Премини към съдържанието
valkosoft

MSSQL SQL Injection

  Препоръчан отговор


  Днес разбрах че някак един хакер има достъп до базата данни и може да прави каквото си иска. Та въпроса ми е единствения пхп код в целия сайт е този:

  <?php
  function GetStbName( $id )
  {
  	$types = array(1=>'LIST_FACEITEM',2=>'LIST_CAP',3=>'LIST_BODY',4=>'LIST_ARMS',
  		5=>'LIST_FOOT',6=>'LIST_BACK',7=>'LIST_JEWEL',8=>'LIST_WEAPON',9=>'LIST_SUBWPN',10=>'LIST_USEITEM',
  		11=>'LIST_JEMITEM',12=>'LIST_NATURAL',14=>'LIST_PAT');
  	return $types[ $id ];
  }
  
  function CleanInput( $text )
  {
  	$text = str_replace( '\'', '\'\'', $text );
  	return $text;
  }
  
  function BAGetByte( $array, $pos )
  {
  	return hexdec( bin2hex( $array[$pos] ) );
  }
  
  function BAGetWord( $array, $pos )
  {
  	return hexdec( bin2hex( $array[$pos+1] . $array[$pos] ) );
  }
  
  function BAGetDWord( $array, $pos )
  {
  	return hexdec( bin2hex( $array[$pos+3] . $array[$pos+2] . $array[$pos+1] . $array[$pos] ) );
  }
  
  function BAGetQWord( $array, $pos )
  {
  	return hexdec( bin2hex( $array[$pos+7] . $array[$pos+6] . $array[$pos+5] . $array[$pos+4] . $array[$pos+3] . $array[$pos+2] . $array[$pos+1] . $array[$pos] ) );
  }
  
  
  class CItem
  {
  	var $itemid;
  	var $itemtype;
  	var $count;
  	var $statid;
  	var $durability;
  	var $lifespan;
  	var $socketed;
  	var $appraised;
  	var $refine;
  	var $itemsn1;
  	var $itemsn2;
  
  	function __construct( $data, $pos )
  	{
  		$itemhead = BAGetWord( $data, $pos );
  		$itemdata = BAGetDWord( $data, $pos + 2 );
  		$this->itemsn1 = BAGetDWord( $data, $pos + 6 );
  		$this->itemsn2 = BAGetDWord( $data, $pos + 10 );
  		$this->itemtype = $itemhead & 0x1f;
  		$this->itemid = $itemhead >> 5;
  		$this->count = $itemdata;
  		$this->statid = $itemdata & 0x1ff;
  		$this->durability = $itemdata >> 9 & 0x7f;
  		$this->lifespan = $itemdata >> 16 & 0x3ff;
  		$this->socketed = $itemdata >> 26 & 0x1;
  		$this->appraised = $itemdata >> 27 & 0x1;
  		$this->refine = $itemdata >> 28 & 0xf;
  	}
  	function GetHex( )
  	{
  		$retval = '';
  
  		$itemhead = $this->itemtype | ( $this->itemid << 5 );
  		if( $this->itemtype >= 10 && $this->itemtype <= 13 )
  		{
  			$itemdata = $this->count;
  		}else{
  			$itemdata = 0;
  			$itemdata |= ( $this->statid & 0x1ff );
  			$itemdata |= ( $this->durability & 0x7f ) << 9;
  			$itemdata |= ( $this->lifespan & 0x3ff ) << 16;
  			$itemdata |= ( $this->socketed & 0x1 ) << 26;
  			$itemdata |= ( $this->appraised & 0x1 ) << 27;
  			$itemdata |= ( $this->refine & 0xf ) << 28;
  		}
  
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemhead & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemhead >> 8 & 0xff );
  
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemdata & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemdata >> 8 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemdata >> 16 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $itemdata >> 24 & 0xff );
  
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn1 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn1 >> 8 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn1 >> 16 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn1 >> 24 & 0xff );
  
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn2 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn2 >> 8 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn2 >> 16 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->itemsn2 >> 24 & 0xff );
  
  		return $retval;
  	}
  	
  	function IsEmpty( )
  	{
  		return ( $this->itemtype == 0 ) && ( $this->itemid == 0 );
  	}
  };
  
  class CUserStorage
  {
  	var $items;
  	var $money1;
  	var $money2;
  	
  	function __construct( $data )
  	{
  		for( $i = 0; $i < 4 * 5 * 8; $i++ )
  			$this->items[ $i ] = new CItem( $data, $i * 14 );
  		$this->money1 = BAGetDWord( $data, 4 * 5 * 8 * 14 + 0 );
  		$this->money2 = BAGetDWord( $data, 4 * 5 * 8 * 14 + 4 );
  	}
  	
  	function GetHex( )
  	{
  		for( $i = 0; $i < 4 * 5 * 8; $i++ )
  			$retval .= $this->items[ $i ]->GetHex( );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money1 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money1 >> 8 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money1 >> 16 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money1 >> 24 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money2 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money2 >> 8 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money2 >> 16 & 0xff );
  		$retval .= sprintf( '%02x', $this->money2 >> 24 & 0xff );
  		return $retval;
  	}
  	
  	function IsEmpty( )
  	{
  		for( $i = 0; $i < 4 * 5 * 8; $i++ ) {
  			if( !$this->items[ $i ]->IsEmpty( ) )
  				return false;
  		}
  		if( $this->money1 > 0 || $this->money2 > 0 )
  			return false;
  		return true;
  	}
  };
  
  class CRuffSite
  {
  	// Class Variables
  	var $db = 0;
  	
  	// Class Constructors
  	function __construct( )
  	{
  		
  	}
  
  	// Basic DB Functions
  	function OpenDb( )
  	{
  		
  
  $this->db = mssql_connect( '127.0.0.1', 'sa', 'wrgrgrege' );
  	}
  
  
  	
  	function QueryDb( $query )
  	{
  		if( $this->db == 0 )
  			$this->OpenDb( );
  			
  		return mssql_query( $query, $this->db );
  	}
  	
  	function CloseDb( )
  	{
  		mssql_close( $this->db );
  		$this->db = 0;
  	}
  	
  	// User Functions
  	function LogIn( $user, $pass )
  	{
  		$user = CleanInput( $user );
  		$pass = CleanInput( $pass );
  		
  		if( $_SESSION[ 'loggedin' ] )
  			return true;
  			
   		$query = $this->QueryDb( "SELECT AID,[Right] FROM seven_ORA..UserInfo WHERE Account='" . $user . "' AND MD5Password='" . md5( $pass ) . "'" );
  		if( mssql_num_rows( $query ) > 0 ) {
  			$data = mssql_fetch_array( $query );
  			
  			$_SESSION[ 'loggedin' ] = true;
  			$_SESSION[ 'userid' ] = $query[ 'AID' ];
  			$_SESSION[ 'username' ] = $user;
  			$_SESSION[ 'password' ] = $pass;
  			$_SESSION[ 'right' ] = $query[ 'Right' ];
  			
  		
  			return true;
  		} else {
  			
  			return false;
  		}
  	}
  	
  	function IsLoggedIn( )
  	{
  		return $_SESSION[ 'loggedin' ];
  	}
  	
  	function GetRight( )
  	{
  		if( !$this->IsLoggedIn( ) )
  			return -1;
  		return $_SESSION[ 'right' ];
  	}
  	
  	function GetUser( )
  	{
  		if( !$this->IsLoggedIn( ) )
  			return '';
  		return $_SESSION[ 'username' ];
  	}
  	
  	function LogOut( )
  	{
  		$_SESSION[ 'loggedin' ] = false;
  		$_SESSION[ 'password' ] = '';
  		$_SESSION[ 'right' ] = 0;
  	}
  	
  	function ChangePassword( $user, $email, $mothername, $newpass )
  	{
  		$user = CleanInput( $user );
  		$email = CleanInput( $email );
  		$mothername = CleanInput( $mothername );
  		$newpass = md5( $newpass );
  		
