Премини към съдържанието
Logoc

Коранът потвърждава истината в Библията!

Препоръчан отговор


Материалът, който представям показва, че мюсюлманите трябва да вярват в Библията / Писанието /. Тя е истинското и неотменно Слово на Бог / в превод от арабски, Бог=Аллах /. Мохамед претендира да е продължител на пророчествата на Мойсей / Муса / и Исус / Иса /. Като такъв, в Корана са дадени множество доказателстава за вярата му в Светото Писание. Радикалният ислям / ислямизма / в днешно време се опитва да промени Словата на Аллах в Корана и твърди, че Писанията / Тората и Инджила <Евангелието> / са променени. Но в Корана има неопровержими доказателства, че Писанията съдържат думите на Бог!

Трябва ли мюсюлманите да вярват в Писанията. Това е записано в прав текст в Корана:

Сура29, аят 46 -

46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: "Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."

„Отдаден на арабски език е муслимум, а муслим е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава отдаден на християнския Бог.

Мюсюлманите трябва да вярват, че текстът в Светото Писание надежден и защитен от Самия Аллах и служи за проверка истинността на Корана. Нещо повече – собственните свещенни книги на мюсюлманите доказват истинността на Писанието. Според Корана, Писанието е по-привлекателно за мюсюлманите и то може да се ползва като критерий за проверка на пророческите претенции на Мохамед. Приемането на Корана означава, че Библията е запазеното Божие Слово.

Преди да представим доказтелствата, трябва да уточним следното – Сура 5, аяти 12 -15:

12. Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: "Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път."

Тук се твърди в прав текст, че онези от синовете на Израил, към които са пратени 12 старейшини / това са учениците на Христос / и които отслужват молитва, дават милостиня и вярват в пратениците на Бог – Аллах ще отнеме от тях лошите постъпки и ще ги прати директно в Рай. Тук е мястото да подчертая, че мюсюлманите не отиват директно в Рай / както християните /, а задължително минават през АдаИ всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ" / Сура 19, аят 71/.

13. И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.

14. И от онези, които казваха: "Ние сме християни" приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.

Тук разбираме, че „малцина" / не всички / от „синовете на Израил" са нарушили своя обет като разместват словата в Писанията. Това несъмнено са юдеите, които не приемат Исус за Месия, както Аллах повелява. Но и тях Аллах извинява. Тук трябва специално да се отбележе, че „Преиначавайки словата, размествайки ги" не означава нанасяне на писмени корекции, а само предаване на словота на друг вид тълкуване. Аллах ни убеждава, че християните не се занимават с подобни размествания и последващи тълкувания. Именно християните / Хората на Евангелието / признават Исус за Месия – точно както Аллах е разпоредил. Това ни потвърждава и Сура 3, аяти 113 и 114:

113. Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ­ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.

114. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.

Християните се надпреварват в добрините и са от праведниците, според Самия Аллах! Днес ислямистите пеят друга песен – християните са неверници. Никъде в Корана християните не са обозначени с арабската дума кафир / неверник /. Освен това, според горното знамение, Аллах нарича християните „праведници". Тук трябва да попитаме – Влизат ли неверници в Рая и ако влизат, то къде е записано това в Корана?

15. О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.

Тук се кава, че Пратеникът на Аллах идва точно при хората на Писанието, които са забравили част от онова, което им е напомнено . Ясно е, че юдеите трябва да почитат и Словата на Аллах низпослани в Евангелието. Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах.Никъде Аллах не е посочил, че Библията е променена.

Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ­ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ­ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ­ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ­ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците. Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Това искам да чуя от пишещите тук мюсюлмани? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Исус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непокрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо не виждам някъде да пише, че Евангелието и променено? Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповадва на мюсюлманите да вярват в него? Защо не виждам Аллах да казва – не вярвайте в сегашното Евангелие от 7 век / когато е низпослано горното знамение/ , защото Евангелието е променено?

48. И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писнията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина – да покаже, че християните са променили Писанието?! Това искам да чуя и то не само аз, но и всички пишещи във форума!

На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:

Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората и Исус /Иса/ - изпратен с Евангелието.Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:

Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:

159. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и170 потвърждават истинността на Библията:

169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ­ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Никъде не е записано, че Писанието е променено от християните. Защо не виждам да пише, че потомците на Писанието не трябва да го изучават, защото е променено? Нещо повече – потомците, които наследяват Писанието, също могат да рачитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от СамиятаАллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.

154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

Писанието е дадено на Мойсей за пълнота и „разяснение на всяко нещо"! „Всяко нещо" определено включва и Корана, респективно Писанието е тест и за пророческите възможности на Мохамед. Така, че ако има нещо неясно или противоречащо с Писанието в Корана, то следва, че това е грешка на т.нар. Пророк. Все пак Мохамед е обикновен човек / така твърди Аллах / и много често / както сам твърди Мохамед / е забравял.

Сура 18, аят 110. Кажи: "Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!"

А в този хадис разбираме, че Мохамед си признава, че е обикновен човек и често забравя и дори обърква низпосланото от Аллах.

Бухари -Том 1, книга 8, хадис 394 – Разказва Абдуллах: ... Когато той се обърна лицето си към нас каза: "Ако е имало нещо променено в молитвата, сигурно щях да ви информирам, но аз съм човек като вас и може да съм забравил като теб. Така че, ако забравя ми напомни и, ако е някой от вас е съмнително за молитвата си, той трябва да следва това, което той смята за да бъде точна и завършена собствената му молитвата и накрая й да направи два пъти суджуд.(от Sahu).

Източник - http://www.usc.edu/s...tml#001.008.394

Ясно се разбира, че Мохамед е обикновен човек, като всички, често забравящ и дава съветва вярващите да правят това, което намерят за добре! За това е нужно Писанието да е критерий за всяко нещо.

155. И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани! Никъде

Това е заповедта на Аллах – Писанието е благословено и задължение на вярващите да го следват! Колко мюсюлмани спазват този завет на Самия Аллах? Никъде в прав текст Аллах не е наричал Корана " Благословен".

156. Да не казвате: "Писанието бе низпослано само на две общности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение."

Аллах е разбрал, че ще има вярващи, които ще кажат в бъдеще – Писанието не е за нас, а е за юдеи и християни. Тук се твърди, че това е заблуда и грях!

157. Или да не казвате: "Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях." Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ, и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

Тук Аллах дава ясен знак на мюсюлманите, че Писанието е низпослано точно за тях – „получихте ясен знак от вашия Господ". Предупреждава, че знаменията на Аллах не трябва да се приемат за лъжа, защото ще последва най-суровото мъчение за „вярващия"! Изпълнават ли днес мюсюлманите този завет на Аллах?

158. Нима чакат само да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Господ, не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра. Кажи: "Чакайте! И ние чакаме."

Мюсюлманите трябва вярват в Писанието, а неда стоят и чакат да разберат кои знамения са на Аллах и кои не са. Това чакане не ще им помогне, защото преди не са вярвали.

159. С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи ­ ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили.

Тези, които раделят религията си и станаха на групи – ще бъдат съдени от Аллах. Кой раздели религията на Коран, Тора и Евангелие? Кой кава, че Тората и Евангелието е само за групата на християните, а Коранът – само за групата на мюсюлманите?

160. Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161. Кажи: "Моят Господ ме напъти по правия път ­ правата вяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите."

Ибрахим е един голям Пророк в християнството – Авраам !!! Мюсюлманите са задължени да го следват.

Някои ислямисти в днешно време, притиснати от фактите казват, че вярват в Писанието, но само в част от него! Това са хора, които проповядват несъгласие с Думите на Аллах. Ето как Аллах наказва невярващите в цялото Писание:

Сура2, аят 85. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.

