Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42335

" К 6 " АРХИВ НА МВР

dobrev2006

459 прегледа

СЛЕДВА ОТ "К 5 "

з

предадени следователи. ПоД наименование отдел III ДС-следствен, провежда своята дейност до 195Вг. През 1952г. стават отново струк¬турни изменения в някои поделения на ДС. Със заповед 16 89 от 19.ПЛ952Г. отдел III ДС-следствен получава номерация отдел I ДС-следствен Със следната структура:

ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Ръководство

Отделение 1 - води следствия по шпионаж*

Отделение II - води следствия по контрареволюционни органи¬зации.

Отделение III - води следствия по централен терор, вреди¬телство, диверсия и саботаж.

Отделение II - разследва произшествия, води агентурна

работа сред надзирателския състав, охраната

на затвора и др.

Отделение I - оказва помощ, контролира и ръководи

следствената работа във всички следствени

служби в поделенията от центъра

Отделение "охрана и арест"-охрана и изолация иа задържаните

в отдела и по домакинските въпроси на отдела

Група отчетност- води отчетността на отдела.

Отделение II - помощ и контрол по линия на следствието

в окръжните управления.

Наред с отдел следствен, следствени отделения и отдели е имало и при следните централни поделения на ДС/според тогавашните наименования/:

Следствено отделение при отдел I ДС. •

Следствено отделение при отдел II ДС.

Следствено отделение при управление I ДС.

Следствено отделение при отдел РПА.

Следствено отделение при отдел IX ДС» Следствено отделение при особена инспекция* Следствен отдел при управление Ш ДС» Следствен отдел при управление И ДС.

Тези следствени служби при отделните поделения са . просъществували няколко години, като тяхната дейност олед това се- приема от отдел I ДС - следствен.

Наименованието на отдела от 1952 г. насам не се променя От тогава са ставали несъществени промени, които са се заклю¬чавали в увеличаване или намаляване броя на отделенията. В зависимост от измененията на оперативната обстановка ставали са промени по отделните линии по които се водят следствени \ дела от едно или друго отделения и пр.

Със заповед № 1-2560 от 8ЛП.1963Г. поделенията на ДС се ръководят от Комитета за държавна сигурност/КДС/ при МВР.

Структурата на отдела праз 1963 г. е била следната»

ОТДЕЛ I ДО-СДЕДСТВЕН Ръководство

Отделение I - разследва дела по шпионаж и военни

престъпления.

Отделение II - разследва дела по изменници на родината V , Отделение III - разследва дела по нелегални групи,

вражеска агитация и произшествия. Отделение Ш - филтър» Секретариат и информация. Отделение охрана и арест.

Към фонда на отдел I ДС следствен са включени архивните материали на служба следствие при отдел ДС, на следственото

отделение при отдел И ДС,- на отдел III ДС - следствен и отдел I ДС следствен»

Архивните материали обхващат периода от 9.IX.1944 г. до 1963 г.

8 резултат на неправилно съхранение и организация на работата с документалните материали в деловодството и отделение информация, много от тях не са в добро състояние, а други липсват, особено до 1956 година.

Отпеч.в 3 екз. от «81-3 в ДФ

ИзшРуочев НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ!

Нап: Онова- подполковник -

София,26.1.66Г.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

Рег. 1-4/

ти

*л. Щ/1 гЗЕМШ&

год.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА на ф. II? 6 /продължение/

МВР- Отдел 01-ДС /1964-22.07.1965 г./

КДС- Отдел 01 - Следствен /22.07.1965-1968 г./

МВР- Отдел 01-ДС /1969-1978 г./

За по-добра организация на работата на филтъра при отдела самостоятелното отделение 04 - филтър през 1964 г. преминава към състава на отделение 02. Отделението разследва делата на изменни¬ците на Родината /бегълци и незавръщенци/, както и прибежчиците, които се явяват основната група от лица, преминаващи през филтъра на следствието.

С новоутвърдения на 25.02.1965 г. щат на отдела за 1965 г. с цел подобряване информационно-аналитичната дейност на отдела информацията се отделя от секретариат и се създава самостоятелна група за информация и анализ на следствената работа.

На основание т.4 от 67-то разпореждане на МС от 1966 г. и с цел подпомагане следствената работа в окръжните управления из¬лиза МЗ № 1-4220/14.10.1966 г., с която се обособява отделение 04 при 01 отдел ДС за ръководство, оказване помощ на следствената ра¬бота в окръжните управления и анализ на следствената работа.

С МЗ № 1-4332/12.09.1968 г. се създава ново отделение 05 -оперативно-техническо, за по-добра организация на агентурно-опера¬тивната работа по камерното разработване на подсяедствените лица.