  		$query = $this->QueryDb( "SELECT AID FROM seven_ORA..UserInfo WHERE Account='" . $user . "' AND MotherLName='" . $mothername . "' AND Email='" . $email . "'" );
  		if( mssql_num_rows( $query ) > 0 ) {
  			$this->QueryDb( "UPDATE seven_ORA..UserInfo SET MD5Password='" . $newpass . "' WHERE Account='" . $user . "'" );
  			
  		
  			return true;
  		} else {
  		
  			return false;
  		}
  	}
  	
  	function Register( $user, $email, $mothername, $pass1, $pass2 )
  	{
  		$user = CleanInput( $user );
  		$email = CleanInput( $email );
  		$mothername = CleanInput( $mothername );
  		$pass1 = md5( $pass1 );
  		$pass2 = md5( $pass2 );
  		
  		if( $pass1 != $pass2 )
  			return 1;
  		
  		$query = $this->QueryDb( "SELECT AID FROM seven_ORA..UserInfo WHERE Account='" . $user . "'" );
  		if( mssql_num_rows( $query ) > 0 )
  			return 2;
  			
  		$query = $this->QueryDb( "SELECT AID FROM seven_ORA..UserInfo WHERE Email='" . $email . "'" );
  		if( mssql_num_rows( $query ) > 0 )
  			return 3;
  			
  		//mssql_query( "DECLARE @NEWID int SET @NEWID=(select max(AID)+1 from seven_ORA..UserInfo) INSERT INTO seven_ORA..UserInfo (AID,Account,MD5Password,AscPassword,MotherLName,Email,[Right],memberinfo,MailIsConfirm) VALUES(@NEWID,'" . $_POST[ 'username' ] . "','" . $_POST[ 'passwordenc' ] . "','" . $_POST[ 'password' ] . "','" . $_POST[ 'mothername' ] . "','" . $_POST[ 'email' ] . "', 1, 2, 1)" );
  		$this->QueryDb( "DECLARE @NEWID int SET @NEWID=(select max(AID)+1 from seven_ORA..UserInfo) INSERT INTO seven_ORA..UserInfo (AID,Account,MD5Password,MotherLName,Email,[Right],memberinfo,MailIsConfirm) VALUES(@NEWID,'$user','$pass1','$mothername','$email',1,2,1)" );
  		return 0;
  	}
  	
  	function GetStorageData( $user )
  	{
  		$user = CleanInput( $user );
  	
  		$query = $this->QueryDb( "SELECT CONVERT(TEXT,CONVERT(VARCHAR(8000),blobITEMS)) AS blobITEMS FROM SHO..tblGS_BANK WHERE txtACCOUNT='" . $user . "'" );
  		if( mssql_num_rows( $query ) > 0 ) {
  			$row = mssql_fetch_array( $query );
  			return new CUserStorage( $row[ 'blobITEMS' ] );
  		} else {
  			$site->QueryDb( "INSERT INTO SHO..tblGS_BANK (txtACCOUNT) VALUES('" . $user . "')" );
  			return new CUserStorage( '' );
  		}
  	}
  	
  	// Avatar Functions
  	
  };
  
  $site = new CRuffSite( );
  ?>

  Та въпросами е как да го променя та да не може да се вкарва Sql инжекция , и как да защита моят MSSQL SERVER 2008 по добре?

  Редактирано от valkosoft (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Много умно - да си покажеш целия код, че който не го е видял и той да го види и намери и други слаби места.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Пробвай в CleanInput да е return "'$text'"; Или примерно друг regex - /(.)/\\$1/

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.