Премини към съдържанието

Естервина Ариас

Потребител
 • Публикации

  12
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Всичко публикувано от Естервина Ариас

 1. const int Character::getX(void)const { return x; } const int Character::getY(void)const { return y; } Тук гърми. Какво ли не опитах.
 2. Здравейте, изпитвам затруднения с това: -как да свържа обект от класа Character със символа "@" от картата . Излиза ми грешка "Unhandled exeption thrown: read access violation. this was nullptr." - Как да направя няколко различни типа врагове: с текстови файл, списък... съответно пак да ги обвържа със символ "%" или да са различни символи разположени по картата. Целта е героят да може да стъпва върху врага и да започва битка, която се провежда текстово. //class Map.h #pragma once #include <windows.h> #include <stdlib.h> #include "Character.h" //#include "Player.h" class theMap { private: bool game_running = true; Character* ch; int x=1; int y=1; char map[32][84] = { "################################################################################", "#@ ____ #", "# { }* { } { } ___ <____> #", "# { }//{ }//{ }// { } ++++++++++ <___> #", "# *//{ }//{ }//*{ }//{ } % / / |+++++++++++ | | +++#", "# { }- F O R E S T / / / / |++++++++ ++++++++| #", "# // *{ } *{ } * { }* { }// / D O C K |++++++++++| #", "# { }//{ }// { }//{ }// % / / #", "# // * // * *// * // %___/___________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#", "# { } { } { } % |M T| #", "# // // // % | A E |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#", "# % R K | % #", "# % % |_____________| % % #", "# % /// ////// //// % #", "# % |-| |----| |--| % #", "# % | | | | | | % #", "# ^^ ^^ ^^ ^^ % | | | | | | % #", "# /=/ /=/ /=/ /=/ % % ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ #", "# V I L A G E % % |------------------| #", "# ^^ ^^ ^^ ^^ % % | | #", "# /=/ /=/ /=/ /=/ % % P A L A C E | #", "# |====================== % #", "# % #", "# ______________________|__________ % #", "# % [ ______________________________ ]__ __ #", "# | | | | <=============> #", "# % % ______ | #", "# [ ( % A R E N A ) ] | A R M O R Y | #", "# [ ( | | | | ) ] | | #", "# [ (______________________________) ] <=============> #", "# [________________________________] #", "################################################################################" }; public: theMap() {} theMap(int x, int y, Character * ch) { this->x = x; this->y = y; this->ch = ch; } ~theMap() {} void moveChar(); void fullscreen(); }; //class Map.cpp #include "theMap.h" #include "Character.h" #include <iostream> #include <windows.h> #include <stdlib.h> //#include <exeption> using std::endl; using std::cout; using std::string; void theMap::moveChar() { while (game_running = true) { system("cls"); for (int i = 0; i < 32; i++) { for (int j = 0;j < 84;j++) { cout << map[i] << endl; if (j == ch->getX() && i == ch->getY()){ map[i][j] = '@'; cout << map[j] << endl; } } } cout << "\n\n\nPress Escape to exit the game.\n\n\n"; system("pause"); if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN)) { int y2 = y + 1; if (map[y2][x] == ' ') { map[y][x] = ' '; y++; map[y][x] = '@'; if (map[5][18]) { cout << "Wewkom to the FOREST"; } } } if (GetAsyncKeyState(VK_UP)) { int y1 = y - 1; if (map[y1][x] == ' ') { map[y][x] = ' '; y--; map[y][x] = '@'; } } if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT)) { int x2 = x - 1; if (map[y][x2] == ' ') { map[y][x] = ' '; x--; map[y][x] = '@'; if (map[y][x] = '@' == map[5][25]) { system("pause"); cout << "Wellcome to the FOREST"; } } } if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)) { int x1 = x + 1; if (map[y][x1] == ' ') { map[y][x] = ' '; x++; map[y][x] = '@'; } } if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)) { cout << "\n\n\nThank you for the game!\n\n\n"; exit(3); } } } void theMap::fullscreen() { keybd_event(VK_MENU, 0x38, 0, 0); keybd_event(VK_RETURN, 0x1c, 0, 0); keybd_event(VK_RETURN, 0x1c, KEYEVENTF_KEYUP, 0); keybd_event(VK_MENU, 0x38, KEYEVENTF_KEYUP, 0); } //class Character.h #pragma once #include <string> #include <iostream> using std::string; class Character { private: string m_name; int m_level, m_hp, m_strenght, m_intelligence,m_money; int x =1; int y =1; public: Character(); Character(string name, int level, int hp, int strenght, int intelligence, int money, int x1, int y1); void SetCharacter(int x, int y); const int getX(void)const; const int getY(void)const; /*void attack(); void defend(); void levelUp();*/ }; //class Character.cpp #include "Character.h" #include<iostream> #include <windows.h> #include <stdlib.h> Character::Character() { m_name = "Witcher"; m_level = 1; m_hp = 100; m_strenght = 10; m_intelligence = 10; m_money = 140; x = 1; y = 1; } Character::Character(string name, int level, int hp, int strenght, int intelligence, int money, int x, int y) { m_name = name; m_level = level; m_hp = hp; m_strenght = strenght; m_intelligence = intelligence; m_money = money; this-> x=x; this-> y=x; } void Character:: SetCharacter(int x, int y) { this->x = x; this->y = x; } const int Character::getX(void)const { return x; } const int Character::getY(void)const { return y; } //class Enemy.h #pragma once #include <iostream> class Enemy { private: }; //class Enemy.cpp #include "Enemy.h" Main #include "theMap.h" #include <iostream> int main() { theMap m; m.fullscreen(); m.moveChar(); return 0; }
 3. Здравейте! Може ли някой да ми помогне, да обърна тази задача от списък в опашка? #include <iostream> #include <list> using namespace std; int main() { const int size = 7; cout << "\n Insert seven numbers "; list<int> li; int k; for (int i = 0; i < size ; i++) { cout << "\t\nnumber= "; cin >> k; li.push_back(k); } cout << "\nWhich number to be removed: "; cin >> k; li.remove(k); li.push_back(k); cout << "now list contains= "; for (auto x : li) { cout << x << ", "; } return 0; }
 4. Здравейте! Зададена ми е следната задача: Да се състави функция за търсене на елемент в зададена опашка. Целта е да е статична с масив, със зададени стойности на елементите в него. Когато бъде намерена стойност, да се извлече от ляво и да отиде в края(дясно). #include <iostream> #include <queue> using namespace std; const int que=10; int q[que],n, first=0, last=0; void pop(int n){ n=q[first]; first=(first+1)%que; cout<< que<<"\n"; void push(); } void push(int n) { q[last]=n; last=(last+1)%que; cout <<que<<"\n"; } int main() { for(int i=0; i<que; i++) { cout<<"\nEnter the number: "<<(i+1) <<" : "; cin>>q[i]; } cout <<"Enter the key\n"; cin>>n; for (i=0;i<que;i++) { if(q[i]==n) pop(); } if(i==que-1) { cout<<"Search Element is not in Array.\n"; } return 0; }
 5. Как да извадя общия среден успех на групата и cout << endl <<" Двойки: " << oc[0] << endl; cout << endl << " Тройки: " << oc[1] << endl; cout << endl << " Четворки: " << oc[2] << endl; cout << endl << " Петици: " << oc[3] << endl; cout << endl << " Шестици: " << oc[4] << endl; ???
 6. Ако може някой да се отзове. Имам два въпроса: Как да изведа брой отличници и студенти със слаб успех? Как да изкарам средния успех на групата? #include<math.h>//matematicheski funkcii #include <iostream>//vhodno izhodni potoci #include <windows.h>//za system #include <fstream> //za zapis i chetene na fail using namespace std; int main() { int students; int ocenki; int tochki; char ime[30]; SetConsoleOutputCP(1251); SetConsoleCP(1251); int oc2=2; int oc3=3; int oc4=4; int oc5=5; int oc6=6; char otnovo = 'd'; while (otnovo == 'Д' || otnovo == 'д' || otnovo == 'D' || otnovo == 'd') { do { cout << endl << "Моля, въведете брой студенти в групата - от 10 до 16: ";// cin >> students; } while (students < 10 || students >16); for (int i = 1; i < students; i++) { cout << endl << "Студент номер: " << i << endl << endl; for (int i = 0; i < 1; i++) { tochki = rand() % (100 - 30 + 1) + 30; cout << endl << "Точки: " << tochki; } if (tochki <= 49) { cout <<endl<< "Слаб : "<<oc2; } else if (tochki <= 59) { cout << endl << "Среден: "<<oc3; } else if (tochki <= 75) { cout << endl << "Добър: "<<oc4; } else if (tochki <= 89) { cout << endl << "Много добър: "<<oc5; } else if (tochki <= 100) { cout << endl << "Отличен: "<<oc6; } else { cout << "Натиснете клавиш."; } } cout << endl << endl << "Искате ли да започнете отново? Д/Н " << endl << endl; cin >> otnovo; } return(0);
 7. Благодаря за отговора първо. Тепърва започвам с програмирането и имам много неизвестни. За часа няма да коментирам изобщо. Опитвам се да премахна грешките, с което опростявам програмата. Ползвах код на друга такава, която е със сходни за моите потребности функции. Искаше ми се, да запазва въведените от потребителя данни, да могат да бъдат извиквани, при нужда променяни...
 8. Здравейте! Опитвам се да съставя програма, с която да бъдат записвани часове. Ето и кода, който имам. #include <iostream> #include<fstream> #include<windows.h> #include<conio.h> #include<stdio.h> using namespace std; class kabinet { string day; int hour; string exam; char name[50]; char address[50]; int phone[10]; int age[3];//години public: void main_menu();//главно меню void type_examin();//вид преглед void setDay();//въвеждане на ден void setHour();//назоваването на часа int check(int); void price_menu();//ценова листа на предлаганите услуги void showHour();//показване на свободните часове void edit();//опция за промяна void modifyHour();//промяна на часа void delete_hour();//изтриване на запазения час void showDisp();//изписване на информацията относно прегледа }; void kabinet::main_menu() { system("color D1"); setlocale(LC_ALL, "bulgarian"); //за използване на български език system("chcp 1251>0"); int choice = 0; while (choice != 5) { system("cls"); cout << " / 1.Записване на час / / /" << endl; cout << " / 2.Показване записани часове / / /" << endl; cout << " / 3.Промяна на час / / /" << endl; cout << " / 4.Ценоразпис / \_/" << endl; cout << " / 5.Изход / *" << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " /_________________________________________/ " << endl << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl; cin >> choice; switch (choice) { case 1:system("cls");; type_examin(); break; case 2: system("cls");; showHour(); break; case 3: system("cls");; modifyHour(); break; case 4: system("cls");; price_menu(); break; case 5: default: { cout << "Благодарим Ви!"; cout << "Благодарим Ви, че използвахте нашата система за записване." << endl; _getch(); } } } } void kabinet::type_examin() { system("cls"); system("color F6"); int choiExam = 0; string exam; while (choiExam != 7) { cout << endl << endl << endl; cout << " / 1.Медицински преглед / / / *" << endl; cout << " / 2.Диспансерен преглед / / /" << endl; cout << " / 3.Профилактичен преглед / / /" << endl; cout << " / 4.Детска консултация / / /" << endl; cout << " / 5.Женска консултация / \_/" << endl; cout << " / 6.Издаване на документи / *" << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / 7.Изход / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " /_________________________________________/ " << endl << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl; cin >> choiExam; string exam; switch (choiExam) { case 1: exam = "Медицински преглед"; setDay(); break; case 2: exam = "Диспансерен преглед"; setDay(); break; case 3: exam = "Профилактичен преглед "; setDay(); break; case 4: exam = "Детска консултация"; setDay(); break; case 5: exam = "Женска консултация "; setDay(); break; case 6: exam = "Издаване на документи "; setDay(); break; case 7:break; default: { cout << "Благодарим Ви!"; _getch(); } } } } void kabinet::setDay() { system("cls"); system("color B2"); int day; string date; while (day!=5) { cout << endl << endl << endl; cout << " __________________________________ " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / 1.Понеделник / " << endl; cout << " / 2.Вторник / " << endl; cout << " / 3.Сряда / " << endl; cout << " / 4.Четвъртък / " << endl; cout << " / 5.Петък / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " /_________________________________/ " << endl << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl; cin >> day; switch (day) { case 1: date = " Понеделник "; setHour(); break; case 2: date = " Вторник "; setHour(); break; case 3: date = " Сряда "; setHour(); break; case 4: date = " Четвъртък "; setHour(); break; case 5: date = " Петък "; setHour(); break; default:{ cout << "Грешен избор"; _getch(); } } } } void kabinet::setHour() { system("cls"); system("color C3"); string custumer; string day; int c, flag; ofstream fout("Записани", ios::app); cout << endl << endl << " Въведете час: "; cin >> c; flag = check(c); if (flag) { cout << "-----------------------------------" << endl; cout << " Избраният от Вас час е зает. " << endl; cout << "-----------------------------------" << endl; cout << " Моля, въведете друг. " << endl; cout << "-----------------------------------" << endl; } else { hour = c; cout << endl << endl << "Въведете име и фамилия: "; gets(name); cout << "Адрес: "; gets(address); cout << " Телефонен номер: "; gets(phone); cout << endl << endl << "Възраст: "; gets(age); fout.write((char*)this, sizeof(kabinet)); cout << "Успешно записан час!"; } cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!"; _getch(); fout.close(); } void kabinet::price_menu() { cout << endl << endl << endl; cout << " _______________________________________________ " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / Медицинско за работа - 15 лева. / " << endl; cout << " / Медицинско за шофьорска книжка / " << endl; cout << " / - 20 лева. / " << endl; cout << " / Оформяне на документи за застраховка / " << endl; cout << " / - 50 лева. / " << endl; cout << " / Потребителски такси: / " << endl; cout << " / за пенсионери - 1лев. / " << endl; cout << " / за осигурени лица - 2,90лева. / " << endl; cout << " / / " << endl; cout << " / Преглед за лица, които не са осигурени / " << endl; cout << " / - 20 лева. / " << endl; cout << " / 1.Назад към главното меню / " << endl; cout << " /______________________________________________/ " << endl; cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!"; _getch(); fout.close(); } void kabinet::showHour(); { system("cls"); system("color B1"); ifstream fin("Записани данни: ", ios::in); int c, flag; cout << "Въведете запазен час: "; cin >> c; while (!fin.eof()) { fin.read((char*)this, sizeof(kabinet)); if (hour == c) { system("cls"); cout << " Данни на пациента. "; cout << "--------------------" << endl; cout << "Имена: " << name; cout << "Адрес: " << address; cout << "Телефонен номер: " << phone; cout << "Записан час за: " << date << "Час: " << hour; flag = 1; break; } } if (nomb== 0) cout << "Търсеният от вас номер не фигурира!!!"; cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!"; _getch(); fin.close(); } void kabinet::edit() { system("cls"); system("color A3"); int c, flag; cout << "\n Меню за промяна"; cout << "\n ***************"; cout << "\n 1.Промяна на час "; cout << "\n 2.Изтриване на запазен час"; cout << "Моля, изберете: "; cin >> choise; system("cls"); cout << "\n Въведете запазен час: "; cin >> c; switch (choice) { case 1: modifyHour(c); break; case 2: delete_hour(c);//изтриване на запазения час break; default: cout << "\n Грешен избор!!"; } cout << "\n Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!"; _getch(); } int kabinet::check(int c) { system("color F2"); int flag = 0; ifstream fin("Записи: ", ios::in); while (!fin.eof()) { fin.read((char*)this, sizeof(hotel)); if (hour== c) { flag = 1; break; } } fin.choice(); return (flag); } void kabinet::modifyHour(int c) { system("color C3"); long pos, flag = 0; fstream file("Record.dat", ios::in | ios::out | ios::binary); while (!file.eof()) { pos = file.tellg(); file.read((char*)this, sizeof(kabinet)); if (hour == c) { cout << "\n Въведете данните наново"; cout << "\n ***********************"; cout << "\n Име: "; gets(name); cout << " Адрес: "; gets(address); cout << " Телефонен номер: "; gets(phone); file.seekg(pos); file.write((char*)this, sizeof(kabinet)); cout << "\n Данните Ви са променени!!!"; flag = 1; break; } } if (flag == 0) cout << "\n Часът не е намерен!"; file.close(); } void kabinet::delete_hour(int c) int flag = 0; char ch; ifstream fin("Record.dat", ios::in); ofstream fout("temp.dat", ios::out); while (!fin.eof()) { fin.read((char*)this, sizeof(kabinet)); if (hour == c) { cout << "\n Име: " << name; cout << "\n Адрес: " << address; cout << "\n Телефонен номер: " << phone; cout << "\n\n Искате ли да изтриете данните? (y/n): "; cin >> ch; if (ch == 'n') fout.write((char*)this, sizeof(kabinet)); flag = 1; } else fout.write((char*)this, sizeof(kabinet)); } fin.close(); fout.close(); if (flag == 0) cout << "\n Часът не е намерен."; else { remove("Record.dat"); rename("temp.dat", "Record.dat"); } } int main() { kabinet h; system("color A4" system("cls"); cout << "\n\t\t\t*********************************"; cout << "\n\t\t\t* Проект за запис на час *"; cout << "\n\t\t\t*********************************"; Sleep(200); char text[] = { "\n\n\n\n\t\t }; for (int p = 0; p < strlen(text); p++) cout << text[p]; Sleep(40); } cout << "\n\n\tНатиснете който и да е клавиш!!"; _getch(); h.main_menu(); }
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване