Основателят на ASBIS разработва йонизатор за борба със SARS-CoV-2

2
4633

Новото устройство е разработено от група учени и инженери от ASBIS под ръководството на  Сергей Костевич с цел борба и предотвратяване на разпространението на SARS-CoV-2. Изобретението се основава на концепцията за комбинирано въздействие на йоните на различни метали върху мембраната на РНК вируси без неблагоприятно влияние върху човешките клетки. Устройството се базира на уникалния метод на двустепенна йонизация и е предназначено за непрекъсната употреба в малки затворени пространства.

Ето какво споделят с нас Сергей Костевич и д-р Александър Корнев са разработката си с нас:

Нашата цел беше да разработим продукт, който да може ефективно да се бори с РНК вирусите с обвивка, типичен представител на които се явяват коронавирусите, в това число и COVID-19 (1) Същевременно решението не трябва да има негативен ефект върху човешките клетки. Изследвани са проучвания в областта на наномедицината, направени от 70-те години на миналия век досега, както и примерни решения, основаващи се на теоретичната физика, химия и нанотехнологии (2).

Решение

Вирусът е микроскопичен патоген, който инфектира клетки в живите организми. Той не може да се размножава извън клетката. Най-добрите условия за разпространение на вируси са при  хладно, влажно и мъгливо време. Вирусите, за разлика от бактериите, са много трудни за унищожаване, затова търсихме нетрадиционен начин за борба с тях.

Коронавирусите са сферични частици с диаметър приблизително 125 nm, с двуслойна обвивка, състояща се от мембрана (M), обвивка (E) и протеинови шипове. Коронавирусната обвивка се състои предимно от М. Тя е уникална сред обвитите вируси (3). Външната страна на мембраната по правило е положително заредена. Тя стана и нашата цел.

Нашата хипотеза беше, че групи от йони на определени метали като K- и Pt0, поради концентрираната в тях енергия, ще бъдат привлечени към положително заредената външна обвивка на мембраната, което да доведе до галванична изотермична реакция.

В резултат на това йоните „изгарят“ мембраната на вируса, което води до нейното унищожаване. Йоните на магнезия също са добре известни със способността си да укрепват живите клетки (4, 5).

При изучаването на състава на йони, които могат да повлияят неблагоприятно на мембраната на коронавируса, беше обърнато специално внимание на платиновата група, тъй като елементите от тази група (платина, злато) имат достатъчно високо атомно тегло и оптимална структура на електронната обвивка. Йони с по-високо атомно тегло (живак и следващите елементи в периодичната таблица) биха могли да бъдат по-ефективни, но те са известни със своя отрицателен ефект върху органичните клетки.

Тази част от работата по разработването на йонизатора беше завършена през март 2020г. Още няколко месеца отне разработването на технология за образуване на стабилно вещество с композитен йонен гел в пореста структура, покрита с обвивка от голяма кристална решетка на полимер, който да е достатъчно стабилен и в същото време да не възпрепятства емисията на йони при въздействие на електрически разряди с високо напрежение.

Съставът на йонното вещество включва Na11, Mg12, Ag47, Cl17, H1, Pt78, Au79, I53, K19 и др. Йонният материал се получава чрез екзотермични реакции с последователна дифузия на вещества в присъствието на подходящи катализатори, като се използва външен източник на енергия. Полученото йонно вещество е устойчиво, не влиза в химическа реакция с вода или въздух и не се изпарява в естествени условия. Материалът не се втвърдява и остава течен при температури между -55 и 135 ° C.

Сложните йони, емитирани от устройството, освен посочените елементи съдържат и  XXXX OH-радикали

Предполага се, че такива йони трябва привличат положително заредената външна обвивка на мембраната на вируса, вземат от нея водород или кислород и така мембраната се  разрушава вследствие на изотермичната реакция. Реакцията, обаче, не е толкова проста и йоните са принудени постоянно да мутират в пространството, формирайки различни йонни групи. По време на мутациите тези групи генерират фазов потенциал между мембраната на вируса и йона, което води до унищожаване на вируса. Всички компоненти на йонния материал са подбрани така, че да поддържат възможно най-дълго формиращите се йонови групи в околната среда, без да навредят на живите клетки.

За обезпечаване работата на втората степен – емисия на йони във въздуха – йонният гел се поставя в две отделни части на капсула, образувайки катода и анода на йонизатора. Когато капсулата се напълни с материал, полимерът реагира с въздух, образувайки порест материал, който абсорбира йонния разтвор. Самият полимер е 100% диелектричен и не пречи на работата на течното йонно вещество.

 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Въз основа на разработената технология, работната група на Real Scientist Research Company, във Великобритания, заедно с инженерния екип на ASBIS, разположен в Беларус, Латвия, Украйна, Кипър, създадоха биполярен йонизатор. Устройството е предназначено за масово използване в малки затворени пространства.

Той излъчва йони във въздуха чрез прилагане на високо напрежение (14 000 до 20 000 волта), подавано  към две таблетки (катод и анод) на йонизирания материал, разположен в капсулата. Според нашите изследвания и тестове е достатъчно да се приложи 10 вата мощност, за да се получат 25 000 йона на кубичен сантиметър в радиус от 0,5 метра от устройството.

Електронната част на устройството създава устойчива електрическа дъга, съседна на светещия заряд, генериран между таблетките с желиращия материал в сменяемата капсула. Под въздействието на електрическо поле вътре в йонния гел се образува плазма и йоните се излъчват, преминавайки в четвъртото състояние на веществата. Йонната плазма не се натрупва нито на катода, нито на анода, а излиза от своя източник и се разпространява във външната среда.

Устройството може да се зарежда или от външно зарядно, чрез 5V, 2A захранващ адаптер с USB Type-C порт. Вградената батерия му позволява да работи самостоятелно до 6 часа.

 

Йонизираната гел капсула има продължителност на живота около една година. Смяната на капсулата с нова е лесна и може да бъде направена от самите потребители. Ние се стремим да предоставим капсули с различен състав от йонизирани материали за борба с различен тип  заболявания, както и за обща рехабилитация и профилактика. Устройството действа като предавател на йоните от капсулата, към въздуха, а оттам и в човешкото тяло.

Едно от основните предимства на това устройство е, че то не излъчва озон. Показателите му са по-ниски от горния праг на нормите за безопасност, което бе потвърдено от неколкократни тестове. Потокът от йони, дифузирани от устройството, се генерира по начин, който му позволява да работи непрекъснато за дълго време и да създаде йонен щит в закрити пространства с площ до 20 м2, защитавайки намиращите се в тях хора. За разлика от озоновите генератори, ултравиолетовите и кварцовите лампи, устройството може да се използва непрекъснато в домове, офиси, производствени обекти, лични автомобили, таксита и обществен транспорт (автобуси, миниванове, влакове, метро).

Тестване

Следващата стъпка беше да се проведе лабораторно изследване на силно патогенен РНК вирус, в нашия случай SARS-CoV-2. За целта се обърнахме към независимата микробиологична лаборатория в Холандия, собственост на компанията Sure Laboratories, която е сертифицирана и притежава съответните лицензи, умения и знания за извършването на такъв тип тестове. За правилно тестване е необходимо изкуствено да се отгледа SARS-CoV-2 върху специални субстрати, след което с него да се заразят плоски епителни клетки, подобни на тези, които покриват бронхите, тъй като те са най-често изложени на вируса COVID-19 (7). За тестовете са използвани клетки L929.

Приложен е методът на цитопатологичните ефекти (CPE), тъй като масата на мъртвите клетки е много по-ниска от масата на живите клетки, което означава, че мъртвите клетки могат да бъдат отделени чрез центрофугиране. След това се преброява колко са останалите живите клетки. Трябва да се отбележи, че в съответствие с лабораторните правила йонизирането на подложки, заразени с COVID-19, се извършва само веднъж, в началото на експеримента, и само за 60 минути.

Ден 2

Снимката по-долу показва, че броят на нейонизираните клетки, които все още са живи, е значително по-малък. Това означава, че голям брой от тях са били убити от коронавируса.

Ден 3

Поразяването на живите клетки на нейонизираната подложка продължава да намалява. Нови живи клетки продължават да се появяват на подложката, обработена с йони: има значително увеличение на броя живи клетки.

Ден 4

На двете снимки броят на живите клетки значително е намалял. На подложката със заразени клетки, които не са били третирани с йонизатор, клетките са почти напълно поразени от вируса. Броят на живите клетки на подложката, обработена с йони, е много по-голям. Предполагаме, че фактът, че броят на живите клетки на тази плоча също е намалял, се дължи на факта, че плочата е била обработена с йони само веднъж, в началото и само за 60 минути.

