Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42362

" К 12 " АРХИВ НА МВР

dobrev2006

844 прегледа

СЛЕДВА ОТ " К 11"

От щата на досегашния отдел 05 и от щата на отдел 03 се формират два отдела:(

Отдел 05 :

Ръководство: * Отделение 01 - разработва контрареволюционните

елементи и новопрояваващ се контингент.

Отделеше 02 - разработва вражеските емигрантски

организации, лидери, активни деятели на същите и връзките им в

страната.

Сектор за обслужване затворите в страната:

Отдел 07:

Ръководство

Отделение 01 за работа по линия на терора и аген¬

турно оперативната охрана на отговорни партийни и държавни ръководители.

Отделение 02 - За работата по изпълнение на минали в неизвестност лица и извършващи подготовка и опити за бягство( зад граница.

Отделение 03 - за работа по вражеската анонимна дейнос Отделение 04 - експерти

С утвърдения щат за 1981 г., управление 06 има следния

вид:

Ръководство:

Отдел 01 - за борба с идеологическата диверсия и друга пидривна дейност на противника по линия на художествената твор¬ческа и научната интелигенция, средствата за масова информация и здравеопазването.

Отделение 01 - Средства за масова информация, комитет \ по печата, информация, комитет по печата, Съюз на преводачи и някои обещствени организации.

Отделение 02 - Художествено-творческа интелигенция.

Отделение 03 - Научна интелигенция /хуманитарен про¬фил/ и здравеопазване.

Отделение 04 - Активни мероприятия и разработки.

Отдел 02 - Борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта и спорта, българските и чужде¬странните студенти, аспиранти, специализанти и преподаватели.

Отделение 01 - За борба с идеологическата диверсия и

друга подривна дейност във ВУЗ.

Отделение 02 т За борба с вражеските прояви сред

младежта в страната и международния младежки и спортен обмен.

Отделение 03 - За борба срещу идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред чуждеетрайните сту¬денти.

Отделение 04 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност, провеждана от чуж естранните специали¬занти и аспиранти.

Отдел 03 - "За борба с подривната дейност на против¬ника по направление на религията, ционизма, НТС, белоемигранти, арменски национализъм и свързаните с тях задгранични центрове и организации и по опазване паметниците на културата".

Отделение 01 - За борба с вражеската дейност по линия на религията.

Отделение 02 - За дорба срещу подривната дейност на противника по линия на ционизма, БТС, ^елоемигранти и арменски национализъм.

Сектор по издирване и оказване паметниците на културатг

Отдел 04 - За борба срещу турския, циганския и ру¬мънския национализъм, вражеските прояви всред българомохамеданите всред българомохамеданите и провежданата ид«олотческа диверсия на СШ) срещу НРБ.

Отделение 01 - Оказва помощ на Окръжно управление в борбата срещу протурския национализъм и обобощава дейността за цялата страна, обслужва главното мюфтийство и обобщава всички въпроси по мюсюлманското духовенство, води на отчет подривните идеологически институти в Гърция и изселническата организация.

Отделение 02 - "Обслужва интелигенцията и студентите от средите на българските турци и всички въпроси, отнасящи се за помохамеданиените българи и циганите в страната. Обслужва

редакциите на вестниците и списанията и води на отчет асоциации¬те и циганския.съюз".

Отделение 03 - Работи срещу идеологическата диверсия на СФРЮ срещу НРБ.

В пети, шести и седми отдели през 1981 г. не са настъ¬пили никакви промени.

Отдел 08- информационно аналитечен

01 сектор - Анализира дейността на противника и

проблемите на оперативната работа.

Сектор 02 - Глобален анализ на текуща информация. Сектор 03 - Потребителски пункт на система -"Искра

и информационни масиви.

Секретариат Дежурна група Отделение "Кадри"

Нап.: Гатева-712 16.09.1982 г. София

СЪСТАШЛ:

СПРАВКА

За структурата на VI управление-ДС - за борба срещу идеологическата диверсия, конт-рареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Фонд | 22 1967 г.

VI управление КДС - за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната.

Ръководство

Отдел I - Интелигенция, младежи, чуждестранни студенти

и специалисти отделение I - Творчески съюзи и организации отделение II - Културни и научни институти, ведомства и

обществени организации отделение III - Младежи отделение IV

Отдел II - Остатъци от контрареволюционни елементи, из-

мяна на Родината, терор и анонимки

отделение I отделение II

отделение III Отдел III

отделение I отделение II

Отдел IV

отделение I отделение II отделение III

Остатъци от контрареволюционни елементи Измяна на Родината, издирване държавни прес¬тъпници и терор Анонимни

Националистически прояви, духовенство и секти

Националистически прояви Духовенство и секти

Далекоизточни страни и антидържавни прояви в страната

Посолства на далекоизточни страни Антинародни прояви Антидържавни прояви

Задгранични пътувания

отделение II

Контраразузнавателна и профилактична работа сред българските граждани, посещаващи капита¬листическите и развиващи се страни по частен и служебен път

Контраразузнавателна и профилактична работа по туристическите групи, пътуващи в капита¬листическите и развиващите се страни

Група Отдел VI Отдел VII

отделение III - Решаване молбите на български граждани за по¬сещение на капиталистически и развиващи се страни

Жалби

Пропаганда

Анализ и информация

отделение II

отделение III отделение Дежурна група

Анализира и обобщава дейността на противника по линия на идеологическата диверсия

Контрареволюционни, националисти и други про-тиводържавни прояви и нашето противодействие

Текуща информация и обработка на документи

Секретариат

Забележка: Щата е утвърден на 16.XI.1967 г.

1968 г.

VI управление КДС - за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Ръководство Отдел I

отделение I отделение II

отделение III отделение IV

Интелигенция, младежи, чуждестранни студенти и специалисти

Творчески съюзи и организации

Културни и научни институти, ведомства и обществени организации

Младежи

Забележка: Със заповед 16 1-844 от 9.III.1968 г. отделения III и IV се закриват и се обособява нов отдел VIII. Със заповед 16 1-4330 от 12.IX. 1968 г. се създава към отдел I ново отделение III за борба с изградените на територията на капиталистическите страни централи за идеологи¬ческа диверсия срещу НРБ.

Отдел II отделение I

отделение I отделение II

отделение II

отделение III

Отдел III

отделение I отделение II

отделение III

Отдел IV отделение I

отделение I отделение IV отделение II отделение III

Остатъци от контрареволюционни елементи, из¬мяна на Родината, терор и анонимки

Остатъци от контрареволюционни елементи Забележка: Със заповед № 1-4330 от 12.1Х.1968г. отделение I се разделя на две:

За работа по БЗО, анархисти и др.

За работа по бивши хора /полицаи, офицери и др./

Измяна на Родината, издирване държавни прес¬тъпници и терор

Анонимки

Забележка: След разделянето на отделение I на две отделения, досегашните II и III отделение стават съответно III и IV.

Националистически прояви, духовенство и сект!

Националистически прояви

Духовенство и секти

Забележка: Със заповед № 1-4330 от 12.1Х.1968г. се създава:

За работа по еврейски, цигански и арменски националистически прояви и масонството

Далекоизточни страни и антидържавни прояви в страната

Посолства на далекоизточни страни Забележка: Със заповед Ш 1-2070 от 1.17.1968 г на базата на отделение I се създават две:

Посолство на КНР

Посолство на АНР и гръцки фракционери

Антинародни прояви

Антидържавни прояви

отделение I - Контраразузнавателна и профилактична работа

сред българските граждани, посещаващи капита¬листическите и развиващи се страни по частен и служебен път

отделение II - Контраразузнавателна и профилактична работа

по туристическите групи, пътуващи в капиталж тическите и развиващите се страни

отделение III - Решаване молбите на български граждани за по¬сещение на капиталистически и развиващи се страни

отделение IV Група

Забележка; Със заповед 16 1-4330 от 12.IX.1968 I се създава:

Картотека, статистика и архив

Жалби

Отдел VI

Отдел VI отделение I отделение II отделение III

Отдел VII отделение I

отделение II

отделение III отделение

Пропаганда

Забележка: Със заповед К 1-4330 от 12.IX.1968 I отдел VI придобива следната структура:

Пропаганда

По печата

По въпросите на изкуството и културата

Документация

Анализ и информация

Анализира и обобщава дейността на противника по линия на идеологическата диверсия

Контрареволюционни, националисти и други про¬тивонародни прояви и нашето противодействие

Текуща информация и обработка на документи

Секретариат

Дежурна група

Забележка: Със заповед Ш 1-844 от 9ЛИ.1968г. се създава:

Отдел VIII - За работа против вражеските домогвания и

враждебните елементи по отношение на българ¬ската младеж

отделение I - За работа по вражеските прояви сред младежта

в страната по международният младежки и спор тен обмен

отделение II - За работа по вражеските прояви сред младежта

от висшите учебни заведения в София

отделение III - За работа по вражеските прояви сред чуждест¬ранните студенти и специализанти в София и страната

Забележка: Със заповед № 1-4330 от 12.IX.1968

към ръководството на Управлението се създава:

отделение - Графолози

Забележка: През 1968 г. действа утвърдения щат за 1967 г., отделните структурни промени са об вявани със заповеди.

1969 г.

VI управление при МВР и ДС - за борба срещу идеологичес ката диверсия, контрареволтоционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Ръководство

Отдел I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност на противника по линия на интелигенцията

За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на творческата ин¬телигенция

отделение II

За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на научната интели-

генция

отделение III

За контраразузнавателната работа против цент¬ровете за идеологическа диверсия, работещи срещу НРБ

Отдел II - За борба с контрареволюционни елементи, измяв

на Родината, терор и анонимки

отделение I

За разкриване и пресичане вражеската дейност

по линия на БЗО

отделение II - За разкриване и пресичане вражеската дейност

по линия на бившите буржоазни партии, фашистк организации, бивши офицери, полицаи и др.

отделение III - За борба с измяна на Родината, терора и издир

ване на държавни престъпници

отделение IV - Анонимки

Отдел III - За борба с вражеската дейност и националисти-

чески прояви сред малцинствата и духовенствот

отделение I - За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред турското население

отделение II - За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред останалите малцинства и др.

отделение III - За борба с вражеската дейност по линия на

духовенството

Отдел IV отделение I

отделение II

отделение III отделение IV Група анализ,

Отдел V

отделение I отделение II

отделение III отделение IV

Група Отдел VI

отделение I

Антидържавни прояви

За борба срещу подривната дейност на посол¬ството на КНР

За борба срещу подривната дейност на посол¬ството на АНР и гръцките франционери

Антидържавни прояви сред български граждани

Антидържавни прояви сред български граждани информация и отчет

За контраразузнавателна работа и борба с иде логическата диверсия сред българските гражда временно посещаващи капиталистическите и раз ващите се страни

За Европа - служебни и частни пътувания

За Балканския полуостров, Азия, Африка и Аме рика - за служебни и частни пътувания

За туристически групи

Обработка на документите, картотека, статист ка и анализ

Жалби

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност сред младежта

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност сред младежта в страната и по линия на международния младежки и спортв! обмен

отделение II отделение III

Отдел VII отделение I

отделение II

отделение III отделение Секретариат Дежурна група

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност във висшите учебни заведени*

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност сред чуждестранните студент!

Анализ и информация

Анализ на контрареволюционните, националисти¬чески и други вражески прояви

Анализ и обобщаване дейността на противника по линия на идеологическата диверсия

Информация

Експертизи

Забележка: Щата е утвърден на 27.11.1969 г.

Със заповед № 1-6700 от 31.XII.19691 се създава служба Кадри, считано от 1.1.1970 г.

1970 г.

VI управление ДС при МВР - за борба срещу идеологическа-! диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Ръководство

Кадри

Отдел I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност на противника по линия на интелигенцията

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата интс лигенция

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на научната интели¬генция

отделение III - За контраразузнавателна работа против центро¬вете за идеологическа диверсия, работещи срег НРБ

Забележка: Със заповед № 1-2948 от 28.V.1970 г става следната промяна: към Отдел I се създават- две нови отделения

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата инт( лигенция

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата ин¬телигенция

Досегашното отделение II на отдела става отделение III.

Отдел II - За борба с контрареволюционни елементи, измя-

на на Родината, терор и анонимки

отделение I - За разкриване и пресичане вражеската дейност

по линия на БЗО

отделение II - За разкриване и пресичане вражеската дейност

по линия на бившите буржоазни партии, фашист] организации, бивши офицери, полицаи и др.

отделение IV Отдел III

отделение I

отделение II

отделение III

Отдел IV отделение I

отделение II

отделение III отделение IV Група анализ,

Отдел V

отделение I отделение II

отделение III

За борба с измяна на Родината, терора и издщ ване на държавни престъпници

Анонимки

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред малцинствата и духовенствот

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред турското население

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред останалите малцинства и др.

За борба с вражеската дейност по линия на ду¬ховенството

Антидържавни прояви

За борба срещу подривната дейност на посолст¬вото на КНР

За борба срещу подривната дейност на посолст¬вото на АНР и гръцките фракционери

Антидържавни прояви сред български граждани

Антидържавни прояви сред български граждани информация и отчет

За контпаразузнавателна работа и борба с идео логическата диверсия сред българските граждан временно посещаващи капиталистическите и разв ващите се страни

За Европа-служебни и частни пътувания

За Балканския полуостров, Азия, Африка и Амер ка-за служебни и частни пътувания

За туристически групи

отделение IV - Обработка на документите, картотека, статис-

тика и анализ.

Група - Жалби

Забележка: Със заповед № 1-56 от 2.1.1970 г.

отдел V преминава за създаване на отдел Задгра

нични паспорти при МВР.

Със заповед Ш 1-2948 от 28.V.1970 г. на базата

на досегашното отделение III на отдел I се съз

дава специализиран:

Отдел V - За борба срещу подривната дейност на идеолог

ческите центрове на противника /ционизма. ма сонството. белоемигрантите/ и за разработка наблюдение на специализантите и специалистит от капиталистическите страни по линия на нау ния и културен обмен отделение I - За разработка най-активните идеологически

центрове на противника отделение II - За разработка ционистическите центрове и орг

низации задграница и в страната, масонство и белоемигранти

отделение III - За наблюдение и разработка на специалистите

специализантите от капиталистически страни п линия на научния и културен обмен

Отдел VI - За борба с идеологическата диверсия и друга

вражеска дейност сред младежта

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

вражеска дейност сред младежта в страната и 1 линия на международния младежки и спортен об¬мен

отделение II отделение III

Отдел VII отделение I

отделение II

отделение III отделение Секретариат Дежурна група

Отдел VIII

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност във висшите учебни заведени

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност сред чуждестранните студент]

Анализ и информация

Анализ на контрареволюционните, националисти¬чески и други вражески прояви

Анализ и обобщаване дейността на противника ] линия на идеологическата диверсия

Информация

Експертизи

Забележка: Със заповед Ш 1-2948 от 28.V.1970 г. се създава нов

- За координиране дейността на органите на МВР в борбата срещу идеологическата диверсия на противника

Забележка: През 1970 г. остава утвърдения щат i 1969 г., щатни промени са извършвани със заповс ди.

1971 г.

VI управление ДС при МВР - за борба срещу идеологическа!

диверсия, контрареволюционни, националистически и други

противодържавни прояви в страната Ръководство Кадри

подривна дейност на противника по линия на И1 телигендията

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата инт< лигенция

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата инт< лигенция

отделение III - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на научната интели¬генция

Отдел II отделение I отделение II

отделение III

отделение IV Отдел III

отделение I

За борба с контрареволюционни елементи, измя¬на на Родината, терор и анонимки За разкриване и пресичане вражеската дейност по линия на БЗО

За разкриване и пресичане вражеската дейност по линия на бившите буржоазни партии, фашист¬ки организации, бивши офицери, полицаи и др. За борба с измяна на Родината, терора и изди] ване на държавни престъпници Анонимки

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред малцинствата и духовенство1] За борба с вражеската дейност и националисти¬ческите прояви сред българското население от турски произход

отделение II отделение III

Отдел IV отделение I

отделение II

отделение III отделение IV Група анализ,

Отдел V

отделение I отделение II

отделение III

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред останалите народностни груг

За борба с вражеската дейност по линия на ду¬ховенството

Антидържавни прояви

За борба срещу подривната дейност на посолст¬вото на КНР

За борба срещу подривната дейност на посолст¬вото на АНР и гръцките фракционери

Антидържавни прояви сред българските граждан!

Антидържавни прояви сред българските граждаш информация и отчет

За борба срещу подривната дейност на идеолог! ческите центрове на противника /ционизма, ма-сонството. белоемигрантите/ и за разработка I наблюдение на специализантите и специалистите от капиталистическите страни по линия на нау* ния и културен обмен

За разработка най-активните идеологически це! рове на противника

За разработка ционистическите центрове и оргг низации зад граница и в страната, масонство I белоемигранти

За наблюдение и разработка на специалистите I специализантите от капиталистически страни ш линия на научния и културен обмен

За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта

За борба с идеологическата диверсия и друга вражеска дейност сред младежта в страната и по линия на международния младежки и спортен обмен

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

вражеска дейност във ВУЗ отделение III - За борба с идеологическата диверсия и друга

вражеска дейност сред чуждестранните студент»

Отдел VII

Анализ и информация

отделение I - Анализ на контрареволюционните, националисти¬чески и други вражески прояви

отделение II - Анализ и обобщаване дейността на противника I

линия на идеологическата диверсия

отделение III - Информация

Отдел VIII - За координиране дейността на органите на МВР

в борбата срещу идеологическата диверсия на

отделение Секретариат Дежурна група

противника

Забележка: Със заповед 16 1-5096 от 21.IX.1971 ! се закрива отдел VIII. - Експертизи

Забележка: Със заповед № 1-1360 от 22.111.1971 се създава служба V.

През 1971 г. остава утвърдения щат за 1969 г.,

щатни промени са извършвани със заповеди.

VI управление ДС при МВР - за борба срещу идеологическа-] диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Ръководство Секретариат Дежурна група Кадри Служба V

Отдел I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност на противника по линия на ш телигенцията

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата интс лигенция

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата интс лигенция

отделение III - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на научната интели¬генция

Отдел II отделение I отделение II

За борба с контрареволюционни елементи, измяь на Родината, терор и анонимни За разкриване и пресичане вражеската дейност по линия на БЗО

За разкриване и пресичане вражеската дейност по линия на бившите буржоазни партии, фашист* организации, бивши офицери, полицаи и др.

отделение III - За борба с измяна на Родината, терора и издир

ване на държавни престъпници отделение IV - Анонимни

Отдел III - За борба с вражеската дейност и националисти-

чески прояви сред малцинствата и духовенствот

отделение I

отделение II

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред българското население от ту ски произход

За борба с вражеската дейност и националисти¬чески прояви сред останалите народностни груп

отделение III - За борба с вражеската дейност по линия на ду¬ховенството

Отдел IV отделение I

отделение II

отделение I отделение II отделение III

отделение IV Отдел V

Антидържавни прояви

За борба срещу подривната дейност на посолст¬вото на КНР

За борба срещу подривната дейност на посолств то на АНР и гръцките фракционери Антидържавни прояви сред българските граждани Антидържавни прояви сред българските граждани Антидържавни прояви сред българските граждани и други такива от чужд произход Анализ, информация и картотека

За борба срещу подривната дейност на идеологи ческите центрове на противника и наблюдение н специализантите и специалистите от капиталист ческите и развиващите се страни по линия на културния и научен обмен

отделение II отделение III

За борба срещу подривната дейност на идеолог ческите центрове на противника

Отдел VI

отделение I отделение II

- За разработка ционистическите и НТС

За наблюдение и разработка на специалистите и специализантите от капиталистическите и ра виващите се страни по линия на културния и научен обмен

" За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта

- За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност във ВУЗ

• За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта в страната и по линия на международния младежки и спортен обмен

отделение III - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност сред чуждестранните студент!

Отдел VII - Анализ и информация

Сектор за подбор и отчет на информацията Сектор - реализация на информацията

Сектор - Анализ на оперативната дейност и социологически из¬следвания

Отделение - Експертизи

Забележка: Първоначално структурата на управле¬нието е била както през 1971 г. Щата е утвърдек на 16.Х.1972 г. и се отнася за 1972-1973 г.

1974 г.

VI управление ДС при МВР - за борба срещу идеологическа-диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Ръководство Секретариат Дежурна група Кадри Служба V

Отдел I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност на противника по линия на ш телигенцйята

отделение I - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата инт< лигенция

отделение II - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на творческата интс лигенция

отделение III - За борба с идеологическата диверсия и друга

подривна дейност по линия на научната интели¬генция

отделение IV

Отдел II

Международни прояви по линия на културния и научен обмен

За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта, българските и чуждестранни студенти и специализанти

отделение I отделение II отделение III отделение IV

Отдел III

отделение I отделение II отделение III

Отдел IV

отделение I отделение II

За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност във ВУЗ

За борба с вражеските прояви в страната и мел дународния младежки и спортен обмен За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред чуждестранните студент* За наблюдение и разработка на специалисти и специализанти от капиталистическите и развивг щите се страни по линия на културния и науче* обмен

За борба с подривната дейност на идеологичес¬ките центрове на противника с ционизма. НТС, белоемигранти. арменски национализъм и духо¬венство

За борба с подривната дейност на ционизма и

някои други центрове на противника

За работа по НТС, белоемигранти и арменския

национализъм

За борба с вражеската дейност по линия на ду¬ховенството

За борба с турския национализъм, вражеските прояви сред българо-мохамеданите. промакедон-ски и румънски национализъм За помощ на окръзите по турския национализъм и българо-мохамеданите

Редакции, издателства, главно мюхтийство и мюсюлманско духовенство и студентите от тур¬ски произход

Отдел V отделение I

отделение II

отделение III отделение IV

Отдел VI отделение I отделение II отделение III

отделение IV

За борба с промакедонския и румънския нациои лизъм

За борба с'контрареволюционните елементи, из мяна на Родината, терор, анонимни и експерт*

За разкриване и пресичане на вражеската дей¬ност по линия на БЗО, бивши буржоазни парти* фашистки организации, царски офицери, полице анархисти и др.

За борба с бягствата зад граница, терор и и' дирване на държавни престъпници

Анонимни

Експертизи

Антидържавни прояви

Антидържавни прояви сред българските гражда!

Антидържавни прояви сред българските гражда!

Антидържавни прояви сред българските гражда] и други такива от чужд произход

Анализ, информация и картотека

Отдел VII - Анализ и информация

Сектор за подбор и отчет на информацията Сектор - реализация на информацията

Сектор - Анализ на оперативната дейност по линия на обектите на управлението

Забележка: Щата е утвърден на 8.1.1974 г.

Отп.в 3 екз. № 1-3 - в д.ф.1 22 Изп.:Русчев Нап.:Велинова 16.IX.1975 г. СОФИЯ

Н-К ОТДЕЛ Ш-ДС генерал-майор -

СТРУКТУРНА. СПРАВКА НА 06 ЖПРАВЛЕНИЕ

/продължение/

1975 г. Ръководство Секретариат Дежурна група Кадри Служба 05

Отдел 01 - За борба с идеологическата диверсия

и друга подривна дейност на противника по линия на интелиген¬цията.

Отделение 01 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на творческата интелигенция

Отделение 02 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на творческата интелигенция.

Отделение 03 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност по линия на научната интелигенция.

Отделение 04 - Международни прояви по линия на културния и научен обмен.

Отдел 02 - За борба с идеологическата диверсия и

дейност

друга подривна.и чуждестранни студенти и специализанти.

Отделение 01 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност във ВУЗ.

Отделение 02 - За борба с вражеските прояви в страната и международния младежки и спортен обмен.

Отделение 03 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред чуждестранните студенти.

Отделение 04 - За наблюдение и разработка на специалисти и специализанти от капиталистическите и развиващите се страни по линия на културния и научен обмен.

Отдел 03 - За борба с подривната дейност на идео¬логическите центрове на противника, с ционизма, НТС, бело-емигранти, арменски национализъм и духовенство.

Отделение 01 - За борба с подривната дейност на ционизма и някои други центрове на противника.

Отделение 02 - За работа по НТС, белоемигранти и арменски национализъм.

Отделение 03 - За борба с вражеската дейност по линия на духовенството.

Отделение 04 - За борба с турския национализъм, вражеските прояви сред българо-мохамеданите, промакедонски и румънски национализъм.

Отделение 01 - За помощ на окръзите по турския на¬ционализъм и българо-мохамеданите.

Отделение 02 - Редакции, издателства, главно мюфтий¬ство и мюсюлманско духовенство и студентите от турски произход.

Отделение 03 - За борба с промакедонския и румънски национализъм

Отдел 05 - За борба с контрареволюционните елементи, измяна на родинатата, терор, анонимни и експертизи.

Отделение 01 - За разкриване и пресичане на вра¬жеската дейност по линия на БЗО, бивши буржоазни партии, фа¬шистки организации, царски офицери, полицаи, анархисти и др.

Отделенве 02 - За борба с бягствата зад граница, терор и издирване на държавни престъпници.

Отделение 04 - Анонимни

Отделение 04 - Експертизи

Отдел 06 - Антидържавни прояви

Отделение 01 - Антидържавни прояви сред българските

граждани.

Отделение 02 - антидържавни прояви сред българските

граждани.

Отделение 03 - Антидържавни прояви сред българските граждани и други такива от чужд произход.

Отделение 04 - Анализ, информация и картотека

Отдел 07 - Анализ и информация

Сектор за анализ, подривната дейност на противника

Сектор за анализ на оперативната дейност на нашите

органи

промени:

Текуща информация и картотека 1976 г.

Създава се отделение 06 към отдел 05 за обслужване

на затворите

От 1977 г. до 1979 г. промени по структурата няма През 1980 г. се извършват структурни и щатни

Отдел 03 - Формират се 2 нови отделения и една

група:

Отделение 01 - За борба с вражеската дейност по линия на духовенство.

Отделение 02 - За борба срещу ционизма, НТС, бело-емигранти и арменски национализъм.

Оддел 07 - става отдел 08

От щата на досегашния отдел 05 и от щата на отдел 03 се формират 2 отдела: Отдел 05: Ръководство

Отделение 01 - Разработва контрареволюционните елементи и новопроявяващ се контингент.

Отделение 01 - разработва контрареволюционните емигрантски организации, лидери, активни деятели на същата и връзките им в страната.

Сектор за обслужване затворите в страната.

Отдел 07 Ръководство

Отделение 01 - За работата по линия на терора и агентурно-оперативната охрана на отговорни партийни и държавни ръководители.

Отделение 02 - за работа по издирване на минали в неизвестност лица и извършващи подготовка и опити за бягство зад граница.

Отделение 03 - за работа по вражеската анонимна

дейност.

Отделение 04 - Експерти.

1981 г.

Отдел 01 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност на противника по линия на художествената

творческа и научната интелигенция, средствата за масова инфор¬мация и здравеопазването.

Отделение 01 - Средства за масова информация, Комитет по печата, Съюз на преводачи и някои обществени ор¬ганизации.

Отделение 02 - Художествено-творческа интелигенция.

Отделение 03 - Научна интелигенция /хуманитарен профил/ и здравеопазване.

Отделение 04 - Активни мероприятия и разработки

Отдел 02 - Борба с иделогическата диверсия и друга подривна дейност сред младежта и спорта, българските и чужде¬странни студенти, аспиранти, специализанти и преподаватели.

Отделение 01 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност във ВУЗ.

Отделение 02 - За борба с вражеските прояви сред младежта в страната и международния младежки и спортен обмен.

Отделение 03 - За борба срещу идеологическата диверсия и друга подривна дейност сред чуждестранните студенти.

Отделение 04 - За борба с идеологическата диверсия и друга подривна дейност, провеждана от чуждестранните специа¬лизанти и аспиранти.

Отдел 03 - За борба с подривната дейност на противника по направление на религията, ционизма, НТС, белоемиг¬ранти, арменски национализъм и свързаните с тях задгранични центрове и организации и по опазване паметниците на културата.

Отделение 01 - За борба с вражеската дейност по линия на религията.

Отделение 02 - За борба срещу подривната дейност на противника по линия на ционизма, НТС, белоемигранти и арменски национализъм.

Сектор по издирване и опазване паметниците на

културата.

Отдел 04 - За борба срещу турския,циганския и румънски национализъм, вражеските прояви всред българо-мохаме-даните и провежданата идеологическа диверсия на СФРЮ срещу НРБ.

Отделение 01 - Оказва помощ на окръжните поделения в борбата срещу протурския национализъм и обобщава дейността за цялата страна, обслужва главното мюфтийство и обобщава всички въпроси по мюсюлманското духовенство, води на отчет подривните, идеологически институти в Турция и изселническата организация.

Отеделение 02 - Обслужва интелигенцията и студен¬тите от средите на българските турци и всички въпроси, отнася¬щи се за аомохамеданчените българи и циганите в страната. Об¬служва редакциите на вестниците и списанията и води на отчет асоциации те и циганския съюз.

Отделение 03 - Работи: среу идеологическата диверсия на СФРЮ срещу НРБ.

Отдел 05 - За водене контраразузнавателна работа по контрареволюционните остатъци и свързаните с тях вражески емигрантски центрове и организации и обслужване затворите в страната.

Отделение 01 - Разработва вражески емигрантсис и организации, дидери и активни деятели на същите и връзките им в страната.

Сектор "За обслужване затворите в страната.

Отдел 06 - Антидържавни прояви.

Отделение 01 - Антидържавни прояви сред български

граждани.

Отделение 02 - Антидържавни прояви всред български

граж ани.

Отделение 03 - Антидържавни прояви на български граждани и други такива от чужд произход.

Отделение 04 - Анализ, информация и картотека.

Отдел 07 - За борба с тероризма, анонимната вражеска дейност, бягствата и издирване на държавни престъпници.

Отделение 01 - За борба с тероризма.

Отделение 02 - За бягства и издирване на държавни престъпници.

Отделение 03 - За работа с вражеската анонимна дей<нозт Отделение 04 - Експерти

I Отдел 08 - Информационно аналитичен

Сектор 01 - Анализирана дейността на противника и проблемите на оперативната работа.

Сектор 02 - Глобален анализ на текуща информация.

Сектор 03 - Потребителски пункт на система "Искра", и информационни масиви.

Секретариат Дежурна група Отделение "Кадри"

Отпеч. в 2 екз. ИЗГОТВИЛ:

Ш 1-2 -~КД

Изп.: Кацарова Нап.: Гатева-715

16.09.1982 г.

София

НА ОТДЕЛ ОПЕРАТИВЕН ОТЧЕТ ДОМ ФОНД № 30

Отдел Оперативен отчет и архив - /1966-1968 г./ Отдел Оперативен отчет - 1969-

Със с0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.