите

картотека

домакинство

Отдел II

Отделение I - техническо провеждане и поддържане на М-15 иМ-20 Отделение II - провеждане и експлоатация на М-15 Отделение III - експлоатация на стационарните мероприятия Отдел III

Административно-стопанска група Първо тематично направление /радиоустройство, радиовръзка и радиокащфаразузнаване/

Второ тематично направление /литерна техника/ Група техническо развитие, контрол и изпитание Група конструиране и технология

Отделение I - Научно-техническа отраслова лаборатория

секция - радио-устройство и антени

група радиопредаватели и антени група радиоприемници

секция - НЧ усилватели, електроакустика и здукозалис

III секция - телефонна техника и сигнални устройства

I група електрическо захранване и токоизточници

II група финна механика, оптика, наблюдение

III група средства за проникване и контейнери

IV група механична изработка

Отделение II

I участък - електромонтаж, настройка, измерване

I група - радиомонтаж

II група - телефонен монтаж

III група - измерване и настройка

IV група - бубинаж

V група - радиоремонт

II участък - механика

I група - инструменти и матрици

II група - стругове и фрези

III група - пресоване и шлосерство

IV - метално покритие

Участък пластмаси, ферити и керамика Самостоятелно отделение Б секция отваряне секция отключвано

секция фотография

секция М-35 /отделението работи по М-ЗО.М-35 и М-40/ Самостоятелно отделение Д -

секция книжно производство

секция полиграфия

секция документално оформяне

секция тайнопис Самостоятелно отделение "X" /химия/

1966 г.

щат утвърден на 2,14.1966 г. Ръководство

Отделение информация, координация и секретариат Отдел I

група за ръководство и контрол по м-9 в окръзите група за разпределение и отчитане на задачите

Домакинство отделение I - международно

група - Турция, Гърция и Близкия изток

група - англо-френска и американска

III група - немско-италианска и Скандинавия

14 група - картотека и сортировка

V група - издирвателна отделение II - вътрешно

група - заделяне на задачите

група - издирване на почерк Отделение III - техническо

група - химико-физическа проверка

група - отварачи и затварачи

група - проверка на колети

група - фотографи

Отдел II

отделение I - техническо провеждане на М-»15 и М-20 отделение II - провеждане и експлоатация на М-15-Р отделение III - експлоатация на стационарните мероприятия

Отдел III Административно-стопанска група

отделение I -техническо развитие, информация и тематика

отделение II - радио-лаборатория

отделение III - производство и основен ремонт

Самостоятелно отделение "Б"

секция отваряне

секция отключване

секция фотография

секция М-35 Самостоятелно отделение "Д"

секция книжно производство

секция полиграфия

секция документално оформяне Самостоятелно отделение "X"

През 1967 г. структурата до септември се запазва същата със следните изменения, оъс заповед № 1-306 от 6.11,1967 г. се създават следните отдели:

Отдел IV - на базата на отделение II при отдел II на

управление IV - провеждане на М-15-Р

Отдел V - на базата на отделение "Б"

Отдел VI - на базата на отделение "Д" Съгласно решение $ 216 на МС от 15.V.1967 г., обявено със заповед № 2954,5.9.1967 г. се създава Научно-изследователски институт към управление IV на базата на отдел III.

1967 г.

щат утвърден на 5.9.1967 г. Ръководство

Отделение информация, координация и секретариат Отделение материално-техническо планиране и снабдяване Отдел I Ръководство

Група за методическо ръководство и контрол на М-9 в окръзите Група за разпределение и отчитане на задачите

Домакинство Отделение I - международно

I група - заделяне задачите

II група - по временно пребиваващи

III група - /Франция и Италия /

IV група - /Турция и Гърция /

V.група - /ГФР, Австрия и др. /

Отделение II - международно

I група - сортировка

II група - общо справочна картотека

III група издирвателна

IV- група графолози

Отделение III - жехническо

I група - аналитична

II група - физически методи

III група - отварачи

IV- група - действуващ резерв

V група - фотолаборатория Отделение IV - вътрешно

I група - заделяне на задачи

II група - издирване на почерк

Отдел II

Отделение I - техническо провеждане на М-15 и м-20 Отделение II - експлоатация на стационарните мероприятия

Отдел III

Отделение I - техническо провеждане Отделение II - експлоатация на М-15-Р

Отдел IV

Секция книжно производство -"- полиграфия Научно-изследователски институт

секция "тематика"

секция "УКВ радиотехника"

секция "КВ радиотехника"

секция "финна механика и оптика

секция "ВЛ усилважели и електроакустика"

секция "телефонна и сигнална техника"

група "микроелектроника" секция "химия"

секция "научно-техническа и патентна информация Отделение "контруиране и технология"

група "механична" Отделение "производство"

група планово-снабдително

Със заповед I 2220, 8.7.1967 г. служителите от отдел У се преназначават за служители на отдел XV към управление II

Със заповед I 6304, 1.12.1969 г. отдел VIII на управле¬ние II ДС преминава отново към управление IV ДС.

Със заповед I 6304, 1.12.1969 г. към НТУ преминава научно-иследователския институт.

1969 г.

Управление IV ДС

Ръководство Координация и секретариат Отделение "контрол, анализ и информация" Отделение материално-техническо, планиране и снабдяване

Отдел I

Група за методическо ръководство и контрол на М-9 в

окръзите

Група за разпределяне и отчитане на задачите

Отделение I - /международно/

група /заделяне на задачите/

група /временно пребиваващи/

група /Франция, Италия/

група /Турция - Гърция/

V група /Н?Р, Австрия и др./ Отделение II - /международно/

група /сортиране/

група /картотека/

група /издирвателна/

група /графолози/

Отделение III - /техническо/

I група - /аналитична/

II група - /физически методи/

III група - /отварачи/

IV група - /фотолаборатория/

Отделение IV - /вътрешно/

I група - /зеделяне задачите/

II група - /почеркова/

Отдел II

Отделение I /Англия, САЩ/ Отделение II /ГФР, Австрия, Франция и Италия/ Отделение III /Гърция, Турция, арабските страни/ Отделение IV - /сборно/

Отдел III

Отделение I - /провеждане на М-15-Р Отделение II - /експлоатация на М-15-Р

Отдел IV

Отделение I - /полиграфия/

Отделение II - /химия и книжно производство/

Отдел V

Отделение I - /техническо провеждане на М-15/ Отделение II - /техническо провеждане на М-20 и

поддържане на стационара

Научяо-изследователски институт секция "тематика" секция "УКВ радиотехника" секция "КВ радиотехника" секция "НЯ усилватели и електроапустика" секция "телефонна и сигнална техника" група "микроелектроника" секция "Химия"

секция "финна механика и оптика"

секция "научно-техническа и патентна информация" Отделение "контруиране и технология"

група механика Отделение "производство"

група "планово снабдителна"

Структурна схема на самостоятелен отдел У-ДС

1951-1961 г.

За 1951-1953 г. има четири отделения, без да има данни за задачите на всяко отделение/

1954 г.

Отдел '/-ДС

Ръководство

картотека

Отделение I - вътрешна кореспонденция

-"- II - изземване на международната и вътрешна

кореспонденция -"- III- международна кореспонденция от САЩ, Англия,

Франция, Германия, Белгия, Австрия, Швеция Швейцария, Аржентина, Канада, Бразилия и Уругвай.

-"- 1У - също за Италия, Югославия, Гърция,Турция, Австрия, страните от Близкия и Средния изток

1955-1961 г. Отдел У-ДС Ръководство

картотека - картотекира всички лица, кореспондиращи с

с лица от капиталистически страни

Отделение I - вътрешна кореспонденция

Отделение II- иземване на вътрешната и международна ко¬респонденция; ръководство на информатор-ския апарат.

Отделение III- контролира и обработва кореспонденцията от европейските и американски страни

Отделение IV - контролира и обработва кореспонденцията от страните на Близкия изток /Турция,Гърция, Италия, Израел, Югославия и др./

Отпеч. в 3 екз.

към дело на фонда Изп. Маркова Нап. Гатева 20.Х1.1974 г.

София

ДЦС - Отдел У /1948-1951 г./ ДДС - Отдел VIII /1949-1951 г./

МВР - Управление 11-ДС УБО /Управление безопасност и охрана/

/1951-1952 г./

МВР - Управление VII ДС УБО /IV. 1952*^1963 г./

МВР - Управление У-ДС УБО /1.1963 г./

МВР - Управление У-ДС УБО към МС /11.1963 г./

В началото на 1948 г. към Дирекция Държавна сигурност се създава отдел V, който има за задача да организира и осигури охрана на членовете на ПБ на ЦК на БКП и на правителството.

Със заповед № 70-С на ДдС от 8.111.1948 г. се създава специална охранителна дружена към новосъздадения отдел V.

