Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 7 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

1241 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " К 6 "

Нама специално обособена служба, която да се занимава с проследяването и проучването на лица, представляващи интерес за ор¬ганите на ДС. При необходимост тази дейност се извършва от опера¬тивни работници на ДС.

1945 г. Отдел ДС

Отделение "Г" - информация, статистика и проучване и наб' людение на лица.

г. Отдел ДС

Отделение "Д" - за проучване и проследяване на лица. ЗАБЕЛЕЖКА: Отделението е създадено през м. януари 1946 г.

г. Отдел БНШ

Отделение "Е", състоящо се от секции: а/ проучване,

б/ проследяване, в/ издирване*

1948 г.

Отдел П-ДС Отделение "Е", състоящо се от секции: а/ проучване, б/ проследяване, в/ издирване.

г.

МС.

Отделение "Е", състоящо се от секции: а/ проучване, б/ проследяване, в/ издирване,

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно щата за 1949 г. секция проучване, се е числяла към Градска служба ДС.

г.

Съгласно утвърден щат от 15.11.1950 г. и заповед N2 17 от същата дата, отделение "Е" става отдел Х1-ДС - проучване и просле¬дяване, състоящо се от:

отделение - проучване,

отделение - проследяване,

група - издирване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Секция "Е" при Градска служба ДС се числи

към Отдел Х1-ДС.

г.

Съгласно утвърден щат на б.11.1951 г„ има следната

структура:

Отдел Х1-ДС - проучване и проследяване отделение - проучване, отделение - проследяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Отдел П-ДС - контраразузнаване, е имало 13-то отделение - проследяване /на дипломати/ и охранителна рота, занимаваща се с охраната на легациите.

г. Отдел Х1-ДС

Съгласно утвърден щат от 24.1.1952 г. и заповед N2 89 от 19.12.1952 г. стават структурни изменения и Отдел Х1-ДС получава следното наименование и структура:

Отдел Ш-ДС - проучване и проследяване

отделение - проучване

и

отделение - проследяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: През 1952 г. наред с Отдел Ш-ДС - проучване и проследяване, към Управление П-ДС има Отдел I, състоящ се от от¬деление проследяване /на дипломати и пр./, отделение за обслужване на Външно министерство, БТА, Балкантурист и охранителна рота за ох¬рана на капиталистическите легации.

Отдал Ш-ДС проучване и проследяване отделение - проучване

и

отделение - проследяване.

Съгласно утвърдено предложение от Министъра, считано от 15.IX.1953 г., отдел И при Управление 11-ДС преминава към Отдел И1-ДС и получава следната структура:

Отдел Ш-ДС - проучване и проследяване

Проучване:

отделение,

отделение,

III отделение;

Проследяване дипломати:

отделение,

отделение,

III отделение - охранителна рота;

Проследяване в града:

отделение,

отделение,

III отделение,

Техническо отделение,

Транзитна група.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно решение на Ръководството през година¬та от Управление Н-ДС отделение проучване и проследяване се преда¬ва към Отдел Ш-ДС.

1954 г.

Съгласно утвърден щат на 26.XII. 1953 г. Отдел Ш-ДС

има следната структура:

Отдел Ш-ДС - проучване и проследяване Проучване:

отделение,

отделение

и

отделение;

Проследяване дипломати и чужденци:

I отделение - проследяване дипломати на капиталистически

• • •

страни,

отделение - -"- -"- -"-

отделение - охранителна рота на капиталистически ле¬гации и мисии;

Проследяване: 1

I отделение - проследяване контрареволюционни елементи,

4 II отделение - -"- -"- -"-

III отделение - -"- -"- -"-

Отделение техническо, Транзитна група.

1955 Го

Съгласно утвърден щат на 25.XI.1954 г. Отдел ЗШ-ДС има следната структура:

Проследяване дипломати:

отделение,

отделение, Отделение техническо; Проучване:

I отделение,

отделение,

отделение; Проследяване в града:

отделение,

отделение,

III отделение,

Охранителна рота за охрана на капиталистическите легации',

г.

Съгласно утвърден щат на 30.XII. 1955 г» Отдел ЗГП-ДС има следната структура:

Проследяване дипломати:

отделение,

отделение, Отделение техническо; Проследяване в града:

отделение,

отделение; Проучване:

отделение,

отделение,

III отделение,

Охранителна рота.

г.

Съгласно утвърден щат на 22.1.1957 г. Отдел УП-ДС има следната структура:

Проследяване дипломати /чужденци/: I отделение,

II отделение, Отделение техническо; Проследяване в града:

I отделение,

II отделение,

Транзитна група;

Проучване:

I отделение,

II отделение,

III отделение,

Охранителна група.

1958 г. Отдел Ш-ДС Проследяване на дипломати /чужденци/:

I отделение,

II отделение,

Отделение техническо;

Проследяване в града:

I отделение,

II отделение,

Транзитна група;

Проучване:

I отделение,

II отделение,

III отделение,

Охранителна рота.

г. Отдел Ш-ДС

Проследяване дипломати /чужденци/:

отделение,

отделение, Отделение техническо; Проследяване в града:

отделение,

отделение; Проучване:

отделение,

отделение,

III отделение,

Охранителна рота.

ЗАБЕЛЕЖКА: През годината се създава III отделение при проследяване дипломати /чужденци/ със задача да използва сътрудни¬ци по хотели, ресторанти и др.

г. Отдел Ш-ДС

Проследяване на дипломати /чужденци/:

отделение,

отделение, Отделение техническо; Проследяване в града:

отделение,

отделение;

отделение,

отделение,

III отделение,

Охранителна рота.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно заповед № К-1580 от 29.Х.1960 г. Отдел Ш-ДС престава да съществува като самостоятелно поделение. Неговите задачи се предават на Управление II—ДС и Управление III— ДС както следва: към щата на Управление 11-ДС се предават отделе¬нията по проследяване на чужди граждани и едно отделение по прос¬ледяване в града; отделение гаражи; отделение радио и фототехника; охранителна рота; медицинска, касова и домакинска служби. Към щата! на Управление Ш-ДС се предават отделенията по проучването с кар¬тотеката и едно отделение по проследяването в града.

1961 г.

Управление 11-ДС - Отдел Ш-ДС Проследяване:

отделение,

отделение,

отделение, П отделение,

отделение, Отделение охрана, Отделение техническо, Финансово-домакинска група.

Управление Ш-ДС - Отдел Ш-ДС Проучване и проследяване:

отделение - проучване,

отделение - външно наблюдение.

г.

Управление 11-ДС - Отдел ДН-ДС - проследяване и проуч¬ване

отделение,

отделение,

III отделение,

П отделение,

Д отделение,

311 отделение,

III отделение,проучване, 1111 отделение,проучване, Отделение охрана, Отделение техническо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно постановление на Министерския съвет N2 202 от 23.XII.1962 г. се утвърждава щата на Отдел 11-ДС - вън¬шно наблюдение и проучване.

г.

Съгласно заповед N2 1-62 от 7.1.1963 г. отдел ДП от Уп¬равление 11-ДС става самостоятелен Отдел 11-ДС - външно наблюдение и проучване и има следната структура:

I отделение - за наблюдение на военните аташета на капи¬талистическите страни ,

отделение-за наблюдение на дипломати от капиталисти¬ческите страни,

отделение - за наблюдение на временно пребиваващи чужденци от капиталистически страни,

II отделение - за наблюдение на обекти на разработка бъл¬гарски граждани,

отделение - учебно, за обобщаване опита, легендировка и мобилизационната работа,

отделение - проучване,

III отделение - проучване,

Отделение охрана на капиталистически легации,

Отделение автотранспорт,

Отделение радиовръзки и фотография,

Финансово-домакинска служба,

Медицинска служба.

1964 г.

Отдел П-ДС - външно наблюдение и проучване:

отделение - за наблюдение дипломати - разузнавачи от американско, английско и израелско посолства,

отделение - за наблюдение дипломати - разузнавачи от френско, италианско, гръцко и турско посолства,

III отделение - за наблюдение чужденци, временно пребива-

ващи в страната,

II отделение - за наблюдение обекти на ДС български граж¬дани,

I отделение - за масирано наблюдение на работещи в капи¬талистическите легации и за резерв,

отделение - за анализ и учебната работа,

отделение - за работа с обществеността, Ш1 отделение - проучване,

IX отделение - охрана на капиталистическите легации,

Помощни служби към външно наблюдение,

Отделение автотранспортно,

Отделение радиовръзка и фотография,

Отделение секретариат,

Медицинска служба,

1965 Го

Съгласно утвърден щат на 30.XI.1964 г. в сила от 1.1. 1965 г. Отдел 11-ДС - външно наблюдение и проучване има следната структура:

отделение - за наблюдение дипломати - разузнавачи от американско, английско и израелско посолства,

отделение - за наблюдение дипломати - разузнавачи от френско, италианско, гръцко и турско посолства,

III отделение - за наблюдение на чужденци, временно пре-

биваващи в страната,

П отделение - за наблюдение обекти на ДС български граж¬дани,

I отделение - за масирано наблюдение на работещи в капи¬талистическите легации и за резерв,

311 отделение - за анализ и учебната работа, III отделение - за работа с обществеността, 1111 отделение - проучване,

IX отделение - охрана на капиталистически легации,

Отделение автотранспортно, Отделение радиовръзка и фотография, Отделение секретариат, Медицинска служба.

1966 г.

Съгласно утвърден щат от 24.111.1966 г. Отдел 11-ДС има следната структура:

Отделения за наблюдение дипломати от капиталистическите

страни:

отделение -

отделение -

III отделение - за наблюдение чужденци, временно преби-

ваващи в страната,

II отделение - за наблюдение обекти български граждани,

Д отделение - за наблюдение на работещите в капиталисти-

ческите легации,

21 отделение - за анализ и учебна работа,

III отделение - за работа с обществеността,

ПН отделение - проучване,

IX отделение - охрана на капиталистически легации, Група за наблюдение на военните аташета и установка на български граждани, посетили капиталистически легации, Отделение автотранспортно, Отделение радиовръзки и фотография,

Отделение секретариат, Отделение медицинско, Отделение техническо»

СЪСТАВИЛ:

Н-К ОТДЕЛЕНИЕ III: полковник-

Отпеч. в 3 екз.

N2 1 до N2 3 - ДФ Изп. Русчев Нап. Вълкова 18.111.1969 г.

София

на ф. № 7

Секретно! Екз. №_/

МС - отдел IV, отделение

ДЦС - отделение "Е"

МВР - отдел Х1-ДС

МВР - отдел /11-ДС

МВР - отдел 11-ДС

КДС - отдел II

МВР - отдел 11-ДС

"Е" /IV. 1967-11.1949 г./ /11.1949-11.1950 г./ /II.1950-1V.1952 г./ /1/.1952-Х.1960 г./ /1963-/11.1965 г./ //11.1965-1968 г./ /1969-

г.

ДДС - отдел IV, отделение "Е"

Началник секция "проучване" група "бързо проучване"

група - проучване в района на /III участък

група - проучване в района на I и X участък

XIII група - проучване в района на II и XI участък

XI/ група - проучване в района на / участък

XVI група - проучване в района на /II и XII участък Х/11 група - проучване в района на 1/ участък Х/Ш група - проучване в района на III участък XIX група - проучване в района на /I и IX участък група "издирване" секция "проследяване"

г.

ДЦС - отдел IV, отделение "Е"

Началник секция "проследяване"

група I и II - проследяване обекти на II отдел група III и VI - проследяване обекти на I отдел група УИ—^111 - проследяване обекти на II отдел

група IX - проследяване на обекти от общ характер /техническо отделение, дежурна група и др=/ секция "проучване"

група X - проучзане в района на VIII участък

група XI - проучване в района на I и X участък

група Хх! - проучване в района на II и XI участък

група XII - проучване в района на V участък

група XIV - проучване в района на VII и XII участък

група XV - проучване в района на IV участък

група XVI - проучване в района на III район

група XVII - проучване в района на VI и IX участък

група XVIII - бързи задачи в цяла София

група XIX - вътрешно проучване

група издирване

1949 г.

ДДС - самостоятелно отделение "Е" секция "проследяване" - проследява обектл на оперативните отдели -12 групи

секция "издирване" - издирва нелегални обекти по дС - 1 група секция " проучване" - проучва обекти по задачи на ръководството на оперативните отдели /секцията е прехвърлена на щат към Столично у-ние/

19о0 г.

отдел XI

Ръководство на отдела отделение I - проучване отделение II - проследяване група "издирване"

1951 г.

отдел Ш-ДС /от 19.IV. 1952 г./

Ръководство А. проучване с 3 отделения Б. проследяване с 4 отделения

1354-1955 г. отдел VII-ДС с 6 отделения

1956 г. отдел Ш-ДС Ръководство

проследяване на дипломати отделение I проследяване на дипломати отделение II техническо отделение охранителна рота проследяване града

I отделение

-"-

-"-транзитна група проучване

I отделение II

III -"-охранителна рота

За 1957 г. към проследяване дипломати няма охранителна рота През 1958 г. също като за 1957 г.

1959 г. отдел Ш-ДС Ръководство Проследяване дипломати отделение 1 II

техническо отделение дежурна група

проследяване града отделение I II

транзитна група

група за окръзите дежурна група

Проучване отделение I отделение II отделение III охранителна рота

г. също както през 1959 г.

от 29.Х.1960 г. отделът се разформирова

г. /щат одобрен от 9.У.1961 г./ Управление II ДС отдел VII Ръководство на отдела

отделение I II III

и

у

отделение охрана с 4 групи отделение техническо а/ автобаза б/ радиобаза в/ фотослужба г/ гримьори

д/ централен гардероб и работилница за изработване легендировачни предмети и шивашна работилница финансово-домакинска група учебна група, тайници, к.к. и др. дежурна група

1962 г.

Управление 11-дС, отдел VII

Ръководство отделение I

II

1x1

IV

отделение V

а

VII - проучване -"- VIII- проучване

Отделение охрана

с 4 групи отделение техническо

автобаза

радиобаза

фотослужба

гримьори

Централен гардероб и работилница за изработване легендировачни предмети

финансово-домакинска група

отчет и контрол

Учебна група, тайници, к.к. и др. дежурна група

1963-1964 г. Отдел 11-ДС /Външно наблюдение и проучване/ Ръководство

отделение I - наблюдение на военните аташета от капиталистически страни -"- II - наблюдение на дипломати от капиталистически страни -"- III - наблюдение на временно пребиваващи чужденци от капита-

листичеаки страни

отделение IV - наблюдение обекти на разработка - български граждани -"- V - учебно, за обобщаване на опита, легендировка и мобили¬зационна работа.

Помощни служби към външно наблюдение

а/ агентурна група за установки

б/ централен команден пост - радио

в/ дежурни групи

г/ гримьори

д/ централен гардероб

отделение VI - проучване

-"- VII- -"-картотека към проучването

отделение охрана на капиталистически легации

дежурна група към отделение охрана

отделение автотранспортно

отделение, радиовръзки и фотография

фотослужба

секретариат

медицинска служба

1965 г. Отдел II Ръководство

отделение I - наблюдение на дипломати - разузнавачи от американско, английско и израелско посолство.

отделение II - наблюдение на дипломати - разузнавачи от френско, италианско, гръцко и турско посолство

отделение 111 - наблюдение на чужденци временно пребиваващи в страната

отделение iv - наблюдение обекти на дс - български граждани отделение v - масирано наблюдение на работещи в капиталисти¬чески легации и резерва

отделение VI - анализ на учебната работа отделение VII - работа с обществеността отделение VIII - проучване картотека към проучването

отделение IX - охрана на капиталистически легации дежурна група към отделение охрана Помощни служби към външно наблюдение

а/ централен команден пост и радио

б/ дежурни групи

в/ гримьори

г/ легендировка на оперативния състав и базите и тяхното

поддържане

е/ централен гардероб отделение автотранспортно отделение радиовръзка и фотография

а/ радиовръзка

б/. фотослужба секретариат медицинска служба

1966 г. КДС - отдел II Ръководство

Секретар на ПК /зап. I 276-67 г./

отделение за наблюдение на дипломати от капиталистически

страни

отделение 1 II

-"- III - наблюдение чужденци временно пребиваващи

в страната

отделение IV - наблюдение обекти - български граждани /новосъздадена група за валутни престъпления /

отделение V - наблюдение на работещи в капиталистически

легации

отделение VI - анализ и учебна работа

-"- VII - работа с обществеността

-"- VIII - проучване картотека към проучването

отделение IX - охрана на капиталистически легации дежурна група

група за наблюдение на военните аташета и установка на български граждани, посетили капиталистически легации Помощни служби

а/ група за маскировка, легендировка на състава, поддържане базите и обучение на служебни кучета

б/ централен команден радиопост

в/ дежурни групи Отделение автотранспортно отделение радиовръзки и фотография

а/ радиовръзки

б/ фотография Секретариат медицинско отделение

отделение X - техническо за м-15 и УКБ подслушване

Отпеч. в ,%екз. към дело на фонда Изп. Ларкова

Нап. Гатева г.; I)

19.XI.1974 г. СЪСТАВИЛ: кХ^Ч

София !

СЕКРЕТНО!

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф.№ 7

ЗА ПЕРИОДА 1966-1930 г. /продължение/

1966-1967 г.

Съгласно утвърден щат от 24 март 1966 г. Отдел-

02- дв

има следната структура:

Ръководство:

Отделения за наблюдение на дипломати от капита¬листически страни:

Отделение 01 Отделение 02

Отделение 03 - за наблюдение на чужденци-

временно пребиваващи в странатат.

Отделение 04 - за наблюдение на обекти-български граждани.

Група за проследяване на обекти, извършващи валутно-контрабандни престъпления.

Отделение 05 - за наблюдение на работещите в капиталистическите легации

Отделение 06 - за анализ и информация

за работа с обществеността

Проучване

Охрана на капиталистическите

Отделение 07 Отделение 08 Картотека Отделение 09

легации

Дежурна група

Група за наблюдение на военните аташета и установка на български граждани, посетили капиталистически легации

Отделение - автотранспорт

Отделение - радиовръзка и фотография

Отделение - Секретариат

Отделение - Медицинско

Отделение - Техническо за "М-15" и УКВ

подслушване

Помощни групи:

а/ Група за маскировка и легеидировка на състава, пъддържане на базите и обучение на служебни ку¬чета.

б/ Централен команден радиопост в/ Дежурни групи

1968=г^

Съгласно утвърден щат от 08 септември 1968 г. Отдел 02-ДС има следната структура:

Ръко водство:

Отделение 01 - за анализ, обработка па материалите и ЦЕКО.

Централен команден пост ЦЕКО Отделения за наблюдение на дипломати от капиталистическите страни и други:

Отделения 02 и 03 за секторно наблюдение

на обектите.

Отделение 04 за наблюдение на важни конкретни обекти и военни аташета.

Отделения 05 и 06 за командни и закрити наблюдателни постове за наблюдение с оптически уреди.

Отделение 07 за установяване посетителите на капиталистически легации.

Отделение 08 за наблюдение на обекти, чуж¬денци, временно пребиваващи в НРБ.

Отделение 09 за наблюдение на бълграски граждани и валутчици.

Отделение 10 за работа с "М-16", "М-17", УКВ и обществените заведения.

Отделение 11 - Проучване

Картотека

Отделение 12 - радиовръзки и фото Отделение 13 - автотранспорт Секретариат

Финансово-домакинска група Медицинско отделение Помощни служби

Група з а маскировка и легендировка на състава, поддържане на базите и обучение на служебните кучета.

Дежурни групи

Съгласно утвърден щат от 20 февруари 1969 г. Отдел 02 има следната структура:

Ръководство:

Отделение 01 за анализ, обработка на мате-ри алите и ЦЕКО.

Отделения за наблюдение на дипломати от капиталистическите страни и други:

Отделения 02 и 03 за секторно наблюдение

на обектите.

Отделение 04 за наблюдение на важни кон¬кретни обекти и военни аташета.

Отделения 05 и 06 за командни и закрити наблюдателни постове за наблюдение с оптически уреди.

Отделение 07 за установяване посетителите на капиталистически легации.

Отделение 08 за наблюдение на обектл, чуж¬денци - временно пребиваващи в страната.

Отделение 09 за наблюдение на български граждани и валутчици.

Отделение 10 за работа с "М-16% "М-17", УКВ и в обществените заведения.

Отделение 11 - Проучване

Картотека

Отделение 12 - радиовръзки и фото Отделение 13 - автотранспорт Секретариат Дежурна група

Финансово-доманинска група Медицинско отделение

Група за маскировка и легендировка на състава, поддържане на базите и обучение на оперативните кучета.

Кадрова служба Служба У-та

Съгласно утвърден щат от 12 октомври ©72 г. Отдел 02 има следната структура:

тивен център на обектите

Ръководство Секретариат Дежурна група Кадри

Служба У-та

Отделение 01 - анализ? информация и опера-Отделения 02 и 03 - секторно наблюдение

Отделение 04 - наблюдение на важни конкретни обекти и военни аташета

Отделение 05 и 06 за командни и закрити наблюдателни постове за наблюдение с оптически уреди.

Отделение 07 - за установиване посетители¬те на капиталистически легации/през 1975 г. се обединява с отделението за маскировка и легендировка на състава/.

Отделение 03 - за наблюдение на обекти-чужденци, временно пребиваващи в страната.

Отделение 09 - за наблюдение на български граждани и валутчици.

Отделение 10 - за работа с "М-16", "М-17" УКВ и в обществените заведения.

Отделение 11 - Проучване Отделение 12 - Радиовръзки и фото Отделение 13 - Автотранспорт Финансово-домакинско отделение Учебно отделение^ Медицинско отделение

Отделение за маскировка, легендировка на състава, обучение на оперативните кучета и подържане на базите.

1977 г.

Ръководство Секретариат Дежурна група Кадри

Служба У-та

Направление ~"Д" с шест отделения: Отделение 01 и 02 - секторно наблюдение на

обектите

Отделение 03 -- за наблюдение на важни кон¬кретни обекти и военни аташета

Отделение 04 л 05 за командни и закрити наблюдателни постове за наблюдение с оптически уреди.

Отделение 06 - за установяване посетителите на капиталистическите легации.

Отделение 07 - анализ, информация и опера¬тивен център.

Отделение 03 - за наблюдение на обекЯИ-чужденци, временно пребиваващи в НРБ.

Отделение 09 - за наблюдение на български

граждани и валутчици

Отделение 10 - за работа с "М-16", "М-17"?

УКВ и обществените заведения

Отделение 11 - Проучване Отделение 12 - Радиовръзки и фото Отделение 13 •- Автотранспорт Финансово-домакинско отделение Учебно отделение Медицинско отделение

Отделение за маскировка, легендировка нш състава, обучение на оперативните кучета и поддържане на базите.

1978-1980 г.

Ръководство Направление "Д"

Отделения 01, 02 и 03 за наблюдение на конкретни обекти

Отделение 04 - командни и наблюдателни

постове

Отделение 05 - за насрещно наблюдение на обектите и ръководство на нещатни служители.

Други отделения и служби: Отделение 06 - организация на ВИ Отделение 07 - анализ, информация и опера¬тивен център

Отделение 03 и 09 за наблюдение на обекти временно пребиваващи в страната и български граждани.

Отделение 10 - за провеждане на М/РК и М/РП.

Отделение 11 - Проучване

1>тделени9 12 - радиотехническо

Отделение 13 - автотранспортно

Отделение 14 - учебно

Отделение 15 - Финансово-домакинско

Отделение - Кадри

Служба - У-та

Секретариат

Дежурна група

Медицинска служба.

Отпеч. в 2 екз.

№ 1-2 - КД Изп.: Стойков Нап.: Гатева- 607 09.08.1982 г.

София

Строго секретно!

на фонд Ш 8 отдел Ш-КДС - картотека и архив от 9»IX.1944 година

ДНМ отдел ДС - служба картотека и архив/1944-1947 г0/ ДДС отдел 1Ж - служба картотека и архив/1947-1949 г0/ ДДС - служба картотека и архив /1949-1950 гв/ ДДС - отделение картотека и архив /1950-1951 г0/ МВР отдел ХН-ДС - картотека и архив /1951-1952 г./ МВР отдел Ш1-ДС - картотека и архив /1952-1963 г0/ Отдел Ш-КДС - картотека и архив /1963- /

Органите на Държавна сигурност след 9.IX.1944 г. наследиха материалите на централната служба на картотеките и досиета на бившата полицейска Държавна сигурност» Първоначално като основна задача пред службата е стояла да издирва от полицейските досиета материали, които да се използват от органите на ДС и Народния съд за разобличаване на бивши полицейски служители, буржоазни политищ и други вражески елементи» Наред с това въз основа на материалите намиращи се в полицейските досиета са били издавани .удостоверения установяващи политическата принадлежност на отделни- граждани и пр0 Службата е имала за задача и да запази наличните архивни мате¬риали» По-късно задачите, които се решават от поделението се разпп ряват. В него се концентрират картотеките по линия на агентурата на ДС, на вражеските елементи, статистически данни и пр. Въз осно ва на които се изработват справки, доклади, правят се анализи и

др. за ръководството на МВР, КДС или поделенията. По полицейските материали се правят справки или преписи за .ЦК на БКП, съда, пен¬сионните служби и др.

В началото на 1945 г. служба на картотеките и досиетата е била в състава на отделение "Г". През същата година тя излиза от отделението и .се обособява като самостоятелна служба картотека и архив при отдел ДС. Като такава тя продължава своята дейност до станалата реорганизация през 1947 г. Със заповед № 489-П от 23.1» 1947 Го към ДДС се създава отдел П-ДС. Към същия отдел в състава на отделение информация се предава служба картотека и архив. Тази организация на службата продължава до 1949 г., когато със заповед Щ 97-с от 14.ПЛ949 г. отдел П-ДС се разформирова и служба карто¬тека и архив се предава към Централно управление на ДДС. Службата е имала две групи:

Група I - картотеки

Група II - архив

Във връзка с бюджета на МВР за 1950 г. и заповед 1 17 от 15.11.1950 г. се правят структурни промени- на някои поделения на ДС и служба картотека и архив прераства в отделение "картотека и архив". През 1951 г0 отделение картотека и архив прераства в само¬стоятелен отдел ХИ-ДС - Картотека и архив със следната структура:

0ТД5Л ХИ-ДС-КАРТОТЕКА Ш АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение И - архив

Отделение I - полицейски архив/създадено съгласно решение

№ 74 от 6.111.1951 г. на ПБ на ЦК на БКП/за преглеждане, подрежда¬не и обработка на полицейския архив. Наименованието на отделенията се определят в.зависимост от задачите, които са разрешавали.

През 1952 г. се извършват структурни промени в поделенията на ДС и отдел ХН-ДС става отдел Ш1-ДС-картотека и архив/заповед. № 89 от 19.ПЛ952 г./, като в структурно отношение не стават про¬мени в отдела и през 1953 г. През 1954 г. се създава дактилоскопна секция, която е била в състава на отдела до 1960 г. вкл., след което преминава към управление 11-ДС. Първоначално секцията е имала задача да подреди дактилоскопните материали останали от бившата Държавна сигурност. По-късно е била ползвана и от органите на ДС за вземане на отпечатъци при разследване на произшествия и др.

През 1959 г. към отдела е била предадена и служба ПК -паспортен контрол/съгласно утвърдено предложение от 29.1Х.1959 г0/. Тя е имала за задача да работи по въпроси свързани с пътувания на български граждани в капиталистически страни. Същата служба съгла¬сно утвърден щат на 27.ХП.1962Г. се прехвърля към управление 11-ДС

През този период е ставало обединяване на някои отделения, като се е изхождало от характера и обема на работата.

През 1963' г. се извършват структурни и организационни промени в поделенията на ДС и отдел III1-ДС картотека и архив, съгласно заповед № 1-62 от 7.1.1963 г. се преименува в отдел III-ДС картотека и архив със следната структура:

ОТДЕЛ Ш-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - картотека и статистика

През годината със заповед № 1-1754 от 29.П.1963 г„ се създава отделение III - служебен архив. Това отделение има за задача да извършва научно-техническа обработка и пр. на завърше¬ните в текущите деловодства документални материали на поделенията на ДС.

Със заповед № 1-2560 от .8.2*11.1963 г. поделенията на ДС се ръководят от Комитета за държавна сигурност/КДС/ при МВР.

Към фонда на отдел Ш-ДС - картотека и архив са включени архивните материали на служба Картотека и архив при отдел ДС, на служба Картотека и архив при отдел 12-ДС, на служба Картотека и архив при ДДС - Централно управление, на отделение*Картотека и архив при ДДС, на отдел Х12-ДС - картотека и архив, на отдел 2Ш-ДС- картотека и архив и на отдел Ш-ДС - картотека и архив.

Архивните материали обхващат периода от 9.1Хо1944 г. до

1963 г.

Недостатъчно са запазени материалите отнасящи се за първи¬те години след 9.IX.1944 г., а други пък не са в добро състояние.

Отпеч.в 3 екз.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ: подполковник -

от № 1-3 в ДФ Изп:Русчев Нап:Онова 18Л1Л966 Го София

СЕКРЕТНО!

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА Ф.№ 8

за периода 1964-1980 год. /продължение/

МВР - Отдел 03-ДС-КДС - Отдел 03 МВР - Отдел 03-ДС¬26.07.1965 г. -27.12.1968 г. ¬26.07.196$ г.

Отделение 03 - /Служебен архив/ от създаването му през 1963 г. до края на 1964 г., организира приемането, съхраняването и използуването на архивните документи само от поделенията на ДС.

С цел да се започне приемането и обработването и на архивните документи, създадени в поделенията на НМ и ПО със заповед N2 1-4250 от 25 ноември 1964 г. към щата на Отделение 03 са включени нови 4/четири/ щатни бройки -историк - специалисти.

След разделянето на МВР и КДС Отдел 03-КДС не претърпява структурни промени, но от щата му са взети 4/четири/ офицерски длъжности и са прехвърлени към щата на МВР за създаване на отделение "Исторически архив", със задача да организира научно-техническата обработка и експертиза на архивните документи по линия на НМ и ПО.

След обединяването на МВР и КДС през 1969 г., отделение "Исторически архив" е ликвидирано, а служите¬лите са преназначени със заповед 1 1-1118 от 20 февруари 1969 г. в отделение 03 /Служебен архив/.

Архивните документи на партийните и комсомолски органи и организации през периода 1944-1963 г. са приема¬ни от ПК и са съхранявани в база "Г" - гр.Габрово, а от 1963 г. се приемат направо от съответните секретари на организации.

Съгласно решение 1 603 от_14 декември 1967 г. на Секретариата на ЦК на БКП на ведомствените архиви на МВР в центъра и в окръзите се възлага да организират приемането, съхраняването и използуването на архивните документи на пар¬тийните и комсомолски органи и организации.

Отделение 03 /Служебен архив/ започва работа за изпълнение на горепосоченото решение през 1968 г.

Приети са на съхранение и са организирани за използу¬ване архивните документи на партийния комитет /ПК/ и първични¬те партийни организации и дружества на ДКМС в центъра до 1979

През периода 1956-1966 г. архивните документи на ДС, НМ и ПК се съхраняват в база "Г" - гр.Габрово.

Отдалечеността им от центъра, създава трудности кактч по използуването, така също и за научно-техническата обработк; и експертизата на делата с изтекъл срок на съхранение.

Това налага през 1966 г. една от сградите в квартал "Захарна фабрика"-Со$ия да бъде определена и оборудвана за ново архивохранилище.

Архивните документи на ДС и ПК са пренесени в база "3" през 1966 г., а тези на НМ през 1969 г.

Съгласно утвърдено от председателя на КДС предложени* на отдела от 6 август 1966 г. се създава фотолаборатория със задача да се микрофилмират делата от оперативния архив. През 1968 г. е назначен специалист-фотограф и фотолабораторията е оборудвана със съответна техника.

През март 1978 г. ръководството на МВР взима реше¬ние към Отдел 03-ДС да се създаде отделение 04 със за¬дача да осъществява взаимодействието между "Потребителите"

и работния апарат на Системата за обединен отчет на дан¬ните за противника - СОУД.

Със заповед 1 К-1804 от 23 май 1980 г. се обявява

създаването на отделение 04 - СОУД със самостоятелно де¬ловодство .

Архивните документи на фонда се приемат ежегодно.

Отпеч. в 2 екз.

N2 1-2 - КД Изп.: Стойков Нап.: Гатева-599 04.08.1982 г.

София

Строго секретно! екз.№ ( А

За структурата на отдел III-КДС - картотека и архив от 9, IX. 1944 г. до 1963 г. .

9, IXЛ944 г,

ОТДЕЛ ДС

Централна служба на картотеките и досиетата в страната.

г. ОТДЕЛ ДС

Служба на картотеките и досиетата.

През годината служба на картотеките и досиетата излиза от състава на отделение "Г" и става служба картотека и архив при отдел ДС.

г, ОТДЕЛ ДС

Служба картотека и архив.

г.

ОТДЕЛ Ш ДС Отделение информация» Служба картотека и архив.

Е

Го . ОТДЕЛ II ДС

Служба картотека и архив,

Го . .

Във връзка с бюджета на МВР за 1949 г, и заповед N2 97-с от 14Л1о1949 г, отдел II ДС се разформирова, като служба картотека и архив се предава'към Централно управление ДДС - служба картотека и архив с две групи:

Група I - картотеки

Група II - архив .

Го

Във връзка с бюджета на МВР за 1950 г. и заповед № 17 • от 15,11.1950 г, на ДДС се правят структурни промени» Служба картотека и архив прераства в отделение, състоящо се от две групи:

Група I - картотеки

Група II - архив

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...