Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

КАК ДА ГО НАПРАВЯ ОТ С++ В С#


Препоръчан отговор

#include<iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

// Константи за формата да датата
const short unsigned int YMD_FORMAT = 1; // yy.mm.dd
const short unsigned int DMY_FORMAT = 2; // dd.mm.yy


// Константи с кодове класа автомобил
const short unsigned int KLAS_SMAL  = 1;
const short unsigned int KLAS_COMPACT = 2;
const short unsigned int KLAS_MIDDLE = 3;
const short unsigned int KLAS_WAN   = 4;
const short unsigned int KLAS_JEEP  = 5;

// Константи указващи кода на функцията за сравнения
const short unsigned int CMP_BY_MARK = 1;
const short unsigned int CMP_BY_KLAS_AND_DATE = 2;

// Помощни функции
/* Намира класа автомобил по зададен код
  Връща указател към низа klasName
 */
char *getKlasName(char *code, char *klasName);
/* Намира годината на внос по зададен код
  Връща указател към низа year
 */
char *getDateByCode(char *code, char *date, unsigned short int format);


// Структура описваща автомобил от автопарка
struct Mobile {
	// Марка на колата
	char mark[41];
	// Цвят на колата
	char color[21];
	// Цена за наемане
	double price;
	// Код на колата
	char code[9];
};

/* Въвежда автомобил */
void inputMobile(Mobile & mobile);
/* Извежда автомобил на екрана */
void displayMobile(Mobile mobile);
/* Проверява дали дадения автомобил съдържа в името си BMW или AUDI и
  дали и НЕ е върнат на 14.08.2008 */
bool checkMobile(Mobile mobile);


// Структура описваща автомобилите в автопарка
struct MobilesList {
	int count;
	Mobile mobiles[200];
};

/* Инициализира списъкът с автомобили */
void initMobilesList(MobilesList & list);
/* Добавя автомобил към списъка */
void addMobileToMobilesList(MobilesList & list, Mobile mobile);
/* Въвежда списък с автомобили */
void inputMobilesList(MobilesList & list);
/* Извежда списъкът с автомобили на екрана */
void displayMobilesList(MobilesList const & list);
/* Връща подсписък по зададените критерии от т. 3 */
MobilesList getMobilesSublist(MobilesList const & list);
/* Връща средната наемна цена на всички джипове */
double getAverageMobilesPrice(MobilesList const & list, int klasType);
/* Сортира списъка, като указва коя функция за сравнение да се извика.
  (По принцип се реализира чрез указател към тип функция)
*/
void sortMobilesList(MobilesList & list, int cmpFunc);
/* Сравнява два автомобила по марка (лексикографски) */
int cmp_by_mark(Mobile mobile1, Mobile mobile2);
/* Сравнява два автомобила по клас и по дата */
int cmp_by_klas_and_date(Mobile mobile1, Mobile mobile2);int main()
{
	MobilesList mobilesList, subMobilesList;
	double minAveragePrice;

	// Въвеждат се и се обработват 3 автосалона
	for( int i=1; i<=3; i++) {

		std::cout << "Firm " << i << ".\n"
				 << "-------------------\n\n";


		// Инициализира празен списък от автосалон
		initMobilesList(mobilesList);

		// Въвежда се списъкът от автосалона
		std::cout << "[ Input mobiles ] \n\n";
		inputMobilesList(mobilesList);

		// Извежда се списъкът от автосалона сортиран по марка
		std::cout << "[ List of mobiles ] \n\n";
		sortMobilesList(mobilesList, CMP_BY_MARK);
		displayMobilesList(mobilesList);

		// Намира списък с автомобилите от точка 3
		std::cout << "[ List BMW and Audi mobiles to return at 14.08.2008 ] \n\n";
		subMobilesList = getMobilesSublist(mobilesList);
		sortMobilesList(subMobilesList, CMP_BY_KLAS_AND_DATE);
		if( subMobilesList.count > 0) {
			displayMobilesList(subMobilesList);
		}
		else {
			std::cout << "Not found mobiles!\n";
		}

		double avgPrice;
		avgPrice = getAverageMobilesPrice(mobilesList, KLAS_JEEP);
		std::cout << "[ Average price of jeeps ]" << avgPrice << std::endl;

		if( 1 == i ){
			minAveragePrice = avgPrice;
		}
		else if(avgPrice < minAveragePrice){
			minAveragePrice = avgPrice;
		}

		std::cout << std::endl;
	}

	cout << "Min jeep average price: " << minAveragePrice << std::endl;

	return 0;
}/* Намира класа автомобил по зададен код
  Връща указател към низа klasName
 */
char *getKlasName(char *code, char *klasName)
{
	unsigned short int klasCode;
	klasCode = code[1]-'0';

	switch(klasCode) {
		case KLAS_SMAL  :
			strcpy(klasName, "malak"); break;
		case KLAS_COMPACT :
			strcpy(klasName, "kompakten"); break;
		case KLAS_MIDDLE :
			strcpy(klasName, "sreden"); break;
		case KLAS_WAN   :
			strcpy(klasName, "van"); break;
		case KLAS_JEEP  :
			strcpy(klasName, "jeep"); break;
	}

	return klasName;
}

/* Намира годината на внос по зададен код
  Връща указател към низа year
 */
char *getDateByCode(char *code, char *date, unsigned short int format=DMY_FORMAT)
{
	unsigned short int positions[3] = {2,4,6};
	if( YMD_FORMAT==format ){
		positions[0] = 6;
		positions[1] = 4;
		positions[2] = 2;
	}

	char *p=(char *)date;
	unsigned short int pos;
	for(int i=0; i<3; i++){
		pos = positions[i];
		*p++=code[pos];
		*p++=code[pos+1];
		*p++='.';
	}
	*p='\0';

	return date;
}/* Въвежда автомобил */
void inputMobile(Mobile & mobile)
{
	std::cout << "Mark: ";
	std::cin.getline(mobile.mark, 41);

	std::cout << "Color: ";
	std::cin.getline(mobile.color, 21);

	std::cout << "Price: ";
	std::cin >> mobile.price;

	std::cout << "Code: ";
	std::cin >> mobile.code;
	cin.get();
}

/* Извежда автомобил на екрана */
void displayMobile(Mobile mobile)
{
	char buff[256];
	std::cout << mobile.mark << ", ";
	std::cout << getKlasName(mobile.code, buff) << ", ";
	std::cout << mobile.color << ", ";
	std::cout << mobile.price << ", ";
	std::cout << getDateByCode(mobile.code, buff) << std::endl;
}

/* Проверява дали дадения автомобил съдържа в името си BMW или AUDI и
  дали и НЕ е върнат на 14.08.2008 */
bool checkMobile(Mobile mobile)
{
	// Ако не съдържа нито Audi нито BMW в името си се връща false
	if( NULL==strstr(mobile.mark, "Audi") && NULL==strstr(mobile.mark, "BMW") ) {
		return false;
	}

	char date[20];
	getDateByCode(mobile.code, date, DMY_FORMAT);
	if( 0 != strcmp(date, "14.08.2008") ) {
		return false;
	}

	return true;
}/* Инициализира списъкът с автомобили */
void initMobilesList(MobilesList & list)
{
	list.count = 0;
}

/* Добавя автомобил към списъка */
void addMobileToMobilesList(MobilesList & list, Mobile mobile)
{
	list.mobiles[list.count++] = mobile;
}

/* Въвежда списък с автомобили */
void inputMobilesList(MobilesList & mobiles)
{
	int cntMobiles;
	do {
		std::cout << "Input mobiles count: ";
		std::cin >> cntMobiles;

		if(cntMobiles> 0 && cntMobiles<=200 ) break;

		std::cout << "Count must be in interval [1, 200]! " << std::endl;
	}
	while(true);
	std::cin.get();

	Mobile mobile;
	for(int i=0; i<cntMobiles; i++){
		std::cout << "Input mobile " << (i+1) << ":\n\n";
		inputMobile(mobile);
		addMobileToMobilesList(mobiles, mobile);
		std::cout << std::endl;
	}
}

/* Извежда списъкът с автомобили на екрана */
void displayMobilesList(MobilesList const & list)
{
	for(int i=0; i<list.count; i++) {
		displayMobile(list.mobiles[i]);
	}
	std::cout << std::endl;
}

/* Връща подсписък по зададените критерии от т. 3 */
MobilesList getMobilesSublist(MobilesList const & list)
{
	MobilesList foundMobiles;
	initMobilesList(foundMobiles);

	for(int i=0; i<list.count; i++){
		if( true == checkMobile(list.mobiles[i]) ){
			addMobileToMobilesList(foundMobiles, list.mobiles[i]);
		}
	}

	return foundMobiles;
}

/* Връща средната наемна цена на всички автомобили от даден клас (джипове) */
double getAverageMobilesPrice(MobilesList const & list, int klasType=KLAS_JEEP)
{
	double totalPrice=0.0;
	int klas, cnt=0;
	for(int i=0; i<list.count; i++){
		klas = list.mobiles[i].code[1]-'0';
		if( klasType == klas ){
			totalPrice+=list.mobiles[i].price;
			cnt++;
		}
	}

	if(0 == cnt) return 0.0;

	return totalPrice/cnt;
}

/* Сортира списъка, като указва коя функция за сравнение да се извика.
  (По принцип се реализира чрез указател към тип функция)
*/
void sortMobilesList(MobilesList & list, int cmpFunc=CMP_BY_MARK)
{
  Mobile tmpMobile;
  int pos, cmp;
  for(int i=0; i<list.count-1; i++) {
    pos = i;
    for(int j=i+1; j<list.count; j++) {

    	switch(cmpFunc){
    		case CMP_BY_MARK :
    			cmp = cmp_by_mark(list.mobiles[j], list.mobiles[pos]);
    			break;
    		case CMP_BY_KLAS_AND_DATE :
    			cmp = cmp_by_klas_and_date(list.mobiles[j], list.mobiles[pos]);
    			break;
    		default :
    			cmp=0;
    	}

      	if( cmp < 0 ){ 	pos = j; }
    }

    if( pos != i ) {
      tmpMobile = list.mobiles[i];
      list.mobiles[i] = list.mobiles[pos];
      list.mobiles[pos] = tmpMobile;
    }
  }
}

/* Сравнява два автомобила по марка (лексикографски) */
int cmp_by_mark(Mobile mobile1, Mobile mobile2)
{
	return strcmp(mobile1.mark, mobile2.mark);
}

/* Сравнява два автомобила по клас и по дата */
int cmp_by_klas_and_date(Mobile mobile1, Mobile mobile2)
{
	char date1[20], date2[20], tmp1[20], tmp2[20];
	getDateByCode(mobile1.code, tmp1, YMD_FORMAT); // Връща yy.mm.dd
	getDateByCode(mobile2.code, tmp2, YMD_FORMAT); // Връща yy.mm.dd

	// Преобразува от yy.mm.dd до yyyy.mm.dd
	if( tmp1[0] <= '1' ) strcpy(date1, "20");
	else strcpy(date1, "19");

	if( tmp2[0] <= '1' ) strcpy(date2, "20");
	else strcpy(date2, "19");

	strcat(date1, tmp1);
	strcat(date2, tmp2);

	if( '0' == date1[0] ) {
		if( '0' == date2[0] ) return strcmp(date1, date2);
		else return 1;
	}
	else {
		if( '0' == date2[0] ) return -1;
		else return strcmp(date1, date2);
	}
}
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

От това  не разбирам много, но ти предлагам да изтеглиш  NotePad++

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Научаваш нужния език и си го програмираш както ти трябва. Проследяваш променливите и методите, не е толкова трудно, след като знаеш синтаксиса, езиците са сходни.

 

Има и разни конвертори, погледни и тествай: https://www.google.bg/search?q=C%2B%2B+to+C%23&hl=bg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване