Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 9 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

762 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " К 8 "

Със заповед № 920-П от 22.1Т.1950 г. се създава самостоятелен отдел XII ДС за борба о бандитизма. Същият отдел се е състоял от 3 отделения и 1 група. Отделение 1-во е водило на контрол всички разработки по линия на бандитизма и терор в страната. Отделение 11-ро е било бойно оперативно/ като е водело всички разработки на действуващитв в страната активни бандитски групи, създава агентура, изпраща такава зад граница, ръководи реализациите на бандитски групи или отделни бандити* Отделение Ш-то се занимавало с издирването и залавянето на всички опасни политически престъпници минали в нелегалност с неустановено местонахождение и пр. Група информация към отдела е имала за

задача да води оперативната отчетност на отдела. При окръжните управления на -ДС тези задачи са се изпълнявали от специално създадените групи за борба с бандитизма /ББ/*

Отделът е-бил създаден на базата на съществуващите при отдел I ДС от 1947г. насам групи по водене борба с политическия бандитизъм.

Отдел XXI ДС е просъществувал като самостоятелен отдел до 1952г. СъС' заповед № 89 от 19«ГУ.19Б2г, отдел XII се предава към управление III ДС с тази част от своята дейност свързана с вътрешния бандитизъм, а останалата отива при управление II ДС»

Съгласно утвърдения щат за 1951г./б.11.1951г./, към ДС се създава самостоятелен отдел XIII ДС за обслужване на затворите и общежитията. Преди създаването на отдела е имало служба въдворяване и затвори/ВЗ/. За пръв път такава е създадена през 1947г. към отдел. IV ДС - за следствие, радиоразузнаване и специално снабдяване. По-късно същата преминава към отдел I ДС, като през 1950г. става, самостоятелна служба към ДДС.

При станалата реорганизация/1952г./ отдела преминава към управление III ДС.

Управлението получава следната структура:

Ръководство

Отделение "Канцелария и отчетност"

Отдел 1-ви Отделение I - БЗНС/Н.Петков/ и кулаци Отделение II- троцкисти, анархисти, тр.костовци и др. Отделение III- царски офицери, фашистки организации,

бивши полицаи и бивши хора Отделение IV- БЗНС и буржоазни партии

Отдел 11-ри Отделение I - централен терор

Отделение II - издирване на държавни престъпници Отделение III- борба с бандитизма

Отдел Щ-ти Отделение I - интелигенция и младежи Отделение II - държавен апарат Отделение III- духовенство и секти Отделение IV - национални малцинства

Отделение V - издирване автори и разпространители на

анонимки

Отдел 17-ти

Отделение I - политически престъпници в страната Отделение II - криминални затворници в страната Отделение III- ТВО - Белене

Обслужване на затворите: София, Коларовград, Димитрово, 1 /Перник/, Стара Загора, Сливен, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Димитровград, Видин, Лом, Бургас, Русе, Разград, Силистра, Сталин/Варна/, В.Търново, Благоевград, Г.Делчев и Кюстендил.

Отделение следствено

Същата структура на управлението се запазва през 1953Г. и до втората половина на 1954 г.

Със заповед Р 1880 от 7•7111.1954 г. става обединяване към управление III ДС, на управление 17 ДС, за работа по иконо¬миката на страната и управление 71 ДС, за работа по транспорта и съобщенията в страната.

Управление 17 ДС - икономическо е създадено съгласно решение на ПБ на ЦК на БКП, протокол № 13 от 17.1.1952Г. под наименование управление 7 ДС - стопанско. Същото е имало за задача да обслужва промишлеността, селското стопанство, финансии-те, търговията, електрификацията и други стопански обекти. Съгласно заповед № 89 от 19.17.1952Г. то взема номерацията управление 17 ДС икономическо. Управление икономическо е създадено на базата на обединяване не дейността на самостоятелните отдели: III ДС,обслужващ селското и горско стопанство и 17 ДС, обслужващ народното стопанство, строителство, транспорта, съоб¬щенията и др.

От своя страна 17 отдел ДС е създаден през 1949 г. /22.И.1949Т./, като дотогавашните отделения"Б"и "Ги при отдел I ДС се разширяват и обособяват като самостоятелен отдел.

През 1950г./15.Х1.1950г./ отдел Щ ДС се създава иа базата на служба "С", която дотогава е била към отдел 17 ДС и е обслужвала селското и горско стопанство.

Линиите които се обслужват от отдел III ДС и отдел IV ДС, водят своето начало от отделение "А" при отдел ДС. В 1046 г. към отделението има служба производство. Същата през 1947 г. преминава към отделение "Б" на отдел I ДС, това продължава и през 1948 г* до създаването на отдел IV ДС през 1949г.

По линия на селското стопанство, през 1947Г. към отделение "Ви на I отдел ДС имаме група селячество, през 1948г. също и през 1949г. преминава като служба "С" към отдел IV ДС.

Управление VI ДС за обслужване на транспорта е образу¬вано през 1951г. под номерация управление IV ДС* Същото е съндадено на базата на отделение "Ги- транспорт при отдел XV ДС. Обслужването на транспорта от органите на ДС започва от 1946Г. от група транспорт при отделение "А* на отдел ДС. През 1947 г. става служба транспорт при отделение "Би на отдел I ДС. През 1948г. службата е прерастнала в отделение иГм-транспорт при отдел I ДС. През 1949г. отделение "Г" транспорт преминава към създадения отдел IV ДС за обслужване на народното стопанство, строителството, транспорта и съобщенията и др. Тази организация се запазила през 1950г. и продължила до 1951г., когато се създава управление IV-ДС по транспорта и съобщенията. Със заповед № 89 от 19.1У.1952Г. стават структурни изменения по ДС и управление IV ДС става управление VI ДС по транспорта. През 1953 г. пощите и други техни поделения преминават за обслужване към управление III ДС. Останалите обекти са се обслужвали от управление VI ДС до обединяването му с управление Щ ДС/1954г./^

Управление III ДС след обединението става с 6 отдела и самостоятелни отделения по държавна тайна и секретариат•

През периода 1955-1959г. управлението е имало по 5 отдела. През това време структурните изменения са били несъществени. В повечето случаи те са се изразявали в преместване на едно ,. отделение в друг отдел или обединяване на някои отделения. Това се е правело в зависимост от ставалите политически и иконо¬мически изменения в страната.

През 1960г. става частична реорганизация, която се отразява и на структурата на управлението. Със заповед № 1240 от 9.УШ.1960г. отделение Ш-то от отдел I на управлението -издирване на нелегални и борба с терора и измяна на Родината, преминава към управление II ДС. Със заповед № 1580 от 29*10.1960Г,

част от самостоятелния отдел по проучване и външно наблюдение се придава към управление III ДС и с това броя на отделите се увеличава на 6. Същата структура на управлението се запазва и през 1961г. до месец октомври.

Съгласно утвърдения щат от 6.Х.1961Г. управление III ДС, става отдел III ДС - икономически, с основна задача да води борба с контрареволюционните елементи из средата на бившите царски офицери, полицаи, бившите буржоазни и фашистки деятели, бившата земеделска опозиция. Да обслужва промишлеността, електрификацията, строителство, селско стопанство, търговията, кредита, да издирва авторите и разпространителите на анонимни документи и др. Отделът получава следната структура:

Отдел III ДС - икономически

Отделение - секретариат

Отделение I - контрареволюционни елементи в страната,

бивши царски офицери, бивши полицаи, бивши буржоазни и фашистки деятели, бивша земеделска опозиция

Отделение II - лека и тежка промишленост, проектантски

организации, електрификация, мини и георазведка

Отделение III - строителство, селско стопанство, търговия

и кредит

Отделение IV - издирване авторите и разпространителите

на анонимни документи

Всички останали отдели и отделения работещи по различ¬ните линии, които дотогава са били при управление Щ ДС, преминават към управление II ДС-контраразузнаване.

Отделът провежда своята дейност до началото на 1963Г., когато със заповед № 1-62 от 7.1.1963Г. отдел III ДС - икономи¬чески се включва в състава на управление II ДС.

Към фонда на бивше управление III ДС са включени . архивните материали на отделение "А" при отдел ДС, на отдел I ДС, на управление III ДС, на отдел III ДС - икономически, на отдел XIII ДС, по обслужване на затворите и общежитията, на управление IV ДС - икономическо, на управление VI ДС - по транспорта и съобщенията.

Архивните материали обхващат периода от 9.IX.1944 гцд. до 1963 г.

Архивните материали но линия на политическия бандитизъм са включени във фонд № 2 на управление II ДС*

Състоянието на архивните материали не е добро, което се дължи на недобрата организация в деловодствата. Нямало е изи¬сквания н навици документалните, материали да се подреждат и съхраняват съгласно изискванията на теорията и практиката на архивното дело. Поради тази причина, много от материалите липсват особено за първите години след 9.IX.1944 г.

Отпеч.в 3 екз. № 1-3 към ДФ

ИзпгРусче.в СЪСТАВИЛ:

Н-К ОТДЕЛЕНИЕ

подполковник:

Нап:Онова 30.Х1.1965Г.

Строго секретно,! екз.1 1

за структурата на бившето управление Ш-то - за борба ,с контрареволюцията от 9.ПЛ944г.до 1963 г.

V 9ЛХ.1944 г.

ОТДЕЛ ДС

Отделение "А" • Ръководство

ДЕКЛАСИФИЦИРАН

Оперативният състав е бил разпределен в няколко централни групи/централни, защото се намирали в сградата на ДНМ/, със задача да водят борба против контрареволюционните елементи, особено по обезвредяване на бившите фашистки полицаи, жандармеристи, офицери, фашистките нар¦представители и др., тяхното издирване, арестуване, разследване и предаване, на Народния съд. ¦ •

\- Освен тези групи е имало и външни групи /външни, защото се намирали вън от сградата на ДНМ/ за,няколко админи¬стративни района по 1 група, със задача да осигуряват полити¬ческа информация за отношението на населението по квартали към вътрешните и международни събития.

