fbpx
4.4 C
София

Обратно инженерство на фърмуера на домашен рутер с помощта на binwalk

Оригиналът е на embeddedbits. Описва се работата на един от софтуерните инструменти на дистрибуцията Kali Linux

Най-четени

Даниел Десподов
Даниел Десподовhttps://www.kaldata.com/
Новинар. Увличам се от съвременни технологии, информационна безопасност, спорт, наука и концепцията Internet of Things.

Преди няколко дни решиха да направя обратно инженерство на фърмуера на моя рутер. Аз използвам TP-Link Archer C7 home router, който може да не е най-добрият рутер, но мен ме устройва.

Всеки път, когато купувам нов рутер, инсталирам OpenWRT. Защо? Почти винаги производителите не се грижат за поддръжката на своите рутери и с времето техния софтуер остарява, появяват се уязвимости и най-различни неприятни промени. Мисля че ме разбирате. Ето защо предпочитам добре поддържания от open-source общността фърмуер OpenWRT.

След като изтеглих OpenWRT, аз изтеглих и най-новата версия на фърмуера на моя рутер Archer C7 от официалния сайт на производителя и реших да го прегледам и анализирам. Научих много нови неща, а и искам да покажа възможностите на binwalk.

Какво е binwalk

Binwalk е софтуерен инструмент с отворен код, който се използва за анализ, обратно инженерство и създаване на файлови образи на фърмуерите.

Създаденият през 2010 година от Крейг Хафнър binwalk може да сканира образите на фърмуерите, да намира файловете в тях, да идентифицира използваната файлова система, да открива модулите с изпълним код, да се справя с компресираните файлове, да разпознава форматите на файловете – JPEG и PDF, и още много други.

Binwalk може да се използва за обратно инженерство на фърмуерите и по този начин да се разбере как са устроени. Програмата може да търси уязвимости в двоичните файлове, да изважда вградените във фърмуера файлове, да търси задни врати и цифрови сертификати. Ако имате съмнение, че във вашия рутер има задна врата, binwalk ще я открие. Програмата дори може да намира opcodes за различните процесори.

Приложението може да разархивира образите на файловата система и да търси файлове с пароли – passwd, shadow и т.н. Можете да се опитате да разбиете хешовете на тези пароли. Възможен е бинарния анализ на два и повече файла. Има възможност за анализ ентропията на данните с цел търсене на компресирана информация или кодирани криптиращи ключове. Всичко това става без да е необходим достъп до сорс кода на фърмуера.

Как работи binwalk

Знаете ли как работи помощната програма file, която се изпълнява от конзолата?

file /bin/bash
/bin/bash: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/l, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=12f73d7a8e226c663034529c8dd20efec22dde54, stripped

Командата file преглежда заглавието на файла и търси уникална поредица от байтове, за да определи типа на файла. Така например, ако файлът започва с байтовете 0x89 0x50 0x4E 0x47 0x0D 0x0A 0x1A 0x0A, то това означава, че това е PNG файл. В Уикипедия има списък на повечето уникални поредици за различните файлове.

Binwalk работи по същия начин, но вместо да търси само в началото на файла, сканира целия файл.

И двете помощни програми file и binwalk използват библиотеката libmagic за идентификация на тези уникални байтове. Но binwalk поддържа и списък с уникалните поредици байтове и на видовете компресирани файлове, на видовете фърмуер, на Linux ядрата, зареждащите програми, на различните видове файлови системи и т.н.

Да започваме

Инсталиране на binwalk

Binwalk има версии за няколко операционни системи, включително Linux, OS X, FreeBSD и Windows.

За да се инсталира най-новата версия на binwalk може да се изтегли сорс кода на програмата, и да се следват инструкциите за инсталиране или да се използва краткото ръководство, предлагано в уеб сайта на проекта.

Binwalk има голям брой най-различни параметри:

$ binwalk

Binwalk v2.2.0
Craig Heffner, ReFirmLabs
https://github.com/ReFirmLabs/binwalk

Usage: binwalk [OPTIONS] [FILE1] [FILE2] [FILE3] ...

