Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 10 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

3159 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ "К 9 "

Отпеч.в 3 екз. екз.от Щ 1-3-към ДФ ,

йзработил:Русчев НАЧАЛНИК- ОдаЕНИЕ:

Написала: Онова' подполковник 25Л1Л965 г.

Строго секре тко!

ска справка

(ййе, щйрйй)_

На отдел V Управление гранични войски /УГВ/ при МБР

/19 46 - 19 62 г. /

4-онд № 14

МБР - Щаб на ГБ - отделение "Специално" /1946 - 194? г./ МВР-ГБ-отдел Оперативен -отделение "Разузнзвателнс"/1947-1951 г./ *ЛР - УГВ - отдел V - /1951 - 1962 г./

До 27 август 1946 г. гранични войски и съответните разузна¬вателни и контраразузнавателни служби към тях са били при Мини сте р-

:тво на войната. От горната дата съгласно ре]

на правителството

ги предават към министерство на вътрешните, работи.

Главната задача на гранични войски и на разузнавателните ор¬гани при тях е била осигуряването не надеждна охрана на държавните граници, своевременното разкриване и ликвидиране дейността на чуж¬дото разузнаване и враждебните елементи в граничната зона.

в изпълнение на тази задача, разузнавателните органи:

а/ организират и водят разузнавателна и контраразузнавателна| работа в пределите на граничната зона;.

б/ организират и водят разузнаване върху територията на съседната държава, в дълбочина до 25 кмм от граничната линия;

в/ извършват арести и вадят първоначално /предварително/ следствие по делата на задържаните нарушители на границата и на арестуваните в граничната зона лица.

За тази цел към Щаба на ГБ е съществувало отделение "Специал но" което се занимавало с организиране на разузнавателна и контра—

разузнавателна дейност, на войсково наблюдение

и л

р. в пограничната

И съпределна зона. Зербовало е агентура, изпращало е такива на тери торията на противника и пр.

Дейността на разузнавателните органи при ГБ, е протичала в тясно взаимодействие и сътрудничество с органите на ДС и НМ.

Поделенията на ГВ са били групирани в гранични сектори, всякой от тях състоящ се от гранични участъци с разузнавателни секции или зам. командир на участъка по разузнаването, които са изпълнявали аналогични задачи с посочените по-горе за отделение "Специално".

При преминаването на ГБ от Министерство на войната към МВР на 27.VIII.1946 г. са имали следната структура:

ШБ ПА ГВ - ОТДЕЛЕНИЕ "СПЕЦИАЛНО"

а/ разузнавателна секция

б/ противоразузнавателна секция

Гранични сектори

1. Граничен сектор - София

" - Пловдив

" - Сливен

" - Шумен

" - Враца

През 1947 г. съществени промени в структурата на сектори¬те не стават освен това, че секторите Сливен, Шумен и Враца се преместват съответно в Елхово, Варна и Плевен.

В зависимост от вътрешното и международното положение, и изострилата се обстановка с ФНРЮ, се увеличават граничните сектори през 1948 и 1949 г. от б на 8.

От гледище на подобряване секретността в работата гранич¬ните сектори и участъци са имали шифровани наименования, например, граничен сектор София - поделение "Пирин", граничен сектор Бургас - поделение "Шипка" и т.н. Освен това тези шифрови наимено¬вания много често са били сменявани.

Съгласно заповед № 44 от 9.111.1950 г. считано от 1.1.1950 г. става изменения в наименованията на граничните сектори в гранични отряди, а на граничните участъци, в гранични комендату¬ри и се създават 10 гранични отряди. По-късно със заповед № 162 от 31.V.1950 г. се създава и 11 граничен отряд.

Към разузнавателното отделение се създава и следствена секция, а при отрядите и комендатурите, както преди се наричали разузнавателни секции. Следствената секция е имала за задача да провежда първите разпити на нарушителите на границата.

Изострящата се класова борба вътре в страната и активната дейност на капиталистическите разузнавания дават отражение върху увеличаването на разузнавателните и контраразузнавателните органи в ГВ.

С утвърждаването на щата за 1951 г. на базата на разузна¬вателното отделение при ГВ се създава отдел V при Управление гранични войски /УГВ/, а в граничните отряди-разузнавателни отделе¬ния и разузнавателни секции при граничните комендатури. Структура¬та на отдел У-УГБ и отделение V при граничните отряди е била след¬ната :

Отдел V УГВ ПРИ МВР

1. разузнавателно отделение - ФНРЮ

" - Гърция

" - Турция

" - Черноморска и Дунавска граница

Следствена секция

Задачата на отделенията е била да организират, разузнава¬телната и контраразузнавателната работа за съответната страна с помощта на V отделение при граничните отряди.

Гранични отряди

Отделение V при граничните отряди наред с разузнавателна¬та и контраразузнавателна дейност в пограничната и съпределна тери¬тория на противника са се занимавали с организиране на войсково наблюдение. Вземали са участие по изселване на вражеските елементи от южната и западна граница и др.

1. Граничен отряд - Белоградчик

ЗАБЕЛЕЖКА; През годината граничния отряд се премества в

Кула.

2. Граничен отряд - Драгоман

" Петрич

" - Девин

" - Момчилград

" - Елхово

7. Граничен отряд - М. Търново

" Бургас

" - Толбухин

" - Лом

" - Кюстендил

" - Симитли

ЗАБЕЛЕЖКА: отряда е създаден със заповед № 466 от 31.XII.1950 г. считано от 1.1.1951 г.

Граничен отряд - Любимец

ЗАБЕЛЕЖКА: отряда е създаден съгласно заповед Р 35 от 7.III.1951 г. считано от 10.111.1951 г.

Граничен отряд - Варна

ЗАБЕЛЕЖКА; отряда е създаден със заповед № 42 от 22.111. 1951 г. считано от 31.111.1951 г.

ЗАБЕЛЕЖКА; отряда е създаден със заповед № 44 от 22.111. 1951 г. считано от 31.111.1951 г.

През 1952 г. стават несъществени структурни изменения; в отдела се създава отделение разузнавателен разпит и предварител¬но следствие и отделение отчет и информация, което е имало за зада¬ча да води централизирано отчетността и информацията по разузнава¬телната и контраразузнавателна работа, агентурата и нейното движе¬ние по линия на V отдел УГВ, да прави анализи от войсковото наблю¬дение и др. Създават се отделни комендатури в Чипровци и Г. Дерчев, 12 граничен отряд от Симитли се премества в гара Пирин.

През 1953 г. обединяват се в едно отделение отчет, инфор¬мация и разузнавателни разпити. Пети граничен отряд от Момчилград се премества в Чорбаджийско. През м. април се закрива отделната комендатура в Г. Делчев и се създава 16 граничен отряд в Сатовча.

Изменящата се вътрешна и международна обстановка през 1954 г. дава отражение и върху обема на задачите, на разузнавател¬ната и контраразузнавателната работа. В отдел V се съкращава отде¬ление Черноморска и Дунавска граница. Разузнавателните разпити се извършвали от следствените работници на ДС.

През годината на базата на отделна комендатура Чипровци се създава 17 граничен отряд Чипровци, който по-късно се премества в Долни Лом.

Съгласно заповед № И-512 от 8.711.1954 г. 16 граничен отряд Сатовча се премества в Г. Делчев. Граничните отряди в Лом /Ю/ и във Варна /14/ се закриват, също и отделение пето към тях.

През 1955 г. настъпва подобрение в отношенията по държав¬на линия между нашата страна и ФНРЮ. Съгласно заповед № И-300 от

13.VII.1955 г. агвнтурно-оперативната работа против ФНРЮ ое прекра¬тява и отделение I - югославска граница при отдел 7-УГВ се закрива. През годината 1 граничен отряд Кула се премества във Видин, а на базата на 2 граничен отряд Драгоман се създава отделна комендатура Драгоман. По граничните отряди стават следните изменения: закрива се пето отделение при 9 граничен отряд Толбухин, закрива се 12 граничен отряд гара Пирин, пето отделение при 15 граничен отряд Русе, като остава само зам. началник по разузнаването, закрива се и 17 граничен отряд Долни Лом.

През периода 1956-1960 г. стават незначителни структурни изменения, които се свеждат до преместване на комендатурите от едно населено място в друго в зависимост от изменящата се обстанов¬ка или осигуряване на по-добри условия за живот и работа на военнослужащите.

През 1960 г. на базата на отделна комендатура Драгоман се създава 2 граничен отряд Драгоман. Създават се отделна коменда¬тура Долни Лом и отделна комендатура гара Пирин.

През 1961 г. работниците от отдел V УГВ и по отряди и комендатури са били в следните поделения:

Отдел V УГВ ПРИ МВР

1. отделение - Турска граница

отделение - Гръцка граница

отделение - отчетност и информация

Гранични отряди

1 граничен отряд - Видин

" - Драгоман

" - Петрич

" - Смолян

" - Елхово

- 11 - М. Търново

" - Бургас

11 " - Кюстендил

13 11 - Любимец

16 " - Г. Делчев

Отделна комендатура Долни Лом

Отделна комендатура гара Пирин.

През 1962 г. се запазва същата структура на разузнавател¬ните и контраразузнавателните органи работещи при УГВ.

Съгласно разпореждане на МС № 1057 от 20.VI.1962 г. и заповед Р 228 от 20.VI.1962 г. Гранични войски преминават от МВР към МНО с изключение на контраразузнавателните органи - V отдел УГВ и ККП /контролно пропускателните пунктове/. По същество функци¬ите на отдел V се прекратяват, а тези на КПП се предават на управление 11-КДС.

През периода 1946-1962 г. са ставали различни структурни промени, които са били продиктувани от изменящата се вътрешна и международна обстановка, но основна задача която е стояла първона¬чално пред отделението при ГВ, а след това пред отдел V УГВ и него¬вите подразделения към отрядите и комендатурите е била разузнавате* на и контраразузнавателна дейност, борба против враговете на социа¬листическата ни родина.

Като особеност в структурата са честите промени в броя на граничните отряди, комендатурите,местонахождението им и пр.

Във фонд № 14 V отдел УГВ са включени архивните материали на отделение специално, на отделение разузнавателно при ГВ, на

отдел 7 УГВ, на разузнавателните секции и отделение пето при отря¬дите и комендатурите.

Съгласно писмо от 8.11.1947 г. архивата по разузнаването

и контраразузнаването до края на 1946 г# са предадени в МНО -поделение 50220, към фонда за този период са останали отделни доку¬менти.

За периода 1947 - 1954 Г. архивните материали на някои отряди макар и не изцяло са унищожени с протоколи.

Състоянието на архивните материали на отдела е добро, няма повредени и негодни за ползване. След тяхната научно-техниче¬ска обработка бяха приведени в още по-добър ред и се съхраняват при по-добри условия.

Заповеди и др. основни документи цялостно не са запазени.

В първите години материалите не са систематизирани по номенклатурни дела, по години. След 1950 г. е имало номенклатура по която са се

рйководили при систематизиране на материалите.

Материалите се отнасят за периода 1946-1962 г.

Отпеч. в 3 екз.

да з д.ф.

Изп.:Русчев Нап.:Тодорова 24.VI.1968 Г.

София

ДЕКЛАСИФИЦИРАН

Строго секретно? Екз.Р X

- ••••• Лснозжяета ^«шцЙРАМ) ^-V;; ..

Ех. 1

(ПОДПИС)

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА ОТДЕЛ V УГВ ПРИ МВР

/1946 - 1962 г./

На 27.7111.1946 г. Гранични войски от Министерство на войната се предават към МВР. Към щаба на ГВ е било отделение "Спе¬циално" с две секции: разузнавателна и протяворазузнавателна. По¬деленията в страната са били групирани в гранични сектори с разу¬знавателни секции. Към всеки граничен сектор е имало гранични участъци с разузнавателни секции или зам.командир по разузнаването.

Структурата на граничните сектори и участъци към тях е била следната:

Гранични сектори и участъци към тях

1. Граничен сектор София

- Кула

3. 4. 5. 6. 7.

- Долни Лом

п

и

Драгоман

Земен

Кюстендил

Изворите

Св.Врач /Сандански/ 2. Граничен сектор Пловдив

9. 10. 11.

8. Граничен участък - Петрич

Неврокоп /Гоце Делчев/

Доспат

Рудозем

13. » - Крумовград

3. Граничен сектор Сливен

14. Граничен участък - Ивайловград

¦ - Свиленград

" - Факия

и - М.Търново

4. Граничен сектор Шумен

Граничен участък - Созопол

. * - Варна

" - Ген.Тошево

" - Крушари

5. Граничен сектор Враца

22. Граничен участък - Силистра

и - Русе

ю * Сомовит

2 5. я - Видин

1947 г.

Съгласно щата обявен със заповед № 14 от 11.17.1947 г. разузнавателните органи при Гранични войски имат следната структура

МВР-ГВ - отдел оперативен - Разузнавателно отделение

а/ разузнавателна секция

б/ противоразузнавателна секция

Гранични сектори със разузнавателни секции /специална секция/ и разузнавачи към граничните участъци.

През годината граничните сектори от Сливен, Шумен и Враца се преместват съответно в Елхово, Варна и Плевен.

Гранични сектори

1. Граничен сектор София

1. Граничен участък * - Кула

" - Долни Лом

" - Драгоман

и - Земен

м - Кюстендил

" - Изворите

" - Сандански

2. Граничен сектор Пловдив

8. Граничен участък - Петрич

* - Неврокоп /Гоце Делчев/

* - Доспат

¦ - Рудозем

" - Чорбаджийско

" - Крумовград

3. Граничен сектор Елхово

14. Граничен участък - Ивайловград

и - Свиленград

" - Факия

" - М.Търново

4. Граничен сектор Варна

18. Граничен участък - Созопол

в - Варна

• - Ген.Тошево

Граничен участък - Крушари

5. Граничен сектор Плевен

Граничен участък - Силистра

» - Русе

" - Сомовит

¦ - Видин

Съгласно заповед № 71 от 1.XI.1947 г. се утвърждава нов щат за 1947 г., който влиза в сила от 1.XI.1947 г. Има 8 гранични сектори.

1948 г.

Със заповед Ш 1а от 1.1.1948 г. се обявява, че щата от 1947 г. остава в сила и за 1948 г. със следната структура на разу¬знавателните органи при ГВ.

ИВР-ГВ - отдел оперативен - Разузнавателно отделение

а/ разузнавателна секция

б/ противоразузнавателна секция

Гранични сектори

Към всеки граничен сектор има разузнавателна секция, а към граничните участъци - разузнавачи. 1. Граничен сектор София

1. Граничен участък - Кула

" - Долни Лом

" - Драгоман

" - Земен

" - Църварица

2. Граничен сектор Неврокоп /Гоце Делчев/

1. Граничен участък - Брезница

* - Пежрич /запад/

" - Петрич /юг/

9 - Петрово

" - Неврокоп /Гоце Делчев/

3. Граничен сектор Момчилград

1. Граничен участък - Рудозем

в ¦ _ Аврен

в - Чорбаджийско

" - Пелевун

¦ - Могилица

4. Граничен сектор Елхово

1. Граничен участък - Ивайловград

" - Свиленград

и - Варник

¦ - Лесово

и - Воден

5. Граничен сектор М.Търново

1. Граничен участък - Факия

и - Звездец

* - М.Търново

" - Кости

6. Граничен сектор Бургас

1. Граничен участък - Царево /Мичурин/

2. " - Созопол

4. " - Варна

7. Граничен сектор Добрич /Толбухин/

1. Граничен участък - Каварна

" - Ген.Тошев©

" - Коритен

и - Силистра

и - Тутракан

8. Граничен сектор Плевен

1. Граничен участък - Русе

и - Сомовит

и Оряхово

п - Видин

1949 г.

През 1949 разузнавателните органи при ГВ са имали следната структура:

МВР-ГВ - Разузнавателно отделение а/ разузнавателна секция б/ противоразузнавателна секция Гранични сектори

Към всеки граничен сектор има разузнавателна секция, а към граничните участъци - разузнавачи. 1. Граничен сектор София

1. Граничен участък - Кула

м - Долни Лом

" - Драгоман

4. • » - Земен

5. м - Църварица

2. Граничен сектор Г.Делчев

1. Граничен участък - Брезница

* - Петрич /запад/

" - Петрич /юг/

* - Петрово

« - Г.Делчев

3. Граничен сектор Момчилград

1. Граничен участък - Златоград

" - Чорбаджийско

и - Аврвн

¦ - Пелевун

» - Могилица

4. Граничен сектор Елхово

1. Граничен участък - Ивайловград

" - Свиленград

" - Варник

» - Лесово

» - Воден

5. Граничен сектор М.Търново

1. Граничен участък - Факия

» - Звездец

н - М.Търново

и - Кости

6. Граничен сектор Бургас

1. Граничен участък - Мичурин

» - Созопол

» - Несебър

в - Варна

1. Граничен участък - Каварна

" - Ген.Тошево

" - Коритен

" - Силистра

п - Тутракан

8. Граничен сектор Плевен

1. Граничен участък - Русе

* - Сомовит

и - Оряхово

" - Видин

ЗАБЕЛЕЖКА: поделенията освен обозначението по местонами-ране са имали и шифрови наименования.

1950 г.

Съгласно утвърдения щат за 1950 г. разузнавателните органи при ГВ са имали следната структура:

МВР-ГВ - Пето разузнавателно отделение /V/ Разузнавателна секция Контраразузнавателна секция Следствена секция

Съгласно заповед Р 44 от 9.III.1950 г. считано от 1.1.1950 година се създават граничните сектори от 1 до 10 включително и граничните участъци към тях, както следва:

Гранични сектори

Към всеки граничен сектор има разузнавателна секция, а към граничните участъци разузнавач.

1. Граничен сеНсъар Долни Лом

" - Салаш

" - Чипровци

2. Граничен сектор Драгоман

1. Граничен участък Драгоман /по-късно Калотина/

" - Трън

" - Земен

" - Кюстендил

" - Лагодаш

ЗАБЕЛЕЖКА: граничните участъци Кюстендил и Лагодаш съглас но заповед Р 162 от 31.V.1950 г. преминават към създадения 11 гра¬ничен сектор Кюстендил.

3. Граничен сектор Сандански

1. Граничен участък - Брезница

" - Петрич /запад/

" - Петрич /юг/

" - Петрово

я - Г.Делчев

4. Граничен сектор Девин

1. Граничен участък - Доспат

п - Триград

и - Рудозем

5. Граничен сектор Момчилград

1. Граничен участък - Златоград

9 - Чорбаджийско

« - Аврен

» - Пелевун

6. Граничен сектор Елхово

1. Граничен участък - Ивайловград

2, " - Свиленград

Зф " - Варник

* - Лесово

» - Воден

7. Граничен сектор М.Търново

1. Граничен участък - Факия

и - Звездец

" - М.Търново

4# и - Кости

8. Граничен сектор Бургас

1. Граничен участък - Мичурин

- Созопол

" - Несебър

» - Сталин

9. Граничен сектор Толбухин

1. Граничен участък - Каварна

2. н - Ген.Тошево

3# «» - Коритен

4# » - Силистра

5# и - Тутракан

10. Граничен сектор Плевен

1. Граничен участък - Русе

* - Сомовит

" - Оряхово

и - видин

ЗАБЕЛЕЖКА: В края на годината отряда се премества в Лом

11. Граниченс4МСвдд Кюстендил

1. Гранична комендатура - Гюешево

м - Църварица

и - Логодаш

ЗАБЕЛЕЖКА:С4#рвра в създаден със заповед № 162 от 31.V.1950 г.

В края на годината става промена в наименованията на граничните поделения: - граничен сектор на граничен отряд, граничен участък на гранична комендатура и граничния подучастък на гранична застава.

1951 г.

Съгласно щата за 1951 г. V разузнавателно отделение става отдел У-УГВ и разузнавателните органи са имали следната структура:

Отдел V разузнавателен УГВ при МВР

1. Разузнавателно отделение - Югославия /ФНРЮ/

" - Гърция

" - Турция

" - Черноморска и Дунавска граница

Следствена секция

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има V отделение, а при гра¬ничните комундатури V секция.

1. Граничен отряд Белоградчик

1. Комендатура - Брегово

" - Кула

" г- Салаш

11 - Чипровци /до м.април 3 коменда-

тура/

ЗА БЕЛЕЖКА: През годината граничния отряд се премества

в Кула.

2. Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Калотина

" - Трън

» - Трекляно

3. Граничен отряд Сандански

1. Комендатура - Петрич

и - Петрово

" - Г.Делчев

ЗАБЕЛЕЖКА: през годената отряда се премества в Петрич. 4. Граничен отряд Девин

1. Комендатура - Слащен

2. - Доспат

- Три град

и - Рудозем

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура - Златоград

п - Чорбаджйско

*» - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

в - Лесово

и - Воден

» - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

2, » - М.Търново

3# » - Кости

1. Комендатура - Мичурин

Граничен отряд Толбухин

Граничен отряд Дом

Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Долно Уйно

" - Гюешево

и - Църварица

12. Граничен отряд Симитли

1. Комендатура - Логодаш

" - Брезница

* - Микрево

ЗАБЕЛЕЖА: отряда е създаден със заповед Р 466 от

31.XII.1950 г., считано от 10.1.1951 г.

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Меден бук

я - Ивайловград

п - Свиленград

ЗАБЕЛЕЖКА: отряда е създаден със заповед Р 35 от 7.III.1951 година считано от 10.1И.1951 г.

Граничен отряд Сталин

1, Комендатура - Каварна

ЗАБЕЛЕЖКА: Отряда е създаден със заповед Р 42 от 22.111. 1951 г. считано от 31.111.1951 г.

Граничен отряд Русе

ЗАБЕЛЕЖКА: отряда е създаден със заповед Р 44 от 22.111. 1951 г. считано от 31.111.1951 г.

Съгласно утвърден щат от 24.1.1952 г. разузнавателните органи на ГВ имат следната структура:

У отдел - Разузнавателен УГВ при МВР

1. Отделение - Югославска граница

- Гръцка граница

п - Турска граница

п - Черноморска и Дунавска граница

Секция разузнавателен разпит и предварително следствие.

Секция - Отчет и информация

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има V отделение, а към комен¬датурите V секция.

1. Комендатура - Брегово

п - Големаново

и - Салаш

2. Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Калотина

" - Трън

" - Трекляно

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Петрич

2. " - Петрово

3. - - Г.Делчев

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината комендатурата в Г.Делчев става самостоятелна комендатура.

1. Комендатура - Слащен

п - Доспат

" - Триград

и - Рудозем

* - Могилица

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура - Златоград

" - Чорбаджийско

- Аврен

ЗАБЕЛЕЖКА: През годината комендатурата в Чорбаджийско се премества в Кирково.

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Райкова могила

- Варник

" - Лесово

" - Воден

" - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

" - М.Търново

" - Кости

Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Мичурин

Граничен отряд Толбухин

Граничен отряд Лом

Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Долно Уйно

3. * - Църварица

12. Граничен отряд Симитли

1. Комендатура - Логодаш

" - Брезница

" - Микрево

4.

ЗАБЕЛЕЖКА: в края на годината отряда се премества в

гара Пирин. IV комендатура се премества в трети отряд.

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Гугутка

* - Ивайловград

" - Свиленград

Граничен отряд Варна

1. Комендатура - Каварна

Граничен отряд Русе

Отделна комендатура Чипровци /с разузнавателна служба/

Отделна комендатура Г.Делчев /без разузнавателна служба/

1953 г.

Съгласно утвърден щат от 26.XII.1952 г. разузнавателните органи при ГВ имат следната структура.

V отдел разузнавателен УГВ при МВР

1. Отделение - Югославска граница

в - Гръцка граница

*» - Турска граница

». - Черноморска и Дунавска граница

и - Отчет, информация и разузнава-

телни разпити

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има V отделение, а към всяка гранична комендатура Т секция.

1. Граничен отряд Кула

1. Комендатура - Брегово

" - Големаново

- Киряево

п - Салаш

2. Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Калотина

" - Реяновци

" - Трън

" - Комущица

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Петрич /запад/

" - Петрич /юг/

" - Петрово

4. Граничен отряд Девин

1. Комендатура - Три град

п - Могилица

" - Девин

п - Доспат

и - Рудозем

ЗАБЕЛЕЖКА: през второто тримесечие отряда се премества

в Смолян.

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура * - Златоград

" - Кнрково

" - Аврен

ЗАБЕЛЕЖКА: през първото шестмесечие отряда се премества в Чорбаджийско.

2. 3. 4. 5.

1. 2. 3.

- Райкова могила " - Варник » - Лесово " - Воден п - Факия

Комендатура и

7. Граничен отряд М.Търново

- Звездец

- М.Търново и - Кости

Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Мичурин

Граничен отряд Толбухин

Граничен отряд Лом

1. Комендатура - Долно Уйно

2. «1 - Гюешево

3. В - Църварица

4. И - Трекляно

12. Граничен отряд гара Пирин

1. Комендатура - Логодаш

2. в - Брезница

3. й - Микрево

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Гугутка

2. п - Бутурче

3. н - йвайловгра

4. в - Свиленград

31БЕЛЕЖКА: През второто тримесечие в комендатурите става следната промена: 1 комендатура Ботурче, 2 - Ивайловград, 3 -Камилски дол и 4 - Свиленград.

Граничен отряд Сталин

1. Комендатура Шабла /по-късно Каварна/

Граничен отряд Русе

Граничен отряд Сатовча

1. Комендатура - Копривлен

п - Слаштен

ю - Барутин

ЗАБЕЛЕЖКА: отряда е създаден през м.април 1953 г., а отделна комендатура гр.Г.Делчев се закрива 1 отделна комендатура - Чипровци

1954 г.

Разузнавателните органи на ГВ са имали следната структура

7 отдел Разузнавателен УГВ при МВР

1.Отделение - Югославска граница

" - Гръцка граница

" - Турска граница

• - Отчет, информация и разузнава-

телен разпит .

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има У отделение, а към комен¬датурите 7 секция.

1. Граничен отряд Кула

1. Комендатура - Брегово

" - Бойница

п - Раковица

* - Салаш

ЗА БЕЛЕЖКА: При създаването на 17 граничен отряд, комен-

датурата в Салаш се предава към него.

2. Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Калотино

и - Реяновци

" - Трън

" - Комущица

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Петрич

и - Петрич

м - Петрово

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината първа комендатура отива в Гега, а втора в Коларова.

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

* - Могилица

" - Рудозем

5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

и - Кирково

н - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Райкова могила

и - Варник

» - Лесово

" - Воден

» - Факия

1. Комендатура - Звездец

" - М.Търново

" - Кости

8. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Мичурин

10. Граничен отряд Лом

ЗАБЕЛЕЖКА: в края на годината отряда •

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Долно Уйно

2. н - Гюешево

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...