Тестовете показват, че заразяването на клетки, които не са третирани с йонизатор, се случва в геометрична прогресия

След три дни повече от 50% от клетките са заразени с вируса. На подложките, третирани с йонизатора, само 8% от клетките са заразени с вируса на 4-ия ден. Въз основа на това можем да направим извод, че ефективността на нашия метод за борба с вируса SARS-CoV-2 е от порядъка на 92%.

Проведохме и тестове, за да идентифицираме ефекта на йони върху здравите живи клетки. Третирахме клетките с йонизатора в продължение на 120 минути и тестовете показват, че тяхното възпроизвеждане се е ускорило в сравнение с тези, които не са били обработени с йонизация. Това показва, че нашето устройство създава благоприятна среда за клетъчна пролиферация. Клетките са станали по-активни. С това ние получихме потвърждение, че нашият йонизатор не влияе отрицателно на живите и здрави клетки в човешкия организъм.

Тестовете върху бъбречни епителни клетки също не показват отрицателен ефект от йонизацията с това устройство.

Тестовете с бактерии в чашките на Петри показаха изключително висока ефективност на поразяващото въздействие на йонизацията с нашето устройство върху редица вредни бактерии.

Заключение

Резултатите от проведените тестове потвърждават забавянето на разпространението на вирусната инфекция, както и стимулация в растежа на количеството здрави клетки в човешкия организъм. Разработеното устройство може да се справи с множество РНК вирусни инфекции, включително COVID-19. Стимулиращият ефект върху растежа на количеството здрави клетки също показва нов подход към рехабилитацията и оздравяването на клетките на човешкото тяло, но изисква допълнителни и по-задълбочени изследвания.

Разработеното устройство е биполярен йонизатор със сменяеми капсули, които се състоят от 2 таблетки, съдържащи йонизиран гел с различен състав. Той може да бъде използван както за профилактика, така и за защита от коронавируси. Следователно можем да стигнем до заключение, че не са необходими маски в пространствата, защитени от йонизатора. Той може да се използва в офиси, кафенета, ресторанти, хотели, таксита, обществен транспорт, спортни зали и др.

От името на Real Scientists и от наше име бихме искали да благодарим на инженерите на ASBIS. Те са блестящи специалисти, които  разработиха електрическите схеми, създадоха  техническия проект на устройството и са положиха големи усилия за производството на практически работещо решение.

Специална благодарност и към нашите съпруги за тяхното търпение, критична преценка и ценен принос.

Използвана литература

  1. Conor McClenaghan, Alex Hanson, Su-Joo Lee, Colin G. Nichols

CORONAVIRUS PROTEINS AS ION CHANNELS: CURRENT AND POTENTIAL RESEARCH

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.573339/full

  1. Astrid Sigel, Helmut Sigel, Roland Sigel

INTERRELATIONS BETWEEN ESSENTIAL METAL IONS AND HUMAN DISEASES

Volume in Metal Ions in Life Sciences. 2013

https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7500-8

  1. Dewald Schoeman, Burtram Fielding

CORONAVIRUS ENVELOP PROTEIN: CURRENT KNOWLEDGE

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-019-1182-0

  1. Jeroen H. Baaji, Joost Hoenderop, Rene Bindels

MAGNESIUM IN MAN: IMPLICATIONS FOR HEALTH AND DISEASE

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00012.2014

  1. A. GROMOVA 1, I.YU. TORSHIN 2, N.I. TAPILSKAYA

PROTEOMIC ANALYSIS OF MAGNESIUM-DEPENDENT PROTEINS AND CHILDREN’S HEALTH

https://www.researchgate.net/publication/314242491_Proteomic_analysis_of_magnesium-dependent_proteins_and_children%27s_health/fulltext/58bd6c6945851591c5e950e0/Proteomic-analysis-of-magnesium-dependent-proteins-and-childrens-health.pdf

  1. Real Scientists patent applications 2020302.2 , NL500297608
  2. Used in large-scale ventilation systems worldwide, bipolar ionization could be a secret weapon in the war against COVID-19

Air purifier that kills 99.9% of the coronavirus sees surge in global demand

2.3 3 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
2 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари