Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

VipKokata

Съмнение за вируси

Препоръчан отговор


Здравейте отново :) Това е компютъра на чичо ми. Ако може тези туул барове да се премахнат.  Ето лог от DDS и Attach : DDS :   

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 10.11.2
Run by kiki at 19:24:29 on 2013-10-03
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.2942.1864 [GMT 3:00]
.
AV: ESET Smart Security 5.0 *Disabled/Outdated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}
SP: ESET Smart Security 5.0 *Disabled/Outdated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
FW: Лична защитна стена на ESET *Disabled* {4FE52EC8-CB26-1113-0EFE-8842E2773BAA}
.
============== Running Processes ================
.
F:Windowssystem32wininit.exe
F:Windowssystem32lsm.exe
F:Windowssystem32nvvsvc.exe
F:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe
F:Windowssystem32nvvsvc.exe
F:WindowsSystem32spoolsv.exe
F:Windowssystem32Dwm.exe
F:WindowsExplorer.EXE
F:Program FilesCommon FilesAVerMediaServiceAVerRemote.exe
F:Program FilesCommon FilesAVerMediaServiceAVerScheduleService.exe
F:Program FilesCommon FilesDeviceHelperDeviceManager.exe
F:Program FilesESETESET Smart Securityekrn.exe
F:Program FilesRealNetworksRealDownloaderrndlresolversvc.exe
F:Program FilesCommon FilesAVerMediaAVerQuickAVerHIDReceiver.exe
F:Windowssystem32taskhost.exe
F:Program FilesRealtekAudioHDARtHDVCpl.exe
F:Program FilesESETESET Smart Securityegui.exe
F:Program FilesSkypePhoneSkype.exe
F:Windowssystem32SearchIndexer.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
F:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
F:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
F:Windowssystem32conhost.exe
F:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
F:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
F:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
F:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
F:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
F:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
F:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
F:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
F:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
F:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
F:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc
F:Windowssystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
F:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
F:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uURLSearchHooks: Mario_Forever Toolbar: {707db484-2428-402d-afb5-d85b387544c7} - f:userskikiappdatalocallowct2247187ldrtbMari.dll
mURLSearchHooks: Mario_Forever Toolbar: {707db484-2428-402d-afb5-d85b387544c7} - f:userskikiappdatalocallowct2247187ldrtbMari.dll
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - f:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - f:programdatarealnetworksrealdownloaderbrowserpluginsierndlbrowserrecordplugin.dll
BHO: Mario_Forever Toolbar: {707db484-2428-402d-afb5-d85b387544c7} - f:userskikiappdatalocallowct2247187ldrtbMari.dll
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - f:program filesjavajre7binssv.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - f:program filesjavajre7binjp2ssv.dll
TB: Mario_Forever Toolbar: {707DB484-2428-402D-AFB5-D85B387544C7} - f:userskikiappdatalocallowct2247187ldrtbMari.dll
TB: Mario_Forever Toolbar: {707db484-2428-402d-afb5-d85b387544c7} - f:userskikiappdatalocallowct2247187ldrtbMari.dll
uRun: [DAEMON Tools Lite] "f:program filesdaemon tools liteDTLite.exe" -autorun
uRun: [Google Update] "f:userskikiappdatalocalgoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c
uRun: [skype] "f:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun
uRun: [unZipExpress974262.exe] "f:userskikiappdatalocaltempunzipexpress974262.exe" /xml="f:userskikiappdatalocaltemp7851.tmp" /ROS /STP=1:2
uRunOnce: [FlashPlayerUpdate] f:windowssystem32macromedflashFlashUtil11e_ActiveX.exe -update activex
mRun: [RtHDVCpl] f:program filesrealtekaudiohdaRtHDVCpl.exe -s
mRun: [egui] "f:program fileseseteset smart securityegui.exe" /hide /waitservice
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
TCP: NameServer = 213.226.7.34 213.226.7.35
TCP: Interfaces{81BBEB43-C00A-4C3C-9D0C-D66AF3E1CF0E} : DHCPNameServer = 213.226.7.34 213.226.7.35
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - f:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
Hosts: 127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - f:userskikiappdataroamingmozillafirefoxprofiles53qof5ar.default
FF - plugin: f:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: f:program filesjavajre7binplugin2npjp2.dll
FF - plugin: f:program filesrealrealplayernetscape6nprpplugin.dll
FF - plugin: f:programdatarealrealplayerbrowserrecordpluginmozillapluginsnprpchromebrowserrecordext.dll
FF - plugin: f:programdatarealrealplayerbrowserrecordpluginmozillapluginsnprphtml5videoshim.dll
FF - plugin: f:programdatarealnetworksrealdownloaderbrowserpluginsmozillapluginsnprndlchromebrowserrecordext.dll
FF - plugin: f:programdatarealnetworksrealdownloaderbrowserpluginsmozillapluginsnprndlhtml5videoshim.dll
FF - plugin: f:programdatarealnetworksrealdownloaderbrowserpluginsmozillapluginsnprndlpepperflashvideoshim.dll
FF - plugin: f:programdatarealnetworksrealdownloaderbrowserpluginsnpdlplugin.dll
FF - plugin: f:userskikiappdatalocalgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: f:windowssystem32npDeployJava1.dll
FF - plugin: f:windowssystem32npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 epfwwfp;epfwwfp;f:windowssystem32driversepfwwfp.sys [2011-8-4 50624]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;f:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-1-30 239168]
R1 EpfwLWF;Epfw NDIS LightWeight Filter;f:windowssystem32driversEpfwLWF.sys [2011-8-4 33656]
R2 AVerRemote;AVerRemote;f:program filescommon filesavermediaserviceAVerRemote.exe [2011-11-26 348160]
R2 AVerScheduleService;AVerScheduleService;f:program filescommon filesavermediaserviceAVerScheduleService.exe [2011-11-26 397312]
R2 DeviceManager;DeviceManager;f:program filescommon filesdevicehelperdevicemanager.exe -start --> f:program filescommon filesdevicehelperDeviceManager.exe -start [?]
R2 eamonm;eamonm;f:windowssystem32driverseamonm.sys [2011-8-9 163424]
R2 ekrn;ESET Service;f:program fileseseteset smart securityekrn.exe [2011-9-22 974944]
R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service;f:program filesrealnetworksrealdownloaderrndlresolversvc.exe [2013-4-16 39056]
R3 AVerA706;AVerMedia A706 BDA Service;f:windowssystem32driversAVerA706.sys [2009-6-10 1169920]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;f:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);f:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-12-29 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;f:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-7-25 162672]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;f:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;f:windowssystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 62464]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);f:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-12-29 116648]
S3 jrdusbser;Modem Interface Device for Legacy Serial Communication;f:windowssystem32driversjrdusbser.sys [2012-9-12 105344]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;f:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2013-9-16 118680]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;f:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;f:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;f:windowssystem32driversterminpt.sys [2011-4-12 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;f:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;f:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;f:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 112640]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;f:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2011-11-26 1343400]
.
=============== File Associations ===============
.
FileExt: .txt: textfile="f:program fileswindows ntaccessoriesWORDPAD.EXE" "%1" [userChoice]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-09-27 09:41:59 7328304 ----a-w- f:programdatamicrosoftwindows defenderdefinition updates{1a99fe84-ffa7-4360-8449-bcc0fda2ca51}mpengine.dll
2013-09-22 19:01:04 469072 -c----w- f:programdatamicrosoftwindowswerreportqueueappcrash_svchost.exe_wind_6b95b34ac7834f1041bf40e03f9d02462d7f1_cab_02c89186rnupgagent.exe
2013-09-19 15:48:59 98304 ----a-w- f:program filesmozilla firefoxap6tvcomponentsdeviceapiA800.dll
2013-09-16 18:37:42 -------- d-----w- f:program filesMozilla Maintenance Service
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-08-07 01:22:04 238872 ------w- f:windowssystem32MpSigStub.exe
.
============= FINISH: 19:24:58,89 ===============
Attach : 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 26.11.2011 г. 08:54:57
System Uptime: 3.10.2013 г. 17:12:46 (2 hours ago)
.
Motherboard: BIOSTAR Group |  | N61PC-M2S
Processor: AMD Athlon 7450 Dual-Core Processor | Socket AM2  | 2400/200mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 38,887 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 186 GiB total, 123,415 GiB free.
E: is FIXED (NTFS) - 186 GiB total, 150,687 GiB free.
F: is FIXED (NTFS) - 186 GiB total, 136,507 GiB free.
G: is CDROM ()
H: is CDROM (CDFS)
I: is CDROM ()
J: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
==== System Restore Points ===================
.
RP130: 15.8.2013 г. 13:42:07 - Планирана контролна точка
RP131: 25.8.2013 г. 16:43:25 - Планирана контролна точка
RP132: 3.9.2013 г. 12:34:20 - Планирана контролна точка
RP134: 16.9.2013 г. 21:49:47 - Windows Update
RP135: 21.9.2013 г. 08:27:31 - Windows Update
RP136: 27.9.2013 г. 12:18:12 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader 9.4.0 - Bulgarian
AIMP2
AVerMedia Applications
AVerTV
Bad Boys 2
CCleaner
Crazy Taxi
DAEMON Tools Lite
ESET Smart Security
Google Chrome
Google Update Helper
Grand Theft Auto: Anderius (Alien City)
Hell Yeah Wrath of the Dead Rabbit © Sega version 1
Java 7 Update 11
Java Auto Updater
Java 6 Update 30
Mario Forever Toolbar
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Microsoft .NET Framework 4 Extended
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Mozilla Firefox 24.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
Nero 7 Premium
NVIDIA Control Panel 285.62
NVIDIA Drivers
NVIDIA Graphics Driver 285.62
NVIDIA Install Application
Poolians Real Pool 3D version 1.0
RealDownloader
RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime
RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2010 Runtime
RealPlayer
Realtek High Definition Audio Driver
RealUpgrade 1.1
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)
Skype™ 6.7
The KMPlayer (remove only)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)
VIVACOM 3G USB MODEM
Wedding Salon
Windows 7 Codec Pack 3.4.0
WinRAR 4.01 (32-битова версия)
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
30.9.2013 г. 14:43:14, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
30.9.2013 г. 14:43:13, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x0000001a (0x00041790, 0xc08020ce, 0x0000ffff, 0x00000000). Разтоварването е записано в: F:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 093013-24804-01.
30.9.2013 г. 11:22:56, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
3.10.2013 г. 19:24:47, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer HP7700-BF93E42E that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{81BBEB43-C00A-4C3C-9D0C-D6. The master browser is stopping or an election is being forced.
3.10.2013 г. 19:16:13, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:16:13, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:13:08, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:12:51, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:12:35, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:12:04, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 19:07:40, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 19:07:40, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:07:21, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:07:21, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:07:10, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:07:10, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:59, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 19:06:59, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:47, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:47, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:21, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:21, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 19:06:18, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 19:06:18, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 18:30:37, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 18:30:37, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 18:30:33, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 18:30:33, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:34:16, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:32:41, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:32:41, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:29:25, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:29:09, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:29:09, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:25:35, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:25:13, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:24:03, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:23:19, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:50, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:36, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:36, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:19:26, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:26, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:19:20, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:20, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:19:01, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:19:01, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:18:56, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
