Премини към съдържанието
kpetrov.ibox01

Интегриране на Google reCaptcha в comment form

Препоръчан отговор


WP тема.
Проблема е, че формата е изведена от функция, просто така:

<?php comment_form(); ?>

И аз не виждам, къде другаде, освен във самата функция трябва да се сложи <div-а на Google>, ако може и изобщо може да работи.

А лайв е на http://nwotoprated.org

А самата функция е: Давам го всичко надолу от файла..., но там където са name, email, Website някъде там може би трябва да се сложи div тага

 

function comment_form( $args = array(), $post_id = null ) {
	if ( null === $post_id )
		$post_id = get_the_ID();

	// Exit the function when comments for the post are closed.
	if ( ! comments_open( $post_id ) ) {
		/**
		 * Fires after the comment form if comments are closed.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 */
		do_action( 'comment_form_comments_closed' );

		return;
	}

	$commenter = wp_get_current_commenter();
	$user = wp_get_current_user();
	$user_identity = $user->exists() ? $user->display_name : '';

	$args = wp_parse_args( $args );
	if ( ! isset( $args['format'] ) )
		$args['format'] = current_theme_supports( 'html5', 'comment-form' ) ? 'html5' : 'xhtml';

	$req   = get_option( 'require_name_email' );
	$aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );
	$html_req = ( $req ? " required='required'" : '' );
	$html5  = 'html5' === $args['format'];
	$fields  = array(
		'author' => '<p class="comment-form-author">' . '<label for="author">' . __( 'Name' ) . ( $req ? ' <span class="required">*</span>' : '' ) . '</label> ' .
		      '<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30" maxlength="245"' . $aria_req . $html_req . ' /></p>',
		'email' => '<p class="comment-form-email"><label for="email">' . __( 'Email' ) . ( $req ? ' <span class="required">*</span>' : '' ) . '</label> ' .
		      '<input id="email" name="email" ' . ( $html5 ? 'type="email"' : 'type="text"' ) . ' value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes"' . $aria_req . $html_req . ' /></p>',
		'url'  => '<p class="comment-form-url"><label for="url">' . __( 'Website' ) . '</label> ' .
      
		      '<input id="url" name="url" ' . ( $html5 ? 'type="url"' : 'type="text"' ) . ' value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" size="30" maxlength="200" /></p>',
	);

	$required_text = sprintf( ' ' . __('Required fields are marked %s'), '<span class="required">*</span>' );

	/**
	 * Filters the default comment form fields.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param array $fields The default comment fields.
	 */
	$fields = apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields );
	$defaults = array(
		'fields'        => $fields,
		'comment_field'    => '<p class="comment-form-comment"><label for="comment">' . _x( 'Comment', 'noun' ) . '</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" aria-required="true" required="required"></textarea></p>',
		/** This filter is documented in wp-includes/link-template.php */
		'must_log_in'     => '<p class="must-log-in">' . sprintf(
		               /* translators: %s: login URL */
		               __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.' ),
		               wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) )
		             ) . '</p>',
		/** This filter is documented in wp-includes/link-template.php */
		'logged_in_as'     => '<p class="logged-in-as">' . sprintf(
		               /* translators: 1: edit user link, 2: accessibility text, 3: user name, 4: logout URL */
		               __( '<a href="%1$s" aria-label="%2$s">Logged in as %3$s</a>. <a href="%4$s">Log out?</a>' ),
		               get_edit_user_link(),
		               /* translators: %s: user name */
		               esc_attr( sprintf( __( 'Logged in as %s. Edit your profile.' ), $user_identity ) ),
		               $user_identity,
		               wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( $post_id ) ) )
		             ) . '</p>',
		'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes"><span id="email-notes">' . __( 'Your email address will not be published.' ) . '</span>'. ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>',
		'comment_notes_after' => '',
		'action'        => site_url( '/wp-comments-post.php' ),
		'id_form'       => 'commentform',
		'id_submit'      => 'submit',
		'class_form'      => 'comment-form',
		'class_submit'     => 'submit',
		'name_submit'     => 'submit',
		'title_reply'     => __( 'Leave a Reply' ),
		'title_reply_to'    => __( 'Leave a Reply to %s' ),
		'title_reply_before'  => '<h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">',
		'title_reply_after'  => '</h3>',
		'cancel_reply_before' => ' <small>',
		'cancel_reply_after'  => '</small>',
		'cancel_reply_link'  => __( 'Cancel reply' ),
		'label_submit'     => __( 'Post Comment' ),
		'submit_button'    => '<input name="%1$s" type="submit" id="%2$s" class="%3$s" value="%4$s" />',
		'submit_field'     => '<p class="form-submit">%1$s %2$s</p>',
		'format'        => 'xhtml',
	);

	/**
	 * Filters the comment form default arguments.
	 *
	 * Use {@see 'comment_form_default_fields'} to filter the comment fields.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param array $defaults The default comment form arguments.
	 */
	$args = wp_parse_args( $args, apply_filters( 'comment_form_defaults', $defaults ) );

	// Ensure that the filtered args contain all required default values.
	$args = array_merge( $defaults, $args );

	/**
	 * Fires before the comment form.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 */
	do_action( 'comment_form_before' );
    
	?>
	<div id="respond" class="comment-respond">
		<?php
		echo $args['title_reply_before'];

		comment_form_title( $args['title_reply'], $args['title_reply_to'] );

		echo $args['cancel_reply_before'];

		cancel_comment_reply_link( $args['cancel_reply_link'] );

		echo $args['cancel_reply_after'];

		echo $args['title_reply_after'];

		if ( get_option( 'comment_registration' ) && !is_user_logged_in() ) :
			echo $args['must_log_in'];
			/**
			 * Fires after the HTML-formatted 'must log in after' message in the comment form.
			 *
			 * @since 3.0.0
			 */
			do_action( 'comment_form_must_log_in_after' );
		else : ?>
			<form action="<?php echo esc_url( $args['action'] ); ?>" method="post" id="<?php echo esc_attr( $args['id_form'] ); ?>" class="<?php echo esc_attr( $args['class_form'] ); ?>"<?php echo $html5 ? ' novalidate' : ''; ?>>
				<?php
				/**
				 * Fires at the top of the comment form, inside the form tag.
				 *
				 * @since 3.0.0
				 */
				do_action( 'comment_form_top' );

				if ( is_user_logged_in() ) :
					/**
					 * Filters the 'logged in' message for the comment form for display.
					 *
					 * @since 3.0.0
					 *
					 * @param string $args_logged_in The logged-in-as HTML-formatted message.
					 * @param array $commenter   An array containing the comment author's
					 *                username, email, and URL.
					 * @param string $user_identity If the commenter is a registered user,
					 *                the display name, blank otherwise.
					 */
					echo apply_filters( 'comment_form_logged_in', $args['logged_in_as'], $commenter, $user_identity );

					/**
					 * Fires after the is_user_logged_in() check in the comment form.
					 *
					 * @since 3.0.0
					 *
					 * @param array $commenter   An array containing the comment author's
					 *               username, email, and URL.
					 * @param string $user_identity If the commenter is a registered user,
					 *               the display name, blank otherwise.
					 */
					do_action( 'comment_form_logged_in_after', $commenter, $user_identity );

				else :

					echo $args['comment_notes_before'];

				endif;

				// Prepare an array of all fields, including the textarea
				$comment_fields = array( 'comment' => $args['comment_field'] ) + (array) $args['fields'];

				/**
				 * Filters the comment form fields, including the textarea.
				 *
				 * @since 4.4.0
				 *
				 * @param array $comment_fields The comment fields.
				 */
				$comment_fields = apply_filters( 'comment_form_fields', $comment_fields );

				// Get an array of field names, excluding the textarea
				$comment_field_keys = array_diff( array_keys( $comment_fields ), array( 'comment' ) );

				// Get the first and the last field name, excluding the textarea
				$first_field = reset( $comment_field_keys );
				$last_field = end( $comment_field_keys );

				foreach ( $comment_fields as $name => $field ) {

					if ( 'comment' === $name ) {

						/**
						 * Filters the content of the comment textarea field for display.
						 *
						 * @since 3.0.0
						 *
						 * @param string $args_comment_field The content of the comment textarea field.
						 */
						echo apply_filters( 'comment_form_field_comment', $field );

						echo $args['comment_notes_after'];

					} elseif ( ! is_user_logged_in() ) {

						if ( $first_field === $name ) {
							/**
							 * Fires before the comment fields in the comment form, excluding the textarea.
							 *
							 * @since 3.0.0
							 */
							do_action( 'comment_form_before_fields' );
						}

						/**
						 * Filters a comment form field for display.
						 *
						 * The dynamic portion of the filter hook, `$name`, refers to the name
						 * of the comment form field. Such as 'author', 'email', or 'url'.
						 *
						 * @since 3.0.0
						 *
						 * @param string $field The HTML-formatted output of the comment form field.
						 */
						echo apply_filters( "comment_form_field_{$name}", $field ) . "\n";

						if ( $last_field === $name ) {
							/**
							 * Fires after the comment fields in the comment form, excluding the textarea.
							 *
							 * @since 3.0.0
							 */
							do_action( 'comment_form_after_fields' );
						}
					}
				}

				$submit_button = sprintf(
					$args['submit_button'],
					esc_attr( $args['name_submit'] ),
					esc_attr( $args['id_submit'] ),
					esc_attr( $args['class_submit'] ),
					esc_attr( $args['label_submit'] )
				);

				/**
				 * Filters the submit button for the comment form to display.
				 *
				 * @since 4.2.0
				 *
				 * @param string $submit_button HTML markup for the submit button.
				 * @param array $args     Arguments passed to `comment_form()`.
				 */
				$submit_button = apply_filters( 'comment_form_submit_button', $submit_button, $args );

				$submit_field = sprintf(
					$args['submit_field'],
					$submit_button,
					get_comment_id_fields( $post_id )
				);

				/**
				 * Filters the submit field for the comment form to display.
				 *
				 * The submit field includes the submit button, hidden fields for the
				 * comment form, and any wrapper markup.
				 *
				 * @since 4.2.0
				 *
				 * @param string $submit_field HTML markup for the submit field.
				 * @param array $args     Arguments passed to comment_form().
				 */
				echo apply_filters( 'comment_form_submit_field', $submit_field, $args );

				/**
				 * Fires at the bottom of the comment form, inside the closing </form> tag.
				 *
				 * @since 1.5.0
				 *
				 * @param int $post_id The post ID.
				 */
				do_action( 'comment_form', $post_id );
				?>
			</form>
		<?php endif; ?>
	</div><!-- #respond -->
	<?php

	/**
	 * Fires after the comment form.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 */
	do_action( 'comment_form_after' );
}

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

преди 53 минути, mr mcwolf написа:

Защо?

Ако те накарат да цъкаш на картинки, докато не остане нито една и всяка нова картинка която се появява на мястото на тази която си цъкнал го прави за 1-2 секунди и те бави... всичко влачи, а пък после ти пуска още 2-3 такива предизвикателства...и искаш да се гръмнеш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са несериозни аргументи за система за сигурност. 

Картинките ще ги видиш само ако си попаднал в графа "потенциален бот". При нормално логване имаш само да чафнеш един чекбокс а при "невидимата" капча дори това не се налага да правиш. 

Та нивото на сигурност и user experience -a са на високо ниво. А да се твърди, че сървърите на гого са бавни ми се струва леко несериозно. 

Да си кажа, смятах, че ще посочиш някакви проблеми със сигурността (нали се хакнаха сами с аудиото и тяхната система за разпознаването му, или хипотетичния проблем с това, че техните ботове ще са привилегировани, защото ще могат да заобикалят защитата). 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.