В предложението на началника на отдела от 12.12.1968 г. се предлага да се сформира постоянна дежурна група от 4 работници, която да осигурява дежурството в отдела и приемането на новоаресту-вани лица; да извършва всички неотложни следствени действия при произшествия и в случаите на чл.135 от НПК. Това предложение се утвърждава с МЗ 1 1-688/05.02.1969 г., с която се създава и отде¬ление за информация и анализ, приело номер 05. В щата на отдел 01-ДС за 1969 г., утвърден на 22.02.1969 г. отделение оперативно-техническо и отделението за контрол и оказване помощ по следстве¬ната работа в окръжните управления приемат номерация съответно 04 и 06.

На 30.10.1969 г. Министърът утвърждава създаването на четири следствени отделения: по контрашпионажа; измяна, терор, ПАП, антидържавни групи и организации; по разследване на противо-държавни престъпления във въоръжените сили и строителни войски; и изграденото ново производствено отделение, което поема разслед¬ването на някои престъпления против социалистическото стопанство /промишленост, селско стопанство, транспорт, търговия - външна и вътрешна/. В утвърдения на 13.12.1969 г. щат на отдела за 1970 г. о отделението за разследване дела за противодържавни престъпления в икономиката приема номер 04.

С МЗ 1-4208/23.07.1970 г. се създава група оперативно-криминалистическа. Същата година с МЗ N2 1-5446/23.09.1970 г. съ¬ществуващите отделения 05,06,07,08 и 09 към отдел 01-ДС получават следващата по-горна номерация, като новото 07 отделение И се преи¬менува в отделение за правен анализ и оценки. Със същата заповед се създава ново 05 отделение - специално, за разследване на чуж¬денци. На основание 625-то разпореждане на МС от 1970 г. и във връзка със заповед 82 31 от 23.02.1971 г. за преименуване на моби¬лизационните поделения в системата на МВР, в отдел 01-ДС се обосо¬бява служба 05, като една длъжност от щата на секретариат се обо¬собява в завеждащ служба 05. През 1971 г. към специализираното отде ление за разследване на престъпления, извършени от чужди граждани, с МЗ 1-5698/08.11.1971 г. се включват 2 щатни бройки - следователи за работа на ГКПП Капитан Андреево и Калотина.

С последния щат за 1972 г., утвърден на 08.11.1972 г., който се явява и последен за отдела до 1979 г. се дават задачите и устройството на отдела.

Отделът се изгражда и работи на принципа на линейност и специализация. Изпълнява както процесуални, така и оперативни функ¬ции. Задачите му са следните:

Организира провеждането на предварително следствие по линия:на ДС на територията на цялата страна.

Организира охраната, режима и изолацията на задържаните за следствие в ДС лица.

Води справочна картотека на задържаните лица за цялата страна по линия на ДС.

Организира набирането и обработката на постъпващата ин¬формация, анализира и обобщава причините за извършване на престъп¬ления .

По оперативната работа:

Организира и провежда камерна разработка на задържаните по линия на ДС лица.

Използва оперативно-технически мероприятия.

Отделът съдейства на съответните поделения на ДС в про¬веждането на активни мероприятия и вербовки.

Провежда мероприятия по линия на общата и индивидуална профилактика.

Задачите и структурата на отдела се запазват същите до 1979 г., когато с МЗ № 1-10/19.01.1979 г. се обявява решение 16 1

на ПБ на ЦК на БКП от 03.01.1979 г. за усъвършенстване на следстве ната работа и въз основа на което с Постановление N2 27/20.06.1979 МС одобрява проектоуказа за създаване на единен орган на следствие и се създава Главно следствено управление.

Архивните документи се приемат ежегодно.

Отпеч. в 2 екз.

N1 1 и 2 към дело на фонда Изп. Пенев Нап. Вълкова-460 01.06.1982 г. София

Строго секретно! екз.К

СПРАВКА

Л944 Го

ОТДЕЛ ДС , ,

4 През годината не е имало изграден специален следствен апарат. Задачите, които са възниквали за издирване, ареоту-

ване, обиски и следствие на вражеските елементи оа били решавани от оперативни работници от отделения ИА|,,ПБИ и др., в зависимост по коя линия е била вражеската дейност на лицето.

1945 Г^

( . отдвд ДО

Следствената работа се е провеждала така,както е било и през 1944 г. От собствен опит ръководството на ДС се убеждава, че за по успешното решаване на задачите по линия на следствието е необходимо да се създаде специален следствен апарат* Първоначално е била създадена специална дежурна група от оперативни работници, която е имала задача да .'.> издирва и арестува лицата подлежащи на следствие* В края на годината ое създава служба ^следствие" при отдел ДС#

1947 г« ОТДЕЛ ДС

служба следствие

В началото на годината имаме служба следствие, такава каквато е била и през 1946 г*

Със Баповед № 489-П от 2301«1947 г. служба следствие, прераства в отделение следствено към създадения със същата заповед, отдел Ш ДС* Отделение следствено получава следната структура!

