Премини към съдържанието
cecov

Преобразуване от "цифром" в "словом"

  Препоръчан отговор


  Колега от форума ме помоли за код, преобразуващ числова стойност на валута в текст.

  Тъй като може да бъде от полза и за някой друг, реших да го публикувам тук.

  Кода е на VBA и в момента се използва в MS Access, но може да се използва и в другите приложения на MS Office.

  За да преобразувате число в текст, на функцията Num2TXT се подава, като параметър числото, а тя връща текста. Например, ако имате две текстови полета върху формата и искате в полето Text2 да получите текстовото представяне на числото, въведено в полето Text0 (формат Currency) то трябва да напишете :

  Text2.Value = Num2Txt(Text0.Value)

  в кода за събитие на даден бутон, или в ControlSource на второто поле да зададете

  = Num2Txt(Text0.Value)

  За десетичен разделител се използва запетая (,), но ако желаете можете да го промените.

  Option Compare Database
  Option Explicit
  Dim warray(9) As String
  Dim edin, edna, dwa, dwe, sto, dwesta, trista, stotin, deset, mil, mila, hil, hili, lw, st, i, jn, na
  Dim C1
  
  Sub Init()
  	warray(1) = "ед"
  	warray(2) = "дв"
  	warray(3) = "три"
  	warray(4) = "четири"
  	warray(5) = "пет"
  	warray(6) = "шест"
  	warray(7) = "седем"
  	warray(8) = "осем"
  	warray(9) = "девет"
  
  	jn = "ин"
  	na = "на"
  	sto = "сто"
  	dwesta = "двеста"
  	trista = "триста"
  	stotin = "стотин"
  	deset = "десет"
  	mil = "милион"
  	mila = " милиона"
  	hil = "хиляда"
  	hili = " хиляди"
  	lw = " лв"
  	st = " ст"
  	i = " и "
  End Sub
  
  Function Conv(sstr As String) As String
  Dim rstr, astrc, bstrc, cstrc
  Dim apos, bpos, cpos
  
    If Len(sstr) = 3 Then
  	 apos = Asc(Mid(sstr, 3, 1)) - Asc("0")
  	 bpos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
  	 cpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
    Else
  	 apos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
  	 bpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
  	 cpos = 0
    End If
  
    If apos = 1 Then
  	 If Len(sstr) = 3 Then
  		 If C1 = 1 Then
  		  astrc = warray(1) + na
  		 Else
  		  astrc = warray(1) + jn
  		 End If
  	 Else
  	  astrc = warray(1) + na
  	 End If
    Else
  	 If apos = 2 Then
  	  If Len(sstr) = 3 Then
  		 If (C1 = 1) And (bpos <> 1) Then
  		  astrc = warray(2) + "е"
  		 Else
  		  astrc = warray(2) + "а"
  		 End If
  	  Else
  		 astrc = warray(2) + "e"
  	  End If
  	 Else
  	  If (apos >= 3) And (apos <= 9) Then astrc = warray(apos)
  	 End If
    End If
    
    If bpos = 1 Then
  	 If apos = 1 Then
  		 bstrc = astrc + "а" + deset
  		 astrc = ""
  	 Else
  		 If apos = 0 Then
  			bstrc = deset
  			astrc = ""
  		 Else
  			If (apos >= 2) And (apos <= 9) Then bstrc = astrc + na + deset
  			astrc = ""
  		 End If
  	 End If
    Else
  	 If bpos = 2 Then
  		bstrc = warray(bpos) + "а" + deset
  	 Else
  		If (bpos >= 3) And (bpos <= 9) Then bstrc = warray(bpos) + deset
  	 End If
    End If
  	
   Select Case cpos
  	 Case 1
  		cstrc = sto
  	 Case 2
  		cstrc = dwesta
  	 Case 3
  		cstrc = trista
    Case Else
  	 If (cpos >= 4) And (cpos <= 9) Then cstrc = warray(cpos) + stotin
    End Select
   
    rstr = astrc
    If Len(cstrc) > 0 Then
  	 If Len(astrc) > 0 Then
  		 If Len(bstrc) > 0 Then
  			rstr = cstrc + " " + bstrc + i + rstr
  		 Else
  			rstr = cstrc + i + rstr
  		 End If
  	 Else
  		 If Len(bstrc) > 0 Then
  			rstr = cstrc + i + bstrc
  		 Else
  			rstr = cstrc
  		 End If
  	 End If
    Else
  	 If Len(bstrc) > 0 Then
  		 If Len(astrc) > 0 Then
  			rstr = bstrc + i + rstr
  		 Else
  			rstr = bstrc
  		 End If
  	 End If
    End If
  
    Conv = rstr
    
  End Function
  
  Function Num2Txt(instring As String) As String
  Dim LastDelimiter As String, wstr As String, fstr As String, ostring As String, cstrc As String, tstr As String
  
  Init
  
  wstr = instring
  LastDelimiter = InStr(1, wstr, ",")
  
  If LastDelimiter > 0 Then
   fstr = Mid(wstr, LastDelimiter + 1, 2)
   wstr = Mid(wstr, 1, LastDelimiter - 1)
  End If
  
  If Len(fstr) < 2 Then
   fstr = fstr + Mid("00", 1, 2 - Len(fstr))
  End If
  
  ostring = ""
  C1 = 0
  Do While wstr <> ""
  
   If Len(wstr) < 3 Then
  	wstr = Mid("000", 1, 3 - Len(wstr)) + wstr
   End If
   tstr = Mid(wstr, Len(wstr) - 2, 3)
   cstrc = Conv(tstr)
  
   Select Case C1
   Case 1
  	 If (tstr = "001") Then
  	  cstrc = hil
  	 ElseIf cstrc <> "" Then
  		cstrc = cstrc + hili
  	 End If
   Case 2
  	 If (tstr = "001") Then
  	  cstrc = warray(1) + jn + " " + mil
  	 ElseIf cstrc <> "" Then
  	  cstrc = cstrc + mila
  	 End If
   End Select
   
   If Len(wstr) >= 3 Then
  	wstr = Mid(wstr, 1, Len(wstr) - 3)
   Else
  	wstr = ""
   End If
   
   If cstrc <> "" Then
  	 If (C1 = 0) Then
  		If (wstr <> "") And (InStr(1, cstrc, i) = 0) Then
  		 ostring = i + cstrc
  		Else
  		 ostring = cstrc
  		End If
  	 Else
  		ostring = cstrc + " " + ostring
  	 End If
   End If
  
   C1 = C1 + 1
   
  Loop
  
   If Len(fstr) > 0 Then
  '	cstrc = Conv(fstr)
  	If ostring <> "" Then
  	 Num2Txt = ostring + lw + "," + fstr + st
  	Else
  	 Num2Txt = fstr + st
  	End If
   Else
  	Num2Txt = ostring + lw
   End If
  
  End Function

  Коригирани са някои грешки.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Супер.Пробвах работи отлично. А дали може да се намери и преобразуване на английски / немскитекст

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ако имаш време сложи коментари, че ми стана интересен кода ама така не го разбирам Публикувано изображение

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Чудя се може ли този код да се използва в MS Office Word и ако да как?

  Всъщност имам нужда от нещо като Popup spell number for Word, само че да преобразува числата на български.

  Ако някой се наеме да обясни работата с този код, моля ви много подробно, защото не съм запознат с VBА.

  Благодаря!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Виждам, че темата не конкретизира програмния език, а има интерес към подобни скриптове, ще поставя и скрипт за PHP.

  Скрипта го писах преди няколко месеца, когато бях още да не кажа съвсем нов, така че ако някой има идеи за оптимизирането му да действа както намери за добре.

  
  function read_numbers($number) {
  $number=str_replace(',','.',"$number");
  $number=@money_format('%.2n',$number);
  $number=explode('.',$number);
  if (!empty($number[1])) $decimals=$number[1]; else $decimals=0;
  $number=$number[0];
  $char_count=strlen($number);
  for ($i=1;$i<=$char_count;$i++) {
  if ($i<=3) {
  $pos[1]=substr($number,-$i,1).$pos[1];
  }
  if ($i<=6 AND $i>3) {
  $pos[2]=substr($number,-$i,1).$pos[2];
  }
  if ($i<=9 AND $i>6) {
  $pos[3]=substr($number,-$i,1).$pos[3];
  }
  }
  for ($k=1;$k<=3;$k++) {
  for ($i=1;$i<=strlen($pos[$k]);$i++) {
  $cur=substr($pos[$k],-$i,1);
  unset($temp);
  if ($i==3) {
  switch($cur) {
  case 1: $temp='сто'; break;
  case 2: $temp='двеста'; break;
  case 3: $temp='триста'; break;
  case 4: $temp='четиристотин'; break;
  case 5: $temp='петстотин'; break;
  case 6: $temp='шестстотин'; break;
  case 7: $temp='седемстотин'; break;
  case 8: $temp='осемстотин'; break;
  case 9: $temp='деветстотин'; break;
  }
  $pos_hunds[$k]=$temp;
  }
  if ($i==2) {
  switch($cur) {
  case 2: $temp='двадесет'; break;
  case 3: $temp='тридесет'; break;
  case 4: $temp='четиридесет'; break;
  case 5: $temp='петдесет'; break;
  case 6: $temp='шестдесет'; break;
  case 7: $temp='седемдесет'; break;
  case 8: $temp='осемдесет'; break;
  case 9: $temp='деветдесет'; break;
  }
  $pos_decs[$k]=$temp;
  }
  if ($i==1) {
  switch($cur) {
  case 1: $temp='ед'; break;
  case 2: $temp='дв'; break;
  case 3: $temp='три'; break;
  case 4: $temp='четири'; break;
  case 5: $temp='пет'; break;
  case 6: $temp='шест'; break;
  case 7: $temp='седем'; break;
  case 8: $temp='осем'; break;
  case 9: $temp='девет'; break;
  }
  if($pos[$k]>9 AND substr($pos[$k],-2,1)==1) {
  if($temp=='ед') $temp=$temp."и";
  if($temp=='дв') $temp=$temp."а";
  if(substr($pos[$k],-2,1)==1 AND substr($pos[$k],-1,1)==0) $temp='десет';
  else $temp=$temp."надесет";
  }
  if(substr($pos[$k],-2,1)!==1 AND $k!==2) {
  if($temp=='ед') $temp=$temp."ин";
  if($temp=='дв') $temp=$temp."а";
  }
  if($k==2) {
  if($temp=='ед') $temp=$temp."на";
  if($temp=='дв') $temp=$temp."е";
  if($pos[$k]==1) $temp='хиляда';
  }
  $pos_sings[$k]=$temp;
  }
  }
  }
  unset($read);
  for ($i=1;$i<=3;$i++) {
  if (!empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." ".$pos_decs[$i]." и ".$pos_sings[$i];
  if (!empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." и ".$pos_decs[$i];
  if (!empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i];
  if (!empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_hunds[$i]." и ".$pos_sings[$i];;
  if (empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_decs[$i]." и ".$pos_sings[$i];
  if (empty($pos_hunds[$i]) AND !empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_decs[$i];
  if (empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND !empty($pos_sings[$i])) $read[$i]=$pos_sings[$i];
  if (empty($pos_hunds[$i]) AND empty($pos_decs[$i]) AND empty($pos_sings[$i])) $read[$i]='';
  switch($i) {
  case 1: if ($pos[1]>1 OR $pos[2]>0 OR $pos[3]>0) $read[$i]=$read[$i]." лева"; else $read[$i]=$read[$i]." лев";break;
  case 2: if($pos[2]>1) $read[$i]=$read[$i]." хиляди";break;
  case 3: if ($pos[3]>1) $read[$i]=$read[$i]." милиона"; else if(!empty($pos[3])) $read[$i]=$read[$i]." милион";break;
  }
  }
  if ($pos[1]=='000') $pos[1]=0;
  if ($pos[2]=='000') $pos[2]=0;
  if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[3]." ".$read[2]." и ".$read[1];
  if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[2]." ".$read[1];
  if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1]) AND substr($pos[2],-2,2)==0) $ready=$read[3]." и ".$read[2];
  if (!empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1]) AND substr($pos[2],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[2];
  if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[3]." и ".$read[1];
  if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[3]." ".$read[1];
  if (!empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready=$read[3];
  if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)==0) $ready=$read[2]." и ".$read[1];
  if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND !empty($pos[1]) AND substr($pos[1],-2,2)>0) $ready=$read[2]." ".$read[1];
  if (empty($pos[3]) AND !empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready=$read[2];
  if (empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND !empty($pos[1])) $ready=$read[1];
  if (empty($pos[3]) AND empty($pos[2]) AND empty($pos[1])) $ready='';
  if (empty($pos[1])) $ready=$ready." лева";
  $ready=$ready." и $decimals ст.";
  if (!empty($pos[1]) OR !empty($pos[2]) OR !empty($pos[3])) return $ready;
  }
  

  За времето, през което сме използвали този скрипт не е дал дефекти или грешки, но ако някой открие - да казва за да оправяме.


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Чудя се може ли този код да се използва в MS Office Word и ако да как?

  Всъщност имам нужда от нещо като Popup spell number for Word, само че да преобразува числата на български.

  Ако някой се наеме да обясни работата с този код, моля ви много подробно, защото не съм запознат с VBА.

  Благодаря!

  Отваряш MS Word.

  Щракваш Tools - Macro - Visual basic Editor.

  Създаваш един нов модул : Insert - Module

  Копираш кода и го поставяш в прозореца на модула.

  Записваш го със Save.

  
  Option Explicit
  
  Dim warray(9) As String
  Dim edin, edna, dwa, dwe, sto, dwesta, trista, stotin, deset, mil, mila, hil, hili, lw, st, i, jn, na
  Dim C1, DS As String
  
  
  Sub SpellNumber()
    MsgBox Num2Txt(Selection.Text), vbOKOnly, "Rsult"
  End Sub
  
  Function Conv(sstr As String) As String
  Dim rstr, astrc, bstrc, cstrc
  Dim apos, bpos, cpos
  
    If Len(sstr) = 3 Then
  	 apos = Asc(Mid(sstr, 3, 1)) - Asc("0")
  	 bpos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
  	 cpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
    Else
  	 apos = Asc(Mid(sstr, 2, 1)) - Asc("0")
  	 bpos = Asc(Mid(sstr, 1, 1)) - Asc("0")
  	 cpos = 0
    End If
  
    If apos = 1 Then
  	 If Len(sstr) = 3 Then
  		 If C1 = 1 Then
  		  astrc = warray(1) + na
  		 Else
  		  astrc = warray(1) + jn
  		 End If
  	 Else
  	  astrc = warray(1) + na
  	 End If
    Else
  	 If apos = 2 Then
  	  If Len(sstr) = 3 Then
  		 If (C1 = 1) And (bpos <> 1) Then
  		  astrc = warray(2) + "Е"
  		 Else
  		  astrc = warray(2) + "А"
  		 End If
  	  Else
  		 astrc = warray(2) + "Е"
  	  End If
  	 Else
  	  If (apos >= 3) And (apos <= 9) Then astrc = warray(apos)
  	 End If
    End If
   
    If bpos = 1 Then
  	 If apos = 1 Then
  		 bstrc = astrc + "А" + deset
  		 astrc = ""
  	 Else
  		 If apos = 0 Then
  		  bstrc = deset
  		  astrc = ""
  		 Else
  		  If (apos >= 2) And (apos <= 9) Then bstrc = astrc + na + deset
  		  astrc = ""
  		 End If
  	 End If
    Else
  	 If bpos = 2 Then
  	  bstrc = warray(bpos) + "А" + deset
  	 Else
  	  If (bpos >= 3) And (bpos <= 9) Then bstrc = warray(bpos) + deset
  	 End If
    End If
    
   Select Case cpos
  	 Case 1
  	  cstrc = sto
  	 Case 2
  	  cstrc = dwesta
  	 Case 3
  	  cstrc = trista
    Case Else
  	 If (cpos >= 4) And (cpos <= 9) Then cstrc = warray(cpos) + stotin
    End Select
  
    rstr = astrc
    If Len(cstrc) > 0 Then
  	 If Len(astrc) > 0 Then
  		 If Len(bstrc) > 0 Then
  		  rstr = cstrc + " " + bstrc + i + rstr
  		 Else
  		  rstr = cstrc + i + rstr
  		 End If
  	 Else
  		 If Len(bstrc) > 0 Then
  		  rstr = cstrc + i + bstrc
  		 Else
  		  rstr = cstrc
  		 End If
  	 End If
    Else
  	 If Len(bstrc) > 0 Then
  		 If Len(astrc) > 0 Then
  		  rstr = bstrc + i + rstr
  		 Else
  		  rstr = bstrc
  		 End If
  	 End If
    End If
  
    Conv = rstr
   
  End Function
  
  Function Extract_Number_from_Text(Phrase As String) As Double
  Dim Length_of_String As Integer
  Dim Current_Pos As Integer
  Dim Temp As String
  Length_of_String = Len(Phrase)
  Temp = ""
  For Current_Pos = 1 To Length_of_String
  If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = "-") Then
   Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
  End If
  If (Mid(Phrase, Current_Pos, 1) = ".") Then
   Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
  End If
  If (IsNumeric(Mid(Phrase, Current_Pos, 1))) = True Then
    Temp = Temp & Mid(Phrase, Current_Pos, 1)
   End If
  Next Current_Pos
  If Len(Temp) = 0 Then
    Extract_Number_from_Text = 0
  Else
    Extract_Number_from_Text = CDbl(Temp)
  End If
  End Function
  
  Function Num2Txt(instring As String) As String
  Dim LastDelimiter As String, wstr As String, fstr As String, ostring As String, cstrc As String, tstr As String
  
    DS = "."
  
    warray(1) = "ЕД"
    warray(2) = "ДВ"
    warray(3) = "ТРИ"
    warray(4) = "ЧЕТИРИ"
    warray(5) = "ПЕТ"
    warray(6) = "ШЕСТ"
    warray(7) = "СЕДЕМ"
    warray(8) = "ОСЕМ"
    warray(9) = "ДЕВЕТ"
  
    jn = "ИН"
    na = "НА"
    sto = "СТО"
    dwesta = "ДВЕСТА"
    trista = "ТРИСТА"
    stotin = "СТОТИН"
    deset = "ДЕСЕТ"
    mil = "МИЛИОН"
    mila = " МИЛИОНА"
    hil = "ХИЛЯДА"
    hili = " ХИЛЯДИ"
    lw = " ЛВ."
    st = " СТ."
    i = " И "
  
  wstr = Extract_Number_from_Text(instring)
  LastDelimiter = InStr(1, wstr, DS)
  
  If LastDelimiter > 0 Then
   fstr = Mid(wstr, LastDelimiter + 1, 2)
   wstr = Mid(wstr, 1, LastDelimiter - 1)
  End If
  
  If Len(fstr) < 2 Then
   fstr = fstr + Mid("00", 1, 2 - Len(fstr))
  End If
  
  ostring = ""
  C1 = 0
  Do While wstr <> ""
  
   If Len(wstr) < 3 Then
    wstr = Mid("000", 1, 3 - Len(wstr)) + wstr
   End If
   tstr = Mid(wstr, Len(wstr) - 2, 3)
   cstrc = Conv(tstr)
  
   Select Case C1
   Case 1
  	 If (tstr = "001") Then
  	  cstrc = hil
  	 ElseIf cstrc <> "" Then
  	  cstrc = cstrc + hili
  	 End If
   Case 2
  	 If (tstr = "001") Then
  	  cstrc = warray(1) + jn + " " + mil
  	 ElseIf cstrc <> "" Then
  	  cstrc = cstrc + mila
  	 End If
   End Select
   
   If Len(wstr) >= 3 Then
    wstr = Mid(wstr, 1, Len(wstr) - 3)
   Else
    wstr = ""
   End If
   
   If cstrc <> "" Then
  	 If (C1 = 0) Then
  	  If (wstr <> "") And (InStr(1, cstrc, i) = 0) Then
  		 ostring = i + cstrc
  	  Else
  		 ostring = cstrc
  	  End If
  	 Else
  	  ostring = cstrc + " " + ostring
  	 End If
   End If
  
   C1 = C1 + 1
   
  Loop
  
   If Len(fstr) > 0 Then
    If ostring <> "" Then
  	 Num2Txt = ostring + lw + " И " + fstr + st
    Else
  	 Num2Txt = fstr + st
    End If
   Else
    Num2Txt = ostring + lw
   End If
  
  End Function
  

  Маркираш число в MS Word и извикваш макроса SpellNumber.

  Работи коректно, ако е маркирано валидно число.

  Редактирано от Ken (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.