През 1949 г. отдела има две отделения: отделение I охранява обект "Врана". Състои се от 4 групи, в които влизат част от офицери¬те от разформированата охранителна дружина. Отделение II има за задача да охранява членовете на ПБ на ЦК на БКП и на правителството, да обезпечава охраната на митинги и събрания и всички обществени мероприятия, в които вземат участие охраняваните лица.

Агентурно-оперативната група има за задача да осигурява с агентура местата, които се посещават от охраняваните лица, за да се осигури тяхната безопасност.

С утвърден щат, от Г.Димитров на 15.1.1949 г. към ДДС е създаден отдел VIII. На него се възлага задачата да устройва, об-

организира специалното снабдяване и транспорт на членовете

и кандидат-членове на ПБ на ЦК на БКП и на членовете на правител¬ството.

С протокол № 44 на ПБ на ЦК на БКП от 16.11.1951 г. се приема решение за работата да отдел VIII при ДДС - специално снабдят ване и обслужване. Съгласно това решение на отдел VIII се възлагат следните задачи:

- изпълнява решения на МС и лични нареждания на министър председателя

снабдява и обслужва членовете и кандидат-членове на ПБ, секретарите на ЦК на БКП

обслужва чужди делегации и лица, гости на правителството

обслужва делегации от членове на правителството, замина- • ващи за чужбина

обзавежда и поддържа централната сграда на МС, кабинетите на министър-председателя и подпредседателите, жилищните сгради на членовете на ПБ, секретарите на ЦК на БКП, вилите на председателя и подпредседателите на МС.

обзавежда и поддържа правителствени почивни домове и оси-гурава превоза на същите лица.

осигурява снабдяването на тях и семействата им от специален

магазин

организира правителствени банкети

Съгласно щата на министерството за 1951 г. на базата на V и VIII отдел се създава Управление II УБО /Управление безопасност и охрана/. На това управление се възлага охраната /лична, постова, чрез агентурно-оперативна работа, по химикобактериологичен път, чрез техника/; жилищното устройство, обзавеждане и снабдяване на предсе¬дателя на МС и генералния секретар на партията, членовете и кандидат-членове на ПБ, секретарите на ЦК, членовете на правителството и др. отговорни другари; поддържа сградите на ЦК на БИК, на МС, на Мавзолея на ЦК на ДСНМ, бившите дворци, в които работят или почиват отговорни другари; охрана на трасето, по което пътуват, постова охрана на по¬солствата на СССР и страните с народна демокрация; охрана на митинги, манифестации, тържествени събрания и др., на които присъствуват охраняваните лица; организира посрещането, настаняването и обслуж¬ването на делегации и лица, гости на правителството и изпращането на правителствени делегации и лица в чужбина; организира правителствени приеми, обеди, вечери и др.

Със заповед № 89 от 19.IV.1952 г. Управление II става Управле¬ние УП-ДС УБО. Задачите на управлението, формите и методите на работата му са строго определени с Инструкция за работата на Управле¬ние безопасност и охрана, обявена със заповед $ 162 от 7Л1.1952 г., отменена със заповед № 1-2254/8.VII.1964 г.

Управление VII ДС има 4 отдела. По предложение на началника на" УБО до министъра, утвърдена на 1.XII.1953 г. милиционерските пое¬тове за охрана на посолствата на демократическите страни, домовете на посланиците и съветниците към ШО преминават на ръководство към Столично управление на МВР, а регулирбвачяия пост на площад '^.Сеп¬тември" преминава от Столично управление към отдел IV на УБО.

През май 1954 г. Колегиумина министерството обсъжда ця¬лостно работата на УБО. За да се подобри работата Колегиуми-решава съществуващото към управлението отделение "А" за агентурно-оперативна работа да се реорганизира в отдел V. На този отдел се възлага да работи по разкриването и активното разработване на живущите в сек¬торите на трасетата терористи и други вражески лица; да взима мерки , за пресичане подготовката на всякакви вражески актове по отношение на охраняваните; да установява и взема на активно агентурно обслуж¬ване връзките на обслужващия персонал, милиционерския и войнишкия състав, включен в охраната. С.щата за 1962 г. отдела за агентурно-оперативна работа става отделение.

Със заповед 1-62 от 7.1.1963 г. Управление VII ДС се преи¬менува в Управление V ДС УБО.

В изпълнение на решение на ПБ на ЦК на г>КП от 27.XII.1962 г. Министерския съвет издава разпореждане № 80 от 29.1.1963 г. според което считано от 1.11.1963 г. УБО преминава с целия си щат и личен състав на централно ръжзводство и контрол към Министерския съвет като самостоятелно управление. Едновременно с това УБО не се отделя окончателно от МВР. По въпросите на охраната то се ръководи от МВР. Назначаването на офицерския състав, повишаване и уволняване става от минист?ра на МВР, а останалия състав от началника на управлението. Служебните карти на военизирания и милиционерския състав се издават от МВР, а на волнонаемния от управлението.

УБО е единен военизиран орган, който обезпечава охраната на най-отговорни партийни и дръжавни ръководители, посрещането, настаня¬ването, охраната, обзавеждането и цялостното обслужване на делегации и гости на партията и правителството, устройването на обеди, вечери^ приеми и др. свързани с партийното и държавш ръководство. Решението на ЦК на БКП и разпореждане А 80 на МС са обявени със заповед Л 1-986 от 6.III.1963 г.

На заседание на съвета на КДС от 29.1.1964 г. е обсъдено

състоянието на агентурно-оперативната работа на Управление У-УБО. Според решението, взето на това заседание, агентурно-оперативната група при У1^0 се реорганизира в отделение, което е на ръководство към началника на управлението; а отделение "Лична охрана" се обосо¬бява в самостоятелно отделение, което също преминава на ръководство към началника на управлението.

Документалните материали на фонда за периода от 1^54 г. не са запазени. След 1954 г. има запазени само заповеди по личния състав - 16 арх. ед. В архива те са постъпили чрез база Т".0т тях са унищожени 124 поредни номера - кореспонденция и дневници. От управлението не са приемани материали, съгласно заповед $ 1-4200 от

1964 г.

Отпеч. в 3 екз.

към дело на фонда Изп. Маркова" Нап. Гатева 5.XII.1974 г. София

Екз. № ^

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф. № 5

ДДС - Отдел V /1948-1951 г./ ДДС - Отдел VIII /1949-1951 Р./

МВР - Управление II ДС УБО /Управление за безопасност и

охрана/ - /1951-1/.1952 г./ МВР - Управление Ш-ДС УБО /IV. 1952-1-1963 г./ МВР - Управление V-ДС УБО към Министерския съвет/11.1963 г.-

1948-1949 г. Отдел V - охрана Отделение I - охранява обект "Врана"

Отделение II - охранява членовете и кандидат членовете наПБ

и на правителството; митинги, събрания и др.

група - лична охрана на членовете и кандидат

членове на ПБ

група - лична охрана на членовете на прави-

телството

III и IV група - охрана на митинги и събрания

Агентурно-оперативна група

специална група - проследяване и сапьори

г. Отдел VIII

началник счетоводство

химическа лаборатория и санитарска служба

продоволствен магазин

имоти

г. Отдел V

Централно управление Агентурно-оперативна група - води разработки на подозрителни лица, които имат контакт с охраняваните в процеса

на тяхното обслужване; ръководи проучването на

всички останали от обслужващия персонал I и II - митинги и събрания, охранява участвуващите в тях

лица; обслужва агентурно обекти, свързани с охраната

и невключени в обсега на агентурно-оперативната група специална група - върши сапьорско обследване на м^сто и

обекти които ще се посетят от охраняваните лица;

извършва проследяване, контролиране и проверява

пропуските за охранявани мероприятия отделение 1 - лична и постова охрана на членовете на ПБ б

4 групи

Специална охранителна рота - постев&/охрана на градски обекти, които служат за жилища на членовет на ПБ, някои обекти, в които те работят или се посещават от тях

взвод - обекти 102,112,114,116

взвод - обекти 107,108

взвод - сборен обекти 102,109

гараж 1 - коЦите1} на ПБ

гараж 2 и 3 - колите на правителството

отделение II - охрана на членовете на правителството, на членове на ПБ с 5 групи

Мавзолей

Отдел VIII Централно управление Централно счетоводство Отделение специално снабдяване и обслужване магазин и складове продоволствен магазин главен продоволствен склад склад за технически материали склад за дърва и въглища лаборатория

Служба правителствени столове и обслужване на наши и чужди гости

Отделение домоуправление, обзавеждане и поддържане

имоти

Правителствени почивни домове пералня

тапицерска работилница Отделение транспорт

Главен склад на авточасти и горивни материали Автопарк и ремонтна работилница № 1 Автопарк и ремонтна работилница Л 2 Автопарк № 3 /стопански коли/ Отделение база и строежи

техническа строителна служба

дърводелска работилница

база "Брана"

склад строителни материали топлоцентрала

Стопанства към "Врана", Кричим, Евксиноград и Боровец

1951 г. Управление II ДС УБО Отдел I - с 4 отделения - за охрана на м-р председателя на

ЦК на БКП, на МС и агентурно отделение Отдел II - с 3 отделения - за охрана на членовете на ПБ,

на министрите и отделение за охрана на митинги и събрания

Отдел III с 5 отделения - по снабдяването и обслужването на ПБ , секретарите на ЦК на БКП, министрите; отделение "домоуправление", транспорт, стопанства и счетовод¬ство и

отделение VI- /допълнително създадено/ за обслужване на съветническия апарат Отдел IV с 4 роти запостова охрана на домовете^ьш^чл^нове наПБ, на домовете на министрите, на съв^ското^и" народно-демократичните страни и охрана на прави¬телствени трасета . Отделение за охрана и поддържане мавзолея на Г.Димитров,

което е на ръководство към един от зам.началниците на управлението

Управление VII - УБО от 19.IV.1952 г. - 1953 г.

Отдел I - охрана на председателя на МС и първия секретар на ЦК на БКП

Отделение I и II - обезпечава сигурността на В.Червен-

ков.

група I - обслужва обекти, в които живее В.Червенков група II - обслужва парка, в който е жилището му Отдел II - лична охрана на членовете и кандидат членове на •ПБ, членове на правителството, охрана на сградите на ЦК, на МС, НС, Мавзолея, ЦК на ДСНМ и др. Отделение I - лична охрана на членовете и кандидат членове на ПБ и секретариат на ЦК на БКП Отделение II - лична охрана на подпредседателите на МС и членове на МС

Отделение III - охрана на сградата на ЦК на БКП група I - сградата на ЦК на ДСНМ група II - охрана сградата на НС

Отделение IV - охрана сградата на МС и обслужва в домакинско отношение, същия.

Отделение V - охрана на митинги, събрания, съвещания, манифестации, тържества и др. места, посещавани от охраняваните група за охрана на обект"Врана" и "Бояна - 2".

Отделение VI - охранява и обслужва Мавзолея Отдел III - осигурява подходящо снабдяване и всестранно

обслужване /жилищно и битово/, приеми и др.

Отделение - "специално снабдяване" - организира мага¬зина за специално снабдяване, дейността на химическата лаборатория, стола за хранене на имащите право, организира правителствени прие¬ми, обеди, вечери и др.

Отделение "транспорт" - осигурява превоза на ръководни дейци; има 3 гаража и 2 авторемонтни работилници.

Отделение - стопанства -. организира дейността на

стопанствата:"Врана","Евксиноград","Кричим" и "Боровец"

Отделение - снабдяване на съветниците при МВР Отделение - финансово-счетоводни Отдел IV - постова охрана на жилищата, вижте, сградите на НС, Народния театър, посолствата на демократичните страни и жилища, посланниците от демократическите страни, правителственото трасе.

I рота - денонощни постове на жилищата на членов»

на ПБ, сградата на НС, Народния театър, гаража който обслужва членовете и кандидат членове на ЦК

рота - денонощни постове на жилищата на чле-

нове на правителството, Мавзолея, пра¬вителствената поликлиника и гаража обслужващ членовете на правителството

рота - денонощни постове на сградите на

посолствата на демократичните страни и жилищата на посланиците

рота - денонощни постове по трасето площад

"9 септември" -"Горубленски ханчета"

рота - денонощни постове по трасето от бул.

Руски по бул. Толбухин, бул.11.Евтимий, бул.Скобелев, бул.9 септември, Боянско шосе, панорамен път, Б$ня - Княжево Отделение "А" - самостоятелно поделение при управле¬нието, ръководено пряко от началника. Има за задача да изгражда агентурно-инфармационен апа¬рат в обкръжението на охраняваните и по прави¬телствените трасета

1954 г. Ръководство Отделение "А"

отделение I отделение II домакински персонал

паркови работници шофьори Отдел II - лична охрана

I отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение Отдел III

Отделение "снабдяване и обслужване" Отделение "домоуправление" Отделение "транспорт" Отделение "стопанства"

Отделение капитално строителство и поддържане Отделение планово-снабдително Отделение VI

Отделение финансово-счетоводно Отдел IV - охрана на домовете 4 роти

група снабдяване

1955 г. Ръководство

Отделение Секретари&т

Отдел I

Отделение I

Отделение II

домакински персонал

паркови работници

шофьори Отдел II

с 7 отделения Отдел III

Отделение "специално снабдяване и обслужване" магазин "Московска" 11

специален текстилен магазин "Толбухин'1 27 колбасарска работилница стол при ПБ стол "М.Дринов " 21 сладкарска работилница химико-бактериологична лаборатория Отделение"домоуправление"

Отделение "почивни домове, паркове и стопанства" Отделение строителство и ремонти Отделение "планово снабдяване" Отделение VI

-"- финансово-счетоводно Отдел IV - охрана на домовете на партийни и държавни ръко¬водства

4 роти и група снабдяване Отдел V - създаден на базата на отделение "А" за агентурно-оперативна работа

1957-1960 г. Управление VII ДС УБО Ръководство Отделение "Секретариат"

Отдел I

Отделение I Отделение II - ЦК

домакински персонал

паркови работници

шофьори

отделение ПТ-МС

комендатура на "Панорамен път"

Отдел II

Отделение I охрана на членовете на правителството Отделение II митинги и събрания

-"- III Мавзолея

-"- IV Лозенец охрана - "Врана 2" -"- - "Врана"

Отделение охрана на ПБ -"- на ЦК -"- на МС

Отдел III /без изменение - както за 1955-56 г./

Отдел IV - освен ротите за охрана и охрана на почивни домове

Отдел I - също като за 1955 г.

1961 г. Управление VII ДС УБО

Ръководство Отделение "Секретариат"

-"- агентурно-оперативна работа

Отдел I

Отделение I - лична охрана на ПБ -"- И - ЦК -"- III- МС комендатура на "Панорамен път" отделение охрана "Панорамен път" отделение - резерв Отдел II

отделение I охрана на ЦК -"- II охрана на МС -"- III охрана на Мавзолея -"- IV охрана на Лозенец -"- I охрана членовете на правителството -"- II митинги и събрания охрана "Бояна 2" охрана обект "Брана"

Отдел III

Отделение - специално снабдяване - главен продовол¬ствен склад "Московска" 11 специален, текстилен склад "Толбухин" 27 колбасарска работилница

Отделение - "столове и бюфети"

химикобактериологическа лаборатория

отделение обслужване

отделение автотранспорт отделение строителство и ремонти отделение снабдяване отделение VI

отделение финансово-счетоводно

Отдел IV

с 4 роти и охрана на почивни домове

Отдел V

1962 г. Управление VII ДС Ръководство Секретариат мобилизационна служба отделение агентурно-оперативна работа Отдел I - охранителен

Отделение I - лична охрана Отделение II - митинги и събрания Отделение III - МС Отделение IV- ЦК Отделение V - Мавзолея • Отделение VI - Лозенец комендатура "Панорамен път" Отдел II

Отделение I охрана членовете на правителството -"- II митинги и събрания -"- III Мавзолея -"- IV Лозенец

охрана Бояна 2

охрана обект "Врана"

рота

рота

III рота

охрана на почивни домове

Отдел III

Отделение специално снабдяване Отделение столове и бюфети химикобактериологическа лаборатория отделение обслужване -"- домоуправление -"- паркове -"- автотранспорт

строителство и транспорт Отделение П -"- финансово-счетоводно

Отдел 14

с 4 роти и охрана на почивни домове 1963 г.

Управление V УБО /1.1963 г./ Управление У-ДС УБО към МС /11.1963

СЪСТАВИЛ: Отпеч. в 3 екз.

към дело на фонда Изп. Маркова Нап. Гатева 5.ХП.1974 г. София

Отдел ДС - служба следствие /1945-1947 г./ * Отдел П ДС - отделение оледствено/1947-1949 г./ -Отдел XII ДС - следствен /1949-1952 г./ Отидел I ДС - следствен /1952-1963 г./ . Отдел I КДС - следствен /1963 - /

След победата на 9. Ц.1944 г« една от непосредствените задачи на органите на ДС е била да води борба със свалените от власт фашистки елементи, като бъдат своевременно разкрити, издирени, разследвани и предадени на народните съдилища ва разглеждане на техните престъпни деяния*

През 1944 и 1945 г« в ДС не е имало специален апарат, който главно да се занимава със оледотвена работа. Задачит

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...