и.

ОТДЕЛ ДЕ ДС Отделение следствено < Ръководство

Група I - води следствия по линия на контра-

разузнаването. Група II - води следствия по линия на контра-.революцията.

Група III - води следствия по линия на разузнаването* Дежурна група'- извършва арести, обиски, проследяване

1 ' ._ •__

• и др,

г» ОТДЕЛ IX ДС

Отделение следствия и арест Ръководство

Група инспектори - водят следствия по линия на

контраразузнаването и контра-революцнята*

Дежурна група - извършва арести, обиски, просле¬дяване и. др*

г»

През годината/Съгласно писмо № 97-с от 14.11в1949г-на ДДС-централно управление/ отдел IX ДС се разформирова и се образува самостоятелен отдел XII ДС-следствен със следната структура:

' ' * ОТДЕЛ Щ ДС-СЛЕДСТБЕН Ръководство

- Група инспектори - водят следствия по линия на

контраразузнаването и контра-революцията.

Дежурна група - извършва арести, обиски, просле¬дяване и др.

ОТДЕЛ XII ДС-СЛЕДСТБЕН До месец август в структурно отношение отдела е бил така,както през 1949г« След това отдела е получил следната

структура;

Ръководство

Отделение I - води следствия по шпионаж Отделение II - води следствия по контрареволюционни

Отделение И Отделение У.

е организации Отделение III - води следствия по вредителство, дивер¬сия и саботаж в икономиката

- води следствия по изменници на родината

- помощ и контрол-по линия на след¬ствието в окръжните управления и поделенията в центъра

1951 Го ОТДЕЛ Ш ДС-СЛЕДСТВЕН Ръководство -

Отделение I - води следствия по шпионаж Отделение II - води следствия по контрареволюционни

организации - *

Отделение III - води следствия по вредителство,

Отделение 12 Отделение 2

диверсия и саботаж в икономиката

- води следствия по изменници на родината

- помощ и контрол по линия на следствието в окръжните управления и поделенията

в центъра V Отделение - охрана и арест ,.

1953 г.

Със заповед № 89 от 19.П.1952 г. отдел III Д0-следствен.получава номерация отдел I ДС-следствен съо следната структура:

ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Ръководство

Отделение I - води следствия по шпионаж Отделение II - води следствия по контрареволюционни

организации

Отделение III - води следствия по централен терор,

вредителство, диверсия и саботаж . Отделение Н - разследва произшествия, води агентурна

работа сред надзирателския състав, охраната на затвора и др.

Отделение X - оказва помощ, контролира и ръководи

следствената работа във всички след-ствени служби в поделенията от центъра

Отделение "охрана и арест"-' охрана .и изолация на

' задържаните в отдела и по домакинските въпроси на отдела.

Група отчетност - води отчетността на отдела л

Отделение II - помощ и контрол по линия на след¬ствието в окръжните управления.

1953 г. . ,

ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Запазва оа същата структура както през 1952 г»

^954 г,

ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН ' 4 :¦ - ^ ,

Ръководствб -Отделение X - води следствия по шпионаж Отделение II -води следствия на бандити и изменници

на родината

Отделение III - води следствия по контрареволюционни

. организации, заговори и бивши хора Отделение II - води следствия по бивши полицаи и

агент провокатори Отделение I - води следствия по вредителство,* ; диверсия и саботаж във военната промишленост

Отделение II - води следствия по вредителство; |

диверсия и саботаж в транспорта, селското стопанство и терор

Отделение III - помощ и контрол по линия на след¬ствието в окръжните управления

Група отчетност т

Отделение - охрана и арест .

1955 г. . . '

ОТДЕЛ I ДО-СЛЕДСТВВН

Ръководство

Отделение I - води следствия на агентурата на

капиталистическите разузнавания-шпионаж

Отделение II - води следствия на бандити, изменници

- V на родината, подготовка и опит ва

бягство зад граница

Отделение III - води следствия срещу вражески

организации, заговор, бивши хора, полицаи, агент провокатори4, вражеска агитация, анонимна и терор

Отделение П - води следствия за вредителство,

диверсия и саботаж в промишлеността

Отделение X - води следствия по контрареволюционни

престъпления в армията, вътрешни, гранични войски и НМ

Отделение XI - води следствия по дела за вреди¬телство, диверсия и саботаж в транспорта, селското стопарство, търговията и терор

Отделение XII - помощ и контрол по линия на след-

ствието в окръжните управления

Отделение - секретариат

Отделение - охрана и арест

1956 г« ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Ръководотво

Отделение I - води следствия на агентурата на капи¬талистическите разузнавания-шпионаж

Отделение II - води следствия на бандити, изменници

на родината, подготовка и опит 8а

бягство зад границA

Отделение III - води следствия срещу вражески

_ организации, заговор, бивши хора, полицаи, агент-провокатори, вражеска агитация, анонимни и терор

Отделение II - води следствия за вредителство,

диверсия и саботаж в промишлеността, транспорта, селското стопанство и търговията

Отделение I -води следствия по контрареволюционни

престъпления в армията, вътрешни, гранични войски и НМ

Отделение - секретариат

Отделение - охрана и арест

1957 г. -.. ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Запазва се същата структура както през 1956 г.