Signature Scan Options:
  -B, --signature       Scan target file(s) for common file signatures
  -R, --raw=<str>       Scan target file(s) for the specified sequence of bytes
  -A, --opcodes        Scan target file(s) for common executable opcode signatures
  -m, --magic=<file>      Specify a custom magic file to use
  -b, --dumb          Disable smart signature keywords
  -I, --invalid        Show results marked as invalid
  -x, --exclude=<str>     Exclude results that match <str>
  -y, --include=<str>     Only show results that match <str>

Extraction Options:
  -e, --extract        Automatically extract known file types
  -D, --dd=<type:ext:cmd>   Extract <type> signatures, give the files an extension of <ext>, and execute <cmd>
  -M, --matryoshka       Recursively scan extracted files
  -d, --depth=<int>      Limit matryoshka recursion depth (default: 8 levels deep)
  -C, --directory=<str>    Extract files/folders to a custom directory (default: current working directory)
  -j, --size=<int>       Limit the size of each extracted file
  -n, --count=<int>      Limit the number of extracted files
  -r, --rm           Delete carved files after extraction
  -z, --carve         Carve data from files, but don't execute extraction utilities
  -V, --subdirs        Extract into sub-directories named by the offset

Entropy Options:
  -E, --entropy        Calculate file entropy
  -F, --fast          Use faster, but less detailed, entropy analysis
  -J, --save          Save plot as a PNG
  -Q, --nlegend        Omit the legend from the entropy plot graph
  -N, --nplot         Do not generate an entropy plot graph
  -H, --high=<float>      Set the rising edge entropy trigger threshold (default: 0.95)
  -L, --low=<float>      Set the falling edge entropy trigger threshold (default: 0.85)

Binary Diffing Options:
  -W, --hexdump        Perform a hexdump / diff of a file or files
  -G, --green         Only show lines containing bytes that are the same among all files
  -i, --red          Only show lines containing bytes that are different among all files
  -U, --blue          Only show lines containing bytes that are different among some files
  -u, --similar        Only display lines that are the same between all files
  -w, --terse         Diff all files, but only display a hex dump of the first file

Raw Compression Options:
  -X, --deflate        Scan for raw deflate compression streams
  -Z, --lzma          Scan for raw LZMA compression streams
  -P, --partial        Perform a superficial, but faster, scan
  -S, --stop          Stop after the first result

General Options:
  -l, --length=<int>      Number of bytes to scan
  -o, --offset=<int>      Start scan at this file offset
  -O, --base=<int>       Add a base address to all printed offsets
  -K, --block=<int>      Set file block size
  -g, --swap=<int>       Reverse every n bytes before scanning
  -f, --log=<file>       Log results to file
  -c, --csv          Log results to file in CSV format
  -t, --term          Format output to fit the terminal window
  -q, --quiet         Suppress output to stdout
  -v, --verbose        Enable verbose output
  -h, --help          Show help output
  -a, --finclude=<str>     Only scan files whose names match this regex
  -p, --fexclude=<str>     Do not scan files whose names match this regex
  -s, --status=<int>      Enable the status server on the specified port
Да започваме със сканирането на фърмуера

Първо, да потърсим уникалните поредици от байтове във файловия образ, който изтеглих от сайта на TP-Link.

За тази цел трябва да се стартира binwalk с параметър –signature и да се укаже името на фърмуера по следния начин:

$ binwalk --signature --term archer-c7.bin

Получаваме следното:

$ binwalk --signature --term archer-c7.bin

DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
------------------------------------------------------------------------------------------
21876     0x5574     U-Boot version string, "U-Boot 1.1.4-g4480d5f9-dirty (May
               20 2019 - 18:45:16)"
21940     0x55B4     CRC32 polynomial table, big endian
23232     0x5AC0     uImage header, header size: 64 bytes, header CRC:
               0x386C2BD5, created: 2019-05-20 10:45:17, image size:
               41162 bytes, Data Address: 0x80010000, Entry Point:
               0x80010000, data CRC: 0xC9CD1E38, OS: Linux, CPU: MIPS,
               image type: Firmware Image, compression type: lzma, image
               name: "u-boot image"
23296     0x5B00     LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size:
               8388608 bytes, uncompressed size: 97476 bytes
64968     0xFDC8     XML document, version: "1.0"
78448     0x13270     uImage header, header size: 64 bytes, header CRC:
               0x78A267FF, created: 2019-07-26 07:46:14, image size:
               1088500 bytes, Data Address: 0x80060000, Entry Point:
               0x80060000, data CRC: 0xBB9D4F94, OS: Linux, CPU: MIPS,
               image type: Multi-File Image, compression type: lzma,
               image name: "MIPS OpenWrt Linux-3.3.8"
78520     0x132B8     LZMA compressed data, properties: 0x6D, dictionary size:
               8388608 bytes, uncompressed size: 3164228 bytes
1167013    0x11CEA5    Squashfs filesystem, little endian, version 4.0,
               compression:xz, size: 14388306 bytes, 2541 inodes,
               blocksize: 65536 bytes, created: 2019-07-26 07:51:38
15555328   0xED5B00    gzip compressed data, from Unix, last modified: 2019-07-26
               07:51:41

Сега вече имаме много информация за този фърмуер.

И така, фърмуерът използва U-Boot за зареждаща програма (разпозната по поредицата байтове на адрес 0x5AC0 и нейният компресиран файл на адрес 0x5B00. А от параметъра uImage на адрес 0x13270 виждаме, че процесорът е с MIPS архитектура, а Linux ядрото е версия 3.3.8. Вижда се и че на адрес 0x11CEA5 има дисков образ с файловата система squashfs.

Да разархивираме зареждащата програма (U-Boot) с помощта на командата dd:

$ dd if=archer-c7.bin of=u-boot.bin.lzma bs=1 skip=23296 count=41162
41162+0 records in
41162+0 records out
41162 bytes (41 kB, 40 KiB) copied, 0,0939608 s, 438 kB/s

Тъй като този файлов образ е компресиран с помощта на LZMA, то можем да разархивираме по следни начин:

$ unlzma u-boot.bin.lzma

Сега вече разполагаме с файла на U-Boot:

$ ls -l u-boot.bin
-rw-rw-r-- 1 sprado sprado 97476 Fev 5 08:48 u-boot.bin

Да погледнем какво използва по подразбиране bootargs:

$ strings u-boot.bin | grep bootargs
bootargs
bootargs=console=ttyS0,115200 board=AP152 rootfstype=squashfs init=/etc/preinit mtdparts=spi0.0:128k(factory-uboot),192k(u-boot),64k(ART),1536k(uImage),[email protected](rootfs) mem=128M

Променливата bootargs на U-Boot се използва за предаване на параметри на Linux ядрото. Оттук можем да видим капацитет на флаш паметта на този рутер.

А сега да измъкнем файла на Linux ядрото:

$ dd if=archer-c7.bin of=uImage bs=1 skip=78448 count=1088572
1088572+0 records in
1088572+0 records out
1088572 bytes (1,1 MB, 1,0 MiB) copied, 1,68628 s, 646 kB/s

Можем да проверим, че файлът успешно е разархивиран с помощта на командата file:

$ file uImage
uImage: u-boot legacy uImage, MIPS OpenWrt Linux-3.3.8, Linux/MIPS, Multi-File Image (lzma), 1088500 bytes, Fri Jul 26 07:46:14 2019, Load Address: 0x80060000, Entry Point: 0x80060000, Header CRC: 0x78A267FF, Data CRC: 0xBB9D4F94

Форматът uImage включва Linux ядрото с допълнителна заглавна част. Да я махнем и да получим чистото Linux ядро:

$ dd if=uImage of=Image.lzma bs=1 skip=72
1088500+0 records in
1088500+0 records out
1088500 bytes (1,1 MB, 1,0 MiB) copied, 1,65603 s, 657 kB/s

Но и то е компресирано и ще трябва да го разкомпресираме:

$ unlzma Image.lzma

Сега вече разполагаме с това Linux ядро:

$ ls -la Image
-rw-rw-r-- 1 sprado sprado 3164228 Fev 5 10:51 Image

И какво можем да направим с него? Немалко. Можем да извършим търсене и да намерим версията на Linux Kernel и за средата, в която е компилирано:

$ strings Image | grep "Linux version"
Linux version 3.3.8 ([email protected]) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Mon May 20 18:53:02 CST 2019

Ето: въпреки, че фърмуерът е представен през миналата година (2019 г), когато пиша тази статия, в него се използва много стара версия на Linux ядрото – Linux Kernel 3.3.8, излязло през 2012 година и компилирано с много стара версия на GCC (4.6) компилатора, излязла също през 2012 година! Това не е безопасно!

С опцията opcodes може да използваме binwalk за търсене на машинни инструкции за определяне архитектурата на процесора.

$ binwalk --opcodes Image
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
2400 0x960 MIPS instructions, function epilogue
2572 0xA0C MIPS instructions, function epilogue
2828 0xB0C MIPS instructions, function epilogue

А каква ли е кореновата файлова система? Вместо да губим време в ръчно търсене и извличане на необходимия файлов образ, може да използваме binwalk с опцията –extract:

$ binwalk --extract --quiet archer-c7.bin

Цялата коренова файлова система ще бъде разкомпресирана в отделна подпапка:

$ cd _archer-c7.bin.extracted/squashfs-root/

$ ls
bin dev etc lib mnt overlay proc rom root sbin sys tmp usr var www

$ cat etc/banner
   MM      NM          MMMMMMM     M    M
  $MMMMM    MMMMM        MMMMMMMMMMM   MMM   MMM
 MMMMMMMM   MM MMMMM.       MMMMM:MMMMMM:  MMMM  MMMMM
MMMM= MMMMMM MMM  MMMM    MMMMM  MMMM MMMMMM  MMMM MMMMM'
MMMM= MMMMM MMMM  MM    MMMMM  MMMM  MMMM  MMMMNMMMMM
MMMM=  MMMM MMMMM     MMMMM   MMMM  MMMM  MMMMMMMM
MMMM=  MMMM  MMMMMM    MMMMM   MMMM  MMMM  MMMMMMMMM
MMMM=  MMMM   MMMMM,  NMMMMMMMM  MMMM  MMMM  MMMMMMMMMMM
MMMM=  MMMM   MMMMMM  MMMMMMMM  MMMM  MMMM  MMMM MMMMMM
MMMM=  MMMM  MM  MMMM  MMMM   MMMM  MMMM  MMMM  MMMM
MMMM$ ,MMMMM MMMMM MMMM  MMM    MMMM  MMMMM  MMMM  MMMM
 MMMMMMM:   MMMMMMM   M     MMMMMMMMMMMM MMMMMMM MMMMMMM
  MMMMMM    MMMMN   M      MMMMMMMMM   MMMM  MMMM
   MMMM     M          MMMMMMM    M    M
    M
 ---------------------------------------------------------------
  For those about to rock... (%C, %R)
 ---------------------------------------------------------------

Сега вече можем да направим много неща.

Можем да потърсим конфигурационните файлове, хешовете на паролите, криптографските ключове и цифровите сертификати. Може да анализираме двоичните файлове и да търсим бъгове и уязвимости.

С помощта на qemu и chroot дори можем да стартираме чрез емулация изпълнимия файл от фърмуера:

$ ls
bin dev etc lib mnt overlay proc rom root sbin sys tmp usr var www

$ cp /usr/bin/qemu-mips-static .

$ sudo chroot . ./qemu-mips-static bin/busybox
BusyBox v1.19.4 (2019-05-20 18:13:49 CST) multi-call binary.
Copyright (C) 1998-2011 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.

Usage: busybox [function] [arguments]...
  or: busybox --list[-full]
  or: function [arguments]...

	BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
	utilities into a single executable. Most people will create a
	link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
	will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:
	[, [[, addgroup, adduser, arping, ash, awk, basename, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cut, date, dd, delgroup, deluser, dirname, dmesg, echo, egrep, env, expr, false,
	fgrep, find, free, fsync, grep, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostid, id, ifconfig, init, insmod, kill, killall, klogd, ln, lock, logger, ls, lsmod, mac_addr, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp,
	mount, mv, nice, passwd, pgrep, pidof, ping, ping6, pivot_root, poweroff, printf, ps, pwd, readlink, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed, seq, sh, sleep, sort, start-stop-daemon, strings,
	switch_root, sync, sysctl, tail, tar, tee, telnet, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, udhcpc, umount, uname, uniq, uptime, vconfig, vi, watchdog, wc, wget, which, xargs, yes, zcat

Супер! Но обърнете внимание, че версията на BusyBox е 1.19.4. Това е много стара версия на BusyBox, излязла през месец април 2012 година.

Тоест, TP-Link през 2019 година предлага фърмуер за свой рутер, в който се използва софтуер от 2012 година – GCC toolchain, kernel, BusyBox?

Сега навярно разбирате защо винаги инсталирам OpenWRT на своите рутери?

Това не е Всичко

Binwalk може да извършва анализ на ентропията, да показва данните на ентропията и да създава графики на ентропията. Обикновено, голяма ентропия имаме, когато байтовете във файловия образ на фърмуера са случайни. Това може да означава, че във фърмуера има криптиран, компресиран и/или обфускиран файл. А може би и мъртво записан криптиращ ключ?

Тук можем да използваме параметъра –raw за търсене на определена поредица от байтове или да използваме параметъра –hexdump за сравняване на два файла.

Повече информация за binwalk е дадена в документацията на програмата.

Разширяване възможностите на binwalk

Има API интерфейс за binwalk, който е написан на Python. А s помощта на Python API може да се създават плъгини на програмния език Python, които служат за настройка и разширяване възможностите на binwalk.

Има и IDA плъгин, предлага се и облачна версия Binwalk Pro.


И така, защо да не изтеглите някой фърмуер от интернет и да пробвате binwalk. Обещавам ви, че ще бъде много интересно 🙂


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!

Абонирай се
Извести ме за
guest

11 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари

Нови ревюта

Ревю на новата Need for Speed: Unbound: спираща дъха надпревара в отворен свят

Великанът на състезателните игри се завръща с поредното си превъплъщение. Обещавайки напълно преработен модел на управление и с разработчика на Burnout Criterion зад волана,...

Подобни новини