Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

zeziok

функция сортиране

Препоръчан отговор


<?phpclass Products{  public $aProducts = null;  public $aProductsPages = null;  public $aPages = null;  protected $mData = null;  protected $aFields = null;  private static $oInstance = null;  public static function getInstance( ){ 	 if( !isset( self::$oInstance ) ){ 	  self::$oInstance = new Products( ); 	 } 	 return self::$oInstance;  } // end function getInstance  /**  * Constructor  * @return void  */  private function __construct( ){   $this->generateCache( );  } // end function __construct  /**  * Generates cache variables  * @return void  */  public function generateCache( ){   if( !is_file( DB_PRODUCTS ) )	  return null;   $this->aFields = $GLOBALS['aProductsFields];   $oPage = Pages::getInstance( );   $oFFS = FlatFilesSerialize::getInstance( );  	 $aPages = $oFFS->getData( DB_PRODUCTS_PAGES );   $aData = $oFFS->getData( DB_PRODUCTS );   if( !is_array( $aData ) || ( is_array( $aData ) && count( $aData ) == 0 ) )	  return null;   $iStatus = throwStatus( );   $sLanguageUrl = ( LANGUAGE_IN_URL == true ) ? LANGUAGE.LANGUAGE_SEPARATOR : null;   $this->aProducts = null;   $this->aProductsPages = null;   foreach( $aData as $iKey => $aValue ){	  if( isset( $aValue['iStatus'] ) && $aValue['iStatus'] >= $iStatus && ( !defined( 'CUSTOMER_PAGE' ) || isset( $aPages[$aValue['iProduct']] ) ) ){	   if( !isset( $aValue['mPrice'] ) )		  $aValue['mPrice'] = null;	   $this->aProducts[$aValue['iProduct']] = $aValue;	   $sUrlName = $sLanguageUrl.change2Url( !empty( $this->aProducts[$aValue['iProduct']]['sNameUrl'] ) ? $this->aProducts[$aValue['iProduct']]['sNameUrl'] : $this->aProducts[$aValue['iProduct']]['sName'] );	   if( is_numeric( $sUrlName ) )		  $sUrlName .= '-';	   $this->aProducts[$aValue['iProduct']]['sLinkName'] = '?'.$aValue['iProduct'].','.$sUrlName;	   $this->aProductsPages[$aValue['iProduct']] = isset( $aPages[$aValue['iProduct']] ) ? $aPages[$aValue['iProduct']] : null;	  }   } // end foreach  } // end function generateCache  /**  * Lists products  * @return string  * @param int $iPage  * @param int $iList  * @param array $aProducts  */  public function listProducts( $iPage, $iList = null, $aProducts = null ){   global $config, $lang;   $oFile = Files::getInstance( );   $oPage = Pages::getInstance( );   $content= null;   $sUrlExt= null;   $this->aPages = null;   if( !isset( $aProducts ) ){	  if( isset( $GLOBALS['sPhrase'] ) && !empty( $GLOBALS['sPhrase'] ) ){	   $aProducts = $this->generateProductsSearchListArray( $GLOBALS['sPhrase'] );	   $sUrlExt .= '&amp;sPhrase='.$GLOBALS['sPhrase'];	  }	  else{	   if( DISPLAY_SUBCATEGORY_PRODUCTS === true ){		  // return all pages and subpages		  $oPage->mData = null;		  $aData = $oPage->throwAllChildrens( $iPage );		  if( isset( $aData ) ){		   foreach( $aData as $iValue ){			  $this->aPages[$iValue] = $iValue;		   }		  }	   }	   $this->aPages[$iPage] = $iPage;	   $aProducts = $this->generateProductsListArray( );	  }   }   if( isset( $aProducts ) ){	  $sSort = isset( $_GET['sSort'] ) ? $_GET['sSort'] : null;	  if( isset( $sSort ) && !empty( $sSort ) && in_array( $sSort, Array( 'price', 'data' ) ) ){	   $aProducts = $this->sortProducts( $aProducts, $sSort );	   $sUrlExt .= '&amp;sSort='.$sSort;	  }	  else	   $sSort = null;	  $sBasketPage = ( !empty( $config['basket_page'] ) && isset( $oPage->aPages[$config['basket_page']] ) ) ? $oPage->aPages[$config['basket_page']]['sLinkName'] : null;	  $iCount = count( $aProducts );	  if( !isset( $iList ) ){	   $iList = $config['products_list'];	  }	  $aKeys = countPageNumber( $iCount, ( isset( $GLOBALS['aActions']['o2'] ) ? $GLOBALS['aActions']['o2'] : null ), $iList );	  $this->mData = null;	  $i2 = 0;	  for( $i = $aKeys['iStart']; $i < $aKeys['iEnd']; $i++ ){	   $aData = $this->aProducts[$aProducts[$i]];	   $sDescription = null;	   $sImage = null;	   if( !empty( $aData['sDescriptionShort'] ) ){		  $aData['sDescriptionShort'] = changeTxt( $aData['sDescriptionShort'], 'nlNds' );		  $sDescription = '<div class="description">'.$aData['sDescriptionShort'].'</div>';	   }	   if( isset( $oFile ) ){		  $sImage = $oFile->getDefaultImage( $aData['iProduct'], 2, true, $aData['sLinkName'] );	   }	   $content .= '<li class="l'.( ( $i == ( $aKeys['iEnd'] - 1 ) ) ? 'L': $i2 + 1 ).' i'.( ( $i % 2 ) ? 0: 1 ).' column'.( ( $i % 3 ) ? 0: 1 ).'">		  <h2><a href="'.$aData['sLinkName'].'">'.$aData['sName'].'</a></h2>		  '.( isset( $GLOBALS['aDisplayPagesTreeInProductsList'][$iPage] ) ? '<h3>'.$this->throwProductsPagesTree( $aData['iProduct'] ).'</h3>' : null ).$sImage.$sDescription;	  		 if( is_numeric( $aData['mPrice'] ) ){		  if( isset( $sBasketPage ) ){		   $content .= '<div class="basket"><a href="'.$sBasketPage.'&amp;iProductAdd='.$aData['iProduct'].'&amp;iQuantity=1" rel="nofollow" title="'.$lang['Basket_add'].': '.$aData['sName'].'">'.$lang['Basket_add'].'</a></div>';		  }		  $content .= '<div class="price"><em>'.$lang['Price'].':</em><strong>'.displayPrice( $aData['mPrice'] ).'</strong><span>'.$config['currency_symbol'].'</span></div>';	   }	   else{		  $content .= '<div class="noPrice"><strong>'.$aData['mPrice'].'</strong></div>';	   }		 		 $content .= '</li>';	   $i2++;	  } // end for	  if( isset( $content ) ){	   if( $iCount > $iList ){		  $aData['sPages'] = countPages( $iCount, $iList, $aKeys['iPageNumber'], ( isset( $oPage->aPages[$iPage]['sLinkNameRaw'] ) ? $oPage->aPages[$iPage]['sLinkNameRaw'] : $oPage->aPages[$iPage]['sLinkName'] ), $sUrlExt );		  $aData['sHidePages'] = null;	   }	   else{		  $aData['sPages'] = '<li></li>';		  $aData['sHidePages'] = ' hide';	   }	   if( $config['sorting_products'] === true && isset( $oPage->aPages[$iPage] ) ){		  $sSortingLink = ( isset( $oPage->aPages[$iPage]['sLinkNameRaw'] ) ? $oPage->aPages[$iPage]['sLinkNameRaw'] : $oPage->aPages[$iPage]['sLinkName'] ).( isset( $GLOBALS['sPhrase'] ) && !empty( $GLOBALS['sPhrase'] ) ? '&amp;sPhrase='.$GLOBALS['sPhrase'].'&amp;' : '&amp;' ).( isset( $GLOBALS['bViewAll'] ) ? '&amp;bViewAll=true&amp;' : null );		  $sSortingLink = str_replace( '&amp;&amp;', '&amp;', $sSortingLink );	   }	   return '<div id="products" class="productsList">'.( isset( $sSortingLink ) ? '<div class="sort">'.$lang['&#1057;&#1086;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072;&#1081;_&#1087;&#1086;'].'<div><a href="'.$sSortingLink.'sSort=date">'.$lang['&#1077;&#1077;&#1077;&#1077;'].'</a></div>|<div><a href="'.$sSortingLink.'sSort=name">'.$lang['Name'].'</a></div>|<div><a href="'.$sSortingLink.'sSort=price">'.$lang['Price'].'</a></div></div>' : null ).'<div class="pages'.$aData['sHidePages'].'" id="pagesBefore"><a href="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].$config['before_amp'].'&amp;bViewAll=true">'.$lang['View_all'].'</a> | '.$lang['Pages'].': <ul>'.$aData['sPages'].'</ul></div><ul class="list">'.$content.'</ul><div class="pages'.$aData['sHidePages'].'" id="pagesAfter"><a href="'.$_SERVER['REQUEST_URI'].$config['before_amp'].'&amp;bViewAll=true">'.$lang['View_all'].'</a> | '.$lang['Pages'].': <ul>'.$aData['sPages'].'</ul></div></div>';	  }   }   else{	  if( $iPage == $config['page_search'] )	   echo '<div class="message" id="error"><h3>'.$lang['Data_not_found'].'</h3></div>';   }  } // end function listProducts  /**  * Returns page data  * @return array  * @param int  $iProduct  */  public function throwProduct( $iProduct ){   if( isset( $this->aProducts[$iProduct] ) ){	  $aData = $this->aProducts[$iProduct];	  $aData['aCategories'] = $this->aProductsPages[$iProduct];	  $aData['sPrice'] = is_numeric( $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'] ) ? displayPrice( $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'] ) : $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'];	  if( !isset( $aData['sDescriptionFull'] ) ){	   $aData['sDescriptionFull'] = getFullDescription( DIR_DATABASE_PRODUCTS, $iProduct );	   if( !empty( $aData['sDescriptionFull'] ) )		  $aData['bDescriptionFromFile'] = true;	  }	  return $aData;   }   else	  return null;  } // end function throwProduct  /**  * Returns a product name  * @return string  * @param int $iProduct  * @param bool $bLink  */  public function getProductName( $iProduct, $bLink = null ){   if( isset( $this->aProducts[$iProduct] ) ){	  return ( isset( $bLink ) ? '<a href="'.$this->aProducts[$iProduct]['sLinkName'].'">' : null ).$this->aProducts[$iProduct]['sName'].( isset( $bLink ) ? '</a>' : null );   }  } // end function getProductName  /**  * Returns product's short description  * @return string  * @param int $iProduct  */  public function getProductShortDescription( $iProduct ){   if( isset( $this->aProducts[$iProduct] ) )	  return isset( $this->aProducts[$iProduct]['sDescriptionShort'] ) ? changeTxt( $this->aProducts[$iProduct]['sDescriptionShort'], 'nlNds' ) : null;  } // end function getProductShortDescription  /**  * Returns product's price  * @return string  * @param int $iProduct  */  public function getProductPrice( $iProduct ){   if( isset( $this->aProducts[$iProduct] ) )	  return is_numeric( $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'] ) ? displayPrice( $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'] ) : $this->aProducts[$iProduct]['mPrice'];  } // end function getProductPrice  /**  * Returns product's default image  * @return string  * @param int $iProduct  * @param int $iLinkDisplay, 1 - no link, 2 - link to product, 3 - link to image  */  public function getProductDefaultImage( $iProduct, $iLinkDisplay = 1 ){   if( isset( $this->aProducts[$iProduct] ) ){	  $oFile = Files::getInstance( );	  return $oFile->getDefaultImage( $iProduct, 2, ( $iLinkDisplay > 1 ) ? true : null, $iLinkDisplay == 2 ? $this->aProducts[$iProduct]['sLinkName'] : null );   }  } // end function getProductDefaultImage  /**  * Generates a list of products  * @return array  * @param bool $bKeysInverted  */  protected function generateProductsListArray( $bKeysInverted = null ){   if( isset( $this->aProducts ) ){	  foreach( $this->aProductsPages as $iProduct => $aData ){	   foreach( $this->aPages as $iValue ){		  if( isset( $aData[$iValue] ) && !isset( $aProducts[$iProduct] ) ){		   $aReturn[] = $iProduct;		   $aProducts[$iProduct] = true;		  }	   } // end foreach	  } // end foreach	  if( isset( $aReturn ) ){	   if( isset( $bKeysInverted ) )		  return $aProducts;	   else		  return $aReturn;	  }   }  } // end function generateProductsListArray  /**  * Generates a list of products that match the searched phrase  * @return array  * @param string $sPhrase  */  public function generateProductsSearchListArray( $sPhrase ){   if( isset( $this->aProducts ) ){	  $aWords = getWordsFromPhrase( $sPhrase );	  $iCount = count( $aWords );	  if( isset( $this->aPages ) ){	   $aProductsPages = $this->generateProductsListArray( true );	  }	  foreach( $this->aProducts as $iProduct => $aProduct ){	   $iFound = 0;	   $bSearch = null;	   if( isset( $this->aPages ) ){		  if( isset( $aProductsPages[$iProduct] ) )		   $bSearch = true;	   }	   else		  $bSearch = true;	   if( isset( $bSearch ) ){		  $sSearchData = implode( ' ', $aProduct );		  for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){		   if( preg_match( '/'.$aWords[$i].'/ui', $sSearchData ) )			  $iFound++;		  } // end for	   }	   if( $iFound == $iCount ){		  $aProducts[] = $iProduct;	   }	  }	  if( isset( $aProducts ) )	   return $aProducts;   }  } // end function generateProductsSearchListArray  /**  * Returns products page tree  * @return string  * @param int  $iProduct  */  public function throwProductsPagesTree( $iProduct ){   global $oPage;   if( isset( $this->aProductsPages[$iProduct] ) ){	  $content = null;	  $oPage->mData = null;	  foreach( $this->aProductsPages[$iProduct] as $iPage ){	   if( isset( $content ) )		  $content .= '<em>|</em>';	   if( isset( $this->mData[$iPage] ) ){		  $content .= $this->mData[$iPage];	   }	   else{		  $sTree = $oPage->throwPagesTree( $iPage );		  if( empty( $sTree ) && isset( $oPage->aPages[$iPage] ) )		   $sTree .= '<a href="'.$oPage->aPages[$iPage]['sLinkName'].'">'.$oPage->aPages[$iPage]['sName'].'</a>';		  $content .= $this->mData[$iPage] = $sTree;	   }	  }	  return $content;   }  } // end function throwProductsPagesTree  /**  * Sorts products  * @return array  * @param array  $aProducts  * @param string $sSort  */  public function sortProducts( $aProducts, $sSort = null ){   $iCount = count( $aProducts );   $sFunctionSort = 'sort';   if( $sSort == 'data' ){	  $sKey = 'aData';   }   elseif( $sSort == 'price' ){	  $sKey = 'mPrice';  	 }   elseif( $sSort == 'date' ){	  $sKey = 'sDate';  	 }   else{ $sFunctionSort = 'rsort';$sKey = 'iProduct';  	 }   for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){	  $mValue = $this->aProducts[$aProducts[$i]][$sKey];	  $aSort[$i][0] = $mValue;	  $aSort[$i][1] = $aProducts[$i];   } // end for   $sFunctionSort( $aSort );   for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){	  $aProducts[$i] = $aSort[$i][1];   } // end for  	 return $aProducts;  } // end function sortProducts}?>

Тук някъде е зададено по подразбиране да сортирва продуктите по има , сменях стойностите по дата , там където съм отбелязал и принципно работи , но това сортиране по подразбиране как да го сменя да е по дата. Ето примерния сайт , не е тук правя опити , нищо не разбирам от писане и се надявам да ми помогнете да го преправя . tfo.net84.net - тук са само тестовете на безпатен хост мога да ви дам , линкове , пароли , всичко само да ми кажете кои файл трябва да се преправи кода за да сортирва по дата по подразбиране , а не по име .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Явно , не съм задал въпроса си както трябва :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
  if( $sSort == 'data' ){   $sKey = 'aData';  }  elseif( $sSort == 'price' ){   $sKey = 'mPrice';    }  elseif( $sSort == 'date' ){   $sKey = 'sDate';    }  else{ $sFunctionSort = 'rsort';$sKey = 'sDate';    }

ако искаш в обратен ред:

  if( $sSort == 'data' ){   $sKey = 'aData';  }  elseif( $sSort == 'price' ){   $sKey = 'mPrice';    }  elseif( $sSort == 'date' ){   $sKey = 'sDate';    }  else{ $sFunctionSort = 'sort';$sKey = 'sDate';    }

PS: Между другото, скриптът използва много нескопосан начин за сортиране с въртене на цикли  и извикване на имена на функции чрез променливи, при условие, че PHP поддържа нативно такава функционалност!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.