ОТДЕД I ДС-СЛЕДСТВЕН

Запазва се същата структура както през 1956 г.

IV

ОТДЕЛ I ДОШДСТВВН Запазва се същата структура както през 1956 г«

1960 г« ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Запазва се същата структура както през 1956 г»

ОТДЕЛ I ДО-СЛЕДСТВЕН Ръководство

Отделение I - води следствия на агентурата на

капиталистическите разузнавания-шпионаж

Отделение II - води следствия на бандити, изменници

на родината, подготовка и опит за бягство зад граница ч Отделение III - води следствия срещу вражески

Отделение Н

организации, заговор, бивши хора, полицаи, агент-провокатори,- вражеска агитация, анонимни и терор води следотвия за вредителство, диверсия и- саботаж в промишлеността, транспорта, селското стопанство й търговията • - • .

Отделение X - води оледотвия по контрареволюционни

престъпления в армията, вътрешни, гранични войоки и НМ

Отделение II - филтър

Отделение - секретариат

Отделение - охрана и арест

1962 г« ОТДЕЛ I ДС-СДЕДСТВВН Ръководство

Отделение I - води следствия на агентурата на

капиталистическите разузнаввния-шпионаж

Отделение II - води следствия на изменници на родината

Отделение III -

подготовка и опит за бягство зад граница

Отделение Н -

води следствия срещу-вражески органи¬зации, вражеска агитация и за вреди¬телство, диверсия и саботаж в иконо¬миката

води следствия по контрареволюционни престъпления в армията и НМ Отделение I - филтър

Отделение - секретариат Отделение - охрана и арест

СТРОГО СЕКРЕТНО!

СПРАВКА

ОТНОСНО: Структурата на Отдел 01-ДС-Следствен,

от 1964 г. до 1978 г. включително Л"-^о7А'^С^<^/

КДР - Отдел 01 - Следствен - 1964 г.

МВР - Отдел 01-ДС-Следствен - 1969-1978 г.

Отдел I ВДС - Следствен - ръководство:

Отделение 01 - разследва дела за шпионаж и военни престъпления;

Отделение 02 - разследва дела по изменници на Родината и филтър;

Отделение 03 - разследва дело по нелегални групи, вражеска агитация и произшествия;

Секретариат и информация;

Отделение охрана и арест.

Ръководство:

Отделение 01 - разследва дела за шпионаж и военни престъпления;

Отделение 02 - разследва дела на ИР и филтър;

Отделение 03 - разследва дела за нелегални групи, вражеска агитация и произшествия;

Група за информация и анализ-на следствената работа;

Секретариат;

Взвод охрана на задържаните.

Запазва се същата структура от 1965 г., с изключение на това, че е МЗ № 1-4220/14.10.1966 г. се създава отделение 04.

Ща Ръководство:

Отделение 01 - разследва дела за шпионаж и военни престъплеагения;

Отделение 02 - разследва дела по ИР и филтър;

Отделение 03 - разследва дела за нелегални групи, вражеска агитация и произшествия;

Отделение 04 - за ръководство и оказване помощ по следствената работа в ОУ и анализ на следствената работа;

Секретариат;

Взвод, охрана на задържаните.

1968 г. Ръководство:

Отделение 01 - разследва дела за шпионаж и военни престъпления;

Отделение 02 - разследва дела по ИР и филтър;

Отделение 03 - разследва дела за нелегални групи, вражеска агитация и произшествия;

Отделение 04 - за анализ и информация

Секретариат

Взвод охрана на задържаните

Ръководство;

Отделение 01 - разследва дела за шпионаж и военни престъпления;

Отделение 02 - разследва дела на ИР и филтър;

Отделение 03 - разследва дела за нелегални групи, вражеска агитация и пропаганда;

Отделение 04 - оперативно-техническо

Отделение 05 - информация и анализ

Отделение 06 - за контрол и помощ на ОУ

Секретариат

Дежурна група - осигурява дежурството в отдела и приема новоарестувани лица; извършва всички неотложни следствени действия при произшествия и в случаите на чл.135 НПК

Отделение охрана и арест

Медицинска служба

Ръководство

Отделение 01 - за разследване на дела за предателство и

шпионаж;

Отделение 02 - за разследване на дела по измяна, терор

и ПАП

Отделение 03 - за разследване на дела за противодържавни престъпления във въоръжените сили и строителни войски.

