Премини към съдържанието
Raze

Android проблем с onFling GestureDetector.SimpleOnGestureListener

Препоръчан отговор


Здравейте

Мъча се с един пример от книга за програмиране на Android - Android 5 Programming
by Example
. Проблема е, че едни картинки трябва да се сменят като се плъзга наляво-надясно, но това при мен изобщо не се получава, а правя всичко както е в книгата, всичко друго работи без това. Къде може да е проблема?

DetailActivity:

package com.example.rado.ancientbritain;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
import android.util.Log;
import android.view.GestureDetector;
import android.view.Gravity;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class DetailActivity extends AppCompatActivity {
  private ImageView detailImage;
  private ArrayList<MainDataDef> detailData;
  private static final int MIN_DISTANCE = 150;
  private static final int OFF_PATH = 100;
  private static final int VELOCITY_THRESHOLD = 75;
  private GestureDetector detector;
  View.OnTouchListener listener;
  private int ImageIndex;
  private static final String DEBUG_TAG = "tag";


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_detail);
    ImageView detailWebLink = (ImageView) findViewById(R.id.detail_web_link);

    detailImage = (ImageView) findViewById(R.id.detail_image);
    detailImage.setOnTouchListener(listener);

    TextView detailName = (TextView) findViewById(R.id.detail_name);
    TextView detailDistance = (TextView) findViewById(R.id.detail_distance);
    TextView detailText = (TextView) findViewById(R.id.detail_text);
    detailText.setMovementMethod (new ScrollingMovementMethod());

    int i = MainActivity.currentItem;
    Random n = new Random();
    int m = n.nextInt((600 - 20) + 1) + 20;
    setTitle(getString(R.string.app_name) + " - " + MainData.
        nameArray[i]);
    detailImage.setImageResource(MainData.detailImageArray[i]);
    detailName.setText(MainData.nameArray[i]);
    detailDistance.setText(String.valueOf(m) + " miles");
    detailText.setText(MainData.detailTextArray[i]);

    detailWebLink.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent();
        intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE);
        intent.setData(Uri.parse(MainData.detailWebLink[MainActivity.currentItem]));
        startActivity(intent);
      }
    });

    listener = new View.OnTouchListener() {

      @Override
      public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
        return detector.onTouchEvent(event);
      }
    };

    ImageIndex = 0;

    class GalleryGestureDetector extends GestureDetector.SimpleOnGestureListener {
      private int item;
      {
        item = MainActivity.currentItem;
      }

      @Override
      public boolean onDown(MotionEvent e) {
        Log.d(DEBUG_TAG, "onDown");
        return true;
      }

      @Override
      public boolean onFling(MotionEvent event1, MotionEvent event2, float velocityX, float ve1ocityY) {
        Log.d(DEBUG_TAG, "left");
        Log.d(DEBUG_TAG, "right");
        if (Math.abs(event1.getY() - event2.getY()) > OFF_PATH)
          return false;

        if (MainData.galleryArray[item].length != 0) {
          // Swipe left
          if (event1.getX() - event2.getX() > MIN_DISTANCE && Math.abs(velocityX) > VELOCITY_THRESHOLD) {
            ImageIndex++;
            if (ImageIndex == MainData.galleryArray[item].length) ImageIndex = 0;
            detailImage.setImageResource(MainData.galleryArray[item][ImageIndex]);
          } else {
            // Swipe right
            if (event2.getX() - event1.getX() > MIN_DISTANCE && Math.abs(velocityX) > VELOCITY_THRESHOLD) {
              ImageIndex--;
              if (ImageIndex < 0) ImageIndex = MainData.galleryArray[item].length - 1;
              detailImage.setImageResource(MainData.galleryArray[item][ImageIndex]);
            }
          }
        }

        detailImage.setElevation(0);
        return true;
      }
    }

    detector = new GestureDetector(this, new GalleryGestureDetector());


    //detector.setIsLongpressEnabled(false);
  }

}

MainActivity:

package com.example.rado.ancientbritain;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.View;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private RecyclerView recyclerView;
  public static int currentItem;
  static View.OnClickListener mainOnClickListener;

  private class MainOnClickListener implements View.OnClickListener {
    private final Context context;

    private MainOnClickListener(Context c) {
      this.context = c;
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
      currentItem = recyclerView.getChildAdapterPosition(v);
      startActivity(new Intent(getApplicationContext(),
          DetailActivity.class));
    }
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.main_recycler_view);
    recyclerView.setHasFixedSize(true);
    mainOnClickListener = new MainOnClickListener(this);

    RecyclerView.LayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
    recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

    ArrayList<MainDataDef> mainData = new ArrayList<MainDataDef>();
    for (int i = 0; i < MainData.nameArray.length; i++) {
      mainData.add(new MainDataDef(
          MainData.imageArray[i],
          MainData.nameArray[i],
          MainData.infoArray[i]
      ));
    }

    RecyclerView.Adapter adapter = new MainAdapter(mainData);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
  }
}

MainAdapter:

package com.example.rado.ancientbritain;

import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;

/**
 * Created by Rado on 7.9.2017 г..
 */

public class MainAdapter extends RecyclerView.Adapter<MainAdapter.MainViewHolder> {
  private ArrayList<MainDataDef> mainData;

  public MainAdapter(ArrayList<MainDataDef> a) {
    this.mainData = a;
  }

  @Override
  public MainViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(
        R.layout.card_main, parent, false);
    v.setOnClickListener(MainActivity.mainOnClickListener);

    return new MainViewHolder(v);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(final MainViewHolder holder, final int position) {
    ImageView imageIcon = holder.imageIcon;
    TextView textName = holder.textName;
    TextView textInfo = holder.textInfo;

    imageIcon.setImageResource(mainData.get(position).getImage());
    textName.setText(mainData.get(position).getName());
    textInfo.setText(mainData.get(position).getInfo());
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mainData.size();
  }

  public static class MainViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    ImageView imageIcon;
    TextView textName;
    TextView textInfo;

    public MainViewHolder(View v) {
      super(v);
      this.imageIcon = (ImageView) v.findViewById(R.id.card_image);
      this.textName = (TextView) v.findViewById(R.id.card_name);
      this.textInfo = (TextView) v.findViewById(R.id.card_info);
    }
  }

}

MainData:

package com.example.rado.ancientbritain;

/**
 * Created by Rado on 7.9.2017 г..
 */

public class MainData {
  static Integer[] imageArray = {R.drawable.henge_icon, R.drawable.horse_icon, R.drawable.wall_icon,
  R.drawable.skara_brae_icon, R.drawable.tower_icon};
  static Integer[] hengeArray = {R.drawable.henge_large, R.drawable.henge_2, R.drawable.henge_3,
                  R.drawable.henge_4};
  static Integer[] horseArray = {};
  static Integer[] wallArray = {R.drawable.wall_large, R.drawable.wall_2};
  static Integer[] skaraArray = {};
  static Integer[] towerArray = {};
  static Integer[][] galleryArray = {hengeArray, horseArray, wallArray, skaraArray, towerArray};

  static String[] nameArray = {"Stonehenge",
  "Uffington White Horse", "Hadrian's wall",
  "Skara Brae", "Tower of London"};

  static String[] infoArray = {"Aylsbury, Wiltshire",
      "Uffington, Oxfordshire", "Cumbria - Durham",
      "Mainland, Orkney", "Tower Hamlets, London"};
  static Integer[] detailImageArray =
      {R.drawable.henge_large, R.drawable.horse_large,
          R.drawable.wall_large, R.drawable.skara_brae_large,
          R.drawable.tower_large};
  static Integer[] detailTextArray =
      {R.string.detail_text_henge,
          R.string.detail_text_horse, R.string.detail_text_wall,
          R.string.detail_text_skara,
          R.string.detail_text_tower};
  static String[] detailWebLink =
      {"https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge",
          "https://en.wikipedia.org/wiki/Uffington_White_Horse",
          "https://en.wikipedia.org/wiki/Hadrian%27s_Wall",
          "https://en.wikipedia.org/wiki/Skara_Brae",
          "https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_London"};
}

ActivityDetail:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <ImageView
    android:id="@+id/detail_image"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="3"
    app:srcCompat="@drawable/wall_large" />

  <TextView
    android:id="@+id/detail_name"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="Name" />

  <TextView
    android:id="@+id/detail_distance"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="Distance" />

  <TextView
    android:id="@+id/detail_text"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:gravity="center"
    android:layout_weight="2"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
    android:maxLines = "100"
    android:scrollbars = "vertical"
    android:text="Text" />

  <ImageView
    android:id="@+id/detail_web_link"
    android:layout_width="64dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_gravity="right"
    android:gravity="right"
    app:srcCompat="@drawable/web_icon" />

</LinearLayout>

ActivityMain

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context="com.example.rado.ancientbritain.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/main_recycler_view"
    android:layout_width="368dp"
    android:layout_height="495dp"
    card_view:contentPadding="0dp"
    card_view:cardMaxElevation="1dp"
    card_view:cardElevation="1dp"


    card_view:cardUseCompatPadding="false"
    tools:ignore="MissingConstraints"
    tools:layout_editor_absoluteY="8dp"
    tools:layout_editor_absoluteX="8dp" /> />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

CardMain

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:id="@+id/card_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <LinearLayout
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="horizontal">

      <ImageView
        android:id="@+id/card_image"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="2"
        android:contentDescription=""
        app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher" />

      <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="4.19"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
          android:id="@+id/card_name"
          android:layout_width="236dp"
          android:layout_height="36dp"
          android:text="card_name"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />

        <TextView
          android:id="@+id/card_info"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_weight="1"
          android:text="card_info"
          android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" />

      </LinearLayout>

    </LinearLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</LinearLayout>

Ако някой може да помага, още не съм толкова навътре в Андроид и не мога да разбера защо не работи. В debug всичко ми излиза нормално, но като стигне до класа за "слайдването" го минава само и нищо не излиза, в Android Monitor също няма информация като започна да "слайдвам" на снимката.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Frozen11
   Здравейте,
   Имам следната задача:
   Единственото, което успях да направо дотук е страницата за вход/регистрация с две взаимно изключващи се форми. При регистрация успях да направя създаването на XML файл, но всеки път се създава нов с името на потребителя, а ми трябва един. Ще се радвам някой да откликне. Благодаря.
  • от HRONICK991
   Да се състави програма на Java за 5 делегати на националната конференция с данни:
   - име
   - ЕГН
   - дни за нощувка
   - име на хотела
   - цена на нощувката 
   И изпълнява от меню следните операции:
   • извежда всички въведени данни:
   • зарежда нов масив с данните на делегатите, които са заплатили суми по големи от 100 лв. и са от зададено населено място;
   • зарежда текстови файл с данни на делегатите мъже от дадено населено място.
  • от Tonny Petkova
   Напишете програма, която изписва на конзолата дали дадено положително число се дели на 3 или на 5 без остатък.
  • от Iliq Zlatanov
   Здравейте искам да попитам някои може ли да ми даде пример как да искарам Pc извън for loopa 
    
   for (L2PcInstance pc : L2World.getInstance().getPlayers()) { if (pc.isOnline() && ((pc.getClient() != null) && !pc.getClient().isDetached())) { Object[] rowData = new Object[] { pc.getAccountName(), pc.getId(), pc.getName(), pc.getLevel(), pc.getCurrentHp(), pc.getCurrentMp(), pc.getCurrentCp(), pc.getPvpKills(), pc.getPkKills(), pc.getBaseClass(), pc.getCreateDate() }; model.addRow(rowData); } } Пробвах много неща но грешка и грешка :/ 
   Благодаря за времето което ще отделите
  • от Стефан Кънев
   Тъй като от скоро уча, Java ми е малко по-трудно, имам следната задача, но не мога да стигна до нейното написване: 
   Да се напише Java конзолно приложение със следната функционалност, създаване и спиране на 2 нишки, които използват споделен ресурс(променлива тип long). Нишка 1 интеrпетира и визуализира стойността по променливата, а нишка 2 декрементира и извежда по стойността на променливата.
   Ако някой може да ми помогне, ще съм благодарен, лек ден ! 
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.