Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

TronDron

Проблем със сървър на Minecraft

Препоръчан отговор


Здравейте!Имам проблем с сървър на Minecraft когато го включа докато зарежда в cmd излиза това:

 
 
github.com/PEXPlugins/PermissionsEx/issues/new?title=&body=%23%23%23+Description
+%23%23%23%0A%0A%5BInsert+description+of+issue+here%5D%0A%23%23%23+What+PEX+Saw+
%23%23%23%0A%0A**Reason%3A**+While+setting+backend%0A%0A**Stacktrace%3A**%0A%60%
60%60%0Ajava.lang.IllegalStateException%3A+Error+loading+permissions+file%0D%0A%
09at+ru.tehkode.permissions.backends.FileBackend.reload%28FileBackend.java%3A249
%29%0D%0A%09at+ru.tehkode.permissions.backends.FileBackend.initialize%28FileBack
end.java%3A84%29%0D%0A%09at+ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend%
28PermissionManager.java%3A427%29%0D%0A%09at+ru.tehkode.permissions.PermissionMa
nager.initBackend%28PermissionManager.java%3A492%29%0D%0A%09at+ru.tehkode.permis
sions.PermissionManager.%3Cinit%3E%28PermissionManager.java%3A55%29%0D%0A%09at+r
u.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onLoad%28PermissionsEx.java%3A83%29%0
D%0A%09at+org.bukkit.craftbukkit.v1_6_R2.CraftServer.loadPlugins%28CraftServer.j
ava%3A244%29%0D%0A%09at+org.bukkit.craftbukkit.v1_6_R2.CraftServer.%3Cinit%3E%28
CraftServer.java%3A217%29%0D%0A%09at+net.minecraft.server.v1_6_R2.PlayerList.%3C
init%3E%28PlayerList.java%3A56%29%0D%0A%09at+net.minecraft.server.v1_6_R2.Dedica
tedPlayerList.%3Cinit%3E%28SourceFile%3A11%29%0D%0A%09at+net.minecraft.server.v1
_6_R2.DedicatedServer.init%28DedicatedServer.java%3A106%29%0D%0A%09at+net.minecr
aft.server.v1_6_R2.MinecraftServer.run%28MinecraftServer.java%3A391%29%0D%0A%09a
t+net.minecraft.server.v1_6_R2.ThreadServerApplication.run%28SourceFile%3A582%29
%0D%0ACaused+by%3A+org.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException%3A+whi
le+parsing+a+block+mapping%0A+in+%22%3Cstring%3E%22%2C+line+27%2C+column+5%3A%0A
++++++++prefix%3A+%27%266%5B%261%26lVip%266%5D%266%27%0A++++++++%5E%0Aexpected+%
3Cblock+end%3E%2C+but+found+BlockEntry%0A+in+%22%3Cstring%3E%22%2C+line+66%2C+co
lumn+5%3A%0A++++++++-+%27*%27%0A++++++++%5E%0A%0D%0A%09at+org.bukkit.configurati
on.file.YamlConfiguration.loadFromString%28YamlConfiguration.java%3A55%29%0D%0A%
09at+org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load%28FileConfiguration.ja
va%3A138%29%0D%0A%09at+org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load%28Fi
leConfiguration.java%3A105%29%0D%0A%09at+ru.tehkode.permissions.backends.FileBac
kend.reload%28FileBackend.java%3A232%29%0D%0A%09...+12+more%0D%0ACaused+by%3A+wh
ile+parsing+a+block+mapping%0A+in+%22%3Cstring%3E%22%2C+line+27%2C+column+5%3A%0
A++++++++prefix%3A+%27%266%5B%261%26lVip%266%5D%266%27%0A++++++++%5E%0Aexpected+
%3Cblock+end%3E%2C+but+found+BlockEntry%0A+in+%22%3Cstring%3E%22%2C+line+66%2C+c
olumn+5%3A%0A++++++++-+%27*%27%0A++++++++%5E%0A%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.pa
rser.ParserImpl%24ParseBlockMappingKey.produce%28ParserImpl.java%3A575%29%0D%0A%
09at+org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.peekEvent%28ParserImpl.java%3A161%29%0
D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.checkEvent%28ParserImpl.java%3A14
6%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMappingNode%28Compos
er.java%3A230%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeNode%28C
omposer.java%3A160%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMap
pingNode%28Composer.java%3A237%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.composer.Compose
r.composeNode%28Composer.java%3A160%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.composer.Co
mposer.composeMappingNode%28Composer.java%3A237%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml
.composer.Composer.composeNode%28Composer.java%3A160%29%0D%0A%09at+org.yaml.snak
eyaml.composer.Composer.composeDocument%28Composer.java%3A123%29%0D%0A%09at+org.
yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode%28Composer.java%3A106%29%0D%0A%09
at+org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData%28BaseConstructo
r.java%3A121%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader%28Yaml.java%3A
480%29%0D%0A%09at+org.yaml.snakeyaml.Yaml.load%28Yaml.java%3A399%29%0D%0A%09at+o
rg.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString%28YamlConfiguratio
n.java%3A53%29%0D%0A%09...+15+more%0D%0A%60%60%60%0A%23%23%23+PEX+configuration+
%23%23%23%0A%60%60%60yaml%0Apermissions%3A%0A++backend%3A+file%0A++backends%3A%0
A++++file%3A%0A++++++file%3A+permissions.yml%0A++superperms%3A+%7B%7D%0A%60%60%6
0%0A%23%23%23+Permissions+database+%23%23%23%0A%60%60%60yaml%0Agroups%3A%0A++Mem
ber%3A%0A++++prefix%3A+%27%262%5B%261%26lMember%262%5D%262%27+%0A++++default%3A+
true%0A++++permissions%3A%0A++++-+modifyworld.*%0A++++-+essentials.balance%0A+++
+-+essentials.balancetop%0A++++-+essentials.pay%0A++++-+essentials.afk%0A++++-+e
ssentials.help%0A++++-+essentials.me%0A++++-+essentials.mail%0A++++-+essentials.
mailsend%0A++++-+essentials.mailsendall%0A++++-+essentials.rules%0A++++-+essenti
als.spawn%0A++++-+essentials.sethome%0A++++-+essentials.home%0A++++-+essentials.
tpa%0A++++-+essentials.tpaccept%0A++++-+essemtials.tpdeny%0A++++-+essentials.war
p%0A++++-+essentials.warp.list%0A++++-+essentials.back%0A++Vip%3A%0A++++prefix%3
A+%27%266%5B%261%26lVip%266%5D%266%27%0A++++permissions%3A%0A++++-+essentials.fl
y%0A++++-+essentials.heal%0A++++-+essentials.hat%0A++++-+essentials.enchantments
.allowunsafe%0A++++-+essentials.enchantments.*%0A++++-+essentials.repair%0A++++-
+essentials.speed.fly%0A++++-+essnetials.tp%0A++++-+modifyworld.*%0A++++-+essent
ials.balance%0A++++-+essentials.balancetop%0A++++-+essentials.pay%0A++++-+essent
ials.afk%0A++++-+essentials.help%0A++++-+essentials.me%0A++++-+essentials.mail%0
A++++-+essentials.mailsend%0A++++-+essentials.mailsendall%0A++++-+essentials.rul
es%0A++++-+essentials.spawn%0A++++-+essentials.sethome%0A++++-+essentials.home%0
A++++-+essentials.tpa%0A++++-+essentials.tpaccept%0A++++-+essemtials.tpdeny%0A++
++-+essentials.warp%0A++++-+essentials.warp.list%0A++++-+essentials.back%0A++++-
+essnetials.kick%0A++++-+essentials.mute%0A++++-+essentials.ban%0A++++-+essentia
ls.unban%0A++++-+essentials.banip%0A++++-+essentials.unbanip%0A++++Owner%3A%0A++
+++prefix%3A+%27%261%5B%261%26lOwner%261%5D%261%27%0A+++++permissions%3A%0A++++-
+%27*%27%0A%09%0A%09%0A%09%0A%09%60%60%60%0Aзr. Full error:
java.lang.IllegalStateException: Error loading permissions file
        at ru.tehkode.permissions.backends.FileBackend.reload(FileBackend.java:2
49)
        at ru.tehkode.permissions.backends.FileBackend.initialize(FileBackend.ja
va:84)
        at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend(PermissionManager
.java:427)
        at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.initBackend(PermissionManage
r.java:492)
        at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.<init>(PermissionManager.jav
a:55)
        at ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onLoad(PermissionsEx.java
:83)
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_6_R2.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.ja
va:244)
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_6_R2.CraftServer.<init>(CraftServer.java:21
7)
        at net.minecraft.server.v1_6_R2.PlayerList.<init>(PlayerList.java:56)
        at net.minecraft.server.v1_6_R2.DedicatedPlayerList.<init>(SourceFile:11
)
        at net.minecraft.server.v1_6_R2.DedicatedServer.init(DedicatedServer.jav
a:106)
        at net.minecraft.server.v1_6_R2.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java
:391)
        at net.minecraft.server.v1_6_R2.ThreadServerApplication.run(SourceFile:5
82)
Caused by: org.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: while parsing
 a block mapping
 in "<string>", line 27, column 5:
        prefix: '&6[&1&lVip&6]&6'
        ^
expected <block end>, but found BlockEntry
 in "<string>", line 66, column 5:
        - '*'
        ^
 