Отделение 04 - за разследване на дела за противодържавни престъпления в промишлеността, селското стопанство, транспорта и търговията;

Отделение 05 - за ръководството, помощ и контрол на

следователите в окръжните управления на МВР. Отделение 06 - анализ и информация Отделение 07 - секретариат, кадри и ИМИ служба Дежурна група

Отделение 08 - оперативно-техническо Отделение 09 - охранително Медицинска служба

Ръководство

Отделение 01 - за разследване на дела за предателство и

шпионаж

Отделение 02 - разследва дела за измяна, терор и ПАП

Отделение 03 - за разследване на дела за противодържавни престъпления в БНА и СВ

Отделение 04 - за разследване на дела за противодържавни престъпления в промишлеността, селското стопанство, транспорта и търговията.

Отделение 05 - специално за разследване на чужденци, прибежчици и завърнали се в страната бегълци и незавръщенци.

Отделение 06 - за контрол и оказване помощ на следовате¬лите в ОУ.

Отделение 07 - правно-консултативно

Отделение 08 - оперативно-техническо

Отделение 09 - охранително

Оперативно-криминална група

Секретариат, кадри и "служба 05"

Дежурна група

Медицинска служба

Отделение 01 - за разследване на делата за преда¬телство и шпионаж

Отделение 02 - за разследване делата по измяна, терор и противодържавна агитация и пропаганда

Отделение 03 - за разследване на дела за противодържавни престъпления във въоръжените сили и строителни войски

Отделение 04 - за разследване дела за противодържавни престъпления в икономиката

Отделение 05 - за разследване на дела за противодържавни престъпления, извършвани от чужди граждани.

Отделение 06 - ща ръководство, помощ и контрол на следователите в окръжните управление на МВР

Отделение 07 - правен анализ и информация

Отделение 08 - секретариат

Отделение 09 - оперативно-техническо

Дежурна група

Кадри и служба 05

Група "криминално-оперативна"

Охранителна служба

Медицинска служба

За периода 1973-1978 г. се запазва същата структурA

Отпеч. в 2 екз. СЪСТАВИЛ:

В 1-2 - КД Изп.: Пенев Нап.: Гатева-431 21.05.1982 г.

С о ф и я

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

На Отдел П-ДС - външно наблюдение и проучване /90IX.1944-1966 г./-

Фонд | 7

МВР - отдел ДС - отделение *Т" /1945-1946 г./

МВР - отдел ДС - отделение "Д" /1946-1947 г./

МВР - отдел П-ДС - отделение "Е" /1947-1949 г./

МВР - ДДС - отделение "Е" /1949-1950 г0/

МВР - отдел Х1-ДС /1950-1952 г./

МВР - отдел Ш-ДС /1952-1961 г./

МВР - Управление П-ДС - отдел III /1961-1963 г./

МВР - Управление Ш-ДС - отдел III /1961-1962 г./

МВР - отдел П-ДС /1963-1965 г./

КДС - отдел П-ДС /1965-.../

След установяването на Народната власт на 9.IX.1944 г. една от непосредствените задачи на новосъздадените органи на ДС е била да се издирят, заловят и предадат на народното правосъдие за наказване на народните врагове, взели активно участие в про¬веждане политиката на фашисткото правителство.

Изпълнението на тази задача е било възложено на всички служители от ДС - не е имало специално обособена служба, която да се занимава изключително с тази дейност.

Опита показал, че е необходимо да се определят служи¬тели, които да се занимават изключително с проучването или наб¬людението на лица, които представляват интерес за органите на ДС През 1945 г. се създава отделение "Г" - за информация, статисти¬ка, проучване и наблюдение на лица. През 1946 г. се обособява са¬

мостоятелно отделение "Д" за проучване и проследяване на лица, представляващи интерес за ДС. През 1947 г. това отделение влиза в състава на Отдел И-ДС - под наименованието на отделение "Е", което се е състояло от следните секции:

а/ проучване,

б/ проследяване

в/ издирване. и

От самата структура на отделението се вижда, че към до¬тогавашните основни задачи по проучване и проследяване е възложе¬на задача и за издирване на лица, които са избягали от местата определени за изтърпяване на наказанията, укриващи се престъпни¬ци и пр.

През 1948-1949 г. отделението запазва същата структура независимо, че през 1949 г. става самостоятелно отделение "Е" към ДДС.

През 1950 г„ отделение "Е", съгласно утвърдения щат от 15.11.1950 г. и заповед НЕ 17 от същата дата, става Отдел Х1-ДС -проучване и проследяване и има следната структура:

отделение - проучване,

отделение - проследяване,

група - издирване.

Съществуващата секция "Е" при Градска служба ДС се чис¬ли към Отдел Х1-ДС. Тази организация и структура на отдела про¬дължава до началото на 1952 г.

През 1952 г., съгласно утвърден щат и заповед N2 89 от 19.П.1952 г., Отдел XI-ДС става Отдел III-ДС - проучване и прос¬ледяване. Освен този отдел към Управление П-ДС е имало отдел I състоящ се от отделение проследяване на дипломати и пр.; отделе¬ние за обслужване на Външно министерство, БТА, Балкантурист и ох¬ранителна рота за охрана на капиталистическите легации.

През 1953 г. отдел 1 при Управление П-ДС преминава към Отдел МП-ДС и получава следната структура:

Отдел Ш-ДС - проучване и проследяване Проучване:

отделение,

отделение,

III отделение.

Проследяване на дипломати:

отделение,- проследяване дипломати на капиталистичес¬ки страни,

отделение - проследяване дипломати на капиталисти¬чески страни,

III отделение - охранителна рота;

Проследяване в града:

отделение - проследяване контрареволюционни елементи

отделение - проследяване контрареволюционни елемен¬ти,

III отделение - проследяване контрареволюционни еле-

менти,

Техническо отделение, Транзитна група.

Съгласно решение на Ръководството на министерството, съществуващото при Управление И-ДС отделение за проучване и проследяване, се предава към Отдел III-ДС.

През периода от 1954 г. до 1960 г. съществени промени в структурата на отдела не стават, освен увеличаване или намаля¬ване на отделенията по проследяването или проучването в зависи¬мост от изменящата се оперативна обстановка.

През 1960 г.,съгласно заповед № К-1580 от 29.X.1960 г. Отдел Ш-ДС престава да съществува като самостоятелно поделение, Неговите задачи се предават на Управление 11-ДС и Управление III-ДС, като към Управление 11-ДС са отделенията по проследяване на дипломати и едно отделение по проследяване в града; отделение га¬ражи; отделение радио и фототехника; охранителна рота; медицин¬ска, касова и домакинска служби. Към Управление Ш-ДС премина¬ват отделенията по проучването с картотеката и едно отделение по проследяване в града. Тази структура и задачите по външното наб¬людение и проучването си остават същите и през 1961 г., а именно:

Управление 11-ДС - Отдел III - проследяване

отделение,

отделение,

III отделение,

И отделение,

I отделение,

Отделение охрана,

Отделение техническо,

Финансово-домакинска служба;

Управление Ш-ДС - Отдел III - проучване и просле¬дяване

отделение - проучване,

отделение - проучване,

III отделение - външно наблюдение.

През 1962 г. структурата се запазва същата с изключе¬ние на това, че към Управление 11-ДС - отдел III - се включват и отделенията, коита са били към Управление Ш-ДС, тъй като пос¬ледното през годината става отдел.

Съгласно заповед № 1-62 от 7.1.1963 г. отдел III от Управление 11-ДС, става самостоятелен Отдел 11-ДС - външно наблю¬дение и проучване има следната структура:

отделение - за наблюдение на военните аташета на ка¬питалистическите страни,

отделение - за наблюдение на дипломати от капиталис¬тическите страни,

III отделение - за наблюдение на временно пребиваващи

чужденци от капиталистически сбрани,

II отделение - за наблюдение на обекти на разработка български граждани,

отделение - учебно, за обобщаване опита, легендиров-ка и мобилизационната работа,

отделение - проучване,

III отделение - проучване,

Отделение охрана на капиталистически легации, Отделение автотранспорт,

Отделение радиовръзки и фотография, Финансово-домакинска служба, Медицинска служба.

През 1964-1965 г. отдела почти запазва оъщата структу¬ра - стават несъществени промени в броя на отделенията, разпреде¬лението на задачите, които трябва да се решават от тях и др.

През 1966 г. съгласно утвърдения щат на отдела от 24.111.1966 г. има следната структура:

Отдел 11-ДС - външно наблюдение и проучване

Отделения за наблюдение на дипломати от капиталисти¬чески страни

отделение,

отделение,

III отделение за наблюдение чужденци, временно преби-

ваващи в страната,

II отделение за наблюдение обекти български граждани,

I отделение за наблюдение на работещите в капиталис¬тическите легации,

II отделение за анализ и учебна работа,

ЗЛ1 отделение за работа с обществеността,

ПП отделение за проучване,

IX отделение за охрана на капиталистически легации,

Група за наблюдение на военните аташета и установка на български граждани, посетили капиталистически легации,

Отделение автотранспорт,

Отделение радиовръзки и фотография,

Отделение секретариат,

Отделение медицинско

Отделение техническо. и Структурните промени, които са ставали през целия пе¬риод са били в зависимост от изменящата се оперативна обстановка, от ръста на дейността на ДС против капиталистическите разузнава¬ния и тяхната агентура. Задачите, които са разрешавани, са били почти неизменни - външно наблюдение и проучване на обектите на

ДС, които задачи са били поставени от оперативните поделения, Ръ¬ководството на министерството и др. поделения.

Въз фонда са включени изключително документални матерна

ли по външно наблюдение. По проучването има отделни документи, тъй като последните, съгласно Инструкцията за проучването, след определен срок за пазене се унищожават.

За периода от 9.IX.1944 г. до 1954 г. има запазени от-

делни документи, доклади, заповеди по личния състав и др. По-доб¬ре и пълно са запазени архивните материали след 1954 г., които са научно-технически обработени, поставени при добри условия и годни за използване.

Отпеч. в 3 екз.

N2 1 до Ш 3 - ДФ Изп. Русчев Нап. Вълкова 19.111.1969 г.

София

ддС - Отдел 1/ отделение "а" /1У.1947-11.194о г./ ДдС - Отделеше "Е" /11.194.;-11-1960 г./' мЯР - Отдел XI дС /II .1950-1;/.19о2 г./ ЛНР - Отдел 1/11 дС Ди1.1952-Х.1960 г./

а/ШР - Огдел II ДС /1963-111.1^65 г./ ЙдС - Отдел II /'/П.19б5-1ъ6в г./ - отдел II дС /1969-

оъе заповед ;# 179 на Главна дирекция на Народната милиция от 8.1/. 1947 г. към създадения при маО сборен отдел Н се ооособява отделение "Е" с две секции: проследяване на обекти па дС и проучване на лица по задачи на оперативните отдели при ддС. Със заповед & 97 С наддС от 14.11.1949 г. Отдел И се разформирова и отделение "Е" преминава па пряко ръководство към Централно управление на ддС. Отделението има 3 секции:

1 проследяване, в която работниците са разделени на 12 групи и работят по обекти на 1 и 11 отдел на ддС.

издирване - работи по издирване на нелегални обекти, обявени в служебния бюлетин - бивши полицаи и техни сътрудници, осъдени задочно от народния съд, избягали арестанти и затворници, укрили се лица от разработки и др. Установява вражески настроени лица с недостатъчни данни за самоличност по задачи на оперативните отдели.

проучване - проучва различни обекти по задачи па опера¬тивните отдели.

През 1949 г. гази секция по дат е прехвърлела към Столично управление на мт31. За по-оперативно изпълнение па задачите работни¬ците ог секцията разпределят града па райони, квартали и блокове и посредством информационен апарат събират нужните им сведения.

Със заповед % 17 ст 15.11.1900 г. .:а ДдС ссъздава Отдел XI на базата на отделение "Е" и секция "Е" при Столично управление. 'Гоя работи по следните задачи:

негласно проучване на обекти по задачи на оперативните

о гделя

негласно проследяване на обекти на ДС

/.здирване на укрили се бивши полицай, лица със задочни присъди от народния съд, укрили се разработвани обекти, избягали от ареста, ГВО и затвора, наказани престъпници и др.

Отделение I работи по проучване. Разузнавачите от отделението са разделени на 10 групи, Всяка група и ла определен район от столица¬та, а зависимост от гъстотата на населението. Района на всяка група е разделен на 0 блока. Всеки блок се завежда от отделен разузнавач, конто вербува информатори и резиденти, грижи се за тяхното ръковод¬ство и възпитание, контролира работата им,

Разузнавачите от проследяване го са разпределени па групи и работят а законспирирани квартири. Изпълняват задачи по проследява¬не на обекти на оперативните отдели. Към отделението има гардероб, който обслужва разузнавачите.

Разузнавачите от отделение 111 работят по издирване на обекти; ръководят разработки, вербуват агентура, извършват операции за арести, блокади на домове и местности и др.

Със заповед \Ь 89 от 19 Д/. 1952 г. отдел XI получава $ Ш -външно наблюдение и проучване.

бо, да се подобри работата на службите за външно наблюдение и проучване и за да се премахне дублирането със заповед т 0-278 от 2.XI.1953 г. отдел ± на II Управление, Кийго се занимава с външно наблюдение, преминава към /II отдел дС.

По предложение на Отдел /II дС, одобрено от министъра на 22.1.1955 г. се ликвидират групите за проследяване в градовете: Търново, Коларовград /шумен/, Ст.Загора, ьлагоевград и Зраца, поради липса на условия за работа и добра зашифровка. Остават групите за проследяване в градовете: Пловдив, ьургас, Сталин /Варна/, Русе, Плевен и Хасково, които се задължават да обслужват при отделни случаи съседните окръзи, остават да работят групите за проучване в градовете: Търново, Коларозград, Враца, Ст.Загора и шагоевград, които продължават работата си в сградите на съответните управления, докато им се осигурят подходящи конспиративни квартири.

а изпълнение на решение па колегиума при мв!, протокол В 7 от 19.8.1о60 г., със заповед К-1580/29.X. 1960 г. бтдел ^^I се разформи¬рова, като службите му се разпределят между II и хП управление както следва:

Отделенията за проследяване на чужди граждани и едно отделение по проследяване в града; отделение "гаражи", отделение "радио и фото", охранителната рота, медицинската, касовата и дома¬кинската служба преминават към Управление 11-ДС като отдел «'II. Отделенията "радио и фого" и "гаражи" поддържат и обслужват техни¬ческите средства на «II отделения при окръжите и градско управления на М8Т и проследяването при Управление л11-ДС.

Към управление Ш-ДС се прехвърлят отделенията по проуч¬ването с картотеката и едно отделение по проследяване в града, проуч¬ването придадено към Управление Ш-ДС изпълнява задачи по проучване на поделенията па ..д8Р. Проследяването поема задачи от всички оператив ни поделения на ДС, без тези на II управление. При нужда службите

по проследяван ;т0 от II и 1±1 Управление взаимно се подпомагат -хора и технически средства, със заповед .(= К-2161 ог 27.X. 1961 г. служителите по външно наблюдение от Управление Ш-ДС се преназна¬чават към Ш отдел на II Управление.

Със заповед 1-62/7.1.198а г. Отдел 11II па Управление 11-дС се обособява в самостоятелен Отдел 11-дС за външно наблюдение и проучване и продължава своята дейност до сега.

Работата по проучването се регламентира с редица ръководни документи, оаповед $-952/20.8.19о1 г. е първата запазена заповед, с която се определя реда за извършване на проучвания за отделни лица и гражданиСъс заповед .3 1 от 2.1.1953 г. отново се определя реда за извършване на проучване, е тази заповед се обявява създаването на картотека на проучените лица. Със заповед # А-21 от 4.1.1955 г. се обявява /Инструкция по организиране и провеждане на негласно проучване в органите на дС и мерни за подобряване дейността на проуч¬ването на 1/Т1 отдел дС и неговите поделени.- и секции при окръжните управления, изменена и допълнена със заповед л л-е>67а от 7.9.1955 г. Със заповед 1-Зу от 13.4.1957 г. се обявява нова инструкция по орга¬низацията и провеждане на негласно проучване от органите на ДС, отме¬нена със заповед т—8796 от 16.11.1998 г. допълнена със заповед 1-4990 от 197о г.

Със заповед 1-88 от 6.5.1957 г. е обявена инструкция по организиране и превеждане па негласно външно наблюдение /проследяване/

ог органите на държавна сигурност, отменена със заповед 1-3798 от 16.11.1968 г.

изучавайки съветския опит и пронализирайки собствения със заповед й 1-4062/2^.8.1968 г. се въвежда нова организация ла рабо¬тата по проследяването на капиталистически дипломати - считано от 1.1.1969 г. С въвеждането па новата организация на работа се прави цялостно разпределение на задачите между отделенията па отдела.

Отделение 1 - за работа а оперативния цзлгър и за анализ, отделение 11 и Ш - дават подвижни бригади за поемане на

обектите при отклонението или от регулираните ларшрути.

Отделение IV работи по военните аташета, когато пътуват из страната; обекти от дипломатическия корпус също пътуващи из страна¬та, приложение на м-40 и друг,; важни мероприятия по всички линии.

Отделение 1 и VI работят па закрити команди и наблюдателни постове за наблюдение на обектите по определени улици /състава е предимно от пенсионери/.

Отделение у'х1 - установяване на посетители в капигалиети-ческите процетавителства.

Отделение VIII - продължава раоота по обекти - чужденци, временно пребиваващи в страната. Обслужва всички поделения на дС.

отделение IX - продължава да раооти по обекти - български граждани и валутчици - обслужва всички поделения на ДС.

Отделение X - расти в .обществените заведения и провежда М-16 и 17.

по тези основни направления отдела продължава своята работа документалните материали на фонда С; приемат чрез деловод-

ството съгласно изискванията на инструкцията с описи за приемане на материали от текущото деловодство в архив.

Отпеч. в е ека.

към дело на фонда у1зп. маркоаа пап. Гатева Ю.Х1__.1^74 г. С о сб и я

СЕКРЕТНО!

ДЕКЛАСИфИЦИРАН

МИ'

Г-Т^.РСПО НА ... ОТИ

* и : • - •»

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА Ф.10 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.