групи.,

1945 г.

ОТДЕЛ ДС

Отделение "А" Ръководство

Оперативният състав е бил разпределен в централни със задача да водят борба против контрареволюционните

елементи,.проучване, проследяване, задържане, следствие и др,

по предаването им на Народния съд и др. Има. обособена група:,:, за борба против анархисти, троцкисти, прав.духовенство и фашистки организации-, група за БЗНС и др. *

Освен централните: групи има и външни групи. Те са • имали за задача да осигуряват политическа информация 'за. настроението на населението по квартали,.предприятия, учреждет ния и др. относно вътрешните и международни събития»

В края" на годината става реорганизация, при.която се заделят специално работници за проучване и проследяване'и се създава отделение "Е" към отдел ДС.

1946 г.

ОТДЕЛ'ДС ;

, ' Отделение "А" Ръководство

Група I , - външна , ,. ' .

Група II - външна ¦ . Група. III - БЗНС/ОФ/, БЗНС/Н.Петков/ и др. •¦'-. Група II ' - фашистки организации ;

Група I - бивши полицаи, жандармеристи,- офицери и др..-Група II - троцкисти, анархисти и прав.духовенство , "„

През годината към отделение "А" има като самостоятелни: група транспорт и служба производство. .,- -

1947 г.

• /" ОТДЕД ДС .

Отделение "А" ' Ръководство . .

В началото на годината структурата се запазва почти такава каквато е през 1946 г. с някои промени в броя на групите, например външните групи, стават 3 и др. - ..

Със закона за бюджета за.1947 г. обнародван в "ДВ бр.85 от 15Л2о1947 г. и заповед & 489-П от 23.1Л947 г„ на базата на отделение -"А" се създава отдел I ДС - за' борба е контрареволюцията и придобива следната структура:

ДДС - ОТДЕЛ I ДС

Ръководство ' V

Отделение '"А"

. ',- Група I - БЗНС/Н.Петков/

Група II - РСДП/о/ . , '

Г|)упа III - демократическа партия

¦ ^ Група II - радикална партия

Група 1 - БЗНС/ОФ/ ; • • '

.' ' Група Щ - РСДП/ОФ/ . : Група Ш - НС Звено

Отделение "Б"

Група I '•* - фашистки организации , Група II - троцкисти и анархисти. Група III - бивши.полицаи, жандармеристи и офицери Група И - полит.бандитизъм Група I .-малцинства: македонско, турско, арменско и др#. .

Отделение "В"

Група I - младежи и организациите • Група II - интелигенция и организациите Група III - печат и др, • . • Група II - духовенство и секти Група I - работническа класа, профсъюзи, неорган

население Група II - селячество

Група III - стопански слоеве и организациите Група*1111 - държавен апарат

Група, I - електрификация и мелиорации Група II - хранително-вкусова, металообработване и др промишленост

Група III - мин. па. индустрията и занятията и др.-текстилна промишленост

Служба 6 - обслужване на НМ и Тил

Група транспорт «- същата през годината преминава като служба транспорт при отделение "Б" на отдел I ДС. ,

Служба производство през годината преминава към отделение "Б" на отдел I ДС.

1948 г. :

ДДС - ОТДЕЛ I ДС

Ръководство

Отделение "А"

Група I - БЗНС/ОФ/

Група II - бившчН.С.Звено Група III - РСДП/ОФ/ и радикална партия Група И. - РСДП/о/ и демократическа партия Група I - БЗНС/Н.Петков/.и ЗМС/Сърбински/ Група II - фашистки организации

Група 211- - троцкисти и анархистI

Група 1111 - бивши полицаи, жандармеристи и офицери

Група IX V- бивши хора - търговци, индустриалци, ¦

- , адвокати и др. *

\ Трупа X - издирване на авторите на анонимни доку-

* менти и пр./създадена 25.1.1948г0/ ¦ Трупа XI -политически бандитизъм

•¦Група XIII- мин* на индустрията и занаятите, ,., > йнд. предприятия ' Група XII - дървообработване, строит.материали, металообработване и др* Група XI - хранително-вкусова промишленост,

. книжна, кожарска, каучукова и др. .

Група Х1П1- мин.на търговията,'финансите, БНБ,

вносно-износни централи

Група XIX * гл.дирекция храноенабдяване, държ„търг предприятия и др.

б/ Служба транспорт

; .Група XII - ж,п«транспорт'

Група XIII- авто и авио транспорт

население и др.

Група XXII - селячество Група XXIII- стопански слоеве и организациите. Група ХХНП-държавен апарат /

Служба б - за обслужване на НМ и Тил

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата номерация на групите е въведена съгласно "писмо на н-ка на отдела.от 10ЛК.1948Г.

През годината на базата на служба транспорт при отделение "Б" се създава отделение "Г" - транспорт.

През годината(22,. П.1949Г.) отделение"Б" при отдел I ДС се разширява и обособява в самостоятелен отдел при ДДС - като отдел II ДС със следната структура: •

Отделение - промишленост и строителство се именува-

* ' отделение "Б"'

Отделение - транспорт се именува-отделение "Г" \ ;

Служба - кредит и размяна се именува-служба ИР"

Служба - селско стопанство се именува-служба "С"

След тази промяна отдел I ДС придобива следната структура:

ДДС - ОТДЕЛ I ДС :, !

Ръководство

Отделение "А"

: Група I - БЗНС/Н.Петков/

Група II - бивши фашистки организации Група III - анархисти, троцкисти и тр.костовци /по трлсостовци в края на годината/ Група II - бивши полицаи, съдени от Нар.съд и др. Група к - бивши хора: индустриалци, търговци,

адвокати и др. Група 21 - бивши царски офицери и жандармеристи Група III - издирване на автори на анонимни документи ' . и пр. . г ' . . . , Група 1111 - политически бандитизъм

Отделение "Б"

Група IX - БЗНС/ОФ/

. Група X. - Н.С.Звено ' '

Група XI - РСДП/ОФ/ и РСДП/о/

Трупа XII - бурж.партии - радикали, демократи и др.

Група XIII - духовенство и секти

Група ХШ - малцинства • ,

Група XI - държавен апарат

Група XII - интелигенция,. КНИК и др.

Група XIII - печат

Група XIIII- учаща и студентска младеж

Група XIX" - СНМ/младежи/, физкултура и бригади

Група XX- - селячество и ТКЗС/от м.март/

Група XXI —'раб.класа, неорган.население и прислойки.

1950 г.

ДДС - ОТДЕЛ I ДС -

Ръководство :¦ Отделение "А<! - - ; Група I - БЗНС/Н.Петков/ Група II - БЗНС/ОФ/ Група III - селячество

Група II - малцинства - македонско, гръцко, еврейско

и албанско ''. ^ Група I - малцинства « турско, арменско, цигани и

помаци •

Група II - ЕОПО - Отечествен фронт

Група III - работническа класа и неорг.население

Група 1111'- анонимни

Отделение "Б"

Група XI - държавен апарат Група XII. - печат Група XIII - интелигенция Група XII -' православно духовенство Група XI - католическо и протестантско духовенство Група XII - учаща се младеж и студенти \ Група XIII - младежи, физкултура и ДСНМ Група XX - - анархисти, троцкисти, тр.костовци и лул-':: : чевисти

Група XXI - фащ.организации и бивши офицери '» Група XXII- буржоазни партии:3венр,радикали,демократи

'И Др.' . ;

Група XXIII - бивши полицаи и жандармеристи .Група XXII - бивши хора търговци, индустриалци и др

. Служба информация

ЗАБЕЛЕЖКА: През годината имаме някои прехвърляния на групи от едно отделение към друго в рамките на I отдел и от там номерацията на групите е била различна..

¦ •

През м.септември става реорганизация с основна струк турна единица отделението, като към него продължава да има отделни групи и се получава следната структура:

I ' ДДС - ОТДЕД I ДС

Ръководство

Отделение - БЗНС/О^ и БЗНС/Н.Петков/ ¦ -

Отделение - селячество

Отделение - малцинства

Отделение - анонимни

Отделение - държ.апарат и стоп.слоеве .

Отделение - интелигенция и младежи

Отделение - католическо и. правосл.духовенство

Отделение - троцкисти, анархисти,.тр.костовци, -социал

демократи и бурж.партии Отделение - бивши хора и фашистки организации •

1951год.

ДДС - ОТДЕЛ I ДС -Ръководство

Отделение I - БЗНС/ОФ/,БЗНС/Н.Петков/. Отделение II - антинародни партии и организации Отделение III - фашистки организации, бивши хора,

царски офицери, бивши полицаи и др. Отделение Ш - централен терор Отделение I - малцинства ' , , Отделение II - тр.костовци, троцкисти, анархисти Отделение III - интелигенция и младежи

• 9

Отделение НП- държавен апарат Отделение IX - духовенство Отделение X - анонимни Отделение следствено

Отделение отчетност, информация и деловодство

1958 г. ' . ОТДЕЛ I ДС Ръководство •

Отделение I - БЗНС/Н.Петков/ и кулаци

'Отделение II - БЗНС и бурж.партии

Отделение III «* фаш.организации, бивши хора, полицаи

царски офицери и Н.С.Звено

Отделение 11 - централен терор

Отделение I - малцинства ч1

Отделение II - тр.костовци, троцкисти,-: анархисти

Отделение III - интелигенция и младежи

Отделение ПИ - държавен апарат

Отделение IX - духовенство

Отделение X - анонимни

Отделение следствено

Отделение отчетност, информация и деловодство

Със заповед N2 89 от 19,11.1952 г. на базата на отдел I ДС се създава управление III ДС,- за борба с контрареволюцията, като приема и част от работата по вътрешния бандитизъм на отдел XII ДС/същия се ликвидира/, и на отдел XIII ДС/също се ликвидира/ за обслужване на затвори.и общежития.

След реорганизацията управление III ДС придобива ." следната структура:

Ръководство

Отделение "Канцелария и отчетност" ОТДЕЛ 1-ВИ . •

Отделение I - БЗНС/Н.Петков/ и кулаци • Отделение II - троцкисти, анархисти,тр.костовци и др. Отделение III - царски офицери, фаш.организации,бивши

полицаи и бивши хора —

ОТДЕД 11-РИ . Отделение I Отделение II Отделение III

централен терор

издирване на държавни престъпници *

- борба с бандитизма

ОТДЕД .Щ-ТЙ Отделение I Отделение.II Отделение III Отделение II Отделение I

интелигенция и младежи

държавен апарат

духовенство и секти

национални малцинства V :•

издирване автори и разпространители ,

на анонимни ' .-.

ОТДЕЛ И-ТШ

Отделение I - политически престъпници- в страната • Отделение II - криминални затворници в страната

Отделение III - ТЮ - БеленE

4

Обслужване на затворите: София, Коларовград, Димитрово/Перник/, Ст.Загора, Сливен, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Димитровград, Видин, Лом, Бургас, Русе, Разград, Силистра,Сталин/Варна/, В.Търнов/о,' Благоевград, Г.'Д8лчев и Кюстендил. .

Отделение следствено

1953 г.

УПРАВЛЕНИЕ Ш-ДС V

РЪКОВОДСТВО'

Отделение "Канцелария и отчетност" • V

, ОТДЕЛ 1-ВИ ;" Отделение I - - БЗНС/Н.Петков/ и кулаци4 Отделение II - троцкиетй, анархисти,тр0костовци и др," Отделение III -^царски офицери, фашистки организации,;

бивши полицаи и бивши хора Отделение II - БЗНС и буржоазни партии

' ОТДЕЛ И-РИ Отделение I - централен терор

Отделение* II - борба с бандитизма и издирване държавни

престъпници

Отделение III - издирване автори-и разпространители на

анонимки 1 .

отдел ш-ти

Отделение I - интелигенция, младежи, физкултура,

изкуства, спортни организации и др. Отделение II духовенство<и секти Отделение III - национални малцинства # Отделение II - държавен апарат Отделение I - пощи, връзки и радио1

ОТДЕЛ Н-ТИ

Отделение I - полит.престъпници в страната Отделение II - криминални затворници в страната Отделение III - ТВО - Белене •

Обслужване на затворите: София, Коларовград,/Димитрово/ Перник, Стара Загора, Сливен, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Димитровград, Враца, Видин, Лом, Бургас, Русе, Разград, Силистра, Варна, . Търново, Благоевград, Г.Делчев, Кюстендил.

Отделение следствено

1954 г. I УПРАВЛЕНИЕ Ш-ДС Ръководство

ОТДЕЛ 1-ВИ Отделение I - - БЗНС/Н.Петков/ и кулаци Отделение II - трбцкисти, тр.костовци и анархисти Отделение III - фашистки организации, бивши офицери

. • • и полицаи

Отделение II - БЗНС и буржоазни партии

ОТШ П-РИ ..

Отделение борба с бандитизма и издирване

Отделение II - централен терор

Отделение III - анонимни

5 отш ш-ти :

Отделение'!. - интелигенция и младежи

Отделение II - духовенство'

Отделение III - малцинства

Отделение 12 - държавен апарат .

Отделение I...- пощи, връзки и радио

¦ Със заповед N2 1880 от 7.1Ш.1954 г.става обединение ;.

на II и II управление ДС към управление III ДС и придобива след-

% ната структура

Ръководство .

ОТДЕЛ' 1-ВИ . • ^

Отделение I -фашистки организации, царски офицери и полицаи

Отделение II -; бивши хора, буржоазни партии, тр.костовци,

чтроцкисти и анархисти <

Отделение III - духовенство и секти

.:' .•/., Отделение II - национално подполие.сред4 малцинствата

• Отделение I - издирване .на нелегални, борба с бандитизма и борба с терора

Отделение" I ; - борба. с писачите и разпространителите на ..

анонимни •

Отделение II -Йнистерство'на културата, БАН, Изкус,тва,

. - правосъдие, адвокати щ_ интелигенция

Отделение III - висши уче;бни заведения, - Министерство на 1

просветата, физкултура и младежи

. Отделение II - Министерство на народното здраве и соц0

? грижи, медицинска академия ^:

ОТДЕЛ Ш-ТИ . . Отделение I - тежка и отбранна промишленост-

.Отделение II - мини и георазведка

Отделение III - електрификация

Отделение Ш - строежи, пътища и комунално стопанство Отделение I - лека в хранителна промишленост

ОТДЕЛ Н-ТИ Отделение I - ж.п.транспорт Отделение II - авто-авио и воден транспорт Отделение III - пощи, връзки и радио

ОТДЕЛ Д-ТИ * ; Отделение I - кулаци, БЗНС/Н.Петков/ и БЗНС Отделение II - селско стопанство, животновъдство, МТС,

ДЗС, ТКЗС,."Земснаб» ; Отделение III - мелиорации, земеделски.институти,

доставки, горско стопанство

ОТДЕЛ П-ТИ

Отделение I - финанси, държавна планова комисия, ДЗИ,

УДСДР, . Отделение II - вътрешна търговия и ЦКС | Отделение III - външна търговия

Отделение държавна тайна Отделение секретариат

1955 г. .

УПРАВЛЕНИЕ Ш-ДС 1 ' ,ч Ръководство ' • .

.ОТДЕЛ 1-ВИ • Отделение I - фашистки организации, царски офицери и'

полицаи

Отделение II - бивши хора, буржоазни партии, тр.костовци

троцкисти и анархисти ' Отделение III - духовенство и секти Отделение II - национално подполие сред малцинствата

Отделение 1 - издирване на нелегални, борба е банди-• тизма и борба с терора

ОТДЕЛ И-РИ

Отделение I - борба с писачи и разпространители на

анонимни ••.

Отделение II - Министерство на културата, БАН, изкуства,

правосъдие, адвокатите и интелигенция ¦

Отделение III - висши учебни заведения, 'Министерство на

¦ просветата, физкултура и младежи'

Отделение II - Министерство на народно здраве и социални

грижи, Медицинска'академия.

' ОТДЕЛ ГП-ТИ Отделение I - тежка и отбранна промишленост Отделение II - мини и георазведка Отделение III - електрификация

Отделение II¦ - строежи, пътища и комунално стопанство Отделение I - лека и хранителна промишленост

ОТДЕЛ Н-ТИ Отделение I - ж.п.транспорт Отделение II - авто, авио и воден транспорт Отделение III - пощи, връзки и радио Отделение за контрол и ръководство на ж.п.транспорт за •" София "

Отделение за контрол и ръководство на ж.п.транспорт за

Г.Оряховица

Отделение за контрол .и ръководство на ж.п.транспорт за

Пловдив

районен отдел - София

районен отдел - Пловдив

районен отдел - Г.Оряховица

ОТДЕЛ 1-ТИ ;' • ^

Отделение I - кулаци, земеделска опозиция,'-БЗНС

Отделение II - селско стопанство,^ животновъдство,ТКЗС и др

Отделение III - мелиорации, земеделски институти, горско стопанство. Доставки.

ОТДЕЛ П-ТИ > Отделение I - финанси, Държавна планова комисия,

ДЗИ, УДСДР " .. - ¦ -

Отделение II - вътрешна търговия и:ЦКС Отделение III - външна търговия

Отделение държавна тайна Отделение секретариат

1956 г. УПРАВЛЕНИЕ Ш-ДС Ръководство

ОТДЕЛ 1-ВИ

Отделение I - фашистки организации* царски офицери и

полицаи

Отделение II - бивши хора, буржоазни партии, троцкисти и

анархисти Отделение III - духовенство и секти Отделение II - издирване на нелегални и борба с терора

ОТДЕЛ П-ри

Отделение I - борба е писачите и разпространители на ¦ анонимки .

Отделение II - Министерство на културата, БАН, право-• съдията, адвокатите, изкуствата и инте¬лигенцията

Отделение III - висши учебни заведения, Министерство

на просветата,( физкултурата и младежта

Отделение II - Министерство на народното здраве и

социалните грижи, Медицинска академия

' ОТДЕЛ 1И-ТИ Отделение I - тежка и отбранна промишленост Отделение. II. - мини и георазведка Отделение III - електрификация,1 строежи и пътища Отделение II - лека и хранителна промишленост Отделение I - външна търговия, финанси и планиране,банки

• ОТДЕЛ Н-ТЙ Отделение I - ж.п.транспорт Отделение II воден, авто и авио транспорт Отделение III»- пощи, връзки и радио

I районен отдел - София

II районен отдел - Пловдив

III районен отдел - Г.Оряховица

¦ ОТДЕЛ 1-ТИ . " ^ , 1 . .

Отделение I - кулаци, земеделска опозиция, БЗНС Отделение II ~ М-во на земеделието, ТКЗС, МТС, ДЗС,

горско^ стопанство, мелиорации и животно

въдство : ,

Отделение III - вътрешна търговия, ЦКС, комунално

стопанство и доставки

Отделение държавна тайна Отделение секретариат

1957 г. УПРАВЛЕНИЕ 1Н-ДС

РЪКОВОДСТВО .;

' ОТДЕЛ 1-ВИ , Отделение I - бивши царски офицери, бивши полицейски

началници•и разузнавачи от ДС и бивши :' фашистки дейци Отделение II - бивши капиталисти, монархофашистки

управници и дейци на буржоазни партии Отделение III - духовенство и.секти

Отделение. II - издирване на нелегални, борба с терора и

измяна на Родината

ОТДЕЛ" И-РИ -Отделение I - борба с писачите и разпространителите на

... , ( анонимки V

Отделение. II ¦ -. буржоазна интелигенция-

Отделение III - борба' с вражеските прояви сред 'младежта Отделение- II -? обслужване на М.НЗСГ

ОТДЕЛ • Ш-ТИ. Отделение I - обслужване на тежката и отбранна

• промишленост, машиностроене и финанси Отделение II - обслужване на мините и георазведката Отдефние III - обслужване, на електрификацията и хидро-

" ' строежите V Отделение II' ~ обслужване на леката и хранителна промиш-

¦ ; ¦ "леност , • 1 ;

Отделение I - обслузране на строежите, строителните ..... \ материали, планиране, статистика, ТПК,'.''.

_ местна промишленост и• пренос-*превоз.

ОТДЕЛ 1Е-ТИ • , Ч • ....

Отделение 1 ^.обслужване на ж.п.транспорт Отделение II -? обслужване на водния, авто и авио : / ,

• ¦¦ транспорт ... К : '

Отделение III - обслужване на пощите, връзките и радиото Първи районен отдел - София '. г/ Втори районен отдел - Пловдив -Трети районен отдел - Г.Оряховица ¦. . . '

'• ОТДЕЛ.Д-ТИ " ч.;-;; •'. •

Отделение I , ~ земеделска опшзиция и БЗНС . >

Отделение. II' - обслужване на Министерство на земеделието

.?. .: и горското стопанство

Отделение III - обслужване на вътрешната, външна търговия

и ЦКС

^Отделение държавна тайнA

Отделение секретариат

УПРАВЛЕНИЕ. ЩШ

Ръководство ¦

ОТДЕЛ 1-ВИ

Отделение I - бивши царски 'офицери, бивши' полицейски

началници и разузнавачи от ДС- и бивши,

' фашистки дейци , .. .,'.

Отделение II - бивши капиталисти, монархофашистки

управници и дейци на буржоазни-партии

Отделение III> духовенство и секти

Отделение II. - издирване на нелегални, борба с терора

и измяна на Родината

отдел п-ри

Отделение I - борба с писалите и разпространителите'

-на анонимки ' Отделение II .. -буржоазна интелигенция . Отделение III - борба с вражеските прояви сред младежта Отделение II - обслужване на МНЗСГ

¦ ОТДЕЛ Ш-ТИ • Отделение I - обслужване на тежката и.отбранна

промишленост, машиностроене и финанси Отделение II - обслужване на мини- и георазведката Отделение III - обслужване на¦електрификацията и,

..• хидростроежите

Отделение II - обслужване на леката и хранителна промишленост ¦

Отделение I,. - обслужване на строежите,. строителните,'

. . материали, планиране,, статистика, ТПК,:

' ,' - местна промишленост и пренос-превоз -

ОТДЕЛ Ж-ТИ

Отделение • I ~ - обслужване на ж.п.транспорт Отделение II - обслужване на-водния, авто и авио -

транспорт-

Отделение III - обслужване на пощите, връзките, и

радиото

Първи районен отдел - Мия

•V-.- -19 ¦•

Втори районен отдел - Пловдив

Трети районен' отдел'- .Г.Оряховица' /

• ' - ОТДЕЛ 1-ТИ

Отделение I - земеделска опозиция и БЗНC

Отделение II - обслужване на М-во на земеделието и

горското стопанство Отделение III - обслужване на .вътрешната и външна . .' търговия и- ЦКС

Отделение държавна .тайна

Отделение секретариат

1959 г. УПРАВЛЕНИЕ Ш-ДС

Ръководство

ОТДЕЛ" 1-ВИ

Отделение I - бивши царски офицери, бивши полицейски

•началници и разузнавачи от' ДС и бивши ; ' .фашистки дейци Отделение II - бивши капиталисти, монархо-фашистки /•

управници .и дейци на буржоазни партии Отделение III - духовенство и секти 1 Отделение Ш: - издирване на нелегални и борба с

терора и измяна на Родината

ОТДЕЛ И-РИ .

Отделение I - борба с писачите и разпространители

на анонимки Отделение II - буржоазна, интелигенция Отделение III - борба с вражеските прояви сред младежта Отделение Щ - обслужване на МНЗСГ

ОТДЕЛ Ш-ТИ . ' •; .

Отделение I - обслужване на^тежката и отбранна

:-¦ -: промишленост, машиностроене и финанси

Отделение II — обслужване на мините.и георазведка Отделение III - обслужване електрификацията и хидро-

строежите Отделение II - обслужване на' леката и хранителнапромишленост

Отделение I - обслужване на строежите, материалите,

статистиката, ТПК, местна промишленост

и пренос-превоз

ОТДЕЛ 11-тТИ, Отделение I - обслужване на-ж.п.транспорт Отделение II - обслужване на водния,авио и авто-

транспорт

Отделение III - обслужване на пощите, връзките и

радиото^ < ' ..Първи районен отдел - София Втори районен отдел - Пловдив Трети районен отдел - Г.Оряховица

ОТДЕЛ 1-ТИ

Отделение I' — земеделска опозиция и БЗНС Отделение II - обслужване Мтво на земеделието и

горското стопанство Отделение III - обслужване на вътрешната и външна '.Ч ¦ търговия и ЦКС

Отделение държавна тайна

Отделение секретариат

1960 г.

УПРАВЛВДЕ Ш-ДС Ръководство

• '." ¦ ОТДЕЛ 1-ВИ

Отделение I - бивши царски офицери и полицаи Отделение II - бивши буржоазни и фашистки деятели

Отделение III - издирване на нелегални и борба,с

терора и измяна на Родината /до 9.1ШЛ960Г.-заповед Ш 1240/

Отделение II .-борба с разпространителите на анонимни

отдел и-ри I

Отделение I - ^орба с вражеските прояви сред интелигенцията

Отделение II' -борба с вражеските прояви сред

научните работници и младежта. Отделение III - духовенство, секти и националисти¬чески елементи сред турското население Отделение II- - борба с вражеските прояви сред

здравните работници, физкултурата и ДОСО

ОТДЕЛ Ш-ТИ ¦: Отделение I обслужване на отбранната промишленост,

машиностроенето и електрификацията Отделение II • - обслужване на. мините, металургията,

георазведката и редки метали Отделение III - обслужване на леката промишленост Отделение II - обслужване на фабрично-заводско* . пътно и хидро-строителство .

ОТДЕЛ 11-ТИ - г: Отделение I - обслужва ж.п.транспорт Отделение II - обслужва водния транспорт Отделение III - обслужва пощите, връзките и радиото Отделение II - обслужване на авто и авио транспорт. Първи районен отдел - София Втори районен отдел - Пловдив

Трети районен отдел - Г*ОряховицA

ОТДЕЛ &-ТИ Отделение I - бивша-земеделска опозиция Отделение II - борба с вражеските елементи в селското

' и горско стопанство Отделение III - обслужване на вътрешна търговия» вку¬совата промишленост, финанси и кредит

й ОТДЕЛ 1П-ми

Отделение | проучване Отделение II - проучване Отделение III - външно наблюдение ./

Със заповед N2 1580 от 29.ХЛ960г, - част от самостоятелния

отдел III.ДС за проучване и проследяване се предава към

управление III ДС.

Група отчет и контроL

¦- 'Отделение ДТ

> р Отделение - Информация и секретно деловодство

1961

УПРАВЛЕ-ше 1И-ДС •

Ръководство

ОТДЕЛ 1-БИ

Отделение' I' бивши'царски офицери и полицаи Отделение II — бивши.буржоазни и фашистки деятели Отделение III - борба' с разпространителите на анонимки -;

ОТДЕЛ п-РИ

Отделение I •* борба С вражеските прояви сред интели-

генцията1

Отделение II - борба с вражеските прояви сред , -

научните работници и младежта

Отделение III'.- духовенство, секти и националистически

- , елементи сред турското население .. Отделение II & борба с вражеските прояви сред здрав-

ните работници, физкултурата и ДОСО

^ отдел' ш-ти \ А .

Отделение'I . - обслужване на отбранна промишленост,

машиностроенето и електрификацията _,~ Отделение II - обслужване на мините, металургията, .

георавведката и редки метали

Отделение III » обслужване на леката промишленост

Отделение" II -'обслужване на фабрично-заводско, . пътно и хидро-стройтелство!

отдел

уОтделение I ' - обслужване ж0п.транспорт

Отделение" II - обслужване на водния транспорт

Отделение III - обслужване-на пощите, връзките, и.

радиото * ;

Отделение Ш - обслужване на авто и авио транспорт

1 Първи районен, отдел - София

Втори районен отдел - Пжовдив

Трети районен отдел - Г.ОряховицA

* ОТДЕЛ 1-ТЙ ' V

-Отделение I - бивша земеделска опозиция

Отделение II -борба с вражеските елементи в

ч; 7. селското и горско -.стопанство ,

. Отделение III - обслужване на вътрешна търговия, .

вкусовата промишленост, финансите и

7. \кредит

ОТДЕЛ 1И-МИ ,

Отделение I -проучване -Отделение II * проучване » Отделение III - външно наблюдение

/ Група отчет и контрол 1 •

Отделение ДТ- . *

¦Отделение -Информация и секретно деловодство' .

През годината съгласно утвърдения щат от б.Х.19б1г0

управление Ш-ДС става отдел III ДС - Икономически със

следната структура

ОТДЕЛ Ш-ДС-ИКОНОМЙЧЕСКИ

РЪКОВОДСТВО

Отделение - Секретариат

Отделение. I - контраревблюционни елементи в страната

бивши царски офицери., бивши полицаи,

• бивши, буржоазни и фашистки Деятели,

бивша.земеделска опозиция

Отделение II - Лека и тежка промишленост, проект„

"организации, електрификация, мини . и георазведка Отделение III - строителство, селоко стопанство,

търговия и кредит ., Отделение.II • - анонимки ЗАБ. Работата по останалите линии се предава към управление II ДС»

1962 IV . '.

ОТДЕЛ III. ДС-ЙКОНО МИ ЧЕ СКИ

Ръководство »: , . •¦' ; Отделение I - контрареволюционни елементи в .

страната, бивши царски офицери,'

: •'¦ бивши полицаи, бивши буржоазни.и

• \ фашистки деятели, бивша земеделска опозиция

ОтделениеII - лека и тежка промишленост, проект.

организации, електрификация, тгани

и георазведка Отделение II

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...