Премини към съдържанието

diadia-ry

  • публикации
    40
  • коментари
    275
  • прегледи
    6007

Да се борим...

diadia

783 прегледа

Заедно :rolleyes:

Хахаха, добре дошли на полето на изявата!

Предлагам ви да се сборим заедно с тестовете за кандидат-магистри на Утре Носи Съответната Сума

За да не ми е гадно само на мен :P:hush:

Публикувам примерните въпроси, а от вас очаквам :wors: да споделите кой според вас е верният отговор и защо :cool:

1.Пълна заетост в една икономика се постига, когато

а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри;

б) безработица не съществува (сведена е до нула);

в) безработицата е ограничена до естествената си норма;

г) тя е в състояние на рецесионен разрив;

д) тя е в състояние на инфлационен разрив.

2.При равни други условия повишаването на цената на една стока може да бъде резултат от:

а) едновременно нарастване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп;

б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;

в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането й

г) намаляване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;

д) едновременно намаляване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп.

3.В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, за което:

а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;

б) средните разходи са достигнали своя минимум;

в) общите приходи са по-малки от общите разходи

г) общите приходи са равни на общите разходи;

д) пределните приходи са равни на пределните разходи.

4.Границата на производствените възможности на икономиката показва:

а) пълният капацитет на производство без въвеждане на ограничения;

б) алтернативни комбинации от блага, които могат да се произведат при пълно и ефективно използване на ресурсите;

в) ресурсната осигуреност на икономиката;

г) отрасловата структура на икономиката;

д) движението на паричните и стоковите потоци в икономиката.

5.Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида:

а) съвършено конкурентен;

б) монополен;

в) олигополен;

г) монополистично конкурентен;

д) нито един от посочените.

6.Правоспособността е:

а) субективно право;

б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения;

в) юридически факт;

г) волеизявление;

д) правна норма.

7.Решенията на Народното събрание се оспорват:

а) по съдебен ред;

б) пред Конституционния съд;

в) по административен ред;

г) в прокуратурата;

д) не се оспорват.

8.Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от:

а) деня на парламентарните избори;

б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламентарните избори;

в) полагането на клетва от народните представители;

г) деня на първото му заседание;

д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание.

9.Посочете кое не е юридическо лице на частното право

а) сдружения;

б) областна управа;

в) фондации;

г) община;

д) политическа партия.

10.Счетоводната сметка се използва за

а) текущо отчитане на стопанските операции;

б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси;

в) балансово равенство на вземания със задължения;

г) периодично представяне на данните за капитала на предприятието;

д) съставянето на анализа за приходите и разходите.

11.Принципи на счетоводството са:

а) текущи начисляване;

б) компенсиране на приходите с разходите;

в) текущо отчитане на стопанските операции;

г) съпоставимост на приходите и разходите;

д) обективно равенство между сумата на актовите и сумата на пасивите.

12.Амортизацията е метод на:

а) възстановяване на направени разходи по придобиването на активи;

б) начисляване;

в) съпоставяне;

г) балансово обобщаване;

д) счетоводно отчитане.

13.Задълженията към доставчици са част от:

а) актива на предприятието;

б) пасива на предприятието;

в) капитала на предприятието;

г) материалните активи на предприятието;

д) потенциалните вземания на предприятието.

14.Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между:

а) капиталовата база - от една страна, и общия рисков компонент на активите и задбалансовите позиции - от друга страна;

б) капиталовата база и собствения капитал;

в) капиталовата база и привлечения капитал;

г) основният капитал и материалните дълготрайни активи;

д) липсва верен отговор.

15.Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират:

а) пазарната рискова премия;

б) банковата премия;

в) рисковата структура на лихвените проценти;

г) матуритетния риск;

д) липсва верен отговор.

16.Покупателната сила на парите се определя от:

а) валутния курс;

б) златното покритие на паричната единица;

в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;

г) индексът на инфлация;

д) липсва верен отговор.

17.Корпоративният подоходен данък у нас е:

а) прогресивен;

б) пропорционален;

в) регресивен;

г) поголовен;

д) принудително плащане в полза на държавата.

18.Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадналите в нея статистически единици:

а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата средна стойност;

б) са определени от специалисти в изследваната предметна област;

в) са посочени от изследователя;

г) са повече от 30;

д) са избрани чрез лотариен подбор.

19.Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва:

а) разстоянието между средната аритметична величина и най-ниското значение на признака;

б) разстоянието между средната аритметична величина и най-високото значение на признака;

в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак;

г) корелацията между единиците в изучваната съвкупност;

д) регресионната зависимост между единиците в изучваната съвкупност.

20.Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените:

а) е нараснало 1,02 пъти;

б) е нараснало на 102 %;

в) е нараснало с 1,02 %;

г) е нараснало с 0,02 %;

д) е намаляло с 0,02 %.

Успех!

И на мен ще ми е нужен,хихи36 Коментара


Препоръчани коментари
епа, то това е лесно m190.gif

в интерес на истината аз отговорите ги знам и без да съм чел въпросите m108.gif

заебиииииииип тея работи и върви да почетеш за секса с две думи drool.gif?psid=1

ПП

Сподели този коментар


Линк към коментара

Въпросите са на ниво икономически техникум...

Малко се позамислих само за въпросите за банковото дело (нищо, че съм завършила такова хахахахаха)...

Иначе, въпросите по икономикс са базови, основни неща...

За тези по счетоводство няма и да говоря... Ебаси, поне малко по-сложни да бяха, подиграват се с професията ми хаха

Статистическите също са от Обща теория на статистиката, нищо особено...

Успех и на теб!

Сега се позамислих, да взема да запиша още една магистратура в УНСС ли?

Сподели този коментар


Линк към коментара

епа, то това е лесно m190.gif

в интерес на истината аз отговорите ги знам и без да съм чел въпросите m108.gif

заебиииииииип тея работи и върви да почетеш за секса с две думи drool.gif?psid=1

ПП

Ех тоя секс, ми като не ми е на дневен ред, хаха

Сподели този коментар


Линк към коментара

Въпросите са на ниво икономически техникум...

Малко се позамислих само за въпросите за банковото дело (нищо, че съм завършила такова хахахахаха)...

Иначе, въпросите по икономикс са базови, основни неща...

За тези по счетоводство няма и да говоря... Ебаси, поне малко по-сложни да бяха, подиграват се с професията ми хаха

Статистическите също са от Обща теория на статистиката, нищо особено...

Успех и на теб!

Сега се позамислих, да взема да запиша още една магистратура в УНСС ли?

Ти пък, хаха, никой не се подиграва с професията ти. Аз, примерно, съм с икономически техникум, ама нещо бая време е минало и неикономиста в мен си казва думата :biggrin:

Я сподели верните отговори де, не се стискай :P

И най-вече държа да ми се обеснят няколко въпроса.

За начало ме мъчи:

В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, за което

а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;

б) средните разходи са достигнали своя минимум;

в) общите приходи са по-малки от общите разходи

г) общите приходи са равни на общите разходи;

д) пределните приходи са равни на пределните разходи.

И тук как отговора е в)

Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените

а) е нараснало 1,02 пъти;

б) е нараснало на 102 %;

в) е нараснало с 1,02 %;

г) е нараснало с 0,02 %;

д) е намаляло с 0,02 %.

Пази си силите, има още един тест :ph34r:

Сподели този коментар


Линк към коментара

Ех тоя секс, ми като не ми е на дневен ред, хаха

и на нощен става m081.gif


Сподели този коментар


Линк към коментара

Въпрос № 1

Верен отговор: В)

Аргументация: Пълната заетост е една двусмислена концепция, която не означава, че безработни лица няма. Безработица съществува, но нейното равнище е отражение на динамиката на трудовия пазар, на движението на работна сила от един отрасъл или регион в друг. Колко голямо е това равнище? Пълната заетост често се дефинира като състояние на пазара на труда, при което безработицата се формира от две страни на нейното съществуване - структурната и фрикционната. Голяма част от икономистите са на мнение, чепълна заетост е на лице при 94 - 95% фактическа заетост на работната сила.

В концепцията за пълната заетост се съдържа идеята, че за определен период от време, в динамично променящата се икономика, съществува някакво естествено равнище (или темп) на безработица, което е резултат отдействието на фрикционни и структурни фактори.

Известно е, че в зависимост от факторите, които пораждатбезработицата, тя се дели на текуща, структурна и циклична.

Естественото равнище е отражение на текущата и структурната безработица, т.е. когато факторите влияещи върху повишаването и намаляването на безработицата са в равновесие. Естественото равнище на безработица сеформира от безработни, които са такива поради причини извън цикъла.

Въпрос № 2

Верен отговор Б)

За аргументация -крива на търсенето и предлагането и микроикономическо равновие.

Пък и логично е – колкото повече се увеличи търсенето нададена стока, ако предлагането не се увеличи, цената ще нарасне...

Въпрос № 3

Верен отговор е Д)

Защото,

Фирмата увеличава обема на производството до MC=MR, за дамаксимизира печалбата.

