Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 13 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

2145 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " К 12 "

В изпълнение на тези задачи през периода 1972-1974 г. отделът работи за създаване и внедряване на идеен и работен проект на статистически отчет по стопанска и криминална ли ни и пътнотранспортни произшествия, регистрация и отчет на МПС, за разкриване на престъпления с неизвестен извършител с елек тронно-изчислителни машини.

След утвърждаване на новата Инструкция за опера¬тивния отчет /зап.1 1-200 от 23.01.1973 г./ и инструкцията за криминалистическата регистрация /зап.1 1-90/10.01.1973 г. отделът преустройва дейността си съобразно изискванията на тези документи. Заповед 1 1-200 регламентира съществуването на 16 вида картотеки.

За секретните сътрудници на НМ през 1974 г. се раз¬работва проект за автоматизирана система. Разработват се и се утвърждават редица документи /указания и номенклатури/ за шифриране на данните в статистическите карти.

През 1975 г. отделът обобщава статистическите

данни за периода 1944-1968 г. и издава 'Сборник от статистич* ки данни за криминалната и стопанска престъпност и пътно¬транспортните произшествия.

В изпълнение на задачите по усъвър;ленствуване сис-

темата на управление, произтичащи от решенията на XI кон¬грес на БКП и Юлския пленум на ЦКна БКП от 1976 г. със за¬повед 1 К-966/27.03.1977 г. по щатовете на централните по¬деления се извършват структурни промени. С нея отдел Опе¬ративен отчет - ДНМ се прехвърля на ръководство към Опера¬тивния щаб, но окончателното му ликвидиране като самостоя¬телна структурна част става през м.май-юни 1979 г. Така от¬делът работи до началото на 1981 г., когато по решение на ръководството на ДНМ/без документ/ отново въстановява са¬мостоятелното си съществуване.

Архивните документи на фонда са приети до м.юни 1979 г., когато отделът преминава към Щаба на ДНМ.

Отпеч. в 2 екз.

№ 1-2 - КД Изп.: Николова Нап.: Гатева-509 24,06.1982 г.

София

Секретно! Екз. » 4

ДДС - служба "6" оперативно обслужване на НМ и войските на

МВР /1947-11.1949 г./ ДДС - отделение ОМВ /обслужване на милицията и войските/

/11.1949-г11.1950 г./

ДЦС - отдел IX /II.1950-1951 г./

МВР - отдел 1Х-ДС - /контраразузнаване в МВР - без ДС,

¦ /1951-1962 г./

През 1947 г. към ДДС се изгражда служба "6" за агентурно-оперативно обслужване на НМ и войсковите поделения при Министерството. Със заповед Л 97-С на ДДС от 14.11.1949 г. служба "6" се развива в отделение ОМВ /обслужване на милицията и войските/, което има за задача да обслужва ДНМ, Гранични и специални войски и техните поделе¬ния, с цел да предпазва от проникване и закриване на евентуално вмък¬нали се вражески елементи в тях:

Със заповед » 17 на ДЦС от 15.11.1950 г. отделение ОМВ прераства в отдел IX. С инструкция № 3973-П от 25.IX.1950 г. се опре¬делят сладните задачи на отдела:

Борба с шпионажа, диверсията, терора, вредителството, саботаж и др. прояви на вражеска дейност сред личния състав на обслужваните поделения.

Борба с предателството, измяна към родината, дезертьор¬ство, утлишлени самонаранявания, разхищение на оръжие и боеприпаси.

Издирване^и разработване на лица от социално-вражеска среда и политически небдагонадежни и отстраняването им от МВР.

Работата в отдела е разпределена по отделения. Всяко поделе¬ние обслужва определени поделения и съществува едно следствено отделе¬ние, което разследва извършени престъпления, документирва пресгъпде-нията и предава виновниците на съд.

По предложение на началника на отдела, одобрено от пом. министър Лв.Райков, на 18.ПИ.1950 г. се създава служба "Отчет и информация", която има за задача да води-оперативнии агентурен пе¬чат по всички линии на отдела в София и по места, да обработва постъп¬

ващите в отдела агентурни и др. информационни материали, да дава периодична информация на ръководствата на ДНМ, УГВ, МВР и др. обслужвали поделенията.

Заповед 12280-П/13.Ш.1951 г. поставя пред служителите от

отдела задачата за активизиране на работата в Гранични и Вътрешни войски.

Със заповед № 233/27.X.1952 г. се обявява нова инструкция за

работата на Отдел IX. С, нея се определят задачите,изброяват се поделе нията, които се обслужват оперативно от отдела, регламентира се начи¬на на работа с агентурата, взаимоотношенията на отдела с другите поделения на Министерството.

През м.VI.1954 г. в отдела е направена реорганизация. Броят

на отделенията е увеличен на седем. С щата за 1957 г. отделенията се намаляват на четири. Ограничава се броят на обслужваните поделения. През 1958 г. отделът работи по оперативно обслужване на войсковите поделения /без поделенията на НМ, ПО и др./

През 1958 г. инструкцията за работата на отдел IX е преработе¬на необявена нова инструкция със заповед № 1-130/18.УII.1958 г.

Със заповед К-200 от 4.IV.1962 г. отдел 1Х-ДС е закрит като самостоятелно поделение, а личния състав и задачите му преминават към управление У—ДС.

Отпеч. в 2 екз..

към дело на фонда Изп. Маркова Нап. Гатева 23.Х1.1974 г. София

Секретно! Екз. № 4

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф. № 35

ДЦС служба "6" /1947-11.1949 г./ ДЦС отделение ОМВ /II.1949-1950 г./ ДЦС Отдел IX /1950-1951 г./ МВР Отдел IX ДС /1951-П.1962 г.

(Подпис)

1949 г.

ДЦС - Отделение ОМВ /обслужване на милицията и войските на МВР/

служба "В" - обслужва гранични и специални войски група за обслужване на ДНМ група за обслужване "Столично управление МЕР група към всички секторни управления на ДС за обслужване поделенията на НМ в района на управлението.

1950-1951 г. ДЦС -втдел IX централно управление Оперативно следствена служба Отделение МВР служба МВР. и ДНМ

отделение Гранични и вътрешни войски отделение трудова повинност.

1952 г. Отдел 1Х-ДС Ръководство

Отделение I - за поделенията на Гранични войски по югославска, гръцка и част от турската граница

Отделение II - за поделенията на Гранични войски - част от турската, черноморската и дунавска граница, ШМС, НВГУ - София-

Отделение III - Обслужва Вътрешни войски, поделенията им

в София и страната

Отделение IV - за ДНМ, Управление Тил, Управление МПВО,

Управление Държавен архив, Управление ППЗ, прокуратура и съд МВР, Централна школаУГ.Ди¬митров", ДСО"Спартак", Ансамбъл за песни и танци, Духов оркестър

Отделение V - разследва извършени престъпления, задркумен-

тира престъпни деяния, предава виновниците на съд

служба - оперативен отчет, картотека и архив

1953 г.

Отдел 1Х-ДС

Ръководство

'Отделение!- обслужва 1,11,III,XI и XII гранични отряди и

комендатурите в Чипровци и Г.Делчев Отделение II - за 1У,^П,ПИ и XIII гр. отряди -Отделение III - обслужва УГВ, НВГУ, ПМС и резервен сапьорен

батальон, IX,X,XIV и XV гр. отряди Отделение IV - поделения на ГВ в София, Казанлък, Ст. Загора,

Плевен и Варна

Отделение V - ДНМ, ТИЛ, ППЗ, МПВО, школа "Г.Димитров", Наро¬ден страж, Ансамбъл, Отдел държавен архив, ДСО "Спартак", Военен съд и прокуратура-МВР

отделение - следствено

служба отчет и информация

1954 г.

Отдел 1Х-ДС

Ръководство

Отделение I - 1,11,1П,Х,Х1,ХП,ХУ и XVII гр. отряди УГВ, НВГУ, ШСС

Отделение II - И-1Х,ХШ и XIV гр. отряди Отделение III - секции в София, Ст. Загора, Варна, ьо!»чиновци1

Бургас

Отделение IV - поделения на МВР /без ДС/

Отделение V - следствено картотека и архив

24.П.1954 г./окръжно № 6567/ Отдел 1Х-ДС Ръководство Отделение I - 1,11,XI, и И11 гр. отряди Отделение II - III,IV,XII и XVI гр. отряди Отделение III- V, VII, XIII гр. отряди Отделение IV - УГВ, НВУ, ГШСС и др., Ш1,1Х,Х,Х17,ХУ гр.

отряди

Отделение У - ВВ, МПВО, секции в София, Бойчиновци, Ст.Заго¬ра, Варна

Отделение VI - поделения на МВР /без ДС/ Отделение Следствена

1956 г. Отдел 1Х-ДС

Отделение I - гранични отряди по югославска граница Отделение II - гръцка граница Отделение III - турска граница

Отделение IV - УВВ, дунавска, добруджанска, югославска грани¬ца и поделенията на ВВ • Отддление У" - секциите в 'София и провинцията Отделение VI - Централни поделения на МВР /без ДС/ Отделение VII - следствено служба картотека и архив

1957-111.1962 г.

Отдел IX - ДС

Ръководство Отделение I - гръцка граница Отделение II - турска граница

Отделение III - румънска и югославска граница, и ВВ Отделение IV - централни поделения /без ДС/ служба картотека и архив

От 1958 до 1962 г. отделение IV има за задача да

обслужва само ВВ

Отпеч. в 2 екз. към дело на фонда

йзп. Маркова Съставил: Нап. Гатева 25.И.1974 г.

СЕКРЕТНО!

МИ1-П-'?ТЕРСТ:.0 на ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТДЕД ТРЕТИ — ДС

Рег.ДМУ-хМ

СОФИЯ

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

на ф. № 38

КДС - Централна информационна аналитична

служба /ВДАС/ - /21.09.1967 г. - януари 1969 г./

МВР - Управление VII - Анализ и информация -

/януари 1969 г. - 25.11.1975 г./

МВР - Централна информационна аналитична служба /ВДАС-с ранг на управление/ -

/25.11.1975 г. - 27.08.1979 г./

МВР - Централно информационно-организадионно управ¬ление с Информационно-изчислителен център със специално предназначение /ЦИОУ/ - /27.08.1979 г.-/

Със заповед Ш 1-3048/21.09.1967 г. на Председателя на КДС се създава Централна информационна аналитична служба /ЦИАС/. Тя се обособява на основата на съществуващите осем длъжности за отделение "Информация" при Секретариат и четири длъжности от неразпределените по щата на КДС бройки.

ЦИАС има да изпълнява следните задачи:

Да обработва придобитата от оперативни и неоператив-ни източници информация за държавите, представляващи интерес за НРБ и подривната дейност на противника.

Да подготвя и предлага на председателя на КДС текущи и периодични обобщени информации и анализи с изводи и препоръки за ЦК на БКП, правителството и други държавни ведомства, за ръко¬водния и оперативния състав на КДС.

3. Да оказва методическа помощ на останалите звена от информационната система на БДС.

За изпълнение на тези задачи са изградени три сектора, . които обработват информациите за капиталистическите страни, за дейността на капиталистическите разузнавания и емигрантски кон-трареволщионни организации и централи и за дейността на вражес¬кия контингент. Съществува, и редакция, която обработва литера¬турно, редактира и издава бюлетините и информацията. Освен това са създадени група за социологически проучвания, сектор информа¬ционна памет и деловодство.

През 1968 г. освен съществуващите три сектора е изграден четвърти, за обработване и анализиране на разузнавателната ико¬номическа информация за капиталистическите държави и за междуна¬родните капиталистически организации, представляващи интерес за НРБ, както информацията за подривната дейност на противника в икономиката на страната.

Редакцията обработва получаваната от секторите материа¬ли и редактира: Ежедневна сводка за ръководството на Комитета; Бюлетин за ЦК на БКП; Служебен информационен бюлетин за опера¬тивния състав на КДС и други информационни материали.

Групата за социологически проучвания установява и под¬държа връзки с групите за социологически проучвания от други ве¬домства.

През м.януари 1969 г., въз основа на предложение на др.Министър / № 1-1884/30.12.1968 г./ на базата на ВДАС и същест¬вуващата Информационна служба при МВР се създава управление VII Анализ и информация с осем отдела.

Първи отдел за обработка и анализ на разузнавателната, политическа и военно-политическа информация за капиталистическите държави и международните и междудържавни политически и военни капиталистически организации, представляващи интерес за НРБ.

Втори отдел за обработка и анализ на информацията за организацията, силите, средствата и подривната дейност на разуз¬навателните, контраразузнавателните и полицейските органи на ка¬питалистическите страни и емигрантските контрареволюционни орга¬низации и центрове.

Трети отдел за обработка и анализ на информацията за противодържавна дейност, извършвана от контрареволюционните елементи и гражданите на капиталистическите страни, постоянно и временно пребиваващи в страната.

Четвърти отдел за обработка и анализ на икономическата информация, придобита по оперативен или друг път, разкриваща икономическата политика, плановете и намеренията на капиталисти¬ческите и други страни, на международните икономически организа¬ции, представляваща интерес за сигурността на страната и нейното икономическо развитие; Също и за обработка и анализ на информация¬та за подривната дейност на противника в икономиката на НРБ.

Пети отдел за обработка и анализ на информацията за ан-тибългарската и антикомунистическата пропаганда и агитация, про¬веждана от подривните органи на противника.

Шести отдел за обработка и анализ на информацията за стопанската и криминалната престъпност, за антиобществените проя¬ви и за състоянието на противопожарната охрана.

Седми отдел да обработва получаваните от отделите ма¬териали и да ги редактира.

Осми отдел - информационна памет.

През декември 1969 г. /заповед № 6304/01.12.1969 г./ Институтът за информация и научна организация на управлението /ИИНОУ/ преминава към Управление VII - Анализ и информация.

През 1970 г. на основата на бившия ИИНОУ се създават при Управление VII три института по щата на Управление V - ДС:

Институт за автоматизирани системи за управление /АСУ/;

Институт за научна организация на труда и управле¬нието /НОТУ/;

Институт за оперативна психология /ИОП/.

През 1971 г. щатът и структурата се запазват без про¬мени.

През 1972 г. действуващите отдели, сектори и служби са преустроени в:

Отдел за научно и методическо ръководство на Единната система за информация и анализ /ЕСИА/.

Първи отдел за обща оперативна обстановка, прогнозира¬не и планиране.

Втори отдел - по външния противник

Трети отдел - вътрешен противник и обекти на подривна¬та дейност.

Четвърти отдел - стопанска и криминална престъпност, противообществени прояви, охрана на обществения ред, КАТ и ПО. Пети отдел - за информация.

Сектори "Диспечерски индексатори" и "Оперативна памет". Кадри и действуващ резерв.

До м.ноември 1975 г. задачите, щата и структурата на Управление VII се запазват.

На основание решение № 1078 на Секретариата на ЦК на БКП от 22.11.1975 г. със заповед на др.Министър / № 1-5496/25.11. 1975 г./ Управление VII се трансформира в Централна информационна аналитична служба - ЦИАС / с ранг на управление./

На базата на Управление VII се изгражда ЦИАС със следни¬те направления: информационно, аналитично и методично, кадри и V служба и секретариат.

В този си вид ВДАС съществува и работи до м.август 1979г. когато с Разпореждане на Бюрото на МС и заповед на Министъра /№ К-3066/27.08.1979 г./ се създава Централно информационно-органи-зационно управление с Информационно-изчислителен център със спе¬циално предназначение /ЦИОУ/ на основата на ЦИАС, на Секретариат и на Отдел "Пропаганда" на МВР, както и на Научноизследователския институт за организация и система за управление - МВР.

ЦИОУ се състои от отделите: Информационно-аналитичен; Планово-организационен; Секретариат; Международни връзки; Правен; Пропаганда; Кадри; Служба V; Перспективно проучване развитие на системата за информация и управление; Помощници на Министъра и технически секретари уа зам.министрите; Здравна служба в централ¬ната сграда; Информационно-изчислителен център и оперативни помощ¬ници на зам.министрите.

ЦИАС прекратява дейността си през м.август 1979 г.

Отпеч. в 2 екз.

№ 1 и 2 към дело на фонда

Изп. Милев СЪСТАВИЛ:

Нап. Вълкова-362 Мя«пт,.

22.05.1981 г. Майор.

София /М.Милев/

СЕКРЕТНО

Правно основание: § 9, ап.

МВР-Слтаба „АРХИВ"

СТРУКТУРНА СПРАВКА

НА ФОНД № 49

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВЕН

ДНМ - Отдел Оперативен - 1968-1969 г,

ГУЙМ - управление Оперативно - отдел Оперативен - 1969-1971 г, ГУНМ - отдел Оперативен - 1971-1972 г. ДНМ - отдел Оперативен - 1972-1975 г.

ГОДИНА

През м.март 1968 г. се за1<рива ДНМ и с утвърден щат на

23.02.1968 г. кЪМ създаденото управление оперативно-МВР - отдел

Оперативен има следната структурд: Ръководство

Отделение i /проследяване/ Отделение ii /проследяване/ Отделение iii /проучване/ Отделение ТЕхничЕско

ДЕжУРНА група

ГОДИНА

Съгласно утвърден щат на 19.06.1969 г. отделът запазва същата структурд, кдкто през 1968 т., която остава до началото на

1

1972 г.

1972 - 1975 ГОДИНА

Съгласно утвърден щат на 08.01.1973 г. за 1972 г. Оперативен

ОТДЕЛ - ДНМ ИМА СЛЕДНАТА СТРУкТУРА:

Ръководство

СЕкРЕТАРИАТ ОТДЕЛЕНИЕ I /ВН/ ОТДЕЛЕНИЕ II /ВН/ ОТДЕЛЕНИЕ III /ПРОУЧВАНЕ/ ОТДЕЛЕНИЕ IV /ТЕХНИЧЕСко/ ДЕжУРНА ГРУПА /КК/ ДОМАкИНСкА СЛУжбА

' 1

1975 ГОДИНА

Оперативен.отдел - ДНМ

Съгласни заповед № 1-2826 от 12.06.1975 г, отдел Оперативен

/ВЪНШНО НАбЛЮДЕНИЕ И ПРОУЧВАНЕ/ от ДНМ ПРЕМИНАВА кЪМ УПРАВЛЕНИЕ НМ ПРИ СОфИЙСкО ГРАДСкО УПРАВЛЕНИЕ - МВР И ИМА СЛЕДНАТА СТРУкТУРА:

Ръководство

СЕкРЕТАРИАТ ,

Отделение I /ВН/ Отделение II /ВН/

Отделение III /проучване/ V Отделение IV /ТЕхничЕско/ *

ДЕжУРНА ГРУПА ДОМАкИНСкА СЛУжбА

!А СЪСТАВИЛ:

Отп. в 1 Екз. /Ж.Рус4ев7"

Екз.1-с/бА "АРХИВ"-ДФ , Изп.:Ж.РУСЧЕВ ЛУкАНОВА/А-3290

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТДЕЛ Тг' 1сТ\\ — ДО

Рег. №

"« т 4 СТ

(подпис)

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

на ф. $ 57

Висша специална школа Т.Димитров" при МВР

Факултет ДС /1969 - /

Обучението, квалификацията и преквалификацията на слу¬жителите от ДС са главно условие за успешна борба срещу империа¬листическите разузнавания, за обезпечаване сигурността на Родината.

За тази цел с указ В 796 от 21.08.1969 г. се създава Висша специална школа "Георги Димитров" с факултет по ДС.

Във факултет ДС се приемат младежи и девойки със завър¬шено средно образование. Кандидатите се набират без публична разгласа, а приемането на .курсистите става с конкурсен изпит.

Срокът на обучение е 4 /четири/ години.

На завършилите успешно факултет ДС се признава виеше специално образование. Същите имат право да полагат допълнител¬ни изпити за придобиване на висше гражданско образование по право, философии и външна търговия.

Към факултет ДС периодически се организират курсове за подготовка, преподготовка, усъвършенствуване и специализация на ръководни кадри и 0Р.

През периода 1969 - 1974 г. включително към факултет ДС има следните катедри:

Катедра СД - I

Катедра СД - II

Катедра СД - III

Катедра Криминалистика до 1971 г.

Учебен каминет по история на органите на ДС.

През периода 1975 - 1979 г. факултет ДС има следната организационна структура:

Катедра СД - I - основи на контраразузнаватедната

дейност;

Катедра СД - II - организация на контраразузнавател-ната дейност;

Катедра СД - III - организация на кортраразузнавател-ната дейност в ЕЛА;

Катедра СД - IV - подривна дейност на противника;

Катедра СД - У - външно наблюдение;

Катедра СД - И - борба срещу идеологическата подрив¬на дейност;

Катедра СД - VII - организация и управление на опера¬тивната дейност;

Учебен кабинет по история на органите на ДС.

Катедрите развиват учебно-методическа, възпитателна и научноизследователска дейност по една или няколко дисциплини.

Организацията на учебния процес във факултет ДС се урежда с правилник, утвърден от др. Министър.

Архивните документи на факултет ДС за периода 1969 -1975 г. включително са приети в архив от общото деловодство на Висша специална школа "Г. Димитров" и се съхраняват във ф. 36 11.

От 1976 г. фажултет ДС има самостоятелно деловодство.

Архивните документи правилно са отлагани в отделните видове дела вгсъответствие е утвърдената Номенклатура на делата.

В служебния архив са приети делата за 1976 г.

Отпеч. в 2 екз.

№ 1 и 2 към делото СЪСТАВИЛ: на фонда йзп. С. Стойков Нап. Вълкова-444 02.07.1980 г. София

СЕКРЕТНО!

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА Ф.59

(Днг-кност ма лицето и' ЩЗДйК?

Комендатура МВР 1977

До 1977 г.Комендатура МВР е на щат и на ръководство към Секретариат МВР.

Със заповед К 966 от 29 март 1977 г. Комендатурата заедно с домакинската служба се изважда от състава на Секре¬тариат МВР и преминава на ръководство на един от зам.министри¬те.

Пред служителите от Комендатурата стоят за изпълнение следните основни задачи:

Да осигурят строго и точно изпълнение на поставената служба и пропусквателната система, надежна охрана на сградата на Министерството и другите охранявани обекти.

Повишаване на бойната и специална подготовка на служителите.

Осигуряване на добър вътрешен ред и хигиена на сградат

Съхранение и опазване на въоръжението, имуществото и скъпата радиоапаратура.

Снабдяване на поделенията с необходимите материали и пособия.

С отделянето се създава самостоятелно деловодство. За правилна организация на документалните материали е изработе¬на номенклатура. Те се приемат редовно в архив.

Отпеч^в 2_екз. СЪСТАВИЛ:

КЕ 1-2-к.д. на фонда /подп.Кирацова/ Нап.: Джудже в а-701 Изп.:Кирацова 13.09.1982 г.

СОФИЯ

се:кретно!

ВЪВЕДЕН

към описите на Ф. № 61, "Дела на служители обследвани от отдел "Особена инспекция"

Във Ф. № 61 са групирани дела за проучване, изясняване и вземане на отношение по различни отрицателни прояви на служите¬ли на МВР, създадени от дейността на бившия отдел /по-късно отде¬ление/ "Особена инспекция". Останалите документи за работата на отдела, за обследване дейността на отделните поделения на минис¬терството са отнесени към Ф, № 10 - Управление "Кадри" МВР и са описани в инвентарен опис № 2.

Отдел "Особена инспекция" е създаден с бюджета за 1948 г., като личен орган на министъра на вътрешните работи. В своята работа той се ръководи от указанията на партията за ра¬ботата с кадрите.

Със заповед № 697 от 18.03.1948 г. на отдела са въз¬ложени следните задачи: да упражнява контрол и извършва срочно и.задълбочено обследване над органите на МВР и всички негови поделения:

а/ за своевременно и точно изпълнение разпорежданията на правителството и ръководството на МВР.

б/ по организация и метода на работа в поделенията, поведението на служителите.

в/ по своеволията и противозаконните действия на орга¬ните на МВР, проявления на бюрократизъм, лентяйство, немарливост, дисциплинарни нарушения, непристойно поведение и др.

г/ редовно и точно водене на Финансовата и материална отчетност, за пазене от злоупотреба държавни и собствени имущест¬ва и ценности.

Със заповед № 2121 от 29.09.1948 г, на н-ка на отдел "Кадри" МВР се възлага да ръководи отдела, На отдел "Особена инспекция" е възложено да извършва своевременно и задълбочено разследване и анализ на всички случаи на неуспехи в работата, нарушение на дисциплината и законността и предлага на ръковод¬ството на МВР профилактични и възпитателни мерки за успешна бор¬ба с тях.

Особено внимание се обръща на кадрите. Стремежът е да се назначат служители, които умеят да търсят истината и само истината, да влагат повече партийност в работата, да познават заповедите и непрекъснато да повишават своята професионална и политическа подготовка.

В своята дейност "Особена инспекция" не си служи с агентурно-оперативни начини и средства, а всичко се върши офи¬циално.

Със заповед № 5684а от 10.07.1952 г. се създава у-ние "Кадри". Отделът е включен в състава на управлението, като отдел IV "Особена инспекция". Има три отделения:

отделение I - разследва служители от ДС.

отделение II- разследва служители от НМ.

отделениеШ- разследва служител/1 от тиловите служби, ТВО, затвори, ППЗ, Гранични войски и МПВО.

С щата през май 1955 г. отделът се преустройва в отделе¬ние "Особена инспекция".

С окръжно № I 81 от 23 май 1961 г. се обявява решението на Колегиума на МВР за закриването на отделението. Неговото съществуване, като отделен орган вече не е необходимо. Работата в случаи, когато се касае до дисциплинарни нарушения се поема от кадровите случаи по места и управление "Кадри".

Отдел "Особена инспекция" работи по изясняване на сигна¬ли за дисциплинарни провинения, закононарушения и други отрицател¬ни действия на служители на МВР. За всеки конкретен случай е обра¬зувано самостоятелно дело за едно лице, или група лица. За осигу¬ряване отчетността на делата се води регистър. В него са вписани всички дела по реда на постъпването на сигнала. Всяко дело полу-

чава пореден номер по регистъра. В него са вписани само имената на лицата, без да се посочва за какво провинение се разследва ли¬цето, не се посочват и установъчни данни - дата на раждане и по¬деление, който са необходими за справка. За по-лесното им нами¬ране и използване е съставена именна картотека. През 1962 г. в изпълнение на зап. 1-42/15.02.1962 г. във връзка с прочистване на делата от клеветнически и други документи по тези дела е работила комисия, която е отделила дела за унищожаване. Съставени са про¬токоли, но те не са утвърдени и делата не са унищожени.

След 1962 г. делата се предадени на съхранение в Архива на МВР и са изпратени в база "Габрово". Съхранявани са по номера¬цията, получена по регистъра, отделно, тези които комисията е отделила за ценни и тези, които са определени за неценни.

Съхраняването им в оперативния архив се оказа като бреме Това са дела за лица, които не могат да се причислят към вражес¬кия контингент, тъй като не са врагове. Затова през 1982 г. те бяха приети в служебен архив. През 1983 г. е направена експерти¬за. Основен критерий при определяне ценността на делата е същност¬та на провинението, размера на последиците, а не степента на нака¬занието. За постоянно запазване са отделени дела по сигнали за:

сътрудничество с полицията, независимо от това далв сигналът е потвърден или опроверган.

антипартийни изказвания и настроения

лошо минало, лош социален произход, членство з "бран¬ник", или други Фашистки организации, работа в новите земи и др.

издаване на служебна тайна

злоупотреба със служебното положение

изгубване на секретни документи за унищожаване се предлагат дела за:

изгубване на пистолети, служебни карти, партийни биле¬ти, лични паспорти,

аморални деяния,

напиване,

съквартирантски разправии,

самоубийство от личен характер,

превишаване на правата,

неоснователно задържане.

В процеса на определяне ценността на делата на всяко де¬ло е съставено конкретно заглавие, в което заедно е пълните данни за лицето /име, дата и място на раждане, длъжност, звание, поде¬ление/ са посочени и причините, поради които е направено обслед¬ването.

Съставени са описи на делата за постоянно запазване и на делата отделени за унищожаване. Номерът на делото по регистъра е посочен във втората графа на индекса" за инвентарния опис и в пета графа "№ на архивната единица" за описа на документите, неподлежащи на запазване.

Делата, които се отнасят за едно лице са подредени азбуч¬но по първо име, в началото на описа. След тях следват делата, който се отнасят за няколко лица.Те са вписани в описите по ре¬да, които са получили по регистъра. За да се улесни правенето на справки по тях, към двата описа са приложени именни указатели. В тях са вкшчени имената на всички лица по груповите дела. Те също са подредени азбучно по първо име. В първата графа на имен¬ния указател е посочено номера на делото, получено по регистър, а в третата номера на делото в съответния опис.

В инвентарния опис са описани 711 дела, а в описа на до¬кументите, неподлежащи на запазване 2 055 дела. Делата отделени за унищожаване са накъсани и унищожени чрез претопяване в Хар-тиено-целулозния комбинат - гара Искър на 07.07.1934 г.

Отпеч.в 2 екз. СЪСТАВИЛ:

№ 1,2 - делото на Фонда подп. В.Кирацова

Изп.: Кирацова Нап.: Георгиева-549 18.09.1984 Г. София

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА Ф 66

До 10.10.1989 г. дейността на ДърЖавна сигурност при МВР се осъществява съгласно Укдз № 1467 от 16.07.1974 г. чл.Ь

АЛ.2 - СПОРЕД кОЙТО "ДЪРЖАВНА сигурност ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

под ръководството и контролд на Централния комитЕТ на БКП".

В РЕЗУЛТАТ на СЛИВАНЕТО на ДЪРЖАВНАТА И ПОЛИТИЧЕСкАТА власт до 10.10.1989 г. много ДОкУМЕНТИ, СЪЗДАДЕНИ в МВР, кАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА му И в повечето СЛУЧАИ в ЕДИНСТВЕН ЕкЗЕМПЛЯР ДИРЕкТ#0 са ИЗПРАЩАНИ в ЦК на БКП и не са ОТЛАГАНИ В НОМЕНкЛАТУРНИТЕ ДЕЛА на МВР.

АРХИВНИЯТ ДОкУМЕНТАЛЕН МАСИВ на МВР ИМА ПРАЗНОТИ, НАРУШЕНИ СА основни АРХИВИСТкИ ПРИНЦИПИ: ЗА ЕДИНСТВО И НЕДЕЛИМОСТ на ФОНДА (ЧЛ.2,АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИкА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАкОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВЕН ФОНД) и за запазване на ДОкУМЕНТИТЕ в УЧРЕЖДЕ¬НИЕТО, кОЕТО ГИ създава.

ВЪВ ВРЪЗкА с ИЗДИРВАНЕТО НА ДОкУМЕНТИ по следствено дело

№ 4/1990 г. в архива на деловодството на ВС на БСП се.установи,

ЧЕ ЧАСТ от ТОЗИ архив се ОТНАСЯ И ДО дейността на МО И МВР.

МВР НАПРАВИ ПОСТЪПкИ ПРЕД ВС НА БСП ДА ПОЛУЧИ ДОкУМЕНТИ¬те, кАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА на МВР И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ на СТРАНАТА.

На 08.11.1994 г. от ТЕкущия архив на отдел "Деловодство" на ВС на БСП са предадени на слуЖ6а "Архив" на МВР 160 /сто и

ШЕСТДЕСЕТ/ бРОЯ АРХИВНИ единици от РЕШЕНИЯ "Б" НА ПОЛИТбЮРО и СЕкРЕТАРИАТА на ЦК на БКП ЗА ПЕРИОДА 1946-1989 Г., кАСАЕЩИ ДЕЙ¬ността на МВР И сигурността НА страната, ПО ПРИЛОЖЕН ОПИС.

КЪМ ОПИСА СА ПРИбАВЕНИ ОЩЕ 3 /ТРИ/ АРХИВНИ ЕДИНИЦИ,

съдържащи ДОкЛАД и списъци на бЪЛГАРСкИ политемигранти, пострадали

от репресиите в ссср, Списъците на бългдрскитЕ политемигранти са изпратени от Партийния архив на ЦК на БКП в отдел III - дс през 1989 година.

 Сподели

1 Коментар


Препоръчани коментари

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...