3.10.2013 г. 17:18:56, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:18:55, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:18:55, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
3.10.2013 г. 17:13:24, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
3.10.2013 г. 10:23:47, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
3.10.2013 г. 08:09:37, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
29.9.2013 г. 07:51:29, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
28.9.2013 г. 21:43:16, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DeviceHarddiskVolume4.
28.9.2013 г. 21:42:53, Error: Ntfs [55]  - The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume F:.
28.9.2013 г. 21:37:16, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
28.9.2013 г. 21:37:04, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x0000001a (0x00041790, 0xc08026e0, 0x0000ffff, 0x00000000). Разтоварването е записано в: F:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 092813-13275-01.
28.9.2013 г. 19:33:24, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
28.9.2013 г. 12:13:50, Error: i8042prt [23]  - Could not set the mouse resolution.
28.9.2013 г. 11:09:31, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
28.9.2013 г. 11:09:19, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x0000001a (0x00041790, 0xc0802168, 0x0000ffff, 0x00000000). Разтоварването е записано в: F:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 092813-13353-01.
28.9.2013 г. 09:51:13, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
28.9.2013 г. 07:31:54, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
27.9.2013 г. 18:19:09, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Superfetch беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 60000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
27.9.2013 г. 18:18:37, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
27.9.2013 г. 15:44:27, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
27.9.2013 г. 13:30:20, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
27.9.2013 г. 12:18:37, Error: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient [20]  - Неуспешно инсталиране: Windows не успя да инсталира следната актуализация с грешка 0x80070643: Definition Update for Windows Defender - KB915597 (Definition 1.159.834.0).
27.9.2013 г. 11:59:05, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
27.9.2013 г. 07:49:23, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
26.9.2013 г. 20:37:56, Error: Service Control Manager [7032]  - Диспечерът за управление на услуги се опита да предприеме коригиращо действие (Рестартиране на услугата) след неочакваното прекъсване на услуга DNS Client, но това действие се оказа неуспешно поради следната грешка:  Вече се изпълнява екземпляр на услугата.
26.9.2013 г. 20:35:56, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Workstation беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 60000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
26.9.2013 г. 20:35:56, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Network Location Awareness беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 100 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
26.9.2013 г. 20:35:56, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга DNS Client беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
26.9.2013 г. 20:35:56, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Cryptographic Services беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 60000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
26.9.2013 г. 14:36:07, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
26.9.2013 г. 14:35:54, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x0000001a (0x00041790, 0xc08021f6, 0x0000ffff, 0x00000000). Разтоварването е записано в: F:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 092613-14664-01.
26.9.2013 г. 13:50:28, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
26.9.2013 г. 07:38:00, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
2.10.2013 г. 19:48:02, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
2.10.2013 г. 15:18:36, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 21:32:30, Error: Service Control Manager [7032]  - Диспечерът за управление на услуги се опита да предприеме коригиращо действие (Рестартиране на услугата) след неочакваното прекъсване на услуга SSDP Discovery, но това действие се оказа неуспешно поради следната грешка:  Вече се изпълнява екземпляр на услугата.
1.10.2013 г. 21:32:29, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Windows Font Cache Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 60000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
1.10.2013 г. 21:32:29, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга UPnP Device Host беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 100 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
1.10.2013 г. 21:32:29, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга SSDP Discovery беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 100 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
1.10.2013 г. 21:32:29, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Function Discovery Resource Publication беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
1.10.2013 г. 20:17:18, Error: Service Control Manager [7031]  - Услуга Superfetch беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 60000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.
1.10.2013 г. 20:16:40, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 16:51:42, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 16:41:02, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 13:38:01, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 12:07:44, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
1.10.2013 г. 12:07:43, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001]  - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x00000024 (0x000c08a5, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). Разтоварването е записано в: F:WindowsMEMORY.DMP. ИД на доклада: 100113-32807-01.
1.10.2013 г. 10:22:02, Error: Service Control Manager [7026]  - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата:  InCDPass InCDRm
.
==== End Of File ===========================
 

 

Ето лог от Malware Bytes :   

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
 
Версия на базата от данни: v2013.10.03.06
 
Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
kiki :: KIKI-PC [администратор]
 
3.10.2013 г. 19:34:02 ч.
mbam-log-2013-10-03 (19-34-02).txt
 
Тип сканиране: Бързо сканиране
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 185672
Изминало време: 5 минута(и), 32 секунда(и)
 
Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)
 
Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)
 
Открити ключове в системния регистър: 5
HKCRAppID{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB} (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREBabylonToolbar (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSOFTWAREDataMngr_Toolbar (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSoftwareDataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtbProtectSettings (PUP.Optional.BProtector.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити стойности в системния регистър: 1
HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun|UnZipExpress974262.exe (Adware.InstallBrain) -> Данни: "F:UserskikiAppDataLocalTempUnZipExpress974262.exe" /XML="F:UserskikiAppDataLocalTemp7851.tmp" /ROS /STP=1:2 -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити информационни обекти в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)
 
Открити папки: 10
F:UserskikiAppDataRoamingBabylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingBabSolution (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingBabSolutionShared (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandy (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandy65FA93A7F76448AEBFC0144D7FB5BD1A (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandy84784015DF474E68A072AFCD6D7E4BE9 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandyC5B31F8EF9A04956AC2437747A238C36 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandyOpenCandy_65FA93A7F76448AEBFC0144D7FB5BD1A (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandyOpenCandy_84784015DF474E68A072AFCD6D7E4BE9 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandyOpenCandy_C5B31F8EF9A04956AC2437747A238C36 (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
Открити файлове: 13
F:UserskikiAppDataLocalTempUnZipExpress974262.exe (Adware.InstallBrain) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadsmHotspot_downloader.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadseTypeSetup.exe (PUP.BundleInstaller.IB) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadsiLividSetup.exe (PUP.Optional.Bandoo) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadsSoftonicDownloader_for_realplayer.exe (PUP.Optional.Softonic.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadsunZipExpressSetup.exe (Adware.InstallBrain) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadsVLCMediaPlayerSetup-aJ8WSFE.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiDownloadswindows.7.codec.pack.v3.4.0.setup.exe (PUP.Dealio.TB) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingBabylonlog_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultbprotectorpreferences (PUP.Optional.BProtector.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingBabSolutionSharedchu.js (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandy65FA93A7F76448AEBFC0144D7FB5BD1Aversion51030bc4470a0.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:UserskikiAppDataRoamingOpenCandyC5B31F8EF9A04956AC2437747A238C36TuneUpUtilities2013_2200319_en-US.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
 
(край)

Ето лог от HitmanPro :   

HitmanPro 3.7.7.205www.hitmanpro.com   Computer name . . . . : KIKI-PC   Windows . . . . . . . : 6.1.1.7601.X86/2   User name . . . . . . : kiki-PCkiki   UAC . . . . . . . . . : Enabled   License . . . . . . . : Trial (30 days left)   Scan date . . . . . . : 2013-10-03 19:54:32   Scan mode . . . . . . : Normal   Scan duration . . . . : 3m 26s   Disk access mode  . . : Direct disk access (SRB)   Cloud . . . . . . . . : Internet   Reboot  . . . . . . . : No   Threats . . . . . . . : 0   Traces  . . . . . . . : 954   Objects scanned . . . : 736 116   Files scanned . . . . : 31 004   Remnants scanned  . . : 177 760 files / 527 352 keys Miniport ____________________________________________________________________   Primary      DriverObject . . . : 856EF310      DriverName . . . . : Drivernvstor32      DriverPath . . . . : SystemRootsystem32DRIVERSnvstor32.sys      StartIo  . . . . . : 00000000 +0      IRP_MJ_SCSI  . . . : 856891E8 +0   Solution      DriverObject . . . : 856EF310      DriverName . . . . : Drivernvstor32      DriverPath . . . . : SystemRootsystem32DRIVERSnvstor32.sys      StartIo  . . . . . : 00000000 +0      IRP_MJ_SCSI  . . . : 8B2E2547 SystemRootsystem32driversstorport.sys+34119 Potential Unwanted Programs _________________________________________________   F:ProgramDataBabylon (Babylon) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduit (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7} (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}BackStage.exe (Conduit) -> Deleted      Size . . . . . . . : 536 392 bytes      Age  . . . . . . . : 297.9 days (2012-12-09 21:52:25)      Entropy  . . . . . : 5.6      SHA-256  . . . . . : 2A9C46B4AAA6F4A43BCE1885DD7B2B1D0E1DBD8BB59A1063BD1A7FA185F1432F      Product  . . . . . : Conduit Toolbar      Publisher  . . . . : Conduit Ltd.      Description  . . . : Conduit Toolbar      Version  . . . . . : 10.14.0.114      Copyright  . . . . : Conduit (C) 2011 All Rights Reserved      RSA Key Size . . . : 1024      Authenticode . . . : Valid      Fuzzy  . . . . . . : -7.0   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}ConduitHook.DLL (Conduit) -> Deleted      Size . . . . . . . : 303 432 bytes      Age  . . . . . . . : 297.9 days (2012-12-09 21:52:25)      Entropy  . . . . . : 4.9      SHA-256  . . . . . : E5108114E5E9544540FAFF67D8E0E01B1B845C9D97733DDB35E0B59C66D43D8B      Product  . . . . . : Conduit Toolbar      Publisher  . . . . : Conduit Ltd.      Description  . . . : Conduit Toolbar      Version  . . . . . : 10.14.0.114      Copyright  . . . . : Conduit (C) 2011 All Rights Reserved      RSA Key Size . . . : 1024      Authenticode . . . : Valid      Fuzzy  . . . . . . : -7.0   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}log4cxx.BS (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}log4cxx.TB (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}log4cxx_BS.dll (Conduit) -> Deleted      Size . . . . . . . : 2 232 320 bytes      Age  . . . . . . . : 297.9 days (2012-12-09 21:52:25)      Entropy  . . . . . : 6.5      SHA-256  . . . . . : 46E756A87E165B293D5D8EC67E3BCD2490B89CFECC89FB800AD8830E7D55D521      Product  . . . . . : Conduit Toolbar      Publisher  . . . . : Conduit Ltd.      Description  . . . : Conduit Toolbar      Version  . . . . . : 10.14.0.114      Copyright  . . . . : Conduit (C) 2011 All Rights Reserved      Fuzzy  . . . . . . : 0.0   F:UserskikiAppDataLocalConduitBackStage{5555CC4C-FA2B-4D69-8296-B6AE5E95C0B7}LoggerConfigBackStage.xml (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitCT2247187 (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalConduitCT2247187AutoUpdateRunner.exe (Conduit) -> Deleted      Size . . . . . . . : 146 760 bytes      Age  . . . . . . . : 297.9 days (2012-12-09 21:52:24)      Entropy  . . . . . : 5.9      SHA-256  . . . . . : 4D1DAF1008BFA57DCA2DA9D5CC66DF6A19E73E2A982675524DF1F110080C92B5      Product  . . . . . : Conduit Toolbar      Publisher  . . . . : Conduit Ltd.      Description  . . . : Conduit Toolbar      Version  . . . . . : 10.14.0.114      Copyright  . . . . : Conduit (C) 2011 All Rights Reserved      RSA Key Size . . . : 1024      Authenticode . . . : Valid      Fuzzy  . . . . . . : -7.0   F:UserskikiAppDataLocalConduitCT2247187uninstall.exe (Conduit) -> Deleted      Size . . . . . . . : 46 280 bytes      Age  . . . . . . . : 297.9 days (2012-12-09 21:52:28)      Entropy  . . . . . : 6.6      SHA-256  . . . . . : E01504192E6D4AFC63EB3924CF4B7F1F4E0FF9100ABB2C3E3C1A64D74BA18679      Publisher  . . . . : Conduit      Description  . . . : Mario_Forever Toolbar      Version  . . . . . : 10.14.0.114      Copyright  . . . . : Conduit Ltd.      RSA Key Size . . . : 1024      Authenticode . . . : Valid      Fuzzy  . . . . . . : -7.0   F:UserskikiAppDataLocalLowConduit (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepository (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.1000082.currentList.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.1000082.localStations.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.1000082.nowPlaying.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.1000082.publisherStations.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.128834881989343895.search.history.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.128834881989343895.search.selectedEngineId.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.128834881989343895.search.settings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.128834881989343895.search.user-settings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.appOptions.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.NOTIFICATION_ID.notifications-repository.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.NOTIFICATION_ID.notifications-service_644679.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.NOTIFICATION_ID.notifications-servicemap.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.NotificationSettings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.pg_conf_global.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.savedPositions.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187.searchProtectorData.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_appsMetadata.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_appTrackingFirstTime.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_gottenAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_login.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_otherAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_searchAPI.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_serviceMap.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_toolbarContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_toolbarSettings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_translation.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.13.20.29.serviceLayer_services_userApps.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_appsMetadata.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_appTrackingFirstTime.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_gottenAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_login.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_otherAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_searchAPI.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_serviceMap.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_toolbarContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_toolbarSettings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_translation.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_10.14.40.128.serviceLayer_services_userApps.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_appsMetadata.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_appTrackingFirstTime.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_gottenAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_login.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_otherAppsContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_searchAPI.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_serviceMap.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_toolbarContextMenu.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_toolbarSettings.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_translation.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryCT2247187_RAW.serviceLayer_services_userApps.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryserviceLayer_userApps_added.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositorytoolbar_initializing_logger.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryuninstallData.txt (Conduit) -> Deleted   F:UserskikiAppDataLocalLowConduitChromeExtDatajllpjckabhalgdienlngoikeehalibeiRepositoryuninstallUrl.txt (Conduit) -> Deleted   HKLMSOFTWAREBabylon (Babylon) -> Deleted   HKLMSOFTWAREClassesProd.cap (Claro) -> Deleted   HKLMSOFTWAREDataMngr (SearchQU) -> Deleted   HKUS-1-5-21-2359444894-3008201631-910887154-1000SoftwareAppDataLowSoftwareSmartBar (Conduit) -> Deleted   HKUS-1-5-21-2359444894-3008201631-910887154-1000SoftwareConduit (Conduit) -> Deleted   HKUS-1-5-21-2359444894-3008201631-910887154-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerApproved Extensions{4D2D3B0F-69BE-477A-90F5-FDDB05357975} (Claro) -> Deleted   HKUS-1-5-21-2359444894-3008201631-910887154-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerApproved Extensions{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC} (Claro) -> Deleted   HKUS-1-5-21-2359444894-3008201631-910887154-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} (Babylon) -> Deleted Cookies _____________________________________________________________________   F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCookies:ad.yieldmanager.com   F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCookies:ads.kaldata.com   F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCookies:doubleclick.net   F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCookies:kontera.com   F:UserskikiAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultCookies:statcounter.com   F:UserskikiAppDataRoamingMicrosoftWindowsCookiesCYBT3QB8.txt   F:UserskikiAppDataRoamingMicrosoftWindowsCookiesJTIKA0LK.txt   F:UserskikiAppDataRoamingMicrosoftWindowsCookiesUNPHC2JL.txt   F:UserskikiAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles53qof5ar.defaultcookies.sqlite:ad.yieldmanager.com   F:UserskikiAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles53qof5ar.defaultcookies.sqlite:doubleclick.net   F:UserskikiAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles53qof5ar.defaultcookies.sqlite:invitemedia.com 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Дечко за толкова теми в тази секция не се ли научи да си чистиш сам твоите и на чичо ти разните аск , бабилон и всякакви подобни боклуци?Или просто е по-лесно тея "балъците" Ицо и Б-Бой от Калдата ще свършат работа докато съм заплеснат по вип брадър ? Млад си и сега трява да се учиш , а не да търсиш на средата мекото.Защо не пробваш следващите пъти , когато решиш да правиш "БЕЗПЛАТНА ПРОФИЛАКТИКА"  на твоя и на чичо ти компютри да понаучиш малко английски и да помолиш за помощ тук и да видим след 6 еднакви теми за една година  да видим къде ще те пратят.

Сядай си на Д-то чети и се учи и не занимавай екипа през месец с дребните ти еднакви проблеми.Сега си на 14 и кой знае каква информация няма да загубиш при една преинсталация освен някой хак за ЦС или крак за Дърт  най-много да научиш нещо повече , защото утре ще имаш сериозен проблем и няма да има кой да ти помогне.

Успех и помни най-добрата антивирусна е ЗКУ за другото има Linux засега.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Привет, VipKokata

Този комп е доста зле конфигуриран, ако говорим за дялове и пр. Има сума ти доклади за грешки по операционната система.

 

Ако желаете да продължите, следва:

СТЪПКА 1

 • [*]Изтеглете и стартирайте програмата
AdwCleaner [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Стартирайте adwcleaner.exe [*]Маркирайте Clean [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовият файл ще се отвори след рестарта [*]Публикувайте съдържанието на този лог в следващия си коментар (който можете да намерите тук > C:AdwCleaner[s1].txt)

СТЪПКА 2

 • [*]Изтеглете
Junkware Removal Tool на вашия десктоп [*]Спрете временно работата на защитните програми [*]Стартирайте JRT.exe [*]Ще се отвори DOS прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите на десктопа > JRT.txt) [*]Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар

СТЪПКА 3

 • [*]Изтеглете и стартирайте програмата
Farbar Service Scanner [*]Сложете всички отметки и натиснете бутона "Scan" [*]Ще се създаде лог файл с името (FSS.txt) в папката, откъдето стартирате инструмента [*]Копирайте съдържанието на лог файла в следващия си коментар

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравей, аз ако знаех как се махат тези тулл барове нямаше да занимавам колегите. Във неделя ще дам логовете. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.