Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42359

" К 8 " АРХИВ НА МВР

dobrev2006

656 прегледа

СЛЕДВА ОТ " К 7 "

ОТДЕЛ ХП-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение II - архив

Съгласно решение N2 74 от б.III.1951 г. на ПБ на ЦК на БКП се създава:

Отделение I - полицейски архив.

Със заповед N2 89 от 19.П«1952 г» се извършват струк¬турни й организационни промени и отдел ХШ-ДС картотека и архив става отдел КШ-ДС - картотека и архив със следната структура:

ОТДЕЛ Ш1-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство

Запазва се същата структура на отдела както през 1952 г« 1954 Го

ОТДЕЛ Ш1-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение Ш - архив Отделение У. - полицейски архив Дактилоскопна секция

1955 г.

Запазва се същата структура на отдела както през 1954 г0

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение Ш - архив Отделение I - полицейски архив.

1953 г.

ОТДЕЛ 1Ш-ДС - картотека и архив . Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение II - архив/служебен и полицейски/ от

обединението на бившите отделения

П11

Отделение I - комисия за подреждане,преглеждане и

обработка на полицейските материали Дактило.скопна секцияв

1957 г.

отдел ПН-ДС - картотека и архив Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи и общо¬справочна картотека Отделение III - архив

Отделение II - комисия за подреждане, преглеждане и

обработка на полицейските материали Дактилоскопна секция.

1958 Го

Запазва се същата структура на отдела както през 1957

1959 г.

ОТДЕЛ Ш1-ДС-КАРТ0ТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата

Отделение II - отчет на вражеските елементи и общосправочна карто

тека

Отделение III - архив

Отделение II - комисия за подреждане, преглеждане и обработка на

полицейските материали

Служба ПК - паспортен контрол, създадена съгласно утвърдено

предложение от 29.1Х.1959 г. Дактилоскопна секция

г.

ОТДЕЛ Ш1-ДС-КАРТ0ТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата

Отделение II - отчет на вражеските елементи и общосправочна

картотека

Отделение III - оперативен и полицейски архив/съгласно заповед

N2 К-42 от 28.1.1960 гс обединяват се III и II от-деления/.

Служба ПК - паспортен контрол

Дактилоскопна секция /с щата за 1961 г0 преминава в управление 11-ДС/.

г.

ОТДЕЛ 11П-ДС-КАРТ0ТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - отчет на агентурата

Отделение II - отчет.на вражеските елементи и общосправочна кар¬тотека

Отделение III - оперативен и полицейски архив Служба ПК - паспортен контрол

Съгласно утвърден "нов" щат за 1961 г. писмо К! К е 5300/7оХ.1961г.

отделение I и II се обединяват.

ОТДЕЛ III1-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство

Отделение I - картотека и статистика Отделение II - архив

Отделение ПК - паспортен контрол - съгласно утвърден

щат на 27.ХП.1962 г. се прехвърля към управление II ДС.

1963 г.

Със заповед N2 1-62 от 7ЛЛ963 г. се извърщват струк¬турни и организационни, промени и отдел НИ ДС - картотека и архив се преименува в отдел Ш-ДС - картотека и архив със следната структура:

ОТДЕЛ Ш-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ

Ръководство •

Отделение I - картотека и статистика Отделение II - архив

Отделение III - служебен архив, създадено съо заповед

I 1-1754 от 29.П.1963 г.

Отпеч.в 3 екз. екз.1-3 ДФ

Изпълнил:Русчев Написала:Онова 7Д1Л966 год.

СОФИЯ

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф.№ 8 ЗА ПЕРИОДА 1964-1980 г. /продължение/

1964-1979 г.

През периода 1964-1979 г. в организационната структура на отдел 03-ДС не настъпват промени. Запазва се същата структура, утвърдена с щата за 1963 г.: Ръководство Секретариат Отделение 01 - Оперативен отчет и картотеки Отделение 02 - Оперативен архив Отделение 03 - Служебен и партиен архив Със заповед N2 К-1804 от 23 май 1980 г. към Отдел 03-ДС се създава ново отделение 04 - СОУД.

1980 -

Ръководство

Секретариат Отделение 01 - Оперативен отчет и картотеки Отделение 02 - Оперативен архив Отделение 03 - Служебен и партиен архив Отделение 04 - СОУД

Р_т_цел^_1^2_екз^_

N2 1-2 - КД СЪСТАВИЛ: Изп.: С.Стойков Шап.: Гатева-602 04.08.1982 г.

София

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

<г/. идем, Л{< рщ

На фонд № 10 на отдел Кадри при КДС от 9.IX.1944 г. до

Служба личен състав при отдел ДС /1944 - 1946 година/

Служба Кадри при отдел ДС / 1946 - 1947 година/

Отделение Кадри при ДДС - отдел IV /1947 - 1949 година/

Отделение Кадри при ДДС - ЦУ /1949 - 1950 година/

Отделение Кадри - ДС при отдел Кадри-МБР/19 50 - 1952 година/

Управление Кадри при МВР / 1952 - 1963 година/

Отдел Кадри при МВР / 1963 - 1965 година/

Отдел Кадри при КДС / 1965 г. -

С установяването на Народната власт на 9.IX.1944 г. кадрите на бившата буржоазно-фашистка държавна сигурност бяха освободени от работа и болшинството от тях съответно наказани в зависимост от противонародната си дейност.

т

Б новосъздадената Държавна сигурност, като служители бяха назначени преданни синове и дъщери на народа ни из средата на бившите партизани, политзатворници, концлагеристи и др. За уреждане на въпросите по подбора на кандидатите за работа в ДС, /

назначаването им и др. е била създадена служба Личен състав при ")

¦

отдел ДС Същата непосредствено след 9.IX.1944 г. не е имала

стройна и самостоятелна организация, а се е намирала в подчинение към отделение "Административно" към МВР и определени работници са подготвяли документите по издаване на заповеди за назначение или уволнения и са ги поднасяли за подписване от ръководството на МВР. Отначало почти всички заповеди свързани с личния състав на ДС се подписвали от Министъра на вътрешните работи. Този начин на орга¬низацията на кадрова работа продължава и през 1945 година.

През 1946 г. към отдел ДС се създава служба Кадри състоя-ща се от 3 групи, която има следното разделение на работата си. Група I -е водела на кадрови отчет служителите от ДС, а II и III група са работили по постъпилите материали за служителите от ДС на поделенията в центъра и областните управления.

През 1947 г. служба Кадри прераства в отделение Кадри . при отдел IV на ДС. Отделението имало същата структура, както през 1946 г., с тази разлика, че се създава и специална учебна група със задача да организира и ръководи служебния курс за слу- • жителите от ДДС и областите.

Тази структура и задачи на отделение Кадри се запазват през 1948 и 1949 г., като отделение Кадри през 1949 г. /месец февруари/ преминава към централно управление на ДДС, понеже отдел IV при ДДС се разформирова.

През 1950 г. отделение Кадри при ДДС преминава като отде¬ление 1-во на отдел Кадри при МВР /заповед № 17 от 15.11.1950 г./^ и.води на кадрови отчет служителите от ДС, същата структура се

I

запазва до 1952 г. 1 През 1951 г. съгласно действуващия Указ за всеобща

военна служба /УВВС/, на оперативния състав на ДС и др.се дадоха военни звания и за в бъдаще пред кадровите работници стоеше задача та периодически да подготвят документите за повишаване на служи¬телите в по-горни звания, за награждаване с ордени и медали и пр.

През 1952 г. със заповед № 5684- от 10.VII.1952 г. се създава Управление Кадри-МВР, на базата на отдел Кадри при МВР, отдел Кадри - УГВ и отделения Кадри при УБВ и УМПВО, със следната структура.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР

Ръководство.

ОТДЕД I ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I - води на кадрови отчет служителите от Управление И-ДС

Отделение II - води на кадрови отчет служителите от Управление ' Ш-ДС.

Отделение III - води на кадрови отчет служителите от Управление '

IV- ДС.

Отделение IV - води на кадрови отчет служителите от Управление

1-ДС и отделите на ДС-11, X, XIII, Инспекторат, Секрета¬риат, Фелдиегери, Специален и Кабинет на Министъра.

Отделение V - води на кадрови отчет служителите от Управление

V- ДС и отделите I, VI, VII, IX, XIX, XIV, РПА и ВИ.

Отделение VI - води на кадрови отчет офицерският състав по ДС

при Столичното и Окръжните управления на МВР.

ОТДЕЛ II ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА НМ, ППЗ, ТИД. ЗАТВОРА И ТВО.

Отделение I - води на кадрови отчет служителите от отделите при ДНМ и офицерския състав по НМ в Столичното и Окръжните управления на МВР.

Отделение II - води на кадрови отчет служителите от тиловите служ¬би в центъра, ППЗ и Софийския централен затвор.

Отделение III - води на кадрови отчет служителите от затвори и

ТВО, тиловите служби и ансамбъла при МВР.

ОТДЕЛ III - ПО ВОЙСКИТЕ . "

Отделение I Отделение II Отделение III Група МПВО

Група за политически офицери

ОТДЕЛ IV - ОСОБЕНА ИНСПЕКЦИЯ Отделение I - разследва служители от ДС Отделение II - разследва служители от НМ Отделение III - разследва служители от войските.

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 2121 от 29;1Х.1948 г. се възла¬га на Началника на отдел Кадри при МВР да ръководи и отдел Особена инспекция при МВР.

Ут ОБЩИ СЛУЖБИ Отделение-- Секретариат

Отделение - Специално - съхранява кадровите дела на служителите. Учебна група - организира курсове по специална подготовка на слу¬жителите от МВР, за школите и др.

По същество тази структура на Управление Кадри се запазва и през 1953 г., с тази разлика, де учебната група прераства в отделение учебно, създава се отделение организационно-щатно и други по-малки изменения.

На създаденото отделение организационно-щатно се възла¬гат задачи да подработва съвместно с началниците на поделенията щатовете на поделенията, да предлага изменения, да следи за щатна¬та дисциплина и пр.

През 1954 г. отделение учебно прераства в отдел Учебен с три отделения: отделение I - работи по въпросите на специалната подготовка на служителите от ДС, школите и др., отделение II - по специалната подготовка на служителите от НМ, ППЗ, школите и др. и

ч

отделение III - по военната подготовка на служителите от МВР и др. На отдела се възлага задачата да организира ежегодно в поделенията на МВР редовна учебна година, - по специална, военна, езикова и др. подготовка на служителите. Да се занимава с въпросите за пови¬шаване на общото образование, набиране на слушатели за школите на МВР и задграница и др.

По съществено изменение в структурата на Управление Кадри през 1955 г. е, че се преустройва отдел Особена инспекция в отделение /месец май 1955 г./

През 1956 г. отдел II отговарящ за кадровата работа във войските и отдел III - за тиловите поделения, се обединяват в отдел II отговарящ за кадровата работа за войските и тиловите поделения на МВР.

От 1957 до 1962 г. съществени изменения в структурата на Управление Кадри не стават, освен обединяване на някои отделения на кадровите отдели и в отдел учебен.

През 1963 г. съгласно заповед № 1-62 от 7.1.1963 г. Управление Кадри-МВР става Отдел Кадри-МВР и придобива следната структура:

ОТДЕЛ КАДРИ - МВР

Ръководство.

Отделение 1 - за кадровата работа в централните поделения. Отделение II - за кадровата работа в централните поделения. Отделение Ш-за кадровата работа в Окръжните управления на МВР. Отделение IV - учебно. Отделение V - щатно.

Отделение VI - секретариат, статистика и архив.

С това структурно устройство отдел Кадри-МВР продължава да работи до 1965 г., когато съгласно заповед № 1-507 от 26.VII. 1965 г. се обявява разделянето на МВР на две ведомства: на МВР и Комитет за Държавна сигурност при Министерския съвет.

Архивните материали обхващат периода от 9.IX.1944 г. до 1963 г. включително.

Състоянието на материалите е добро и са запазени за целия период от 9.IX.1944 г.

СЪСТАВИЛ:

?тпеч. в 3 екз.

»кз. » 1 - 3 в ДФ Н-к отделение - /

1зп.:Русчев /

1ап.: Тодорова подполковник /

В.X.1966 г. I

София

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА

РЛБОТИ

СОФИЯ

КДС - ОТДЕЛ КАДРИ /26.07.1965 - 27.12.1968 г./ МВР - ОТДЕЛ КАДРИ /26.07.1965 - 27.12.1968 г./ МВР - УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ /27.12.1968 ¬

С разделянето на МВР към двете ведомства - КДС и МВР се обособяват два отдела "Кадри"-КДС и МВР с по пет отделения.

С щата на отдел Кадри-КДС за 1966 г., утвърден на 12 април се създава ново отделение "Щатно".

Отделение 02 се определя за кадрова работа за УБО и централните неоперативни поделения на ДС.

Със заповед № 1-3738/29.07.1968 г. към отдел Кадри-КДС се създават две нови отделения и те стават всичко осем, като се профилират: отделение 01 за кадрова работа в централ¬ните оперативни поделения, отделение 02 - за централните опе¬ративно-технически поделения, отделение 03 - за тиловите и неоперативни поделения и отделение 04 - за управление 05 -КДС, Досегашното отделение 04 /за окръзите/ в бъдеще за¬почва да се води отделение 05, отделение "Учебно" - 06, отделение "Щатно" - 07 и отделение "Статистика и архив"-08.

За периода юли 1965-1968 г.включително отдел Кадри-МВР не претърпява структурни промени. Отделение 01 работи по кадрите на централните поделения, отделение 02 - за окръзите, отделение 03 е учебно, отделение 04 - щатно и

отделение 05 - статистика и архив.

С щата за 1969 г. се създават още две нови отде¬ления, но те не започват да дейстяуват, тъя като съгласно указ № 1156 на ПНС от 27.12.1968 г., с който се обявява решение на Петото народно събрание, Осма сесеия, МВР и КДС се обединяват. Обединяват се и двата'отдела "Кадри" в управ¬ление "Кадри".

С щата за 1969 г., утвърден на 09 януари в управление Кадри-МВР се създават четири самостоятелни отдели: Първи отде; с три отделения за кадрова работа в централните поделения по,' ДС, отдел 02 - за ДНМ, противопожарна охрана и окръзите, от¬дел 03 - Учебен и отдел 04 - Организационно-щатен с две отделения.

Въз е основа на предложение, утвърдено от министъра на 04.03.1969 г. отделението към ©тори отдел, водещо кадровия отчет на окръжните управления на МВР се обособява като са¬мостоятелно отделение в системата на управлението. В послед¬ствие с щата за 1970 г. то прераства в отдел "Окръзи".

През 1970 г. се извършват редица организационно-структурни промени в управление Кадри.

С щата за 1970 г. се създава отдел "Политико-възпита-телна работа" с основна задача да организира политико-възпи-тателната работа сред милиционерския и огнеборски състав.

Със същия щат в отдел "Учебен се профилират зада¬чите и се оформят три отделения: за ДС, за НМ и отделение "Войскова, физическа и огнева подготовка" за учебна работа със служителите по всички линии.

Със заповед N5 1-150/08.01.1970 г. се отпуска една щатна бройка за мобилизационен работник към управлението и се създава служба 05.

С цел да се осигури своевременно изпълнение на системата за кадрова работа, подобряване на информацинно-аналитичната дейност по линия на кадрите, изучаването и подбора на студенти за нуждите на МВР със заповед N2 I-4210/27.07.1970г. се създават:

Отделение "Анализ, информация, прогнозиране и пла¬ниране" към отдел "Организационно-щатен". Основната му задача е да работи по внедряване на научни методи в кадровата работа като на базата на получената информация извършва анализ на състоянието на кадрите по определени показатели, разработва прогнози, перспективни и текущи планове и нормативи за кадрите в МВР.

Съществуващото отделение "Анализ, информация и картотеки" остава в състав от седем души и се нарича "Картотеки, награди и служебни карти" към същия "Орга¬низационно-щатен отдел".

Създава се самостоятелна група за работа по подбо -ра и изучаването на студенти в български и чуждестранни учебни заведения за нуждите на МВР. С щата за 1973 г. гру¬пата прераства в отделение за подбор и изучаване на млади специалисти от учебни заведения.

В края на 1970 г. /зап.й 1-7358/31.12.1970 г. се създава самостоятелно отделение "Жалби" за проучване и решаване от компетенцията на управлението жалбите на граждани против служители от МВР.

От началото на 1971 г. отделение "Щатно" се оформя като самостоятелна структурна част към управлението, а от 1973 г. е отдел "Щатен". Отдел "Организационно-щатен" се нарича вече само отдел "Организационен".

Към отдел "Учебен" се създава сектор "Специализация, квалификация и задочно обучение".

За по-добра организация на работата в отдел "Окръзи" от 1973 г. се разграничават задачите на териториален признак" отделение 01 отговаря за кадровата работа в окръжните управ¬ления на МВР от Южна България, а отделение 02 - за Северна България.

С щата за 1973 г. в отдел "Учебен" се създава ново отделение и задачите между четирите отделения се разпреде¬лят на функционален принцип /вж. структурната справка/.

В края на 1973 г. към ДНМ се създава Управление за политико-възпнтателна работа. Задачите му в голяма степен се дублират със задачите на отдела за политико-възпитателна рабо та към управление Кадри. Затова със заповед 1й 1-1106/03.04. 1974 г. последният се съкращава и от тогава до началото на 1977 г. структурата на управлението остава непроменена.

В отговор на изискванията на XI конгрес на БКП и Юлския пленум на ЦК на БКП от 1976 г. за усъвършенствуване на управленческата дейност във функционалните поделе¬ния, между които и управлени^е Кадри - МВР съгласно зап. № К-966/29.03.1977 г. се премахва управленческото ниво на "отделение".

С щата за 1977 г. утвърден на 29.04.1977 г. отде¬лите "Организационен" и "Щатен" се сливат в отдел "Органи-зационнощатен. Отдел "Окръзи" се слива с отдел 02/за кад¬рова работа в поделенията на ДНМ, затворите и противопо¬жарна охрана/. Отдел "Сержантски школи" преминава от ВСШ Г.Димитров" към управление Кадри с цел усъвършенствуване формите на помощ и контрол над обучението на сержантския състав, подобряване стила и методите на ръководството и засилване координацията и взаимодействието между тях. Отде ление "Жалби" преминава към Секретариат.

През периода 1970-1978 г. у-ние Кадри насочва дей¬ността си към разработка и внедряване на научни методи в прогнозирането, планирането и работата по подбора, подго¬товката и възпитанието на кадрите и подобряване на тяхната качествена характеристика.

След пробната експлоатация на утвърдената със зап. 1-6770/09.12.1970 г. система за кадрова работа се обсъж¬дат резултатите, правят се допълнителни експериме нти и проучвания и съобразно тях и опита на КГБ се разработва усъвършенстван проект и се утвърждава със заповед N2 I 58-от 04.04.1978 г. вече Инструкция за кадровата работа в системата на МВР.

През 1972 г. е разработена съвместно с НИОСУ и въведена в експлоатация Автоматизирана информационна система за кадрите /АИС-3/, в която за всеки служител са заложени 70 показатели. С това се дава възможност за извършване на различни изследвания и статистически наб¬людения. Разработват се и подсистеми по различни направ¬ления от дейността на управлението.

В края на 1974 г.у-ние Кадри-МВР внася в Научно-техническия съвет информация за изпълнение решението на

Ш 1 - 2 - КД Изп.: Николова Нап.: Гатева-529 01.07.1982 г.

София

Строго секретно! Екз. ¦ *

СПРАВКА

за структурата на отдел Кадри при КДС от 9.9.1944 г. до 1963 година

9.9.1944 година

Служба личен състав - води на кадрови отчет служителите от ДС.

година

Служба личен състав - води на кадрови отчет служителите от ДС.

година ОТДЕЛ ДС

Служба Кадри

Група I - води на кадрови отчет служителите от ДС Група II - работи по постъпили материали за служителите

от ДС на поделенията в центъра. Група III - работи по постъпили материали за служителите

от ДС в областните управления.

1947 година ДДС - ОТДЕЛ IV

Отделение Кадри

Група I - води на кадрови отчет служителите от ДС

*

Група II - работи по постъпили материали за служителите от ДС на поделенията в центъра

2Група III - работи по постъпили материали за служителите

от ДС в областните управления. Учебна група - организира и ръководи служебния курс за

служителите от ДДС и областите.

година

Запазва се същата структура както през 1947 г,

година

Запазва се същата структура както през 1947 г. с изклю¬чение, че Кадри преминава към централно управление на ДДС, тъй като отдел IV-ДС се разформирова.

година

Отделение Кадри при ДДС преминава като отделение I на отдел Кадри при МВР /заповед № 17 от 15.11.1950 г./

1

година ОТДЕЛ КАДРИ - МВР

Отделение I води на кадрови отчет служителите от ДС.

година

Със звповед 9 5б8&^ от 10.711.1952 г. се създава управле

ние Кадри - МВР,

УПРАВЛЕНИЯ КАДРИ - МВР Ръководство.

ОТДЕЛ I 34 ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I - води не кедрови отчет служителите от упра¬вление II - ДС. Отделение II - води на кадрови отчет служителите от

управление III - ДС. Отделение III - води на кадрови отчет служителите от

управление IV - ДС. Отделение IV - води на кадрови отчет служителите от

управление 1-ДС и отделите при ДС, II, X, XIII,

Инспекторат, Секретариат, Фвлдиегерн, Специален

и Кабинет на министъра. Отделение Т - води на кадрови отчет управление У-ДС и

отделите I, 71, VII, IX, XII, XIV, РПА и ВИ. Отделение VI - води на кадрови отчет офицерския състав

по ДС при Столичното и окръжните управления на

МВР.

ОТДЕЛ II ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА НМ. ППЗ. ТИЛ И ЗАТВОРИ И ТВ0 Отделение I - води на кадрови отчет служителите от отде¬лите при ДИМ и офицерския състав по НМ в Столич¬ното и окръжните управления. Отделение II - води на кадрови отчет служителите от

тиловите служби в центъра, ППЗ и Софийски центра¬лен затвор.

Отделение III - води на кадрови отчет служителите от Затвори и ТВО, тиловите служби и ансамбъла при МВР.

ОТДЕЛ III - ПО ВОЙСКИТЕ Отделение I Отделение II Отделение III Група МПВО

Група за политически офицери

ОТДЕЛ IV - ОСОБЕНА ИНСПЕКЦИЯ Отделение I - разследва служители от ДС Отделение II - разследва служители от НМ Отделение III - разследва служители от войските

V - ОБШИ СЛУЖБИ Отделение - Секретариат

Отделение - специално - съхранява кадровите дела на служителите.

Учебна група - организира курсове по специална подготовка иа служителите от МВР, за школите и др.

1953 година УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ МВР Ръководство

ОТДЕЛ I ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I води на кадрови отчет: I, II и IV управление на

ДС и V и X отдел ДС, Инспект.орат, Кабинет на Министъ¬ра и фелдиегери.

Отделение II - води на кадрови отчет: III и V управление на ДС и

II, VIII и IX отдели на ДС.

Отделение III - води на кадрови отчет: VII /УБО/, ПК при МВР,

ИБ, отдел I, II, III, IV и У-ДС.

Отделение IV - води на кадрови отчет: VII отдел ДС, транспортен

отдел НМ - София, I, II и III транспортен отдел ДС, прокуратура и съд МВР и Специален отдел.

Група за окръзите.

ОТДЕД II ПО ТИЛОВИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ

Отделение I Отделение II Отделение III

ОТДЕЛ III - ПО ВОЙСКИТЕ

Отделение I Отделение II Отделение III Група МПВО

Група за политически офицери

Отделение Отделение Отделение Отделение

Отделение Отделение

ОТДЕД IV - ОСОБЕНА ИНСПЕКЦИЯ

I - разследва служители от ДС

II - разследва служители от НМ

III - разследва служители от войските

учебно - по специалната подготовка на служителите от

МВР, за школите и др.

щатно

секретариат, статистика и архив.

1954 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР

Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I

водят на кадрови отчет същите

Отделение II

поделения както през 1953 г.

Отделение III ОТделение IV

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ Отделение I Отделение II Отделение III Група за МПВО Група за полит. офицери

ОТДЕЛ III - ЗА ТИЛОВИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ Отделение I - води на кадрови отчет фину- счетоводен отдел,

планов, военна б-ца, Медицински отдел, Адм.

стопански, Управление Снабдително и др. Отделение II - ДНМ, школа НМ, Комендатура, Затвори и 30, Ансам

бъла, Спартак и Архивен отдел.

ОТДЕЛ IV - ОСОБЕНА ИНСПЕКЦИЯ Отделение I - разследва служители от ДС Отделение II - разследва служители от НМ Отделение III - разследва служители от войските.

ОТДЕЛ V - УЧЕБЕН Отделение I - за спец. подготовка по ДС, школи и др. Отделение II - за спец. подготовка по НМ и ППЗ, школи и др. Отделение III - за военната подготовка и др. Отделение за окръзите Отделение - щатно Група по запаса

ОТделение - статистика и архив Отделение - секретариат

1955 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I - води на кадрови отчет: I, II и III управление ДС, I и X- отдвли-ДС, Инспекторат, Кабинет на Министъра, Специален и Информация. Отделение II - води на кадрови отчет: Управление 7Ц-ДС -УБ0.

Отделение III - води на кадрови отчет: Управление У-ДС, отдел

IX-ДС и отдел Затвори. Отделение IV - води на кадрови отчет: Управление ГТ-ДС и

отдели V, VII и УШ-ДС. ЗАБЕЛЕЖКА: Праз годината /м. юли/ отделение II и III

се обединяват.

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ Отделение I Отделение II

Отделение III Отделение IV

ОТДЕЛ III - ЗА ТИЛОВИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ И ДР. Отделение I Отделение II Отделение III

ЗАБЕЛЕЖКА: През годината се обединяват II и III отдел в отдел II за войските и тила.

ОТДЕЛ - УЧЕБЕН Отделение I - за спец. подготовка по ДС, школи и др. Отделение II - специална подготовка по НМ, ППЗ, школи и др. Отделение III - за военната подготовка за ДС, НМ и др. Отделение - за окръзите. Отделение - щатно Отделение - специално Отделение - статистика и архив Отделение - секретариат Отделение - Особена инспекция.

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината /м. май/ отдел Особена инспек

ция става отделение.

1956 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МБР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I Отделение II Отделение III

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ И ТИЛА Отделение I - води на кадрови отчет военните поделения. Отделение II - води на кадрови отчет тиловите поделения.

ОТДЕЛ УЧЕБЕН

Отделение I - за спец. подготовка по ДС, школи и др.

Отделение II - за спец.подготовка по НМ, ППЗ, школи и др.

Отделение III - за военната подготовка и др.

Отделение за окръзите

Отделение - щатно

Отделение- специално

Отделение - статистика и архив

Отделение - секретариат

Отделение - Особена инспекция

1957 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I Отделение II Отделение III

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ и ТИЛА Отделение I - води на кадрови отчет военните поделения Отделение II - води на кадрови отчет тиловите поделения

ОТДЕЛ III - УЧЕБЕН Отделение I - за специална подготовка по ДС, школи и др. Отделение II - за специална подготовка по НМ, ППЗ, школи и др. Отделение III - за военната и физкултурна подготовка Отделение - за окръзите Отделение - щатно Отделение - специално Отделение - статистика и архив Отделение - секретариат Отделение - Особена инспекция

1958 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I Отделение II Отделение III

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ И ТИЛА Отделение I - води на кадрови отчет военните поделения Отделение II - води на кадрови отчет тиловите поделения

ОТДЕЛ III - УЧЕБЕН Отделение I - за специална подготовка по ДС, школи и др. Отделение II - за специална подготовка по НМ, ППЗ, школи и др. Отделение III - за военната и физкултурна подготовка Отделение - за окръзите Отделение - щатно Отделение - специално

Отделение - секретариат, статистика и архив Отделение - Особена инспекция

1959 година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС Отделение I - води на кадрови отчет оперативните поделения на ДС.

Отделение II - води на кадрови отчет на ееоперативните поделе¬ния на ДС.

ОТДЕЛ II - 5А ВОЙСКИТЕ И ТИЛА Отделение I - води на кадрови отчет военните поделения. Отделение II - води на кадрови отчет тиловите поделения.

ОТДЕЛ III - УЧЕБЕН Отделение I - за специална подготовка по ДС, школи и др. Отделение II - за специална подготовка по НМ, ППО, школи и др.

Отделение III - за военната и физкултурна подготовка

Отделение - за окръзите

Отделение - щатно

Отделение - специално

Отделение - секретариат, статистика и архив

Отделение - Особена инспекция

година

Запазва се същата структура както през 1959 г.

година

Запазва се същата структура както през 1959 година.

година

УПРАВЛЕНИЕ КАДРИ - МВР Ръководство

ОТДЕЛ I - ЗА ПОДЕЛЕНИЯТА НА ДС

Отделение I - води на кадрови отчет оперативните поделения на ДС.

Отделение II - води на кадрови отчет неоперативните поделения на ДС.

ОТДЕЛ II - ЗА ВОЙСКИТЕ И ТИЛА Отделение I - води на кадрови отчет военните поделения. Отделение II - води на кадрови отчет т«ловите поделения.

ОТДЕЛ III - УЧЕБЕН Отделение I - за специална подготовка по ДС, НМ, ППО, школи и др.

Отделение II - за военната и физкултурна подготовка.

ЗАБЕЛЕЖКА: През годината отделение I и II на отдел

Учебен се обединяват в отделение I за ДС, НМ, ППО,

школи и др. Отделение за окръзите. Отделение - щатно Отделение - специално

Отделение - секретариат, статистика и архив 1963 година

Със заповед № 1-62 от 7.1.1963 г. Управление Кадри -МВР става отдел Кадри - МВР.

ОТДЕЛ КАДРИ - МВР Ръководство -

Отделение I - води на кадрови отчет оперативните поделения на ДС

Отделение II - води на кадрови отчет неоперативните поделения на ДС.

Отделение III - за окръзите Отделение IV - учебно Отделение V - щатно

Отделение VI - секретариат, статистика и архив.

)тпеч. в 3 екз.

»кз. № 1-3 към ДФ НАЧАЛНИК ОТДЙ1Е

Тодорова подполковник Л.V. 1966 г. о Ф и я

СЪСТАВИЛ:,

СЕКРЕТНО!

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф.10 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/ МВР - Управление Кадри /1965-1979/

КДС - Отдел Кадри /1965-1968/ Щат, утвърден на 26.07.1965 г.

1965 г. Ръководство Отделение 01 /за централните поделения/ Отделение 02 /за централните поделения/ Отделение 03 /за окръзите/ Отделение 04 /учебно/ Отделение 05 /статистика и архив/

През 1966 г. се създава отделение Щатно. През 1968 г. се създават още две отделения.

В края на 1968 г. преди обединението на КДС с ИВР отдел Кадри-КДС има следната организационно щатна структура:

1968 г. Ръководство

Отделение 01 /за централните оперативни поделения/ Отделение 02 /За централните оперативно-технически

поделения/

Отделение 03 /за тиловите и кооперативни поделения/

Отделение 04 /ага управление 05-КДС/

Отделение 05 /за окръжните управления/

Отделение 06 /учебно/

Отделение 07 /щатно/

Отделение 08 /Статистика и архив/

МВР - Отдел Кадри /1965-1968/ Щат, утвърден на 24.07.1965 г.

1в65 г.

_ Ръкожрдство , Отсеретие ОХ /да централните поделения/

Отделение 02 /за окръзите/ Отделение 03 /учебно/ Отделение 04 /щатно/ Отделение 05 /Статистика и архив/

За периода 1966-1968 г. се запазва същата структура.

Организационната структура на отдел Кадри-МВР, според щата за 1969 г., утвърден на 14.12.1968 г. /не влязъл в сила/ е следната:

»

Ръководство

Отделение 01 /за централните поделения на МВР/

Отделение 02 /за окръжните управления от Софийска, Пловдивска

и Бургаска зони/ Отделение 03 /за окръжните управления от Плевенска и Варненска

зони/

-

Отделение 04 /учебно/

Отделение 05 /организационно-щатно/ с две групи:

Първа /за работа с щатните разписания и Втора /статистика и отчет на кадрите, картотеки, служебни карти и награди на служителите/

Отделение 06 /за специални поръчения/ Секретариат

МВР - Управление Кадри

Щат, утвърден на 09.01.1969 г.

Ръководство Отдел 01

Отделение 01 Отделение 02 Отделение 03

Отдел 02

Отделение 01

Отделение 02 Отдел 03 /учебен/ Отдел 04 /организационно-щатен/ Ф отделение Щатно

Отделение за "Анализ, информация, статистика и

картотека"

Секретариат

Въз основа на предложение,утвърдено от министъра на 04.03 1969, отделението към 02 отдел, водещо кадровия отчет на окръж ните управления на "ВР се обособява като самостоятелно отде¬ление'-'. В последствие с щата за 1970 г. *о прераства в отдел "Окръзи".

С утвърдения щат на 28.12.1969 г. се дава нова организа¬ционно-щатна структура на управление Кадри.

1970 г. Ръководство Отдел 01 Отделение 01 Отделение 02

Отдел 02 Отделение 01 Отделение 02

Отдел "Окръзи"

Отдел "Организационно-щатен"

Отделение "Щатно"

Отделение "Анализ, информация и картотека" Отдел "Политико-възпитателна работа" Отдел Учебен Отделение за ДС Отделение за НМ

Отделение "Войскова, физическа и огнева подготовка"

Секретариат

Мобилизационна служба

П^ез 1970 г. се извършват нови организационно-щатни промени, обявени със съответни заповеди.

През 1971 г. структурата на управлението е следната:

Ръководство:

Отдел 01

Отделение 01 Отделение 02

Отдел 02

Отделение 01

Отделение 02 Отдел Окръзи Отдел Организационен

Отделение "Анализ,информация,прогнозиране и планиране" Отделение "Картотеки; награди и служебни карти"

Отдел "Политико-възпитателна работа с милиционерския и огнеборски състав"

Отдел Учебен

Отделение за ДС

Отделение за НМ

Отделение за бойна и физическа подготовка.

Сектор "Специализация, квалификация и задочно обучение" Отделение "Щатно" Отделение "Жалби"

Самостоятелна група за работа по подбора и изучаването на студенти в български и чуждестнанни висши учебни заведения. Секретариат Служба 05

През 1972 г. се запазва същия щат.

С щата за 1973 г. утвърден на 08 януари се извършва диференциране на задачите на отделенията в 03 и 04 отдел. Отделение "Щатно" прераства в отдел "Щатен".

Структурата за 1973 г. е следната:

Отдел 01

Отделение 01 Отделение 02

Отдел 02

Отделение 01

Отделение 02

Отделение 03

Отдел 03 - Окръзи Отделение 01 - Южна България Отделение 02 - Северна България

Отдел Учебен Отделение и1 - организационно-методическо Отделение 02 - Школа и курсове . Отделение 03 - Образование и специализация Отделение 04 - Военно-приложни дисциплини

Отдел за политико-възпитателна работа с милиционерския и

пожарникарски състав

Отдел "Организационен" Отделение 01 "Анализ, информация, прогнозиране и планиране"

Отделение 02 "Картотеки, награди и служебни карти" Отдел "Щатен"

Отделение за подбор и изучаване на млади специалисти от учебни заведения

Отделение 05

Жалби

Секретариат

За периода 1974-1976 г. щата остава почти непроменен. Съкратен е с МЗ В 1-1106/03.04.1974 г. отдела за политико-възпитателна работа с милиционерския и пожарникарски състав.

Според щата, утвърден на 29.04.1977 г. управление Кадри-МВР има следната структура:

Ръководство

Отдел 01

Отдел 02

Отдел "Учебен"

Отдел "Сержантски школи"

Отдел "Организационно-щатен"

Отдел "Анализ и информация"

Секретариат

К 1-2-к.д.на фонда Изп.:Николова Нап.:Джуджева-706 14.09.1982 г. СОФИЯ

Строго секретно! екз.» 4

на Фонд И» 13 - бивше управление III ДС/борба о вътрешната контрареволюция / от 9.IX.1944 г.

до 1963 г.

Отделение "А" / 1944 -1947г./ Отдел I при ДДС / 1947-1952Г./

Управление III ДС/1952-1961г,/

/ Отдел XII ДС- 1950-1952г./

/Отдел XIII ДС-1951-19Б2г./

/Управление IV ДС-1952-1954Г./

/ Управление VI ДС-1951-1954г./

Отдел III ДС- Икономически/1961-1963г./

В създадения отдел ДС към Дирекция на Народната милиция е и отделение "А" - с основна задача да води борба против вътрешната контрареволюция. Тази борба в началото се е изразявала в разкриването, проследяването, арестуването, разследването и предаването на вражеските елементи на Народния съд. Същите са били предимно из следите на бившите фашистки полицаи.жандар-меристи, офицери, фашистките народни представители и др. С тази задача главно се занимавали централните групи/централни, защото се намирали в сградата на ДНМ и работели по определени линии/. Освен това имало и няколко външни групи със задача да осигуряват политическа информация за отношението на населението към вътрешните и международни събития/външни групи, защото се намирали.вън от сградата на ДНМ и една група обслужвала няколко административни района/.

Тази структура на отделение "Дм продължава и през 1945г. Като вече централните групи имат по-голяма целенасоченост. Има групи: за борба против анархисти и троцкисти, прав.духовенство и

фашистки организации; група за БЗНС» група транспорт и др« Запазват се и външните групи.

Б края на 1945 г. става реорганизация. Заделят ее специално опер.работници за проучване и проследяване и се създава отделение "Е" към отдел ДС.

През 1946 г. структурни промени не стават, с тази разлика, че групите работещи по линии полагат още повече усилия да създават агентура из средата на разработваните лица, а външните групи все още главно си служат с информатори и резиденти изхождащи из средата на БКП и РМС.

През 1947Г. става реорганизация. На базата на отделение пАм при отдел ДС, се създава отдел I ДС при Дирекция на Държавна сигурност/ДДС/ - за борба с контрареволюцията /заповед № 489-П от 23.У.1947Г./ и придобива следната структура: отделение п0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.