        at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlCo
nfiguration.java:55)
        at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguratio
n.java:138)
        at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguratio
n.java:105)
        at ru.tehkode.permissions.backends.FileBackend.reload(FileBackend.java:2
32)
        ... 12 more
Caused by: while parsing a block mapping
 in "<string>", line 27, column 5:
        prefix: '&6[&1&lVip&6]&6'
        ^
expected <block end>, but found BlockEntry
 in "<string>", line 66, column 5:
        - '*'
        ^
 
        at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl$ParseBlockMappingKey.produce(Par
serImpl.java:575)
        at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.peekEvent(ParserImpl.java:161)
        at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.checkEvent(ParserImpl.java:146)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMappingNode(Composer.java
:230)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeNode(Composer.java:160)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMappingNode(Composer.java
:237)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeNode(Composer.java:160)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMappingNode(Composer.java
:237)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeNode(Composer.java:160)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeDocument(Composer.java:12
3)
        at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode(Composer.java:106)
 
        at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseCons
tructor.java:121)
        at org.yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader(Yaml.java:480)
        at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399)
        at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlCo
nfiguration.java:53)
        ... 15 more
 
Виждам,че проблема е свързан с Permissionsex,но където точно?Ако някой ми обясни ще съм му благодарен!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

По принцип за такива теми е най-добре да пишеш в Bukkit форума. Там има по-голяма вероятност някой да го е срещал този проблем или да му се занимава. Или най-добре в PermissionsEx форума. Тук да намериш Java дебъгър - трудна работа. Не че проблемът ти е кой знае колко сложен. Преди две години Permissionsex беше един от новите плъгини за разграничаване на различни потребителски групи. Тогава ако не греша се използваше един друг, тъй като този беше още бета. Но като цяло инсталирането и конфигурациите по него бяха особени и правеше доста проблеми. Даже помня че и аз самия го омазах при първото пускане. Сега не знам какво е положението с него, предполагам е имал много ъпдейтни, но най-вероятно просто не знаеш/не си могъл да го конфигурираш правилно. Лога който си дал горе е изключително труден за разчитане в този вид, та реално не съм го гледал. Пробвай да инсталираш PermissionsEx върху чист Bukkit и да наслагваш върху него. Предполагам, че текущата ти сървърна конфигурация просто не е читава. Също, аз реално винаги рекламирам Feed The Beast, тъй като след излизането на тази платформа, реално няма смисъл сам да си напасваш сървър с плъгини. Те ти дават готови пакети, които само да подкараш и да се радваш. Ако искаш да се учиш.. реално не може просто да тръгнеш и да мажеш плъгини и прочие и да се надяваш да няма конфликти, без поне малко да си чел за Java и класовете. А ако искаш да си създадеш нещо уникално, само с плъгини по твой избор .. well .. аз имах такава идея преди години .. правих нещо .. отне ми супер много време за около 50 плъгина .. и накрая сървъра си остана само за мен.. да не говорим че беше и за MC 1.2.5, а от тогава версията драстично се е променила. Та идеята ми е, че няма много 'хляб' в инвестиране на време за правене на собствени сървърни конфигурации. Да не говорим, че повечето ги хостват на домашните си машини, които изобщо не са пригодени за това..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.