Премини към съдържанието

Roxette - Queen Of Rain [Official Music Video]

от Анита Христова Трифонова,11.12.2019
 • 1097 прегледа
 • 2 коментара

 

Моята песен за теб,Мари!Отиде си Мари Фредриксон, гласът на Roxette. От 2002 година тя се бори с тумор в мозъка. Мари Фредриксон почина сутринта на 9 декември 2019 вследствие на болестта, с която се бори години наред. Съпругът ѝ Микаел Болиос и двете ѝ деца - Инес Жозефин и Оскар, страдат най-много за нейната загуба.Мари Фредриксон (пълно име: Гун-Мари Фредриксон) (на шведски: Gun-Marie Fredriksson) е шведска певица, композиторка, автор на песни, популярна като част от поп –рок дуото „Roxette”. Родена на 30-ти май 1958 година, Мари започва музикалната си кариера в близкия град Халмщад. Там среща и бъдещия си партньор на сцената - Пер Гесле. Но преди това Мари Фредиксон пее в пънк групата Strul, а след като тя се разпада, се радва на успешна солова кариера и се превръща в един от най-обичаните и успешни шведски артисти. Приключението й заедно с Пер започва през 1986 година. Целта им е една - да се прочуят извън Швеция. И успяват - двамата се превръщат в неизменна част от световната музикална сцена. Дебютният им сингъл Neverending Love, последван от албума Pearls of Passion ги превръща в още по-големи звезди в Скандинавия, но дори и тогава компаниите отказват да пуснат албума им в САЩ. Съдбата обаче си знае работата. Шведски студент в Америка носи копие на втория албум със себе си и моли радио DJ в Минеаполис да пусне The Look. Тогава Roxette получават световно признане. Това е първият им сингъл, който се изкачва на първо място в Billboard 100, а албумът Look Sharp! става платинен. През 2002 година, докато спортува с мъжа си, Фредиксон започва да се чувства зле и по-късно колабира и получава гърч. Диагностицирана е с тумор на мозъка и претърпява операция за премахването му. Тя преминава през месеци на химио и лъчетерапия. Операцията я оставя сляпа с едното око и почти глуха с едното ухо. Дълго време й е трудно дори да говори. Но тя не се отказва. В едно от интервютата си през 2015 година признава : "Бяха трудни и дълги три години, но сега съм здрава. Вече не се подлагам на лечение". За страха си от смъртта тя пише в един от соловите си проекти - The Change. Мари успява да се върне на сцената заедно с Пер през 2009 година, а последният албум на Roxette излиза през 2016 година. Двамата обикалят и света, като се отбиват два пъти в България - през 2011 и 2015 година, когато отбелязват 30 години на сцена. Но още тогава Мари не изглежда добре - тя излиза на сцената придържана от колегите си и през цялото време пее седнала. През 2016 година тя официално се отказва от турнетата, малко преди премиерата на Good Karma. Тогава докторите я съветват да спре с музиката и да се фокусира върху здравето си. -„Благодаря ти, Мари, благодаря за всичко! Ти беше изключителен музикант, майстор на гласа, невероятен изпълнител.Благодаря ,че рисувах моите черно - бели песни в най-красивите цветове. Ти беше най-прекрасният приятел от над 40 години. Горд съм и щастлив съм, че успях да споделя толкова много от твоето време, талант, топлина, щедрост и чувство за хумор. Горд съм, че те познавам! Нещата никога няма да са същите” –каза другата половинка от “Roxette” Пер Гесле.

 

87.jpg

Пикът на славата на Roxette е през 80-те и 90-те години. Заедно Мари и Пер продават близо 80 милиона албума. А навсякъде по света Мари е позната като невероятен изпълнител на живо. За първи път двамата с Пер Гесле се срещат в родния си град Халмщад през лятото на 1977г.  Аз за първи път, Мари, те видях на живо в България ..."а беше май…

Прости ми, Мари, но си избра моят имен ден -09 декември 2019г.,  още сутринта, каква карма, каква съдба! Обичах те и продължавам да те обичам! От двете Ви, остана ми жива само Таря Турунен. Вие  - моите идоли в музиката въобще. Изключвам българският фолклор, на който принадлежа кръвно, всячески. Изчаквах да се съвзема, сред всичката тегота около мене, твоята смърт ми дойде в повече. Наричах и наричам твоят глас – „мелодия на душата”. Ненадмината си по въздействие и сила не само с него, а и с борбен характер - неописуем.Досега имам няколко мои клипа с твои песни, с мои стихове,но сега Бога ми, нямам сили …Събирам се вече трети ден и не мога, нещо ме стяга, боли! Дано времето измие раната или както става в живота – една рана след нея друга, но какво ли не съм преживяла все още…? Не искам да мисля за смъртта, но взе те тя! Изпраща изпитания на силните души, големите таланти, като теб. Боли ме много за теб, затова че беше ЧОВЕК, ИСТИНСКИ ЧОВЕК! Не мога да се успокоя, укротя от тази неправда, като знам какви хора живеят и мърсят Земята все още! Дано бурята в душата ми премине, но болката ме пари и не ще отмине!

Нямаш посредствена песен, всичките за мен са хитове! Последните ти изпълнения придържана, седнала са короната на твоята голяма сила и мощ, дух несломим! Почивай в мир! ПОКЛОН.

image

Огледално чиста душа!
Такава искам да те запомня.

Препоръчани коментари

Коментари

Gone is Marie Fredrickson, Roxette's voice . Since 2002, she has been battling a mind tumor. Marie Fredrickson surpassed away in the morning of December 9, 2019 due to an contamination she has been scuffling with for years. Her husband, Michael Bolios, and her two children, Ines Josephine and Oscar, suffer maximum from her loss. Marie Fredrickson (full call: Gun-Marie Fredrickson) (in Swedish : Gun-Marie Fredriksson ) is a Swedish singer-songwriter, songwriter, popular as part of the pop duo "Roxette" . Born on May 30, 1958, Marie started her tune career within the close by city of Halmstadt. There he additionally meets his future companion on the degree - Per Gesle. But earlier than that, Marie Frederick sang within the punk band Strul, and after she broke up she enjoyed a a hit solo career and became one in all Sweden's most cherished and successful artists. Her journey with Per started in 1986. Their cause is one - to become famous outside Sweden. And they succeed - they are becoming an integral part of the world tune scene.Their debut unmarried, Neverending Love, observed by the Pearls of Passion album, made them even bigger stars in Scandinavia, but even then the businesses refused to launch their album inside the US. However, fate knows its job. A Swedish scholar in America brings a duplicate of his 2nd album with him and asks a radio DJ in Minneapolis to launch The Look. Then Roxette acquired international recognition. This is their first unmarried to head first inside the Billboard 100, and their album Look Sharp! becomes platinum.In 2002, while gambling sports activities together with her husband, Frederickson began to experience ill and later collapsed and had convulsions. She is recognized with a brain tumor and undergoes surgical procedure to put off it. She undergoes months of chemo and radiation. The operation leaves her blind with one eye and nearly deaf with one ear. For a long term it became difficult for her to even speak. But she does not provide up. In one in all his interviews in 2015, he admits: "It was a hard and long 3 years, however now I'm healthy. I'm no longer present process treatment." For your fear ofshe wrote about demise in one among her solo projects - The Change. Marie controlled to get returned on degree with Per in 2009, with Roxette's modern-day album popping out in 2016. They both travel the sector, preventing twice in Bulgaria - in 2011 and 2015, when they have a good time 30 years on level. But even then, Marie does now not look well - she comes out on level along with her colleagues and sits all the time. In 2016, she officially quit the tour, shortly before the most efficient of Good Karma. Then the docs endorse her to stop track and consciousness on her health.- "Thank you, Marie, thanks for everything! You have been an exceptional musician, a master of voice, an incredible performer. Thank you for portray my black and white songs within the most beautiful colors. You had been the most fantastic pal of over forty years. I am proud and satisfied to have shared a lot of your time, talent, warmth, generosity and experience of humor. I'm proud to realize you! Things will by no means be the same, ”stated the opposite half of Roxette, Per Gesle.

The top of Roxette's glory dates lower back to the Eighties and 1990s. Together, Marie and Per have sold almost 80 million albums. And everywhere in the world, Marie is known as an terrific live performer. He and Per Gesle met for the first time in their place of birth of Halmstadt within the summer of 1977. For the first time, Marie, I saw you stay in Bulgaria ... " and it was May ... "

Forgive me, Marie, however you selected my name day - December 09, 2019, within the morning , what karma, what fate! I cherished you and I nonetheless love you! Of you, most effective Tarya Turunen is alive . You are my idols in tune in general. I exclude the Bulgarian folklore to which I belong in blood, in every way. I waited as a way to recover, in the midst of all the hardships around me, your loss of life got here to me more. I known as and called your voice - "soul melody". Its unrivaled impact and power, now not simplest with it, but also with a combative character - indescribable. So far, I have a few of my videos along with your songs, with my poems, but now my God, I don't have any electricity ... It hurts me, it hurts! Whether time heals the wound or as it occurs in life - one wound after another, but what have I not skilled yet ...? I don't need to reflect onconsideration on loss of life, but she took you! Sends trials to sturdy souls, excellent skills like you. It hurts a lot for you, because it became a MAN, a REAL MAN! I can't calm down, tamed through this injustice, knowing what type of people stay and pollute Earth nevertheless! I desire the typhoon in my soul will pass, but the pain might be long past and it will not move away!

You haven't any mediocre song, all hits for me! Your final performances, held, are the crown of your splendid electricity and power, unbreakable spirit! Rest in peace! GIFT.

Линк към коментара

Mahesh Kamble 0

публикувано преди 1 час

АМАН ОТ ТАКИВА, НО ТОВА МИ Е ОТ  -"остави ме на мира" или "остави ме"

няма да те оставя ще те доведа до икономическата полиция за кражба на мои лични данни1

18:43 - КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!

КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!
А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?
РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,
 
Категория: Поезия
Прочетен: 5 Коментари: 1 Гласове: 1
ПО КОИ СТЪЛБИ ТРЯБВА ДА ПАДНА И АЗ СЛУЧАЙНО ЧЕ ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ МЕНЕ?!
КАЖЕТЕ ЧЕ МЕ ГОНИТЕ!
17:14 - "оставете ме намира" станал на "ostavime 2385 "-кой сте Вие и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ ...
 
Категория: Поезия
Прочетен: 15 Коментари: 0 Гласове: 0
 
Сурва, сурва година,
догодина до амина,
 
Категория: Поезия
Прочетен: 199 Коментари: 3 Гласове: -1
 
ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!
ЗЕМЬО МОЯ СВИДНА , БЯЛА,
 
Категория: Поезия
Прочетен: 160 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 01:25
Нека те огрее небесна светлина,
звезди и синева…
Не си сама!
 
Категория: Поезия
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 2
 
ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!
- годината на Белия Метален плъх
 
Категория: Поезия
Прочетен: 41 Коментари: 0 Гласове: 3
 
музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
sekirаta Snejinka 
 
Категория: Музика
Прочетен: 30 Коментари: 0 Гласове: 3
  
РОЖДЕСТВО ...ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ
И ВЕЛИКДЕН СЪЩО?
 
Категория: Изкуство
Прочетен: 51 Коментари: 0 Гласове: 1
...като двамцата в този сайт, двойка астролози нарекли се. :):)
В древен Китай, а и до ден днешен, Астрологията е била използвана за предсказване на съдбините на държавите, на изхода от воините, икономическите показатели, търговията и мно...
 
Категория: Забавление
Прочетен: 97 Коментари: 2 Гласове: 3
КОЛЕДНА НОЩ - ПЛЕВЕН 24 ДЕКЕМВРИ 2019
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
 
Категория: Изкуство
Прочетен: 68 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 27.12.2019 02:01
 
 
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama - гр.Плевен
 
Категория: Изкуство
Прочетен: 55 Коментари: 0 Гласове: 3
...спри Дявола в човека ако може!
https://www.youtube.com/watch?v=QgSLO9vw3Qg
https://www.youtube.com/watch?v=0ORLPDV9Cs8
 
Категория: Поезия
Прочетен: 1005 Коментари: 2 Гласове: 3
Линк към коментара


IP.Board Videos by DevFuse
 • Нови клипчета

 • Последни коментари

  • С една дума Путин подреди света
   от: А.Х.Т. sekirata cekupama · 25.09.2022
   Украйна тряБва да се срамува,защото войната не я води тя , а НАТО,ЕС ,АМЕРИКА НАЙ-ВЕЧЕ при това с наемни войници най-вече престъпници ,затворници, осъждани...платени души Срамно е  и смешно- Украинците изобщо не се бият с руснаците  и децата го знаят ,медиите наши са купени и лъжат, българите-народа ми имаМЕ други източници ДА СЕ ОСВЕДОМЯВАМЕ ЗА ИСТИНАТА  и спрете да се фишкате и заплашвате дори баби като мен ,което е вече СМЯХ!
  • Отговор в защита на поетесата Маргарита Петкова
   от: А.Х.Т. sekirata cekupama · 24.09.2022
   Копукова ,не можеш да полееш на малкия пръст на тази талантлива поетеса,а като жена пък хич не можеш да се мериш с нея.Така ще си идеш злобна и негодна. И няма да спреш да бълваш отрова не само по нея.   КОПУКОВА,За мене и не само за мене не сте никаква поетеса, да не говорим пък творец и чаровница като Маргарита Петкова . Това наградите хората знаят че нищо не значат, но Христо Ботев все награди и чували с книжки има и се е хвалил ПЪК Е ВЕЛИК!  Нямате и срам и съвест,госпожо мисирке
  • "Делници" - 23.09.2022 "ЕВРОДИКОФ" на живо топчат
   от: А.Х.Т. sekirata cekupama · 23.09.2022
   И АЗ НЕ МОГА ДА ВИ РАЗБЕРА ВАС НАУЖКИМ БЪЛГАРИТЕ! И  ДАЛИ ПУТИН БИ ВИ "РАЗБРАЛ" АКО ВИ ОТКРИЕ,"ПЕТЪР ПЕТРОВ"?! И АЗ НЕ МОГА ДА ВИ РАЗБЕРА ВАС НАУЖКИМ БЪЛГАРИТЕ АКО СТЕ ТАКИВА,  ТЕЗИ ИНДИВИДИ ТУК НА ХОНОРАР ДА СЕ ИЗЛАГАТ И ДА ПИШАТ КАКВОТО ИМ НАРЕЖДАТ ! ЗАТОВА НЕ СА С ОТКРИТИ ДАННИ,КРИЯТ СЕ  ПОВЕЧЕТО. АМИ ТОГАВА КАКВО Е ЧУДНОТО,ЧЕ МЕ  МАЙТАПИТЕ ,ЧЕ ИМАМ ХУМОРИСТИЧНА ПЕСЕНМОЙ КАВЪР -"ОТ ДНЕС ЩЕ СЪМ АЙШЕ" . ВИЖТЕ ВЪВ ВАШАТА ПАНИЦА КАКВО ДРОБИТЕ, МОЕТО Е САТИРА, А ВАШЕТО?! УПРАВАТА НА САЙ
  • Българийо,сълзите си изтрий,срамът измий
   от: А.Х.Т. sekirata cekupama · 22.09.2022
   Защо злобарите  и некадърниците в изкуството се привличат и правят мизерии?! Какво ли правя тук наистина май на инат,щото една луда мисирка ми се налага с връзките и парите си,но явмно не трялва да вярвам в вешкото в човека. хищници сте отврат
  • sekirata Споделя
   от: А.Х.Т. sekirata cekupama · 21.09.2022
   Стреснат, зомбиран народ,така и ще си иде ако не му просветлее! Ама как да стане,по умните и свежа плът  ги купиха отвън, продадоха се за лична изгода и слава, тук останаха само....и пенсии!  
×
×
 • Добави ново...