Премини към съдържанието
marisa

Елисавета Багряна - въпроси, теми, есета.

Препоръчан отговор


Потомка /анализ/ 1.Жанрова определеност-Стихотворението е изградено като изповед,в която се долавят най-съкровените размисли,тревоги и мечти на лирическата героиня. 2.Заглавие-Заглавието”Потомка”ни потапя в атмосферата на темата на стихотворението.Потомството е унаследяване на характерни черти и качества от своите прадеди.Заглавието насочва към смисъла на авторовата творба,че верността и предаността към рода и своите предци са начин да разбереш собствените си стре- межи и желания, да се утвърдиш като личност, която успява да осмисли живота си. Това е белег на човешката същност, защото чрез поглед в миналото индивидът се чувства по-сигурен и уверен в себе си и амбициите му се разпростират все по нада- леч. 3. Авторски текстове а) предговори – липсват б) следговори – липсват в) бележки – няма г) автоинтерпретации – няма 4. Паратекстове а) мото – стихотворението няма мото б) посвещение – Елисавета Багряна посвещава поемата си на Маня Милетич,втората дъщеря на Любомир Милетич,нейна връстница и състудентка, много близка приятелка. То е изповед и начин за изразяване на нейните собсвени мисли и непреодолимото й желание за волност, свобода и възможност за личностно развитие като човек, който би могъл сам да взема решения и да избере какво да прави с живота си – “Но усещам, в мене бие древна, / скитническа, непокорна кръв”, “ За това аз може би обичам / необхватните с око поля”, “Волен глас, по вятъра разлян”. 6. Конструктивни особености на текста а) части – композиционно творбата не е разделена, но при анализ на текста се обособяват 3 части: Първа част – При нея е използвана антитезата, принципът на отричането с желание за постигане на тъкмо обратното твърдение – “Няма пра- родителски портрети”, “И незнам аз техните завети” – чрез думите си лирическата героиня подсилва влиянието и значението на рода, неизменно свързан с отделния човек и стремежа му да се утвърди като личност и да бъде свободен. Втора част – Поглед в миналото – “Може би прабаба тъмноока”, “ е избягала в среднощ дълбока”, “с някой чуждестранен светъл хан”, “ конски тропот може би кънтял е” – макар разглежданите минали събития да са просто вероятни и несигур- ни, чрез тях потомката се опитва да разкрие себе си, своите желания и копнежи. Трета част – Това е част, в която тя пряко назовава и конкретизира себе си, соб- ствените си чувства и мисли – “ За това аз може би обичам, необхватните с око поля”, “Може би съм грешна и коварна”, “Аз съм само щерка твоя вярна”, “моя кръвна майчице, земя.” б) случки – случката предствена в текста е нереална, тя е просто допусната- “Може би прабаба тъмноока”, “е избягала в среднощ дълбока, / с някой чуждеста- нен, светъл хан”, “конски тропот може би кънтял е”, “ и спасил е двама от кинжа- ла”. Случката станала с прабабата на лирическата героиня има за цел да подсили нейния собствен стремеж за лична свобода. в) пейзажи -Въображаемата случка с прабабата на героинята – “крайдунавските рав- нини”,”среднощ дълбока”, но основният акцент пада върху личните разсъждения на потомката – “ Необхватните с око поля”, “волен глас, по вятъра разлян” – имат за цел да утвърдят представата за нейната широка, жадуваща пространство душа. г) диалог – липсва д) описание – “Скитническа, непокорна кръв”, “прабаба тъмноока”, “сред- нощ дълбока”, “грешна и коварна”,”щерка вярна” – те най-точно обрисуват емо- ционалното състояние и страстите на отделния човек. е) лирически и други отстъпления – не се срещат 7. Механизъм на дублиране на текстовите структури: а) повторения – в цялото стихотворение се повтаря “може би”, което насочва, че събитията и действията са хипотетични и има голяма вероятност да не се случат, както и ни отправят към необходимостта за вземане на правилни решения и носене на тежките последствия от неправилни такива. б) откъси, резюмиращи целия текст – “Но усещам в мене бие древна, / скитническа, непокорна кръв”, “Затова аз може би обичам, / необхватните с око поля” – от цитатите се долавят мислите и разсъжденията, които героинята иска да предаде чрез цялото стихотворение – с няколко думи тя изразява своето непокорство и прескачане на законите на рода в името на жадуваната свобода. 8. Образ на света – а) модел-в стихотворението се откроява новия модел на света,изразен чрез бунта,въстанието на героинята срещу старите предразсъдъци и повели на рода; просперитета и развитието,волността на отделния човек-“скитническа,непокорна кръв”,”тя ме води към греха ни пръв”,”...аз може би обичам/необхватните с око поля”,”може би сред път ще се сломя” б)време-в творбата не е конкретизирано точното време на развитие в)пространство-“из крайдунавските равнини”,”необхватните с око поля”, “волен глас,по вятъра разлян” 9. Образ на читателя – лирическата героиня сякаш се обръща към родната земя, споделяйки вълненията си с нея. Тя изповядва съкровенните си мисли и чувства, но през цялото стихотворение сякаш конкретния читател отсъства. Той съществува, но не е споменат в текста. Чак в края на произведението чрез споме- наването на майката земя като че се обособява точен слушател, който е по-висш от самата героиня и може да я подкрепи и насочи. 10.Лингвистични техники: а)стилистични средства-авторката използва повторение-“може би”;епитети- “тъмноока”,”непокорна”,”светъл”,”необхватните”,”коварна”;отрицание-“няма пра- родителски портрети...не знам аз техните завети”;паузи,изразени чрез тирета-“Мо- же би съм грешна и коварна,/може би сред път ще се сломя-/аз съм само щерка твоя вярна...”-засилва емоционалното внушение в момента на развръзката,посочва се любовта към родината;инверсия-“аз съм само щерка твоя вярна” б)включване на различни видове езици-липсва в)чужд оттенък в българските имена-няма г)лексикални особености-използване на съответните думи-“усещам”,”в мене бие”,”обичам”;не са използвани оценъчни думи,междуметия. д)синтактични особености-тире,което изразява пауза,не се срещат реторич- ни въпроси,безглаголни изречения 11.Културни универсалии а)сюжетни схеми,мотиви и образи-В стихотворението се откроява мотива за устойчивостта на рода,съхранена чрез потомството и наследените от него черти и характеристики.Долавя се и мотива за непокорството, неподчинението пред остаре лите схващания и разбирания и ограниченията,които те налагат на свободолюбива- та личност-“древна,/скитническа,непокорна кръв”;мотив за разпростиране,волност, неограничение и нужда от индивидуалност-“...обичам необхватните с око поля”,”во лен глас по вятъра разлян”.Този мотив се долавя чрез въображаемата представа на героинята,свързана с прабаба й,чрез която тя изразява собствения си бунт и потъп- кване на несправедливи,задушаващи родови закони.Основният сюжетен образ в стихотворението е този на героинята,която се въплъщава в своята прабаба,виждай- ки съдбата си сродна с нейната.Прародителката въстава срещу установените прави- ла в името на щастието,сега нейната потомка,в чиито вени тече кръвта й, години по-късно тръгва по същия път-този на непримиримостта,бунта,развитието и откриването на самия себе си. б)символи-Родът е символ на силата,устойчивостта,развитието,чрез всяко изминало поколение;кинжала символизира саможертвата и високата цена,която трябва да бъде платена в името на любовта и свободата,поради загърбване на се- мейните ценности и стари традиции.;необхватните поля и волният глас -свободо- любието и низависимостта на лирическата героиня. в)смислово-емоционални опозиции-Смислово-емоционална опозиция се до- лавя в противопоставянето на героинята на утвърдените норми и правила;от друга страна тя е силно привързана към родината ,земята на предците си-“аз съм само щерка твоя вярна,/моя кръвна майчице-земя.”Лирическата героиня е в опозиция са- ма със себе си,чувствата и желанията й се преплитат. г)темпорални модели-“може би прабаба тъмноока”,”е избягала в среднощ дълбока,/с някой чуждестранен,светъл хан”,”конски тропот може би кънтял е”,”и спасил е двама от кинжала”-използвана е ретроспекцията,макар връщането назад във времето да е нереално,въображаемо,представа на героинята. 12.Форми на междутекстови връзки: а)цитат-няма б)перифраза-не се среща в)пародия-липсва г)полемика-няма д)алюзия-въображаемата представа за прабабата,пристъпила родовите пове- ли.Потомката открива в този нереален образ собствения си живот и стремежи. 13.Техники на вътрешнотекстовото декодиране:Основната тема на стихотво рението е свързана със силата на родовата кръв,наследствените черти и характеристики,които крепят човека,непокорството,наследено от предците ни.”Ключовете” за осъзнаване смисъла на творбата са”скитническа,непокорна кръв”,”волен глас”,”кръвна майчице-земя”-те насочват към целия замисъл на авторката за сюжетното развитие на творбата.Условността”може би” съ- що насочва към възможния провал на бунта срещу родовите,вече остарели закони, както и към необходимостта от вземане на решения,както и носене на техните пос- ледици. Успех!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Трябва ми есе на тема "Жената - вечната пътница или вярната пазителка на семейното огнище"!!! Ако може някой да ми помогне ще съм му мнгого благодарен и ми трябва спешно!!!

Редактирано от nx11 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Едно есе трябва да отразява твоето мнение. Замисли се, ако си на мястото на Багрянината лирическа героиня любовта ще оправдава ли постъпките ти? Може да започнеш от там, че човек трябва да следва гласа на сърцето си. Когато човек е влюбен не мисли, а чувства и всичко, което прави е оправдано от силата на чувствата. Спомени и стремежа на лирическата героиня към свобода и волност... Вложи малко усилия. Винаги на готово е по-лесно, но не е лошо понякога да разчитаме само на себе си. :offtopic_s:

Благодаря ти за успешния старт!

Сетих се за какво трябва да пиша.Мерси,че ми даде напътствия! :offtopic_s:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

трябвами тема за елисавета багряна за четвъртък 11.01.2007 това ми е класна работа и трябва да се представя добре ето и въпроса които ми трябва ------> Как е внушено усещането за свобода в произведението потомка моляви трябвами спешно благодаря предварително

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
:clap: Здравейте и на мен ми трябва за утре една темичка върху Потомка на Багряна-Приказка за греховната женска любов Ще съм ви много благодарна :clap:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Търся спешно ЛИС на тема Връзката между личността и рода в "Потомка"!

Някой да помогне!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
хораа моля ви се помагайте....Трябва ми тема върху Потомка - Какво означава гневното събуждане.....или поне някой да ми даде някакви насоки.... мерси предварително :wors:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Търся спешно ЛИС на тема Връзката между личността и рода в "Потомка"!

Някой да помогне!

Eто нещо подобно-http://download.pomagalo.com/5146/?search=79686

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте аз съм новичка тук ..мхм мноо ми трябва темата "Жената-грешна и свята". :rolleyes: : )

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Доста е малка темата,по-скоро е отговор на литературен въпрос. :rolleyes:

Виж коментар 5, тема 7 и от двете може да стане 1 общал

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Трябва ми ТЕЗА на тема: Жената на 20-ти век- "волна, непокорна, скитницата"- в лириката на Елисавета Багряна

Благодаря предварително!!!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тук има нещо-http://www.myschoolbel.hit.bg/Temi%20po%20...08%20klas.htm#5

Редактирано от meri1966 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако може някой да ми даде линк с материал свързан с творческта история на творбата.Трябва ми за утре.. Благодаря предварително

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

може ли някой да ми намери интерпретативно съчинение на тема "изборът на ценности " в Потомка на Елисавета Багряна.трябва ми спешно-за утре. Благодаря предварително.

Редактирано от betka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Трябва ми ТЕЗА на тема: Жената на 20-ти век- "волна, непокорна, скитницата"- в лириката на Елисавета Багряна

Благодаря предварително!!!

Така, както даваш цитата, мисля, че е от "Стихии", но не е точен. Не даваш информация и върху кое/кои/ стихотвотение/я/ ти е темата. Тезата ти зависи от тази информация.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте!А съм нова ,но се надявам да ми помогнете.Много спешно ми трябва интерпретативно съчинение на тема:Изборът на ценности в стихотворението"Потомка"!много Ви моля помогнете!Предварително БЛАГОДАРЯ!!!!! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте!А съм нова ,но се надявам да ми помогнете.Много спешно ми трябва интерпретативно съчинение на тема:Изборът на ценности в стихотворението"Потомка"!много Ви моля помогнете!Предварително БЛАГОДАРЯ!!!!! :)

Заповядай:

“Потомка” от Елисавета Багряна

Героинята разкрива стойността на съкровено личните копнежи , романтичните пориви, нравствените ценности.Стойностно за нея е не завръщането към непроменимото във времето родово начало, към един познат и строго регламентиран свят, а дръзкото бягство от сковаващите духа сурови повелии на родово-патриархалното битие и устремяването към непознатото, тайнственото, безграничното.Пътят - онова, което предстои -непредвидимо и мамещо, но и това, което вече е било, съхранено в спомена за далечното минало.Скитницата търси древното и вечното, езическо и християнско, праначало, първооснова на човешкото битие.Бунтът й срещу родовия морал я приобщава към непокорните натури, отстоявали светостта на чувствата си.В този смисъл героинята е потомка на майката земя - символ на безсмъртната любов, свободата и силата на духа.

Стихотворението започва с трикратно отрицание - откъсването на жената от посланията на рода:1 куплет-“Потомка”отразява освобождението на индивида от миналото.В ценност се превръща диренето на нов път, на нова отправна точка. Значимо за лирическата героиня е не повторението , възкресението на “дните предишни”, а откривателсвото, поривът към все още неизживяното.

Духовният портрет на жената не се вписва вече в стереотипа на родовото, което е останало далече назад.Миналото вече не съществува.Тази прекъсната връзка с традицията на рода не обременява личността с мъчителни терзания . Напротив, освобождава я от дълга да изпълнява повелите на рода .Мотивът за скиталчеството не излъчва скръбната атмосфера на безперспективност и липса на значима житейска цел, то осмисля живота, освежава сетивата с многообразието и пъстротата на впечатленията:

“Но усещам в мене бие древна,

скитническа, непокорна кръв.”

Тези предхристиянски представи за дързостта на свободния човек се преплитат с мотива за първородния грях и възмездието :

Може би съм грешна и коварна,

Може би сред път ще се сломя...

Това обаче не издава чуство на вина или страх от драматичните изпитания на пътя, не звучи като разкаяние и молба за прошка.Мотивът за греха не внушава усещането за аморалност, не очертава измеренията за безнравствено деяние, което заслужава сурово наказание. Греховното тук е интерпретирано като стремеж към греховния плод на познанието.Познанието на света извън границите на патриархалното е грях от позицията на традиционния морал.В изповедта си жената е склонна да приеме това обвинение , но самата форма на изказ – условното ”може би” - иронично дистанцира от него. Мотивът за кръвта - символен знак за буйния кипеж на чувствата, за пламенната, импулсивна натура на темпераментната и дръзка скитница.

Жената в поезията на Багряна търси своята духовна родина и своята двойница навсякъде, където човек може непосредствено да откликва на повика на кръвта.Мотивът за любовта е централен в стихосбирката “Вечната и святата”. Модерната душа в “Потомка “ чувства връзка с древен архитипен модел на поведение, чиято същност са емоционалният избор на сърцето и неприкосновената лична воля - 3 куплет. Мотивът за бягството разкрива нарушаването на забраните, престъпването на границите, противопоставянето на утвърдения стереотип.Смислово значим за лирическата героиня е моментът на тръгването, откъсването от познанието и устремяването към магнетично привличащата далечина.

Разкрепостеният дух налага друг ритъм на живот, в който няма тишина, спокойствие, еднообразие. Художественото пространство е без предел за взора, огласено от “конски бяг под плясъка на бича”, пронизано от вятъра на неукротимите желания и разпалените чувства . Непокорната скитница на Багряна се устремява към безпределното, необозримото, вечното. В ”Потомка” всичко е свързано смислово с ”необхватните с око поля”, защото поривът на героинята към свобода стига до необхватност, а личността й се изявява без ограничения от страна на традиционните норми. В този безкраен свят статистиката е взривена от опияняващата динамика.Символният образ на вятъра внушава идеята за промяната, за бунта срещу каноните на старото.

Финалното двустишие отвежда към внушенията на заглавието и представя жената като наследница на несломима духовна сила, чийто символ е майката земя.

Да се направи паралел с “Вечната”, където същественото за “Потомка“ също е намерило израз :

-безсмъртният дух на майката; всеотдайната и жертвоготовна майчина обич.(1-4строфа(2 куплет))

-жената,скитницата,майката

-кръвта

-трагичната среща между смъртта и рождеството е използвана като основа на внушенията за един свят, който въпреки трагичните превратности е обърнат към надеждата

-времето е сякаш бавно, преливащо през отделните съдби и носещо някаква висша справедливост за всички.

Напечатал: Стела Димитрова Вълчева VIII г клас

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте искам да ви помоля за анализ или поне общи неща които да анализират стихотворението "Вик". Мерси предварително P.S. Много е спешно

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добър вечер!Бих искал да помоля да ми кажете какво горе долу да пиша по тази тема/имам отговор на литературен въпрос/ Можете ли въз основа на стихотворението Потомка да изкажете предположения защо първата стихосбирка на поетесата се нарича Вечната и святата Така аз си мислих за майката земя!Тя е свята,дава живот но пък защо е свят!Абсолютно знам че трябва да говоря за женското начало,но моля ви се помогнете ми кака да го формулирам!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте имам нужда от спешна помощ плс ако може помагаите .. значи аз тряб да напи6а есе " Фамилната книга на моя род" - потомка ама нямам идея как да стане плс помагаите ТРЕБВА МИ ДО 1-2 ЧАСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hush::angry::wow::wors::)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Еи хора моля ви да ми помогнете..значи ако може да дадете есе на тема "Нежеланата самота" на Димчо Дебелянов "Скрити вопли" или другото ми есе "Родожите връзки,моята самоличност" на Елисавета Багряна "Потомка" .. Едно от 2те ми трябва за сряда.Благодаря ви предварително. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте!Спешно ми трябва есе на тема : Зовът на родовата кръв в Потомка на Елисавета Багряна ! Моля ви помогнете

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Интерпретивно съчинение на тема: Безсмъртните корени на родовото начало в "Потомка" на Елисавета Багряна. Може ли някои да ми даде линк към тази или някоя подобна тема? Мерси.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, много ви моля да ми кажете нещо за "как е внушено усещането за свобода?" (ЛИС) Елисавета Багряна - "Потомка" .. Гледах в миналите стр. , но не успях да намеря нищо което ще ми помогне.. трябва ми за утре - 1 смяна съм :( много ще съм ви благодарна ако някой ми помогне с нещо

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване