Премини към съдържанието
cecov

Преобразуване от "цифром" в "словом"

Препоръчан отговор


Колега от форума ме помоли за код, преобразуващ числова стойност на валута в текст.

Тъй като може да бъде от полза и за някой друг, реших да го публикувам тук.

Кода е на VBA и в момента се използва в MS Access, но може да се използва и в другите приложения на MS Office.

За да преобразувате число в текст, на функцията Num2TXT се подава, като параметър числото, а тя връща текста. Например, ако имате две текстови полета върху формата и искате в полето Text2 да получите текстовото представяне на числото, въведено в полето Text0 (формат Currency) то трябва да напишете :

Text2.Value = Num2Txt(Text0.Value)

в кода за събитие на даден бутон, или в ControlSource на второто поле да зададете

= Num2Txt(Text0.Value)

За десетичен разделител се използва запетая (,), но ако желаете можете да го промените.

Option Compare Database
Option Explicit
Dim warray(9) As String
Dim edin, edna, dwa, dwe, sto, dwesta, trista, stotin, deset, mil, mila, hil, hili, lw, st, i, jn, na
Dim C1

Sub Init()
	warray(1) = "ед"
	warray(2) = "дв"
	warray(3) = "три"
	warray(4) = "четири"
	warray(5) = "пет"
	warray(6) = "шест"
	warray(7) = "седем"
	warray(8) = "осем"
	warray(9) = "девет"

	jn = "ин"
	na = "на"
	sto = "сто"
	dwesta = "двеста"
	trista = "триста"
	stotin = "стотин"
	deset = "десет"
	mil = "милион"
	mila = " милиона"
	hil = "хиляда"
	hili = " хиляди"
	lw = " лв"
	st = " ст"
	i = " и "
End Sub

Function Conv(sstr As String) As String
Dim rstr, astrc, bstrc, cstrc
Dim apos, bpos, cpos

  If Len(sstr) = 3 Then
	 apos = Asc(Mid(sstr, 3, 1)) - Asc("0")
	 bpos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
	 cpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
  Else
	 apos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
	 bpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
	 cpos = 0
  End If

  If apos = 1 Then
	 If Len(sstr) = 3 Then
		 If C1 = 1 Then
		  astrc = warray(1) + na
		 Else
		  astrc = warray(1) + jn
		 End If
	 Else
	  astrc = warray(1) + na
	 End If
  Else
	 If apos = 2 Then
	  If Len(sstr) = 3 Then
		 If (C1 = 1) And (bpos <> 1) Then
		  astrc = warray(2) + "е"
		 Else
		  astrc = warray(2) + "а"
		 End If
	  Else
		 astrc = warray(2) + "e"
	  End If
	 Else
	  If (apos >= 3) And (apos <= 9) Then astrc = warray(apos)
	 End If
  End If
  
  If bpos = 1 Then
	 If apos = 1 Then
		 bstrc = astrc + "а" + deset
		 astrc = ""
	 Else
		 If apos = 0 Then
			bstrc = deset
			astrc = ""
		 Else
			If (apos >= 2) And (apos <= 9) Then bstrc = astrc + na + deset
			astrc = ""
		 End If
	 End If
  Else
	 If bpos = 2 Then
		bstrc = warray(bpos) + "а" + deset
	 Else
		If (bpos >= 3) And (bpos <= 9) Then bstrc = warray(bpos) + deset
	 End If
  End If
	
 Select Case cpos
	 Case 1
		cstrc = sto
	 Case 2
		cstrc = dwesta
	 Case 3
		cstrc = trista
  Case Else
	 If (cpos >= 4) And (cpos <= 9) Then cstrc = warray(cpos) + stotin
  End Select
 
  rstr = astrc
  If Len(cstrc) > 0 Then
	 If Len(astrc) > 0 Then
		 If Len(bstrc) > 0 Then
			rstr = cstrc + " " + bstrc + i + rstr
		 Else
			rstr = cstrc + i + rstr
		 End If
	 Else
		 If Len(bstrc) > 0 Then
			rstr = cstrc + i + bstrc
		 Else
			rstr = cstrc
		 End If
	 End If
  Else
	 If Len(bstrc) > 0 Then
		 If Len(astrc) > 0 Then
			rstr = bstrc + i + rstr
		 Else
			rstr = bstrc
		 End If
	 End If
  End If

  Conv = rstr
  
End Function

Function Num2Txt(instring As String) As String
Dim LastDelimiter As String, wstr As String, fstr As String, ostring As String, cstrc As String, tstr As String

Init

wstr = instring
LastDelimiter = InStr(1, wstr, ",")

If LastDelimiter > 0 Then
 fstr = Mid(wstr, LastDelimiter + 1, 2)
 wstr = Mid(wstr, 1, LastDelimiter - 1)
End If

If Len(fstr) < 2 Then
 fstr = fstr + Mid("00", 1, 2 - Len(fstr))
End If

ostring = ""
C1 = 0
Do While wstr <> ""

 If Len(wstr) < 3 Then
	wstr = Mid("000", 1, 3 - Len(wstr)) + wstr
 End If
 tstr = Mid(wstr, Len(wstr) - 2, 3)
 cstrc = Conv(tstr)

 Select Case C1
 Case 1
	 If (tstr = "001") Then
	  cstrc = hil
	 ElseIf cstrc <> "" Then
		cstrc = cstrc + hili
	 End If
 Case 2
	 If (tstr = "001") Then
	  cstrc = warray(1) + jn + " " + mil
	 ElseIf cstrc <> "" Then
	  cstrc = cstrc + mila
	 End If
 End Select
 
 If Len(wstr) >= 3 Then
	wstr = Mid(wstr, 1, Len(wstr) - 3)
 Else
	wstr = ""
 End If
 
 If cstrc <> "" Then
	 If (C1 = 0) Then
		If (wstr <> "") And (InStr(1, cstrc, i) = 0) Then
		 ostring = i + cstrc
		Else
		 ostring = cstrc
		End If
	 Else
		ostring = cstrc + " " + ostring
	 End If
 End If

 C1 = C1 + 1
 
Loop

 If Len(fstr) > 0 Then
'	cstrc = Conv(fstr)
	If ostring <> "" Then
	 Num2Txt = ostring + lw + "," + fstr + st
	Else
	 Num2Txt = fstr + st
	End If
 Else
	Num2Txt = ostring + lw
 End If

End Function

Коригирани са някои грешки.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Супер.Пробвах работи отлично. А дали може да се намери и преобразуване на английски / немскитекст

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако имаш време сложи коментари, че ми стана интересен кода ама така не го разбирам Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудя се може ли този код да се използва в MS Office Word и ако да как?

Всъщност имам нужда от нещо като Popup spell number for Word, само че да преобразува числата на български.

Ако някой се наеме да обясни работата с този код, моля ви много подробно, защото не съм запознат с VBА.

Благодаря!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виждам, че темата не конкретизира програмния език, а има интерес към подобни скриптове, ще поставя и скрипт за PHP.

Скрипта го писах преди няколко месеца, когато бях още да не кажа съвсем нов, така че ако някой има идеи за оптимизирането му да действа както намери за добре.


function read_numbers($number) {
$number=str_replace(',','.',"$number");
$number=@money_format('%.2n',$number);
$number=explode('.',$number);
if (!empty($number[1])) $decimals=$number[1]; else $decimals=0;
$number=$number[0];
$char_count=strlen($number);
for ($i=1;$i<=$char_count;$i++) {
if ($i<=3) {
$pos[1]=substr($number,-$i,1).$pos[1];
}
if ($i<=6 AND $i>3) {
$pos[2]=substr($number,-$i,1).$pos[2];
}
if ($i<=9 AND $i>6) {
$pos[3]=substr($number,-$i,1).$pos[3];
}
}
for ($k=1;$k<=3;$k++) {
for ($i=1;$i<=strlen($pos[$k]);$i++) {
$cur=substr($pos[$k],-$i,1);
unset($temp);
if ($i==3) {
switch($cur) {
case 1: $temp='сто'; break;
case 2: $temp='двеста'; break;
case 3: $temp='триста'; break;
case 4: $temp='четиристотин'; break;
case 5: $temp='петстотин'; break;
case 6: $temp='шестстотин'; break;
case 7: $temp='седемстотин'; break;
case 8: $temp='осемстотин'; break;
case 9: $temp='деветстотин'; break;
}
$pos_hunds[$k]=$temp;
}
if ($i==2) {
switch($cur) {
case 2: $temp='двадесет'; break;
case 3: $temp='тридесет'; break;
case 4: $temp='четиридесет'; break;
case 5: $temp='петдесет'; break;
case 6: $temp='шестдесет'; break;
case 7: $temp='седемдесет'; break;
case 8: $temp='осемдесет'; break;
case 9: $temp='деветдесет'; break;
}
$pos_decs[$k]=$temp;
}
if ($i==1) {
switch($cur) {
case 1: $temp='ед'; break;
case 2: $temp='дв'; break;
case 3: $temp='три'; break;
case 4: $temp='четири'; break;
case 5: $temp='пет'; break;
case 6: $temp='шест'; break;
case 7: $temp='седем'; break;
case 8: $temp='осем'; break;
case 9: $temp='девет'; break;
}
if($pos[$k]>9 AND substr($pos[$k],-2,1)==1) {
if($temp=='ед') $temp=$temp."и";
if($temp=='дв') $temp=$temp."а";
if(substr($pos[$k],-2,1)==1 AND substr($pos[$k],-1,1)==0) $temp='десет';
else $temp=$temp."надесет";
}
if(substr($pos[$k],-2,1)!==1 AND $k!==2) {
if($temp=='ед') $temp=$temp."ин";
if($temp=='дв') $temp=$temp."а";
}
if($k==2) {
if($temp=='ед') $temp=$temp."на";
if($temp=='дв') $temp=$temp."е";
if($pos[$k]==1) $temp='хиляда';
}
$pos_sings[$k]=$temp;
}
}
}
unset($read);
for ($i=1;$i<=3;$i++) {
if (!empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." ".$pos_decs[$i]." и ".$pos_sings[$i];
if (!empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." и ".$pos_decs[$i];
if (!empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i];
if (!empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." и ".$pos_sings[$i];;
if (empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_decs[$i]." и ".$pos_sings[$i];
if (empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_decs[$i];
if (empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_sings[$i];
if (empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]='';
switch($i) {
case 1: if ($pos[1]>1 OR $pos[2]>0 OR $pos[3]>0) $read[$i]=$read[$i]." лева"; else $read[$i]=$read[$i]." лев";break;
case 2: if($pos[2]>1) $read[$i]=$read[$i]." хиляди";break;
case 3: if ($pos[3]>1) $read[$i]=$read[$i]." милиона"; else if(!empty($pos[3])) $read[$i]=$read[$i]." милион";break;
}
}
if ($pos[1]=='000') $pos[1]=0;
if ($pos[2]=='000') $pos[2]=0;
if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[3]." ".$read[2]." и ".$read[1];
if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[2]." ".$read[1];
if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1]) AND substr($pos[2],-2,2)==0) $ready=$read[3]." и ".$read[2];
if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1]) AND substr($pos[2],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[2];
if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[3]." и ".$read[1];
if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[1];
if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready=$read[3];
if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[2]." и ".$read[1];
if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[2]." ".$read[1];
if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready=$read[2];
if (empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1])) $ready=$read[1];
if (empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready='';
if (empty($pos[1])) $ready=$ready." лева";
$ready=$ready." и $decimals ст.";
if (!empty($pos[1]) OR !empty($pos[2]) OR !empty($pos[3])) return $ready;
}

За времето, през което сме използвали този скрипт не е дал дефекти или грешки, но ако някой открие - да казва за да оправяме.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудя се може ли този код да се използва в MS Office Word и ако да как?

Всъщност имам нужда от нещо като Popup spell number for Word, само че да преобразува числата на български.

Ако някой се наеме да обясни работата с този код, моля ви много подробно, защото не съм запознат с VBА.

Благодаря!

Отваряш MS Word.

Щракваш Tools - Macro - Visual basic Editor.

Създаваш един нов модул : Insert - Module

Копираш кода и го поставяш в прозореца на модула.

Записваш го със Save.


Option Explicit

Dim warray(9) As String
Dim edin, edna, dwa, dwe, sto, dwesta, trista, stotin, deset, mil, mila, hil, hili, lw, st, i, jn, na
Dim C1, DS As String


Sub SpellNumber()
  MsgBox Num2Txt(Selection.Text), vbOKOnly, "Rsult"
End Sub

Function Conv(sstr As String) As String
Dim rstr, astrc, bstrc, cstrc
Dim apos, bpos, cpos

  If Len(sstr) = 3 Then
	 apos = Asc(Mid(sstr, 3, 1)) - Asc("0")
	 bpos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
	 cpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
  Else
	 apos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
	 bpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
	 cpos = 0
  End If

  If apos = 1 Then
	 If Len(sstr) = 3 Then
		 If C1 = 1 Then
		  astrc = warray(1) + na
		 Else
		  astrc = warray(1) + jn
		 End If
	 Else
	  astrc = warray(1) + na
	 End If
  Else
	 If apos = 2 Then
	  If Len(sstr) = 3 Then
		 If (C1 = 1) And (bpos <> 1) Then
		  astrc = warray(2) + "Е"
		 Else
		  astrc = warray(2) + "А"
		 End If
	  Else
		 astrc = warray(2) + "Е"
	  End If
	 Else
	  If (apos >= 3) And (apos <= 9) Then astrc = warray(apos)
	 End If
  End If
 
  If bpos = 1 Then
	 If apos = 1 Then
		 bstrc = astrc + "А" + deset
		 astrc = ""
	 Else
		 If apos = 0 Then
		  bstrc = deset
		  astrc = ""
		 Else
		  If (apos >= 2) And (apos <= 9) Then bstrc = astrc + na + deset
		  astrc = ""
		 End If
	 End If
  Else
	 If bpos = 2 Then
	  bstrc = warray(bpos) + "А" + deset
	 Else
	  If (bpos >= 3) And (bpos <= 9) Then bstrc = warray(bpos) + deset
	 End If
  End If
  
 Select Case cpos
	 Case 1
	  cstrc = sto
	 Case 2
	  cstrc = dwesta
	 Case 3
	  cstrc = trista
  Case Else
	 If (cpos >= 4) And (cpos <= 9) Then cstrc = warray(cpos) + stotin
  End Select

  rstr = astrc
  If Len(cstrc) > 0 Then
	 If Len(astrc) > 0 Then
		 If Len(bstrc) > 0 Then
		  rstr = cstrc + " " + bstrc + i + rstr
		 Else
		  rstr = cstrc + i + rstr
		 End If
	 Else
		 If Len(bstrc) > 0 Then
		  rstr = cstrc + i + bstrc
		 Else
		  rstr = cstrc
		 End If
	 End If
  Else
	 If Len(bstrc) > 0 Then
		 If Len(astrc) > 0 Then
		  rstr = bstrc + i + rstr
		 Else
		  rstr = bstrc
		 End If
	 End If
  End If

  Conv = rstr
 
End Function

Function Extract_Number_from_Text(Phrase As String) As Double
Dim Length_of_String As Integer
Dim Current_Pos As Integer
Dim Temp As String
Length_of_String = Len(Phrase)
Temp = ""
For Current_Pos = 1 To Length_of_String
If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = "-") Then
 Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
End If
If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = ".") Then
 Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
End If
If (IsNumeric(Mid(Phrase, Current_Pos, 1))) = True Then
  Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
 End If
Next Current_Pos
If Len(Temp) = 0 Then
  Extract_Number_from_Text = 0
Else
  Extract_Number_from_Text = CDbl(Temp)
End If
End Function

Function Num2Txt(instring As String) As String
Dim LastDelimiter As String, wstr As String, fstr As String, ostring As String, cstrc As String, tstr As String

  DS = "."

  warray(1) = "ЕД"
  warray(2) = "ДВ"
  warray(3) = "ТРИ"
  warray(4) = "ЧЕТИРИ"
  warray(5) = "ПЕТ"
  warray(6) = "ШЕСТ"
  warray(7) = "СЕДЕМ"
  warray(8) = "ОСЕМ"
  warray(9) = "ДЕВЕТ"

  jn = "ИН"
  na = "НА"
  sto = "СТО"
  dwesta = "ДВЕСТА"
  trista = "ТРИСТА"
  stotin = "СТОТИН"
  deset = "ДЕСЕТ"
  mil = "МИЛИОН"
  mila = " МИЛИОНА"
  hil = "ХИЛЯДА"
  hili = " ХИЛЯДИ"
  lw = " ЛВ."
  st = " СТ."
  i = " И "

wstr = Extract_Number_from_Text(instring)
LastDelimiter = InStr(1, wstr, DS)

If LastDelimiter > 0 Then
 fstr = Mid(wstr, LastDelimiter + 1, 2)
 wstr = Mid(wstr, 1, LastDelimiter - 1)
End If

If Len(fstr) < 2 Then
 fstr = fstr + Mid("00", 1, 2 - Len(fstr))
End If

ostring = ""
C1 = 0
Do While wstr <> ""

 If Len(wstr) < 3 Then
  wstr = Mid("000", 1, 3 - Len(wstr)) + wstr
 End If
 tstr = Mid(wstr, Len(wstr) - 2, 3)
 cstrc = Conv(tstr)

 Select Case C1
 Case 1
	 If (tstr = "001") Then
	  cstrc = hil
	 ElseIf cstrc <> "" Then
	  cstrc = cstrc + hili
	 End If
 Case 2
	 If (tstr = "001") Then
	  cstrc = warray(1) + jn + " " + mil
	 ElseIf cstrc <> "" Then
	  cstrc = cstrc + mila
	 End If
 End Select
 
 If Len(wstr) >= 3 Then
  wstr = Mid(wstr, 1, Len(wstr) - 3)
 Else
  wstr = ""
 End If
 
 If cstrc <> "" Then
	 If (C1 = 0) Then
	  If (wstr <> "") And (InStr(1, cstrc, i) = 0) Then
		 ostring = i + cstrc
	  Else
		 ostring = cstrc
	  End If
	 Else
	  ostring = cstrc + " " + ostring
	 End If
 End If

 C1 = C1 + 1
 
Loop

 If Len(fstr) > 0 Then
  If ostring <> "" Then
	 Num2Txt = ostring + lw + " И " + fstr + st
  Else
	 Num2Txt = fstr + st
  End If
 Else
  Num2Txt = ostring + lw
 End If

End Function

Маркираш число в MS Word и извикваш макроса SpellNumber.

Работи коректно, ако е маркирано валидно число.

Редактирано от Ken (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.