Премини към съдържанието

KneelSucker

Потребител
 • Публикации

  10
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Харесвания

0 Неутрална репутация

Всичко за KneelSucker

 • Титла
  Потребител
 1. Matlab GUI

  Здравейте, опитвам се да създам простичък GUI в Matlab, който да ми изчертава зададени функции - например 1-х^2-y^2 и с функцията "ezplot" да изведе кръг и дори каквато и да е друга функция зададена от мен за съответния графичен примитив. Не съм силен в програмирането, ако може някой да ми помогне само с програмирането на 2та бутона. Прегледах доста уроци по интернет, точно за ezplot, не намерих информация която да ми послужи Ето и примерния код на програмата, опитвам се да настроя бутоните по учебник който намерих за матлаб, но не с особен напредък function varargout = figure1(varargin) % FIGURE1 M-file for figure1.fig % FIGURE1, by itself, creates a new FIGURE1 or raises the existing % singleton*. % % H = FIGURE1 returns the handle to a new FIGURE1 or the handle to % the existing singleton*. % % FIGURE1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local % function named CALLBACK in FIGURE1.M with the given input arguments. % % FIGURE1('Property','Value',...) creates a new FIGURE1 or raises the % existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are % applied to the GUI before figure1_OpeningFunction gets called. An % unrecognized property name or invalid value makes property application % stop. All inputs are passed to figure1_OpeningFcn via varargin. % % *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one % instance to run (singleton)". % % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES % Edit the above text to modify the response to help figure1 % Last Modified by GUIDE v2.5 05-Jan-2012 14:26:30 % Begin initialization code - DO NOT EDIT gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @figure1_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @figure1_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); end % End initialization code - DO NOT EDIT % --- Executes just before figure1 is made visible. function figure1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) % This function has no output args, see OutputFcn. % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % varargin command line arguments to figure1 (see VARARGIN) % Choose default command line output for figure1 handles.output = hObject; % Update handles structure guidata(hObject, handles); % UIWAIT makes figure1 wait for user response (see UIRESUME) % uiwait(handles.figure1); % --- Outputs from this function are returned to the command line. function varargout = figure1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT); % hObject handle to figure % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Get default command line output from handles structure varargout{1} = handles.output; function editFun_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to editFun (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Hints: get(hObject,'String') returns contents of editFun as text % str2double(get(hObject,'String')) returns contents of editFun as a double % --- Executes during object creation, after setting all properties. function editFun_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to editFun (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles empty - handles not created until after all CreateFcns called % Hint: edit controls usually have a white background on Windows. % See ISPC and COMPUTER. if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) set(hObject,'BackgroundColor','white'); end % --- Executes on button press in btnPlot. function btnPlot_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to btnPlot (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) funstr = get(handles.editFun, 'String'); fun = inline(funstr); axes(handles.axMain) x = handles.btnPlot; ezplot('x')
 2. Проблеми с Windows XP (обединена)

  С ADSL съм, попринцип не успявам да реализирам кой знай какъв ъплоуд...., пробвал съм и да го ограни минимално, пак го има проблема, не разбирам защо след рестарт на компютъра се оправя......
 3. Проблеми с Windows XP (обединена)

  Здравейте, от известно време, след като сваля нещо от интернет, и отварянето на страници с мозила или хром е почти невъзможно. При сваляне скоростта си е максимална няма проблем, но ако опитам да отворя някоя страница започва голямото чакане, след рестарт на уиндоуса всичко се оправя, но не трябва да свалям нищо ако искам да посещавам сайтове.
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.