Цяла книга може да се напише по въпроса. В Корана само има трицифрено число знамения за Писанието и християните. В Сунната – вероятно четирицифрено число хадиси. Едно е ясно – Коранът потвърждава истинността на Писанието и го определя като критерий за истинност на самия себе си!

Ако все още има някой, който да твърди, че християнските Писания са променени от самите християни, то моля да уточни:

1.Кога е станало това-преди смъртта на Мохамед, или след това?

2. От къде е получил информацията за промяната?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

"Коранът потвърждава истината в Библията" - ?? Какви истини какви чудеса ? Това да не са някакви аксиоми ? Вярвай в каквото си искаш , но не се изцепвай така категорично като да си "спасител на неверните ни души" ! И да попитам : историята от библията , по - точно стария завет , където се описват чудеста по сътворението на света - от къде са ги научили хората за да ги запишат в нещо материално като книга ? Сигурно самия бог ги е разказал някому ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

"Коранът потвърждава истината в Библията" - ?? Какви истини какви чудеса ? Това да не са някакви аксиоми ? Вярвай в каквото си искаш , но не се изцепвай така категорично като да си "спасител на неверните ни души" !

Истината е тази, че Библията не е безвъзвратно загубена, както днес твърди радикалния ислям! В самия Коран се съдържат текстове, които потвърждават, че Библията не е променена. Тези доказтелства / в темата ми / ги давам на смъртни, а не на Бог!

И Още - Тук ме бъркаш с Аллах, Брате! Не съм аз спасител на неверни души - Бог е спасител, защото той е казал да вярват мюсюлманите в Тората и Евангелието!

И да попитам : историята от библията , по - точно стария завет , където се описват чудеста по сътворението на света

Сътворението е описано в Битие!

Чети тук - http://biblia.duh-i-istina.net/

- от къде са ги научили хората за да ги запишат в нещо материално като книга ? Сигурно самия бог ги е разказал някому ?

Бог е истинският автор на Библията. Чрез Святия Дух , Той е направлявал различни хора, наречени "свети човеци" да я напишат и предадат на света!

Това е записано във 2 Петрово послание, глава 1, стих 21

21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Освен това - цялата Библия е боговдъхновена!

Това е записано във 2 Тимофеево послание, глава 3, стихове 16 и 17

16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

В Библията е посочено, че ако човек допише или промени нещо от Божието Слово – ще попадне под Божието осъждане:

Послание към Галатяните глава 1, стих 8.

8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.

... И Откровение глава 22, стихове 18 и 19.

18 Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,

19 и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.

В Корана също е посочено, че Аллах се ангажира лично да пази Библията от посегателство!

СУРА 21. ПРОРОЦИТЕ (АЛ-АНБИА)

7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

В Сура 15, аят 9, Аллах се ангажира лично да пази Напомнянето / т.е. Писанието/.

9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Я,Алла!

Щом ,,Корана потвърждава истината Библията,,-тогава ти си станал мюсюлманин,така ли Логос?М?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Християните, мюсюлманите и евреите не вярват ли в един и същи Бог?

Ако това е така, защо тази вяра води до разделение, неприемане и нетолерантност?

Всички казват : ние сме прави, другите са грешни.

Мислите ли че Бог се радва на това разделение? Ако едни хора са против други хора, това не е ли против Бог?


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Материалът, който представям показва, че мюсюлманите трябва да вярват в Библията / Писанието /.

Никой не трябва да вярва нито в Корана, нито в Библията. Свободни хора сме, за да избираме сами, без да ни "отваряш" ти кое е по-далаверско.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Християните, мюсюлманите и евреите не вярват ли в един и същи Бог?

Ако това е така, защо тази вяра води до разделение, неприемане и нетолерантност?

Всички казват : ние сме прави, другите са грешни.

Мислите ли че Бог се радва на това разделение? Ако едни хора са против други хора, това не е ли против Бог?

Един и същи Бог е, Вало.

Проблемът е в религиите, а те са създадени от хора.

Истински вярващите в Бог не делят хората. За истински вярващите всички хора(независимо от пол, раса, социален статут и т.н) са еднакви и са деца на Бог.

Това е причината, поради която не участвам в теми, които провокират разделение.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Никой не трябва да вярва нито в Корана, нито в Библията. Свободни хора сме, за да избираме сами, без да ни "отваряш" ти кое е по-далаверско.

Той се възприема като следващи или настоящия Йоан Кръстител явно ... Решил е да ни дава напътствия без никой да му ги иска.... Отец Саръев в нета хахахаха ( а че Саръев се оказа пълен шарлатанин, и дори в Родопите вече му биха шута на тоя лицемер и покръстител не е важно )

Един и същи Бог е, Вало.

Проблемът е в религиите, а те са създадени от хора.

Истински вярващите в Бог не делят хората. За истински вярващите всички хора(независимо от пол, раса, социален статут и т.н) са еднакви и са деца на Бог.

Това е причината, поради която не участвам в теми, които провокират разделение.

Голям + във връзка с вярващите ...

Редактирано от Diin (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Той се възприема като следващи или настоящия Йоан Кръстител явно ... Решил е да ни дава напътствия без никой да му ги иска.... Отец Саръев в нета хахахаха ( а че Саръев се оказа пълен шарлатанин, и дори в Родопите вече му биха шута на тоя лицемер  и покръстител  не е важно ) 

Голям + във връзка с вярващите ... 

Diin, пак се отплесваш и не отговаряш на основния въпрос.В случая аз съм категорично несъгласен с Логос и затова не се включих.Няма истина нито в библията , нито в корана.В случая сме на едно мнение с Фау 2, ама не съвсем.Няма ли да си направиш тестче , братко?

Според теста съм 100% езичник като го правих за себе си./каквото и да значи това/Ама като се престорих на мюсюлманин се оказа че съм 89% такъв, доста добър резултат ми се струва.Дали можеш да излезеш 100% мюсюлманин? Пробвай се и сподели честно резултата. ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Diin, пак се отплесваш и не отговаряш на основния въпрос.В случая аз съм категорично несъгласен с Логос и затова не се включих.Няма истина нито в библията , нито в корана.В случая сме на едно мнение с Фау 2, ама не съвсем.Няма ли да си направиш тестче , братко?

Според теста съм 100% езичник като го правих за себе си./каквото и да значи това/Ама като се престорих на мюсюлманин се оказа че съм 89% такъв, доста добър резултат ми се струва.Дали можеш да излезеш 100% мюсюлманин? Пробвай се и сподели честно резултата. ;)

Да съм те питал нещо аз :P... запази си мнението за себе си, изобщо не ми е през птичките и пчеличките какво мислиш... Премерен си, оценен, и се оказа толкова лек, че си нямаш представа ..

П.С И само за протокола, теста ти е толкова валиден, колкото мненията ти в тема ислям хахахахах :mad:.. но ти продължавай да се самонадъхваш, намираш смисъл за животеца си , виждам :)

Чувствай се поздравен с това ...

Редактирано от Diin (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

абе хора, живеем в 21 век, какви религии, какви богове, тези неща са създадени за да се манипулират масите, не е нужно да вярваш в тези неща за да си добър и толерантен към хората и всичко което ни заобикаля! ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Diin, какви са тези турски военни клипчета. Щото ние българите си имаме други :blink:

Цук

Редактирано от Хитреца Одисей (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Diin, какви са тези турски военни клипчета. Щото ние българите си имаме други :eek:

http://vek.bnt.bg/voenni-uspehi/c65,2-padaneto-na-odrin---1913g.html

:hush:Явно нямате, щом самия линк го няма.. явно много бързо са го зачистили ..

П.С А моето не е военно, но какво да очаквам от човече гледащо отгоре отгоре, и неразбиращо...и незнаещо....

П.П.С Опс, пооправил си го на Цук.. ти да не си още на цукало че е ЦУК... :blink: като филмчето хахахахах

Редактирано от Diin (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

:blink:Явно нямате, щом самия линк го няма.. явно много бързо са го зачистили ..

П.С А моето не е военно, но какво да очаквам от човече гледащо отгоре отгоре, и неразбиращо...и незнаещо....

Я виж пак :hush:

"Извинете, не знаехме че е непревземаема"

Редактирано от Хитреца Одисей (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да съм те питал нещо аз   :nono:... запази си мнението за себе си, изобщо не ми е през птичките и пчеличките какво мислиш... Премерен си, оценен, и се оказа толкова лек, че си нямаш представа ..

П.С И само за протокола, теста ти е толкова валиден, колкото мненията ти в тема ислям хахахахах   :mad:.. но ти продължавай да се самонадъхваш, намираш смисъл за животеца си , виждам   :)

Чувствай се поздравен с това ...

:P Ха-ха-ха-ха! ;):blink::hush::eek:

Резултата от теста ти е бил недостатъчен, така ли стана?Му-ха-ха-ха!Ами мненията ми са си напълно валидни, обясних ти доста неща дето не ти бяха ясни, въпреки че се пениш и приказваш глупости, ама ти е простено, толкова ти е капацитета и възможностите.Да не излезе юдаист, брато?

А с тия турски клипчета се опитваш да ме плашиш ли?

Не се хаби повече да ми пишеш, няма смисъл.Хайде отговори на Логос, разкажи му кой и кога подмени библията и корана.Защото аз съм 100% сигурен, че само малка част от корана е запазена така както е рецитиран от Мохамед.Ама за съжаление не мога да го докажа.;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Я виж пак :)

"Извинете, не знаехме че е непревземаема"

Превземаема е, последно е превзета от турски войски хахахахаха, за пореден път :hush:

П.С А какво стана с Египет и канализацията всъщност..... :P

:eek: Ха-ха-ха-ха! ;)

Резултата от теста ти е бил недостатъчен, така ли стана?Му-ха-ха-ха!Ами мненията ми са си напълно валидни, обясних ти доста неща дето не ти бяха ясни, въпреки че се пениш и приказваш глупости, ама ти е простено, толкова ти е капацитета и възможностите.Да не излезе юдаист, брато?

А с тия турски клипчета се опитваш да ме плашиш ли?

Не се хаби повече да ми пишеш, няма смисъл.Хайде отговори на Логос, разкажи му кой и кога подмени библията и корана.Защото аз съм 100% сигурен, че само малка част от корана е запазена така както е рецитиран от Мохамед.Ама за съжаление не мога да го докажа.;)

Не си познал душичке дребна, не си познал :nono:

Резултатите ми са повече от добри, но твоя тест е толкова фалшиф че не може повече накъде ... Но за лаици, лапнипапурковци става, нека му вярват :mad:

А на Логос, какво да му казвам, че отеца Саръев вече е минало ли, той си го знае, затова се пъне тука като мазна пръдня измъкваща се изпод цигански гащи хахахаха

Мисля да го питам, кое от всичките Библии е словото на Бог, както той сам твърди .. защото са доста разнообразни, и различаващи се съществено :blink:

Редактирано от Diin (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Превземаема е, последно е превзета от турски войски хахахахаха, за пореден път  :blink:

П.С А какво стана с Египет и канализацията всъщност.....  :hush:

Ами определено не знаеш доста неща :eek:Но ти препоръчвам да се образоваш. Полезно е ;-)

За Одрин - пленените турски знамена все още са наши бойни трофеи :mad:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

"Той е направлявал различни хора, наречени "свети човеци" да я напишат и предадат на света!"

"Брате" - кой ги нарича хората "свети човеци" ? И последно библията от хора ли е написана или от това което ти наричаш бог ? Ако е от хора макар и "свети човеци" - кой гарантира истиноста на написаното: хората могат да пишат каквото си поискат и каквото им е изгодно , нали ?

Виж , пътя на фанатизма , по които си се запътил не води до нищо добро и с нищо не е по различен от фанатизма на ислямистите ! Както беше споменато : религиите и в частност християнството не са нищо друго освен инструмент в ръцете на властимащите .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами определено не знаеш доста неща :hush:Но ти препоръчвам да се образоваш. Полезно е ;-)

За Одрин - пленените турски знамена все още са наши бойни трофеи :eek:

На фона на всичко друго, то това ти остава.. да си държиш  фукнята на гол тумбак  :blink: .... 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да бе да :-) Де да беше така :)D

Одрин е по-важен от 100 знамена  :cool:... А да видим сега деца, де е Одрин .... в Турция  :)... браво, имаме познал верния резултат.. Гошко, получаваш тиквен медал  :nono:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Превземаема е, последно е превзета от турски войски хахахахаха, за пореден път   :)

П.С А какво стана с Египет и канализацията всъщност.....   :baby:

Не си познал душичке дребна, не си познал   :hush:

Резултатите ми са повече от добри, но твоя тест е толкова фалшиф  че не може повече накъде ... Но за лаици, лапнипапурковци става, нека му вярват   :cool:

А на Логос, какво да му казвам, че отеца Саръев вече е минало ли, той си го знае, затова се пъне тука като мазна пръдня измъкваща се изпод цигански гащи   хахахаха

Мисля да го питам, кое от всичките Библии е словото на Бог, както той сам твърди .. защото са доста разнообразни, и различаващи се съществено  :nono:

Оооо, резултата бил повече от добър/ ми дай да го видим де,не се прави на скромен.

Остави го отец Саръев, не е за него темата, ако нещо много те сърби от него отвори тема, разобличи го както си му е реда.Та колкото и да са библиите, една от тях е била в ръцете на Мохамед, факт който няма как да отречеш, колкото и да ти се иска.Тъй че пий една водичка и се успокой, че съвсем почна да се излагаш. :cool:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

На фона на всичко друго, то това ти остава.. да си държиш  фукнята на гол тумбак  :nono: .... 

Не , че съм голям патриот , НО фукнята си е наша - и сме в Европейския съюз , турчолята са си още в Азия и погребват живи девойки щото говорили с момчета .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Ама бай Тошо като подгони турците към Търция - реакция йок :baby:

А аз къде съм , след като реакция йок... И кой се срина, Тошко или Турция , след като реакция Йок :)

И това че някой се надупи за ЕС, това вече е реакция, признавам.. анална хахахахах

Оооо, резултата бил повече от добър/ ми дай да го видим де,не се прави на скромен.

Остави го отец Саръев, не е за него темата, ако нещо много те сърби от него отвори тема, разобличи го както си му е реда.Та колкото и да са библиите, една от тях е била в ръцете на Мохамед, факт който няма как да отречеш, колкото и да ти се иска.Тъй че пий една водичка и се успокой, че съвсем почна да се излагаш. :cool:

Бла бла бла.... Давай давай, може да удариш и един цигански кючек на фона на Доко Доко за това че си толкова значим в собствените си очички .. Тъкмо ще ти отива повече отколкото да ръсиш поредните си глупости тук :nono:

Не , че съм голям патриот , НО фукнята си е наша - и сме в Европейския съюз , турчолята са си още в Азия и погребват живи девойки щото говорили с момчета .

По добре цар в Азия, отколкото надупен анално в ЕС просяк.....

А за филмчетата с погребани момичета, не се коси, нали не е твоята там, за нея щеше да има направо камъни :cool:

П.С И лека нощ свинчета със звънчета.. дерзайте още, може и да станете наистина значими в очите си , ако не с ЕС, поне с НАТО, или минимум на Балканите ... за религията да не говорим... хахахахахахахахах

Редактирано от Diin (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия.