Премини към съдържанието

diadia

Потребител
 • Публикации

  11387
 • Регистрация

 • Последно онлайн

 • Топ дни

  2

Блог публикации публикувани от diadia

 1. diadia
  Размисли на шестокласници от СОУ “ П. Р. Славейков“ - Добрич,
  вдъхновени от есето на Илияна Георгиева „Как се обича Иван“
  / из „Любовни упражнения“ - В.Щерева /.
  Преподавател – Генка Петрова


  Светлозара
  Мама се обича само както аз си зная.

  Мартин
  Мама се обича от земята до небето. Мама се обича повече от най-
  скъпото нещо, защото тя винаги е нещо повече.

  Павлинка
  Мама е любов.

  Преслав
  Мама се обича много силно.

  Ива
  Мама се обича като човек, без когото не бихме могли да живеем.

  Кремена
  Мама се обича, когато ме прегръща и аз се чувствам толкова
  малка.

  Валя
  Мама се обича и с разочарования, защото не винаги разбира
  спотаените ми чувства.

  Радостин
  Мама се обича най-много, с цяло сърце!

  Мартин
  Мама се обича, когато е красива, когато е добра, когато е
  ядосана, когато работи, когато тя обича.

  Николай
  Мама се обича, защото има топло сърце.

  Камелия
  Мама се обича поради още милиони, милиарди причини...

  Нарин
  Ще обичам мама дори когато остарее.

  Боряна
  Мама се обича често и по много – сутрин , обед , вечер и...всеки
  ден отново. Мама се обича с любимите ябълки и омразните варени
  моркови, с които ме тъпче.Мама се обича със сините очи, с които
  я гледам, и с русите коси, които тя гали.

  Йордан
  Обичам те, мамо!

  Цанислав
  За мама може да се пише много и пак да бъде малко.

  Галя
  Мама се обича винаги и всякак. Мама се обича дори когато те
  кара да учиш.

  Джени
  Мама се обича, защото тя е най-важната за мене.

  Дамян
  Мама се обича по цял ден. Мама се обича дори когато я няма.
  Едно е сигурно- не може мама да не се обича.

  Недко
  Мама се обича с всичко, по всяко време и навсякъде.

  Иван
  Ще обичам мама дори когато косите и станат бели и остарее.

  Елица
  Да обичаш мама не е само чувство, но и необходимост.

  Цветан
  Мама се обича невероятно.

  Преслава
  Мама се обича винаги и всякак. И когато е с рокля, и когато е с
  дънки, и с дълга коса, и с къса коса.

  Илиян
  Мама се обича постоянно, независимо къде е.

  Александър
  Мама се обича и с нейния аромат, който познавам и обожавам.

  Полина
  Мама се обича със сутрешното й кафе, с ключовете за колата,
  които винаги губи из някоя чанта.Мама се обича с погледа й,
  който се съмнява в това, което й казвам.

  Йордан
  Обичта към мама е като вирус, от който няма избавление.

  Еркан
  Мама се обича дори и на сън.

  Данаил
  Мама се обича под голямото небе.Още от сутринта.Всеки ден.

  Божидар
  Аз обичам мама и искам целият свят да узнае това.

  Николай М.
  Каквото и да измисля, мама се обича десет пъти повече.

  Мила
  Какво вълшебство ми се случва – да обичам мама!

  Кристиан
  Мама се обича от всички, но най-много от мен!

  Златена
  Мама се обича така, както аз я обичам.

  Йоанна
  Неизживяна до край магия е да обичаш мама.

  Ненко
  Мама се обича с прегръдките, които са само за мен.

  Милица
  Мама се обича без подаръци и награди, със сърце!

  Илона
  Мама се обича със стремеж да й създам радост.

  Сава
  Мама се обича несравнимо.

  Светлана
  Мама се обича всеки нов ден. Мама се обича от всички, но най-
  много от мен!

  Преслава
  Че кой не знае как се обича мама!...


  http://ibox.bg/users...log/view/25487/
 2. diadia
  Този тест е сравнително по-лесен от предишния, но да не забравяме думичките "примерен" тест

  1.Икономическата теория има за свой общ обект
  а) социално-класовите и политическите отношения;
  б) производството, разпределението и потреблението на благата;
  в) демографската структура на населението;
  г) икономичното използване на природните ресурси;
  д) осигуряването на устойчиво развитие.
  2.На пазара за една конкретна стока се установява равновесие, когато
  а) производителите предлагат по-големи количества, а потребителите желаят да закупят по-малки количества от нея;
  б) търсените и предлаганите количества от стоката се изравняват;
  в) е налице намаляващо потребителско търсене;
  г) е налице незадоволено потребителско търсене;
  д) държавата определя цената по административен начин.
  3.Кой от следните показатели дава най-обобщена представа за
  макроикономическата активност в една страна?
  а) брутен вътрешен продукт;
  б) пазарно търсене и предлагане;
  в) държавен бюджет;
  г) държавен дълг;
  д) норма на рентабилност в отраслите на индустрията.
  4.Инфлацията е
  а) процес на повишаване на цената на труда;
  б) процес на повишаване на производството на потребителски стоки;
  в) процес на понижаване на общото равнище на цените в икономиката;
  г) процес на повишаване на общото равнище на цените в икономиката;
  д) процес на повишаване на покупателната способност на парите.
  5.Всяка фирма, която е създадена с цел да печели се стреми към
  а) максимизиране на приходите от продажбите;
  б) минимизиране на разходите за производството;
  в) максимизиране на разликата между приходите и разходите;
  г) минимизиране на данъчните задължения;
  д) минимизиране на финансовия риск.
  6.Отговорност за верността на данните от финансовия отчет на предприятието носи
  а) данъчната служба;
  б) статистиката;
  в) бюджетната комисия;
  г) ръководството на предприятието;
  д) съставителят на отчета.
  7.Балансът на предприятието за счетоводни цели се съставя към
  а) 12.12. на съответната година;
  б) 15.09. на съответната година;
  в) 31.09. на съответната година;
  г) 31.03. на съответната година;
  д) 31.12. на съответната година.
  8.Фактурата за продажбата на стоки се издава от
  а) клиента;
  б) доставчика;
  в) транспортната организация;
  г) данъчната служба;
  д) бюджетната комисия.
  9.Разплащателна сметка е
  а) сметка за предоставени пари за разплащане на клиента с трето лице, което има право да ги получи при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива;
  б) сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;
  в) сметка за съхранение на пари на фирми, обявени в ликвидация;
  г) сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от клиента на банката;
  д) липсва верен отговор.
  10.Обект на облагане с ДДС е
  а) печалбата на дружеството;
  б) активите на дружеството;
  в) доходът от трудови правоотношения;
  г) стойността на доставките на стоки и услуги;
  д) привлечения капитал на дружеството.
  11.Източник за плащане на дивиденти е
  а) привлеченият капитал на дружеството;
  б) нетната печалба на дружеството (печалбата след данъчното облагане);
  в) постъпленията от нова емисия на акции;
  г) постъпленията от нова емисия на облигации;
  д) нито един от посочените.
  12.Балансът е
  а) част от данъчната декларация;
  б) бюджетно изискване;
  в) елемент на финансовия отчет на предприятието;
  г) изискването за обективно равенство между паричните средства и задълженията на предприятието;
  д) отчет за приходите и разходите на предприятието.
  13.При превишаване на планираните разходи по държавния бюджет над прогнозираните приходи, се констатира:
  а) данъчен приход;
  б) подобряване на финансовия баланс;
  в) бюджетен дефицит;
  г) бюджетна субсидия;
  д) отрицателна разлика по текущата сметка на платежния баланс.
  14.Договор между фирма и физическо лице за боядисване оградата на фирмата е
  а) трудов договор;
  б) договор за изработка;
  в) договор за поръчка;
  г) договор за извършване на услуга;
  д) не е договор.
  15.Студент взема книга от библиотеката на университета. Той извършва
  а) фактическо действие;
  б) договор;
  в) наем;
  г) заем;
  д) волеизявление.
  16.Решенията на Народното събрание се оспорват
  а) по съдебен ред;
  б) пред Конституционния съд;
  в) по административен ред;
  г) в прокуратурата;
  д) не се оспорват.
  17.Трудовият договор е
  а) предпоставка за възникване на трудово правоотношение;
  б) елемент на трудовото правоотношение;
  в) самото трудово правоотношение;
  г) юридическа форма на трудовото правоотношение;
  д) зависи от съдържанието на договора.
  18.Националният статистически институт на Р България е
  а) автономна обществена организация;
  б) автономна организация към Президентството;
  в) автономна организация към Министерския съвет;
  г) автономна организация към Министерството на икономиката и енергетиката;
  д) автономна организация към Българската академия на науките.
  19.Представителна извадка се осигурява
  а) чрез наблюдаване на най-малките единици от генералната съвкупност;
  б) чрез наблюдаване на най-големите единици от генералната съвкупност;
  в) чрез случаен (лотариен) подбор на единиците;
  г) по преценка на изследователя;
  д) при спазването на всички предходни критерии.
  20.Темп на растеж на продукцията на една фирма от 103% означава
  а) увеличение на обема на продукцията със 103%;
  б) увеличение на обема на продукцията с 3%;
  в) увеличение на обема на продукцията 1,3 пъти;
  г) намаление на обема на продукцията със 103%;
  д) намаление на обема на продукцията с 3%..
 3. diadia
  Заедно
  Хахаха, добре дошли на полето на изявата!
  Предлагам ви да се сборим заедно с тестовете за кандидат-магистри на Утре Носи Съответната Сума
  За да не ми е гадно само на мен
  Публикувам примерните въпроси, а от вас очаквам да споделите кой според вас е верният отговор и защо


  1.Пълна заетост в една икономика се постига, когато
  а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри;
  б) безработица не съществува (сведена е до нула);
  в) безработицата е ограничена до естествената си норма;
  г) тя е в състояние на рецесионен разрив;
  д) тя е в състояние на инфлационен разрив.
  2.При равни други условия повишаването на цената на една стока може да бъде резултат от:
  а) едновременно нарастване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп;
  б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;
  в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането й
  г) намаляване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;
  д) едновременно намаляване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп.
  3.В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, за което:
  а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;
  б) средните разходи са достигнали своя минимум;
  в) общите приходи са по-малки от общите разходи
  г) общите приходи са равни на общите разходи;
  д) пределните приходи са равни на пределните разходи.
  4.Границата на производствените възможности на икономиката показва:
  а) пълният капацитет на производство без въвеждане на ограничения;
  б) алтернативни комбинации от блага, които могат да се произведат при пълно и ефективно използване на ресурсите;
  в) ресурсната осигуреност на икономиката;
  г) отрасловата структура на икономиката;
  д) движението на паричните и стоковите потоци в икономиката.
  5.Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида:
  а) съвършено конкурентен;
  б) монополен;
  в) олигополен;
  г) монополистично конкурентен;
  д) нито един от посочените.
  6.Правоспособността е:
  а) субективно право;
  б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения;
  в) юридически факт;
  г) волеизявление;
  д) правна норма.
  7.Решенията на Народното събрание се оспорват:
  а) по съдебен ред;
  б) пред Конституционния съд;
  в) по административен ред;
  г) в прокуратурата;
  д) не се оспорват.
  8.Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от:
  а) деня на парламентарните избори;
  б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламентарните избори;
  в) полагането на клетва от народните представители;
  г) деня на първото му заседание;
  д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание.
  9.Посочете кое не е юридическо лице на частното право
  а) сдружения;
  б) областна управа;
  в) фондации;
  г) община;
  д) политическа партия.
  10.Счетоводната сметка се използва за
  а) текущо отчитане на стопанските операции;
  б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси;
  в) балансово равенство на вземания със задължения;
  г) периодично представяне на данните за капитала на предприятието;
  д) съставянето на анализа за приходите и разходите.
  11.Принципи на счетоводството са:
  а) текущи начисляване;
  б) компенсиране на приходите с разходите;
  в) текущо отчитане на стопанските операции;
  г) съпоставимост на приходите и разходите;
  д) обективно равенство между сумата на актовите и сумата на пасивите.
  12.Амортизацията е метод на:
  а) възстановяване на направени разходи по придобиването на активи;
  б) начисляване;
  в) съпоставяне;
  г) балансово обобщаване;
  д) счетоводно отчитане.
  13.Задълженията към доставчици са част от:
  а) актива на предприятието;
  б) пасива на предприятието;
  в) капитала на предприятието;
  г) материалните активи на предприятието;
  д) потенциалните вземания на предприятието.
  14.Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между:
  а) капиталовата база - от една страна, и общия рисков компонент на активите и задбалансовите позиции - от друга страна;
  б) капиталовата база и собствения капитал;
  в) капиталовата база и привлечения капитал;
  г) основният капитал и материалните дълготрайни активи;
  д) липсва верен отговор.
  15.Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират:
  а) пазарната рискова премия;
  б) банковата премия;
  в) рисковата структура на лихвените проценти;
  г) матуритетния риск;
  д) липсва верен отговор.
  16.Покупателната сила на парите се определя от:
  а) валутния курс;
  б) златното покритие на паричната единица;
  в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;
  г) индексът на инфлация;
  д) липсва верен отговор.
  17.Корпоративният подоходен данък у нас е:
  а) прогресивен;
  б) пропорционален;
  в) регресивен;
  г) поголовен;
  д) принудително плащане в полза на държавата.
  18.Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадналите в нея статистически единици:
  а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата средна стойност;
  б) са определени от специалисти в изследваната предметна област;
  в) са посочени от изследователя;
  г) са повече от 30;
  д) са избрани чрез лотариен подбор.
  19.Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва:
  а) разстоянието между средната аритметична величина и най-ниското значение на признака;
  б) разстоянието между средната аритметична величина и най-високото значение на признака;
  в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак;
  г) корелацията между единиците в изучваната съвкупност;
  д) регресионната зависимост между единиците в изучваната съвкупност.
  20.Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените:
  а) е нараснало 1,02 пъти;
  б) е нараснало на 102 %;
  в) е нараснало с 1,02 %;
  г) е нараснало с 0,02 %;
  д) е намаляло с 0,02 %.

  Успех!
  И на мен ще ми е нужен,хихи
 4. diadia
  Миро представи петте песни, предложени за участие в Евровизия

  По време на шоу-програма на БНТ в зала 2 на НДК Миро представи петте български песни, предложени за участие в конкурса Евровизия. Тези песни ще звучат в ефира в продължение на три седмици. На 28 февруари в зала 2 на НДК ще бъде финалът. По време на финалното шоу вие ще можете да дадете своя глас. Промяната е, че зрителите ще могат да гласуват по време на цялото шоу на 28 февруари, а не в отрязък от 15 минути. Така шансовете да дадете своя глас са по-големи.

  Първата песен, която прозвуча в изпълнение на Миро беше Eagle. Музиката, текста и аранжимента й са дело на Ясен Козев и Крум Георгиев. Авторите на песента споделиха, че тя е написана специално за Миро и в същото време с голямото им желание да поднесат едно българско послание към всички страни в Евровизия.
  http://www.youtube.com/watch?v=11hJUdlsD34

  Втората песен - Моят поглед в теб е създадена от D2 и Гаро, а в зала 2 на НДК я представиха Митко Кърнев и Александър Обретенов. Те заявиха, че Миро е много добър певец и артист, а песента, макар и не в неговия стил, е много лична и изстрадана, тя е различна и с това е силна.
  http://www.youtube.com/watch?v=nh0otBVN7L0

  Третата песен Twist & Tango е написана от Томас Торнхолм, Петър Панов, Дане Атлеруд и Микаел Клаус. Петър Панов във видеовръзка разказа, че авторският екип на Twist & Tango отдавна участват със свои песни на Евровизия, а те са харесали Миро още миналата година и когато са разбрали, че той ще е българският изпълнител, веднага са му предложили новия си проект.
  http://www.youtube.com/watch?v=2WkuKzGmNlU

  Четвъртата песен Остани е с творчески екип – Найден Андреев, ИВЪ & ПЕТРОВЪ, Веселин Караатанасов. Нейният композитор Найден Андреев беше откровен, че в песента има много музика и много любов, както и че се надява тя, изпята от Миро, да бъде запомнена и заобичана.
  http://www.youtube.com/watch?v=xUtJZyLIBKU

  Петата песен Ангел си ти е създадена от Миро, Михаил Михайлов, Георги Андреев и Гордън Дейвис. Авторът на текста Михаил Михайлов каза, че Миро е едно вдъхновение и че той е един от онези хора, които Господ ни изпраща, за да събудят доброто в нас. Той сподели своята увереност, че тази година България ще спечели Евровизия, защото песните на Миро се слушат не само с уши, но и със сърце.
  http://www.youtube.com/watch?v=V7aji6hqjCE

  Източник: БНТ

  Коя е Вашата песен?
 5. diadia
  cvqt_na_borovinki


  Тя: "Ало?"

  Той: "Здравей! Да разбирам ли, че наистина си ми изтрила номера?"

  Тя: "Много телефони се смениха от последното ти обаждане."
  Той: "От твоето също, но още грижливо пазя номера ти наум."

  Тя: "Не мисля, че грижливо е на място там."

  Той: "Значи все пак не си забравила съвсем за нас."

  Тя: "Никога не е имало нас."

  Той: "Е да, когато и двамата са отгоре, трябат поне някакви статисти за отдолу. Но аз вече искам просто да полегна до теб и да гледам омекналата ти вълча кожа."

  Тя: "Защо се обаждаш?"

  Той: "Ако ми кажеш, че ти не си изтрила номера ми, само за да не ми се обадиш в момент на слабост, ще ме излъжеш със сексапилната си хладнокръвност."

  Тя: "Няма да ти направя това удоволствие."

  Той: "Още ли той диша до теб?"

  Тя: "Да, той. Може да си доволен, все пак ти ми го предложи."

  Той: "Доволен съм, явно все още аз най-добре знам какво би те направило щастлива. Щастлива ли си?"

  Тя: "Не благодарение на теб."

  Той: "Нито пък аз. Не мислиш ли, че вече е минало достатъчно време? И двамата знаем какво липсва."

  Тя: "Той беше до мен през тези пет години. Нищо не ми липсва."

  Той: "Е, най-сетне малко от любимото ми хладнокръвие."

  Тя: "Не си се променил."

  Той: "Нито ти. Външно може би, но вътрешно не. Не и там, където той още не е влизал и никога няма да го пуснеш."

  Тя: "Обстоятелствата се промениха."

  Той: "Но в наша полза, ако изиграем следващият си ход правилно, както преди - винаги една стъпка пред другите."

  Тя: "Не чакахме ли прекалено дълго?"

  Той: "Колебаеш ли се?"

  Тя: "Щастлив край не звучи ли прекалено банално?"

  Той: "Кой каза, че ще е щастлив? Знам само, че имам едно чекмедже скъсани твои дрехи и две пълни с нови дрехи и не искам тази, за която са предназначени да ги разхвърли в новият им дом."

  Тя: "Ще донеса прах за пране."
  ...


  би следвало да следва

 6. diadia
  отличителни белези: не много самотен
  интереси: да тичам разсъбличайки мислите си срещу вятъра
  мечти: ... да обходя синевата
  желания: 2 бр. да спра да те чакам и да чуя шепота на гласа ти
  цвят на очите: тъжни
  устни: не толкова напукани
  ръце: замръзнали от чаши с лед
  тяло: не толкова перфектно
  мисли: да спра да лъжа
  самоконтрол: непостоянен
  възбуда: трябва да проверя
  сексуалност: загубена
  любимо място: пясъка преди да го залеят вълните
  нужди: да те гледам докато спиш
  харесвам: да брой луничките по лицето ти, които се появяват само... когато те прегръщам в сънищата ти
  потребност: да се боря със забраната да докосвам косата ти
  усмивка: когато решиш със мен да спориш
  замлъквам: увлечеш ли ме по въглени с ритъм нестинарски
  играя: на любопитство сред жарава
  мразя: ръцете да кръстосаш с поглед свъсен
  обожавам: винаги да си доказваш правотата
  слабости: много са, ти...
  обещания: изпълнени, изпълнявам...
  игра на думи: freckle
  тайна: знам коя си

  blue
 7. diadia
  Никога не бях ходила на битак в Германия. Е, за всичко си има първи път.
  След сезона на бирените фестове идва ред на Дните на отворените врати из селцата и градовете. И на битаците.

  Събота, под един от аутобаните на Дегендорф, нещо като стадион се превръща в мястo за битака:


  С изненада установявам, че има много хора. И най-вече, че купуват  От сто години не съм ходила на Софийския, та тука гледах с изцъклени очи:
  Нo най-много бях изумена от продаването на бельо  Нагледах се на разнообразни "стоки", наслушах се на румънска и чешка реч и към изхода.
  Преди да напуснем пълния битак, видях на Федора индианската плитка:


  Тръгнах си доволна, че вече е скъсала с племето апахи
 8. diadia
  когато се счупи огледалото

  няма да да видя - отражението ти

  нито твоите сълзи

  усмивката ти

  няма да видя и - тъга

  в очите ти
  болка
  самота

  няма да си спомня и - обещанията ти

  за мен - за теб
  за дъжда - губещ ни в изгрева
  с думи за любов
  погълнала - не само нашата съдба

  няма да намеря и - отговора ти

  в утрото - разпръснат с топлина
  искрящ, като зеници
  в парченца от стъкла
  обсипали живота ми - сега

  няма да повярвам и - в ангели

  живеещи сред нас
  нито в магия - разбиваща мечта
  с демони танцуващ - на ръба
  да скоча тялом
  извисил - душа

  няма да те лъжа
  вече знам
  сълзите не блестят - в счупени стъкла...


  блу

 9. diadia
  "Не знам дали мислиш за мен, но аз го правя постоянно...
  Не знам дали често ме виждаш в сънищата си, но аз те виждам непрекъснато...
  Празнината е в мен, а аз съм в празнината... Защото съм далече от теб.
  Понякога... затварям очи. Опитвам се да си те представя, макар да си винаги различен...

  Търся те в слънчевите лъчи, които докосват очите ми. В топлия вятър, който прониква в прегръдките ми. И все те няма. Все си безпределно далечен...
  А е трудно да се надявам, когато ти си една измислена реалност! Когато си сън, вместо да бъдеш една прекрасна действителност.
  И е лесно да бягаш в погрешни посоки, да целуваш чара на друга...

  Търсим се, но така и не се намираме, защото сме твърде страхливи. Защото ръката ти не достига до моята. Защото сме разделени от реалността.

  А да обичаш от разстояние... Дали е любов?!"
 10. diadia
  Ината съм.
  Това го знаеш.
  Друго?
  Не свеждам никога главата си.
  Понякога изглеждам много луда
  и често патя от устата си.
  Усмихвам се – тогава съм красива.
  И ако няма път – вървя в тревите.
  Не плача никога – дори да ми е криво.
  Но гледам всеки право във очите.
  Изправям се след всеки удар на живота
  Навеждам се, за да не се пречупя
  Поправям се, ако изпея грешна нота
  И трудно ( даже никак) може да ме купиш.

  Проклета съм.
  Но и това го знаеш.
  Друго?
  Умея да ти пропълзя под кожата.
  И да те влюбя в мен. Да те загубя.
  А после – да изкарам теб виновен.

  Безценна съм.
  Това го знаеш.
  Също.
  И бягам. Но понякога се връщам.
  Обичаш ме?
  Когато спра да бягам
  или поискаш с тебе да остана

  ще бъде само и единствено когато
  обикнеш даже Дявола в душата ми…


  Таня
 11. diadia
  1.Ще получиш тяло .
  Дали ще го харесваш или мразиш, то ще си бъде твое през цялото време, докато си на тази земя.
  2.Ще усвояваш уроци.
  Записан си в целодневното неофициално училище, наречено Живот.Всеки ден ще имаш възможността да усвояваш уроци в това училище.Те може да ти харесат, а може и да ти се сторят неуместни и глупави.
  3.Няма грешки, има само уроци.
  Израстването е процес на проби и грешки: експериментиране."Провалените" експерименти
  също са част от процеса, както и онзи експеримент, който в края на краищата се оказва "успешен".
  4.Урокът се повтаря, докато се научи.
  Един и същ урок ще ти бъде представян по различни начини, докато го научиш.
  Тогава продължаваш със следващия.
  5.Усвояването на уроци няма край.
  Няма част от живота, през която да не се налага да усвояваш уроци. Докато
  си жив, винаги има уроци, които трябва да бъдат научени.
  6."Там" не е по-добре от "Тук".
  Когато твоето "там" стане "тук", ти просто ще откриеш друго "там",
  което пак ще изглежда по-добре от "тук".
  7.Другите за теб са само огледала.
  Не можеш да обичаш или да мразиш нещо у някого, освен ако в него не виждаш отразено
  това, което обичаш или мразиш у себе си.
  8.От теб зависи как ще изживееш живота си.
  Разполагаш с всички инструменти и ресурси, които са ти необходими. Как ще ги използваш, зависи единствено от теб. Изборът е твой.
  9.Отговорите от които имаш нужда, са в теб самия.
  Отговорите на въпросите, поставени от Живота,носиш в себе си. Трябва само да гледаш, да слушаш и да вярваш.
  10.Ще забравиш всичко това.

  Чери Картър-Скот
 12. diadia
  Ненене, заглавието не означава броят на годините ми
  Е, добре де, означават... На 27 ставам на 27

  Много е хубаво да имаш рожден ден
  Безкрайните телефонни обаждания... Стандартните sms-и имат нов прочит... И виртуалните думички, които докосват право в сърцето... И подаръците, разбира се...
  Но още по-хубавото е, че има хора, които правят този твой ден незабравим!


 13. diadia
  Всичко свърши!
  Вече час слушам едни и същи песни. Нашите песни. Сега те звучат различно. Толкова различно, че дори не правя усилие да ги различа от останалата музика.
  Свикнах без теб. Дори и болката си отиде. Не усещам самотата, нищо че те няма!
  И станах по-силна. Още по-силна от преди.
  Образът ти, който ме изгаряше, вече го няма.
  Спомените - и те са избледнели.
  Твоите очи - не ги помня.
  Сълзите ми и те пресъхнаха.
  Вече не плача за теб! Просто нямам сили.
  Всичко свърши.
  Мога и без теб.
  В мислите ми сега е другият...

  XMiss
 14. diadia
  Гледам те от далеч и си мисля... Хубав си!
  Харесвам те. Желая те. Как съм могла да живея без теб?!
  Ти ще бъдеш тайната любов - платоничната, забранената, моята.
  Само моята любов!
  Ще си в мен. В моя сън. Ще идваш всяка нощ.
  И ще те обичам. Заради всичко, което си ми дал и заради всичко, което имам още да ти дам!
  И няма да е възможно някой да ни раздели.
  Та ние ще сме в друго измерение, от друг характер... Други закони ще властват между нас и нито ти, нито аз ще знаем за тях...
  Само ще им се подчиняваме!

 15. diadia
  * Драги, потребители!
  Моля, внимавайте с изказа и изразните средства!
  Нападките и вулгарните изрази се толерират в живия живот, но не и тук!

  * Ааа, не. Няма и тази тема да обръщате на говорилня.
  Не!
  Хлопвам кепенците.
  Точка.

  * Ще го кажа просто и бавно, за да съм сигурна, че ще ме разбереш - още един такъв пост и ще ти подсигуря това да влизаш тук, но не и с този ник!

  * Тъпо е човек да се крие под различни никове и да си мисли, че е готин и недостижим!
  Специално ти не си нито едното от двете!

  * Не че съм длъжна да се отчитам, но не съм аз. Но на бъдещите ти клонинги, ако се състоят, не им предвещавам дълъг живот и добра съдба.
  Не че съм зла.
  Само че мразя да чета едно и също навсякъде.

  * Щом си наказан, значи си наказан!
  Можеше да изчакаш спасителката си, а не да задънваш форума с никове.

  * До потребителите в тази тема - заради обсъждане на модераторски мерки, потребителят е наказан!

  * Това никак не е странно, нарича се бан по IP, което се получава по особени заслуги.

  * За кратката си форумна история от цели 3 поста, си успял/а да си извоюваш едно предупреждение от модератор.
  Комплименти!

  * Позитивно, дарлинг!
  Ама фън'а отиде в кофата, сори...

  * Бих могла да побезчинствам, ако се наложи.
  Не ме принуждавай да го правя.

  * Изборът е ваш и на нас, "мародерстващите модераторки" няма да ни донесе особен дискомфорт присъствието или отсъствието на контретен потребител.
  И на нас не ни е особено драго от мрънкащи форумци, но се търпим взаимно.
  Като хора ви обясняваме какво се случва, но явно никой не се интересува от обяснения, а само от достатъчно поводи за мрънкане.
  Все ревете, че ви стяга чепикът, а какво правят "мародерстващите" действително, за да се чувствате по - комфортно няма значение.
  Дам, типично българска черта, бих казала.
  Мама и тате реват от гадните политици, вие тук от модератори.
  Рев да пада...

  Справки "Игрите, които хората играят" Ерик Бърн

  * Чакам да ми прескочиш границата на търпимост. После... Ти си знаеш...
  Ама силно се надявам да не я докарваш до там.

  * Призовавам ви към внимателно комбиниране на клавишите.
  Ще си навлечете беля на главата.
  Много малко се церемоня, няма да направя изключение и сега.
  Революциите си ги правете нейде другаде, избиването на комплекси - също!

  * На бас, че ако те бях застигнала аз, щеше да ревеш от мен.

  * Много грубо изказване, драги.
  Лично теб не съм те канила да пишеш каквото и да е, поради което спокойно можеше да си спестиш не по - малко невзрачните коментарчета.
  Който има мнение и смята, че си заслужава да го напише, нека го направи.
  Да подчертая, че заглавието на темата започва със "Защо..."

  * Е хайде сега, борещи за свободата на словото, кажете ми как да постъпя с този пост - нали всички дават акъли как да се модерира!
  Да го оставя ли, уважавайки правото на потребителя да пише?
  Или да го изтрия, уважавайки моето право на това да не бъда обиждана от човек, който дори не е чувал за пунктуационния знак запетя и пише като сънен третокласник?
  Хайде, събирам мнения.
  П.С. Да живее демокрацията, нали?

  * О, не!
  Ще ти оставя поста, за да ти се възхищават всички.
  Ще те оставя да продължиш да се оливаш.
  Нали това искате - свобода на словото.
  Аз мога да преглътна една - две обиди, но ти от това по - умен няма да станеш.

  * Като сме тръгнали в тази посока на обмяна на мисли, ще покажа нагледно как изглежда един блокиран профил.
  Заплахите към модератор най- меко определям като проява на лош вкус. А съвсем реално мога да определя като форма на форумно харакири.
  Дори си мисля, че и администраторът няма да обсъжда моята мярка.

  * Тъй като аз не съм "над тия неща" и считам, че изказвания като твоите са спам с отвратителен подтекст, то ти налагам наказание.
  Гледай си каналите след 1 часа през нощта, там давали по много от липсващото ти.

  * За сега действам "со кротце, со благо и со малко кютек". Ако се наложи, ще увеличим кютека.

  * Всеки има право да изразява мнение, но в рамките на нормата.
  Мнения извън нормата се трият.
  Потребителите с хронични нарушения в това отношение, биват репресирани.

  * Спокойно.
  ПОтребителят в момента е в дълбок размисъл в поправителния карцер..

  * Внимавай с езика!
  Предупреден си!

  * Драги ми смехурко, от гледна точка на факта, че съм практикуващ психиатър, е ясно кой в случая е пациентът (жокерче- ти си, драги)

  * Имам подозрения, че става дума за раздвоение на личността. Как е в Русия?

  * Медицинското наименование на дарбата "да излизаш от главата си" е schisophrenia.
  Лоша дарба е това и жалко за цитирания от теб потребител, който явно я владее.

  * По - шизофренна тема от тази не съм виждала...

  * Момиче, престани с офтопика!
  Мисленето ти е относително коректно за свободното изказване на мнение.
  Защото и в живия живот грубия тон и език също струват наказания.
  Нелепо е да се очаква, че тук ситуацията ще е по - различна!
  Както многократно съм писала, щом мама и тате не са ви възпитали, то значи ние тук ще ви възпитаме.
  Толкова е просто!

  * Тъпо, много тъпо. Но, давай, разпростирай си тъпотията. Форумът няма нищо против. Форумът е свикнал на това.
  П.С. Не съм психолог, а психиатър. Но се изисква и известно количество интелект, за да направи човек разлика между двете. И какво да се прави - професия - навик ми е да провокирам хората да показват всички страни на болестта си, в името на точната диагноза.
  Ако имаш нещо за разчистване, конкретно с мен, има ЛС за тази работа, не замърсявай и без това блатистия форум.

  * Вие тук явно живеете в някакъв друг свят.
  Само за ваше инфо - един модератор може да ви създаде доста ядове.
  Продължавайте с глупостите и ще видим кой ще излезе победител.

  * Поразчистих това - онова от спора ви - все пак няма как да остава "изкипяло" на пода.

  * Ако ще си честитите на 10 страници от общо 20 възможни, да знаете че почвам с парцала.

  * Това да искаш да кажеш мнението си , включва да можеш да изтърпиш чуждото и да знаеш, че то може да е различно от твоето.

  * Ако едно обяснение от модератор не ти звучи сериозно, значи няма нужда да искаш каквито и да е обяснения.

  * Моля потребителят да си спестява критики и препоръки към модераторския екип.
  Горното следва да се разглежда като предупреждение!
  Обсъждането на модераторски мерки се наказва!

  * Разбирам че си форумния спец по конспирациите, но пък аз съм форумния спец по звероукротителство.
  Най - настоятелно и добронамерено (засега) те прозовавам да престанеш с волните езикови съчетания.
  Доста дразнещо е да се четат подобни разработки, съшити с бяла тропоска!!!
  Надявам се да си вземеш бележка, ако не ще се видя принудена да ти взема мярка!

  * Но не е и нужно да пълниш темата с глупости.
  Ориентирай се към някой, когото харесваш и ти допада и моля, не ни занимавай със себе си и крайно ограничения си мироглед.

  * Ми не се тормози. Защо се тормозиш сега. Щом се дразниш - не чети, не пиши. Много сме раздразнителни нещо. Май сме за прегледче, а? Нещо ти се е поразвързала ризката отзад и виж сега какви неща правиш с ръчички на клавиатурата.
  Сподели си проблемите, може би ще ти помогна.

  А, и за пръв път чувам, че лудостта е заразна. Да не са ти обяснявали за сифилиса и за трипера, случайно?

  * Аз съм с призната СПЕЦИАЛНОСТ по психиатрия.
  За психарите - моля, не съди по себе си.

  *Специализирам психиатрия и съм докторант. С предостатъчно време напоследък.
  Т.к. съм психиатър, се преглеждам най - редовно и съм си напълно наред.

  Но не ме предизвиквай на теб да ти раздам диагноза и лечение.

  * Поредната тема, минала в историята...

  * Аз, драга ми девойке, отдавна съм те разучила в цялата ти прелест на интелекта, който носиш и предварително знам, че каузата с изясняването е предварително загубена.
  Но все пак опитах.

  Съветвам те да не продължаваш, защото настина ще съжаляваш. Поне бях относително мила. Досега.

  * Ако мама и тате не са научили някои от вас как да се държат, то това си е ваш проблем. Но като демонстрирате тоталната липса на възпитание в публичното пространство, то ние никак няма да се посвеним да приложим съответните наказателно - възпитателни мерки.

  * Мисля, че си свърших работата.
  Както казах - виждам, че всички са напрегнати.
  И в тази ситуация възможно най - глупавото нещо е да ви оставя да се нападате един друг.
  Никога не съм намирала нищо лошо в зачитането на личното пространство и на достойнството на човека и по моята скала, ако тези две територии са нарушени, то се вършат най - големите бели.

  * Както вече еднократно ти отговорих нямам нищо общо със забърсването на темата, не че (както също така еднократно ти отговорих) дължа обяснение.
  Но ако трябва да правя показно по вземане на страх, първо на теб ще е!
  В момента се заяждам много.

  * Аз не се извинявам.
  Длъжна бях да обясня как стоят нещата.
  Щото онзи с кочината го няма...
  А ние сме тук.
  Просто да е ясно, че според нас кочини са крайно нежелателни.

  * Или спирате да пишете простотии, или 90% от пишещите тук такъв бан ще ги сполети, че ще реват на майка си после 3 дни.
  Аман!

  * Баси, една неоцквъкана тема имаше в тоя форум, и на нея й разказахте играта.... angry.gif

  * Разсъжденята ви по написаното от мен не ме интересуват изобщо. Но ако някой тук си мисли, че ще бъде оставен да вилнее и да оцвъка форума ненаказано, се е подлъгал доста.

  За тези, които не знаят - психиатър съм.
  И доста по- буйстващи от вас съм укротила.
  Темата се затваря!

  * Ние, модераторите, не работим тук, доколкото "работа" е термин от трудовото законодателство, тъй като ние не предоставяме труд срещу заплащане.
  Моля това да се има предвид и да не се спекулира с някакви наши въображаеми пълномощия и правомощия.

  Ние сме част от потребителите на форума, само дето имаме малко повече бутончета... Нищо повече...

  * Няма нищо - нека си попишат, аз ще си потрия.

  * Еее, недей така, не ми разгонвай пациентите.

  Аз специализирам психиатрия, човек, а мацката е идеален случай.

  * П.С. Не се притеснявай, смей се. Имаме доста такива смеещи се в болницата, в която работя. Но те поне си пият редовно хапчетата.

  * Литият е гУляма работа. В правилната доза върши чудеса.

  * П.С. Колега, съжалявам, опитах да помогна, но пациентът е безнадежден. Оставям го да експериментирате, както намерите за добре. Аз се оттеглям.

  * На доброто, което съм направила не бих сложила бележка с идеята "Да знаете, че е от мен".

  * Това, което ще напиша тук ще бъде последното, което ще прочетете от мен.

  Ако си мисли някой, че функцията на модератора е да ви бърше словесните екскременти, които сте имали глупостта да напишете - бъркате жестоко.

  Ако си мислите, че някой трябва да стои по 24 часа на входа на форума и да играе ролите на звероукротител и чистачка - бъркате жестоко.

  Ако си мислите, че на нас, които ви четем "блестящите умотворения", някой ни плаща, за да се занимаваме с бозите тук - бъркате жестоко.

  Ако си мислите, че ме трогват заплахите и обобщенията, които си позволявате да отправяте - бъркате жестоко.

  Оттук нататък всеки спам, всеки чат, всяко заяджане, всеки спор или обсъждане на модератор, всяка вулгарна дума ще носи съответните бонус - точки. Без изключения.

  Щом не цените доброто отношение, проблемът вече престана да е мой.

  Това е.
  Избрано от Music idol 3

 16. diadia
  Защото сватбата беше турска - различна и същевременно така еднаква с българските...
  Булката ми е приятелка от 6 години, близка приятелка... Та държеше да присъствам на всички ритуали. Преди събитието четох из много сайтове и все различни неща... Оказа се, че изобщо не бях подготвена. Бях прикрепена към няколко приятелки на майка й и те щателно ми обясняваха кое, как и защо...
  Предлагам ви една виртуална разходка

  В навечерието на сватбата се прави къна геджеси за момичето, а при момчето – даул чалдърмак (прощалните моминска и ергенска вечер). Моминската вечер започна в 18 часа, на мегдана в селото на бъдещата булка така:
  Празникът и танците трябваше да имат продължителност от няколко часа, до идването на свекървата. /Вече беше тъмно, валеше, ушите ми пищяха от музиката, но трябваше да чакаме да свърши мъжката къна в центъра на другото село и чак тогава да дойде свекървата.../ И когато тя дойде, в 21.30 часа започна ритуала по къносване.
  Момичето седна на един стол.

  Забулиха я.

  Танцувайки се приближиха свекървата и няколкото момичета, които дойдоха с нея. Носеха украсена табла със свещички, в средата на която беше поставена купичка с къна. Наобикалиха момичето и запяха песен за майката, която дава дъщеря си курбан. Обиколиха няколко пъти в танц седналoто момиче и спряха до нея.
  Жена, вляво от "жертвата", посегна да й къноса едната ръка. Но тя стискаше юмруче. Свекървата извади златна паричка, пусна я в стиснатата ръка и тя се отвори. Така къносаха ръцете й и ги облякоха в червени ръкавички. Белязаната за курбан изигра едно хоро със свекървата, отбулиха я и другоселците си тръгнаха. Танците продължиха. Краят на къната идваше, когато се разотидеха от мегдана всички хора.../Но ние така и не дочакахме края. Мокри, гладни и къносани си тръгнахме./
  Пихме по една водка за отскок и си отидохме по леглата. Утрешният ден щеше да е дълъг...

  Денят на сватбата започна в 6 часа за булката и в 8 - за мен
  В 10 часа започна да приижда родата, а ние изглеждахме така:


  Сватбарите пристигнаха в 11, а булката беше скрита:
  В друга стая посрещнаха свекърва й, кумата и най-близките жени от страната на младоженеца. Минаха ритуалите по посрещането им, забулиха булката и я извикаха в стаята при свекървата:


  През това време, младоженеца дойде сам, в друга стая, почерпиха го кафе и баклава и му скриха обувките. Трябваше да изпие кафето, да изяде баклавата и да плати за обувките си, за да излезе и да си чака избранницата на входа.
  След края на ритуалите при свекървата, братът на булката я изведе. На входа я посрещна младоженецът, отбули я и я целуна по челото.
  Първата спирка беше Обредния дом. Ритуал, като всички останали
  Следваща спирка- ресторантът. Гостите влизат първи - 350 човека. Направи ми впечатление, че имаше и непоканени
  Младоженците ги посрещнаха неомъжени под рамка от карамфили, и аз в това число
  Наздравица за добре дошли:


  Полетяха 2 букета, закачих единия Счупиха 2 чаши - знак за бъдещото поколение:


  Изтанцуваха първия си танц:
  И веселбата започна. Хора:
  И чалга. Чалга на турски
  Най-интересния за мен момент беше, когато най-близките на младоженците започнаха да ги даряват с пари и злато. И в края на киченето изглеждаха така:
  Наздравицата с гостите е обичайната. Танците с пиле и торта - също
  И заживяли дълго и щастливо:
  Знам, че не съм достатъчно добър фотограф... При актуализиране на моите снимки, ще ъпдейтна постинга
  Благодаря, че посетихте с мен тази сватба
 17. diadia
  Той не умееше много неща, но затова пък умееше да пали звездите. Та нали и най-красивите и ярки звезди понякога угасват, а ако някоя вечер не видим звезди на небето, ще ни стане малко тъжно… А той палеше звездите много умело, и това го утешаваше. Някой трябваше да се занимава и с тази работа, някой трябваше да мръзне, търсейки в облаците космическа прах угаснала звезда, после да се пари, разпалвайки огъня й с пламък, донесен от други звезди, горещи и силни. Каквото и да казваме, това беше трудна работа, и той дълго време се примиряваше с това, че не умее много неща. Но веднъж, когато звездите се държаха по-спокойно, той реши да си почине. Спусна се на Земята, разходи се по меката трева (това беше градски парк), погледна за всеки случай към небето… Звездите успокоително му намигнаха отгоре и той се успокои. Направи още няколко крачки — и я видя.
  — Ти приличаш на най-прекрасната звезда. — каза той. — Ти си по-прекрасна от всички звезди.
  Тя много се удиви. Никой никога не й беше казвал такива думи. „Ти си симпатяга“ — казваше един. „Ти ме привличаш“ — казваше друг. А третия, най-романтичния от всички й обеща да отведе до синьото море, по което плава бяла платноходка…
  — Ти си по-прекрасна от всички звезди. — повтори той. И тя не можа да отговори, че това не е така.
  Малката къща в покрайнините на града му се стори като най-чудесния дворец във Вселената. Та нали двамата бяха там…
  — Искаш ли да ти разкажа за звездите? — шептеше той. — За Формалгаут, приличащ на оранжево котенце, за Вега, синя и изгаряща, като къс разтопен лед, за Сириус, сплетен като гирлянда от три звезди… Но ти си по-прекрасна от всички звезди…
  — Говори, говори. — молеше тя, хващайки края на прътите му, горещи като пламък…
  — Ще ти разкажа за всички звезди, за големите и малките, за тези, които имат гръмки имена, и за тези, които имат само скромни цифри в каталога… Но ти си по-прекрасна от всички звезди…
  — Говори…
  — Полярната Звезда ми разказа за пътешествия и пътешественици, за грохота на морските вълни и свистенето на хладните ветрове на Арктика, за платната, звънящи от ударите на ветровете… Никога няма да ти е тъжно, когато съм до теб. Само бъди с мен, та ти си най-прекрасната от всички звезди…
  — Говори…
  — Алтаир и Хамал ми разказаха за учени и пълководци, за тайните на Изтока, за забравени изкуства и древни науки… Никога няма да те боли, когато съм до теб. Само бъди с мен, та ти си най-прекрасната от всички звезди…
  — Говори…
  — Звездата на Барнад ми разказа за първите звездни кораби, носещи се сред космическия хлад, за стоновете на ударения от метеор метал, за дългите години между стоманените стени и първите мигове в чуждите, опасни и тревожни светове… Никога няма да си самотна, когато съм до теб. Само бъди с мен, та ти си най-прекрасната от всички звезди….Тя въздъхна, опитвайки се да се измъкне от плена на думите му. И попита:
  — А какво умееш?
  Той трепна, но не падна духом.
  — Погледни през прозореца.
  Миг — и в черната пустота пламна звезда. Тя беше толкова далеко, че приличаше на точка, но той знаеше, че това е най-красивата звезда в света (без да броим, разбира се, тази, която се притискаше до рамото му). Хиляда планети кръжаха около звездата в невъзможен, невероятен танц, и на всяка планета цъфтяха градини и шумяха морета, красиви хора се къпаха в топли езера, вълшебни птици пееха тихи песни, а кристалните водопади звъняха по проблясващите самородни камъни…
  — Звездичка в небето… — каза тя. — Като че ли я нямаше досега, но не съм сигурна… А какво можеш да правиш? И той не отговори нищо.
  — Как ще живеем? — разсъждаваше на глас тя. — В тази стара къща, където даже газова печка няма… А ти не можеш да правиш абсолютно нищо…
  — Ще се науча! — почти закрещя той. — Задължително! Само ми се довери!
  И тя му се довери. Той вече не пали звезди. Той се научи на много неща, работи като астрофизик и печели добре. Понякога, когато излиза на балкона, за момент му става тъжно и той се бои да погледне към небето. Но звездите не стават по-малко. Сега ги пали някой друг, и добре ги пали…Той казва, че е щастлив, и аз му вярвам. Сутрин, когато жена му още спи, той отива в кухнята и мълчаливо спира до печката. Печката не е включена към газови бутилки, просто в нея горят две малки звезди, неговия сватбен подарък.
  Едната е ярка, бяла, шипяща като електрожен и плющяща с протуберансите си, много гореща. Чайника кипва за минута и половина над нея.
  Втората е тиха, спокойна, приличаща на топка червена вата, в която са пъхнали лампичка. На нея е удобно да се подгрява вчерашната супа и котлетите от хладилника.
  И най-страшното е това, че той наистина е щастлив.

  Сергей Лукяненко, 1988 г.
 18. diadia
  Знай, скъпа, в мен за да те има,
  поне във себе си бъди неповторима...
  Agsen


  Мисля, че прегръщам сянката й... Докато Тя, невидима за моите очи, ме прегръща и заробва...
  Мисля, че е умряла в мен и разбирам, че аз съм умряла в нея...
  А после Тя се събужда, когато я повика болката...

  Как искам да открадна нещо от тази любов!
  Да не й се отдавам напълно! Но Тя ме иска. Държи да бъда нейна цялата!
  Искам твоята любов да бъде моя! Да се подчини на безмуните ми желания да търся своя собствен блясък...
  А Тя още иска да съм нейна... Напълно нейна. Само нейна.

  И колко бързо се предадох...
 19. diadia
  Спомените ме връщат при теб... И без страх се връщам в миналото. Моля се да са вечни... Защото без тях не сме живяли, не сме били заедно, не сме се обичали...

  Още те виждам пред себе си в първия ден на юли... Мога пак да усетя тръпките, които се разходиха по цялото ми тяло... и чувствата, които объркаха сърцето ми...
  Ти беше призрак от миналото... А защо така се вълнувах? Появи се отново на нежния ми хоризонт точно тогава, когато се бях примирила с мисълта, че всичко е безвъзвратно загубено... Бягах от любовта, криех се вдън земя... Но ти нахлу в живота ми като буря...
  Всичко започна без обещания. Исках да свърши така... За да мога следващият път, когато те видя да те погледна открито в очите и да се усмихна...
  Нищо, че вече нямаше да съм същата...
 20. diadia
  Валят звезди...Да бях ли онемяла,
  щом думите сами не се изричат?
  Щом няма как Земята цялата
  сега да чуе колко те обичам...
  Валят звезди...Така необясними-
  измислици от обич и тъга...
  А някаква луна невъзмутимо
  приспива думите в нощта...
  Не бързай да заспиваш, още не!
  Какво като заспала е вината.
  По цялото изплакано небе
  една едничка дума ще ти пратя.
  И все така нощта ни ще вали
  и локвички надежда ще рисува.
  По вятъра написах "Остани".
  Валят звезди...И падайки танцуват.

  Мира Дойчинова


 21. diadia
  Обожавам света на големите! -
  този бляскав до болка парад!
  С толкоз много реклами за вземане...
  "На промоция - приказен свят!"
  И оферти за нашето щастие
  се предлагат безкрайно изгодно.
  Всеки мъничък миг безпристрастие
  струва скъпо. Но е шик. И е модно.
  Обожавам света на големите!
  Всеки бърза сериозен. Къде?
  Дядо Коледа, много те моля,
  остави ме още малко дете!

  Още малко ли казах?
  Излъгах те май.
  Цяла вечност от детство ми дай!

  Мира Дойчинова

 22. diadia
  Сама, изпълнена с надежда, вървя, без да спирам. Дори за миг не чувствам умора. По пътя няма знаци, няма табели. Няма никой! Само аз.
  Странно... Знам, че този път води към щастието, а не срещам никого по него... Никой ли не търси Щастието?
  Дали пък не съм сгрешила посоката? Не, не мисля. Или може би само аз го знам, никой не го е виждал, не е чувал за него?
  Вървя. Няма граници, правила. Има просто различни пътища...


 23. diadia
  Писма на деца до Бог, събрани от латвиеца Михаил Димов:


  *Добре, Христос е страдал заради хора, а заради какво страдат хората? - Гриша, 4 клас.

  *Хората толкова страдат на Земята, нима в твоя ад е по-зле? - Радик, 4 клас.

  *Ти можеш ли да ми дадеш късмет и надуваема лодка? - Арвид, 3 клас.

  *Защо отглеждат човека с години, а после хоп - и той вече е мъртъв? - Вася, 2 клас.

  *А ти как различаваш мъжката душа от женската? По пишката ли? - Вова, 3 клас.

  *Ти защо си създал този свят? Не знаеше ли, че това е такава грешка? - Марина, 4 клас.

  *Вчера прочетох, че един вестник е умрял. Къде ще пратиш душата му? - Саша, 4 клас.

  *Толкова се уморих от живота...учиш, учиш, учиш.....като последен глупак! - Сеня, 3 клас.

  *Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно! - Вася, 2 клас.

  *Ако беше направил най-напред жената, нямаше да ти се наложи да се занимаваш с ребрата! - Вова, 4 клас.

  *Не ни брой времето изгубено в молитви. Това трябва да се съобразява! - Янис, 3 клас.

  *Изненадай ме, Господи! - Артур, 3 клас.

  *Край, аз знам какво е любов. Това е гола жена. - Сергей, 3 клас.

  *Прости ми всички грехове. Не са много, ама не знаех, че те има! - Веня, 2 клас.

  *А ти си хитър, отначало позволяваш на човека да съгреши, след това той се разкайва, а Ти му прощаваш. Получава Тти се, че винаги си много добър. Хитро! - Толик, 4 клас.

  *Знаеш ли, от както разбрах за теб, не преписвам! - Ина, 2 клас.

  *Не изисквай всички да Ти се молят. Това не е скромно. - Валя, 4 клас.

  *Следи ме внимателно да не сътворя нещо! - Алик, 1 клас.

  *Пиша ти от Интерната. Интернат - това е мястото, където изпращат децата заради лошото поведение на родителите! - Ария, 4 клас.

  *Цветята Ти са се получили по-добре отколкото човекът! - Галя, 4 клас.

  *А времето, в което спим защо ни се смята за живот. Това не е честно. Тогава дори не ядем! - Женя, 4 клас.

  *Господи, като чете човек надписите по паметниците в гробищата и се замисля,...а къде са погребани лошите хора? - Олег, 4 клас.

  *Ех, да имах твоите възможности!!! - Олег, 2 клас.

  *Знаеш ли, макар да ми се струва, че нямам душа, понякога тя ме наболява! - Роман, 2 клас.

  *Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря и останалите ми бащи! - Никита, 2 клас.

  *Спасявай хората не от грехове, а от самота! - Юра, 1 клас.

  *Бях на гробищата и ме потресе един паметник. Голям, черен паметник и върху него само една дума. "Мама" . И край! - Ваня, 4 клас.


 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×
×
 • Добави ново...