Премини към съдържанието

Book Reviews

  • публикации
    286
  • коментари
    1570
  • прегледи
    1627608

Редакторски екип - правила

ganinka

6039 прегледа

=!= ПРАВИЛА =!=

ОСНОВНО ПРАВИЛО: НЕ използвайте сричкопренасяне във файла! Никакви празни позиции в началото на абзаци!

По два реда отгоре и отдолу

Когато се отделя нещо - каквото и да е. Ако не сте сигурни дали нещо трябва да се отдели с по два реда отгоре и отдолу, по-добре го отделете, отколкото да се пропусне. За такива се приемат бележки, имейли, надписи, цитати на дневници, надписи на надгробни плочи, визитки, СМС, бележка на пейджър и др. Всичко, що ви напомня и в малка степен на надпис, цитат, табела или писмо, се отделя.

Диалекти

Когато има диалекти, то те се запазват така, както са написани в книгата, колкото и неправилно да звучат.

Бележки под линия

Слагат се след абзаца, за който се отнасят по следния начин:

Dios mio!* Ти танцуваш като ангел!

[* Боже мой! (англ.). — Бел.пр.]

Забележете: Когато имате пояснение на част от изречение, то в обяснителната бележка тази част започва с малка буква!

— Не се оплаквам засега.

— Министъра, of course*! Не изглеждате…

[* разбира се (англ.). Бел.пр.]

— Но въпреки всичко трябва да внимавате за здравето си.

Забележете: Винаги трябва да има точка преди — Бел.пр.], независимо от съдържанието на бележката под линия. По принцип идеята на точката е, че трябва да бъде преди тирето към Б.пр., за да няма правописно несъответствие: точка? тире? главна буква.

[* „Тифани” (англ. „Tiffany & Co.”) — прочута ювелирна компания, основана през 1837 г. от бащата на американския художник и дизайнер Луис Комфорт Тифани, Чарлс Тифани. — Бел.пр.]

Важно:

1. Когато думата е в началото на параграфа, той не се разкъсва, за да се сложи бележката, а се слага под целия параграф, независимо колко е голям.

2. Не се използва Б.прев. или Б.ред., а Бел.пр. и Бел.р. Пишат без празна позиция помежду им. От полиграфическа гледна точка нито един от вариантите не е правилен, но за удобство е прието да се използва вариантът без интервали, за да се предотврати преносът на нов ред на отделните части от съкращението. Същото се отнася и за т.н. / пр.н.е. / пр.Хр.

3. (англ.) може да се сложи както при английския текст, така и при българското пояснение.

4. Спазвайте следната последователност: Отваряща средна скоба - звездичка - празна позиция - текст на бележката под линия - точка - празна позиция - голямо тире - празна позиция - Бел.пр. (Бел.р.; Бел.ел.кор.) - затваряща средна скоба.

5. Самия текст на бележката може да се оформи по различни начини, но е добре при оформянето в началото да присъства думата или фразата, които се поясняват, а след това самото пояснение.

6. Както започнете оформлението на първата бележка под линия, така трябва да продължите и със следващите до края на книгата. Не е желателно смесването на стилове.

Заглавия на книги

На единия ред се пише автора, а под него се пише заглавието. Никакви болд или италик.

Част, глава и сюжетен разделител *

Отделяне на част, име на частта, глава, дата и място на действието от останалия текст:

Поредният напрегнат редакционен ден завърши със строяване на новобранците да измерят коридора с кибритена клечка.

>

>

Част първа

Лудите редакторки

>

Глава първа

Редакторският чат

>

_30 април 2011_

Днешното събрание на "Шантавите мадами" взе следното решение...

Всички заглавия на главите, независимо как са указани в книгата, трябва да бъдат с малки букви и започваща главна буква. Преди заглавието на главата трябва да има два празни реда, а след него — един празен ред.

Важно: Не смесвайте изписването на главите, като например "Глава еди-коя си" и "Еди-коя си глава".

«Глава първа», а не «ГЛАВА ПЪРВА».

«Глава 1», а не «ГЛАВА 1»

Ако заглавията на главите представляват само цифри, то те се оставят така, както са. На заглавия болд и италик не се слага. Точки след цифрите може да се слага, но не е задължително.

* * * - три на брой, над и под звездичките трябва да има по един празен ред, а самите звездички трябва да са разделени с по една празна позиция. Никакви точки, болд или италик.

Многоточие

Когато има многоточие ПРЕД текст или дума, то многоточието се отделя от текста с празна позиция, а когато многоточието е СЛЕД текст или дума - не се отделя. Преди или след ... не се слага запетая или допълнителна точка.

текст… -

- ... текст

текст...?

текст?...

Междуметия

Сложни междуметия, образувани от две или повече равноправни в смислово отношение междуметия:

бау-бау, бам-бам, бим-бам-бум, гу-гу, дрън-дрън, ква-ква, куцук-куцук, мяу-мяу, мън-мън, пиф-пиф, пиф-паф-пуф, прас-прас, тик-так, тинтири-минтири, ту-пур-тупур, хър-мър, чик-чирик, чук-чук, шушу-мушу, цигу-мигу; ах-леле, де-гиди, ей -гиди, и-ха-ха, и-ху-ху, леле-мале, мале-мале, у-ха-ха, ха-ха, мaц-мац-мац.

Заб. 1. Удълженото произнасяне на отделна гласна или съгласна се отбелязва с повтаряне на буквата, написана слято, за да отговаря на изговора:

ааа, беее, меее, мууу, пссст, ммда-а, ууу, яаа, шшт, шшш, ммм, ооо, ааа, аха, ъхъ, айй

Заб. 2. Полуслято се пишат и съществителни имена, образувани като междуметия:

дум-дум (вид куршум), пинг-понг.

Форми на сравнителна и превъзходна степен на глаголи и съществителни имена

Те са без съединителна чертица. При частицата по се поставя ударение: по` харесвам, по` обичам, по` юнак, най` харесвам, най` обичам.

Ах, бедни мой Странджа, по` бих желал да те видя всред Стара планина... (Ив. Вазов)

Учтивата форма на 3 л. мн.ч. - Вие, Вашия Ви, и т. н.

Ако художественият контекст е свързан с висока етикеция на общуване на етап Протокол (напр. официално представяне пред кралски особи), може да бъде с главна буква. Но не е задължително правило. Задължително се използва единствено в административно делови текстове.

Титли

Ваша Светлост, Нейна Светлост, Ваше Кралско Височество, Ваше Височество, Ваше Преосвещенство, , Ваша Чест...

Пишат се винаги с главни букви.

Италик

За обозначаване на италик се използват само долни черти. Никакви интервали преди тях - самите черти указват италика и са прилепени към текста, който обозначават. Текста не се накланя допълнително. Винаги имайте предвид, че италика е стилистично средство за натъртване пред читателя, че даден текст е относително по-важен измежду съседните текстове, но не е граматическо или пунктуационно средство за обособяване на част от текст.

Спазвайте правилото: Ако италика обхваща цяло изречение, то препинателният знак в края му трябва да бъде вътре в ограждането, а ако италика обхваща само част от изречение, то препинателният знак след него (ако има такъв) трябва да бъде извън ограждането. Това се налага не само заради премахването на форматиранията при прехвърлянето на текстовете от doc в txt-формат, но и заради формата в Читанка.

Първи пример:

Тя _искаше да каже_, че това не е вярно.

Втори пример:

Тя искаше да каже, че това не е _вярно_.

Трети пример:

— _Искам да ти кажа_, че това не е вярно.

Забележете: Италика не хваща тирета в началото на пряка реч.

Четвърти пример:

Искаше й се да помисли малко.

_Тя искаше да каже, че това не е вярно. Но всъщност беше вярно. Защото, ако не беше, всички губеше смисъла си._

_Жалко, но беше така._

_А не й се искаше да бъде._

Забележeте: четвъртия пример особено. Един абзац е изречение, или изречения, които са заедно. Но има ли нов ред, който също трябва да е италик, то там трябва да има отделно ограждане.

Лични мисли, вторични картини, сънища и тям подобние е желателно да са в италик - така се открояват по-добре. Използват се или кавички, или италик.

Кавички

Един текст може да има няколко вида кавички, въпросът е да са четен брой - по равно отварящи и затварящи. Имена на сгради, улици, кораби, заведения, институции, ранчо и т.н. се поставят в кавички.

Кавички се използват задължително при песни, стихове, писма, статии, табели и т.н.

Препинателни знаци при кавичките

Препинателните знаци зависят от вида текст, който е в кавичките. Правете разлика между цяло изречение в кавички, което завършва с препинателен знак и едновременно е част от по-голямо изречение и част от текст, сложен в кавички.

Тя каза: "Иван ми донесе шунка".

Името й означаваше "незабравка, гледаща към залеза".

Тя вече им бе изпратила бележка само от три думи, които казваха всичко: «В кабинета ми. Веднага!».

Правопис на сложно същ. име

Когато имате съществително, последвано от негово определение (също същ. име) и първото не е членувано, то те се обединяват чрез малко тире без празни позиции около него. Но ако първото съществително е членувано, тире не се слага.

братя-близнаци; братята близнаци

богиня-лешояд; богинята лешояд

крал-слънце; кралят слънце

Заекване

Изписва се с малки тирета:

Помислих си, ч-че някоя с-сърна лежи по с-средата на пътя. Изтичах назад д-да видя д-дали е още ж-жива. Ама б-б…

Сричане

Сричките се изписват с малко тире, без празни позиции около него:

Ми-ла мо-я ма-мо, слад-ка и до-брич-ка...

Когато след бележка, която трябва да се отдели с два празни реда, следва сюжетен разделител

Вместо 4 празни реда, се слагат 2 празни реда и звездички.

Заглавие във вестник или заглавие на стихотворение

Винаги са на нов ред.

Частиците де, дьо, де ла, сен, бен, ибн и др.

Когато е изписано цялото име, частичката е с малка буква. Но когато е само фамилията, частичката е с главна буква.

Винсент ла Рока / Ла Рока

Запетая - правила и примери

може би, ако

пред "макар че" винаги има запетая

когато имаме два съюза, първият от които е едносричен, запетая между тях не се слага: и ако, че ако, че за да, и за да.3 Коментара


Препоръчани коментари


Гане, едно такова примерче изскочи от последната книжка:

Къртис помислил малко и отвърнал: «Вадих бухал.». И продължил нататък, сякаш нищо не се е случило. Историята за бухала бързо се разчу из градчето. Когато татко се върна от работа, ни каза: «Няма да повярвате какво се случи днес!». Ърлин беше чула вече за бухала и рече: «Разбрахме, в кетчупа паднал бухал.». Татко се засмя: «А, не! Още по-голямо чудо! Къртис каза две думи, и то една след друга!».

за препинателни знаци в/извън кавички.

* * *

Момичета, правете разлика между цяло изречение в кавички, което завършва с препинателен знак и едновременно е част от по-голямо изречение и част от текст, сложен в кавички

Примери: Тя каза: "Иван ми донесе шунка.".

Името й означаваше "незабравка, гледаща към залеза".

Препинателните знаци зависят от вида текст, който е в кавичките.

* * *

Rositsa Simeonova: Тя вече им бе изпратила бележка само от три думи, които казваха всичко: «В кабинета ми. Веднага!».

Сподели този коментар


Линк към коментара

— Да се качим на терасата — подкани я Алекс. Дамарис се взря изпитателно в лицето му. Нито един от двамата не бе посещавал това място от онази съдбовна нощ преди толкова години.

Правилно:

— Да се качим на терасата — подкани я Алекс.

Дамарис се взря изпитателно в лицето му. Нито един от двамата не бе посещавал това място от онази съдбовна нощ преди толкова години.

* * *

— Много исках да те видя! — докато говореше, осъзна истината в думите си. От момента, в който бе научил за Тими, беше изпитал огромен копнеж да го види. Но се страхуваше. И все още се страхуваше, обаче не бе сигурен каква е причината за страха му.

Правилно.

Виктория: Ами в случая имаш пряка реч на герой, която продължава с непряка, но тази непряка реч е свързана по смисъл с пряката. Затова и не се разделя

Ако примерно в едно от изреченията на непряката имаш вече връзка с друг герой, или непряката започва да определя друга сцена, тогава се разделя от изречението, което дава другата връзка.

* * *

Виктория: Имайте предвид, че това все пак не е догма.

Има и случаи, когато един говори, авторова реч продължава с действие на друг герой, след което продължава пряката реч на първия.

Тук вече става въпрос за действие на другия герой по време на речта на първия, или втория прави нещо, докато първия му говори. Т.е. имаме пряка връзка.

Пример:

— Вчера шефът ми съобщи, че се е обадил на най-способните от тях. За съжаление обаче, вече не работят за нас. Нито един от тях не е бил в твоя сектор, затова бях сигурен, че няма да ги разпознаеш — той се приближи до Хари. — Нека да ти ги представя — кимна към мъжа до вратата. — Високият и чернокос мъж с брадата е Куин Макнамара — подполковник в оставка от военновъздушните сили на Съединените щати — кимна към двамата мъже, които слагаха белезници на помощника на Хари. — Червенокосият господин с неизменната усмивка е Тим Уокър, който сега живее в Колорадо. А неговият приятел е Стив Донован, който нерядко ми помагаше в качеството си на телевизионен репортер — той обърна поглед към мъжа, който стоеше до Мариса, и го представи: — А това е Джоел Крамър, известен сега като автор на трилъри, написани по някои от по-сложните акции, в които е участвал — обърна се към Хари. — Що се отнася до въпроса за брака, знам каква репутация имам. Тези мъже предпочетоха домашния уют пред рискованата ни работа, Хари. Но бяха твърдо решени да ми помогнат да поставим клопката — той погледна към Куин. — Какво става навън?

Сподели този коментар


Линк към коментара

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.