Това, разбира се, при условие, че Р>АТС

Тука става въпрос за съвършена конкуренция в краткосроченпериод, когато фирмата извършна постоянни и променливи разходи и за да максимизирапечаблата си трябва да контролира променливите си разходи.

По начало печалбата се максимизира когато Р>ATC, но във въпроса е упоменотообем на производството, затова верният отговор е Д).

Въпрос № 4

Верен отговор: Б)

Аргумент: ГПВ показва максимума от количеството на двестоки при фиксирана величина на ресурсите. Това е максималното количество напродукцията, което може да бъде произведено при пълно натоварване напроизводствените ресурси на дадена страна. Когато икономиката се намира награницата на производствените си възможности, тя се развива ефективно. Когато икономиката е под тази граница се наблюдават незаети работници, неработещипредприятия, пустееща земя.

Въпрос № 5

Верен отговор А)

Защо?

А познай защо? J

Въпрос № 6

Верен отговор е Б)

Правоспособността, това е годността на правния субект да бъде носител на онези праваи задължения, които могат да съществуват по силата на обективното право.

Според проф. Ганев, правоспособоността е абстрактната възможност на едно лице да бъденосител на права и задължения и в този смисъл е и обща предпоставка за това, едно принципнонеограничено лице да притежава даден кръг от права и задължения.

Въпрос № 7

Верен отговор е Д)

За аргументация – КРБ от чл. 62 до чл. 91 а (по спец.Чл. 82)

Въпрос № 8

Това е много спорен въпрос, чието решение може даизвлечеш (ако успееш) от тука http://www.legaltheo...hp?rid=21&id=40

Аз доколкоторазбирам, според КРБ е от деня на изборите, т.е. отговор е Б).

Въпрос № 9

Отговори: Б, Г,и Д)

Защо? Виж тука http://valtcheva.com...ntent&task=view

На другите въпроси ще отговоря по-късно или утре, че сега един фен ме покани на коктейл и офейквам ph34r.gif

Сподели този коментар


Линк към коментара

Весело изкарване :whist:

И ще поспорим, благодаря към момента :))

Веднага се аргументирам.

По 9 въпрос баш тая Вълчева я четох.

Юридически лица на частното право са тези, които действат в сферата на частното право – гражданското и търговското право. Образуването на тези юридически лица изцяло зависи от волята на техните учредители. В търговското право юридически лица на частното право са търговските дружества и кооперациите (без ЖСК.

... Критерият за разграничаване на юридическите лица на такива от публичното и частното право не е абсолютен. Възможно е същесвуването на юридически лица, които представляват субекти едновременно на публичното и на частното право. Тези смесени юридически лица възникват, когато държавата възлага изпълнението на държавни функции. Такива са частните училища и университети, някои професионални сдружения.

Следователно отговор а).

По 7 въпрос, б), тъй като според ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд:

Чл. 16. (1) Конституционният съд:

2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;

По въпрос 3, в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането й, при това условие цената и ще се повиши повече отколкото б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане. Т. е при в ) имаме по голямо увеличаване на цената отколкото при б).

И те така, но това са само разсъждения, не са верни отговори :whist:

Сподели този коментар


Линк към коментара

За теб май "шта скъсам" не е заплаха m174.gif

Ай' отговаряй на теста, ни съ прай, хаха

А и к'ви са тея обиди, хаха, само в евро се работи :P

Сподели този коментар


Линк към коментара

ти докъде си с моя m037.gif

ще си менкаме по братски, това значи като отговориш на два, аз ще ти кажа един m027.gif

  

Ааа, тц, не преговарям :blink: Твоите могат да почакат до септември, а моите са леко спешни :whist:

Сподели този коментар


Линк към коментара

най-хубавите запои стават на поправителни, сигурна ли си, че искаш да се лишиш от това изживяване... опа, това беше за хора m042.gif , ето като за жени  m121.gif

Ааа, нещо не си разбрал. Нема такива поправителни, аз съм зубър :ph34r:

Сподели този коментар


Линк към коментара

високите етажи не са добре обзаведени, това май те прави... ниска m052.gif

странно, аз бях отличник, но никога не са ми казвали зубър... сигурно не съм бил достатъчно грозен m203.gif

ПП: всеки път като ми мултиплицираш маймуните отчитам по 0,2 $ на парче m186.gif

Сподели този коментар


Линк към коментара

ПП: всеки път като ми мултиплицираш маймуните отчитам по 0,2 $ на парче m186.gif

Пускай тема в блога си, да спамя в почивките :blink: Обещавам много мултиплициране. Омггггг, икономически термин, хаха

И да се заемам с тестовете, че нема време :baby:

Сподели този коментар


Линк към коментара

 Какво е ОМГ? Аз знам ОПИ, ФВТБ, ППК и от тоя род... май не знаеше, че сме колеги m090.gif

Правя сайт, със скоростта с която охлюв изнасилва друг, в смисъл само се лигавя и нищо не правя m098.gif

к'во и е на  

тая или първата и част m179.gif

Сподели този коментар


Линк към коментара

9.Посочете кое не е юридическо лице на частното право

Оф, ужас, съвсем се омотах :biggrin:

Сега гледам от една позната, икономистка, решения тест, пак лично за мен и съм в оркестъра :blink: :blink:

Ще изчакам и теб, когато имаш време и ще пусна и нейните отговори :baby:

Сподели този коментар


Линк към коментара

Нямам време да ти пиша обясненията за съжаление, ако има нещо ще пишеш, пък ще обсъдим, доколкото и аз мога :)

Значи останатилите въпроси и отг.:

№ 10 --- А)

№ 11 --- А; Г)

№ 12 --- А)

№ 13 --- Б)

№ 14 --- А)

№ 15 --- А)

№ 16 --- В)

№ 17 --- Д)

№ 18 --- Д)

№ 19 --- В)

№ 20 --- В)

Успех! ;)

Сподели този коментар


Линк към коментара

Оф, ужас, съвсем се омотах  :biggrin:

Сега гледам от една позната, икономистка, решения тест, пак лично за мен и съм в оркестъра :blink: :blink:

 

eми, тя имаше 5 лева m052.gif

Сподели този коментар


Линк към коментара

Добреее, да преговорим :blink:

Ясно е, че въпросите са подвеждащи.

Уточнение, втората помагачка е икономист, със магистратура по МИО.

1. И двете сте посочили отговор в). Съгласна съм, абсолютна безработица не съществува.

2. б), с отметка че: В) е вярно ако вместо „при” е „и”.

3. Единодушни сте, д). Аз нямам отговор, просто защото така и не го прочетох из учебниците по Икономикс.

4. Отговорът и аз го знам, без да съм икономист :))

5. И тук съм съгласна с двете ви.

6. Единодушие.

7. Колежката поддържа моят отговор, КС.

8. Тук се разминавате, посочила е отговор а), твоят е б). Моят също е б), на база Конституция.

9. На този въпрос тотално се омотах :blink: Твоите са б) и д). Нейният е г). Моят беше д), но беше.

Обяснението й е от съшия линк на Вълчева, което не ме кара да тълкувам по различен начин, хахах.

10. Тройно единодушие.

Следва...

Сподели този коментар


Линк към коментара

11. Тройно а). С отметка за г). Ако теста е по-стар от 2007 е логично верния отговор да е а), защото за ЗС е нов момент съпоставимостта като принцип.(нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

12. И двете сте посочили а). Моето предположение беше за б), тъй като амортизацията я начисляваме във времето заради изхабяването на ДМА и логично не ми звучеше думичката "придобиване".

13. Тройно б).

14. Единодушие.

15. Твоето а) срещу нейното д), с обяснение:

Рискова структура на лихвените проценти е зависимост на доходността на облигациите (на финансовите инструменти) от платежоспособността на емитента, ликвидността на инструмента и данъчния режим на дохода от ценната книга.Рисковата структура на лихвените проценти се изразява във връзката между облигации с един и същ срок до падежа, но е различни лихвени проценти. Разликата между възвръщаемостта от пазарния портфейл и възвръщаемостта от съкровищните бонове се нарича пазарна рискова премия . Тя отчита систематичния риск, тоест волатилността на възвръщаемостта на пазара кат о цяло.

16. Единодушие.

17. Посоченият отговор от теб е д, а нашите са б). Защото:

* Пропорционални данъци — данъкът се определя като част от данъчната основа, биват:

* обикновен пропорционален данък — частта, която се събира като данък е с точно фиксиран размер — напр. т.нар. „плосък данък“ по Закона за корпоративното подоходно облагане е 10%.

И защото:

От правна гледна точка- Данъкът е законосъобразно задължително, безвъзмездно принудително плащане на физическите и юридическите лица в полза на фиск, на държавата.

18. Единодушие.

19. Разсейване, това го знае всяко хлапе.

20. Единодушие.

:biggrin: Манджа с грозде, това е истината :blink:

Сподели този коментар


Линк към коментара

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване