Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Препоръчан отговор

Гост

преди 7 минути, Богатир написа:

Днес ходих на село да погостувам на родителите ми, и какво да видя - спрели са от ефир NEWS7 и TV7. Това ли е прехвалената и рекламирана Цифроизлагация?

Спряха Диема фемили и Би Ти Ви лейди, спряха RING сега спряха и тези две телевизии..А по NEWS7 има хубави документални филми и Новинарски емисии.

В България, нещо вместо да се развива и поддържа, то се унищожава - винаги е било така.

Накрая ще спрат и тимаджийската телевизия ON AIR, и ефирно ще останат само БНТ, Би Ти Ви и Нова, като последните две въртят ежедневно турски и индийски сапунки.

Ами от прости хора, които единствено мислят как да откраднат, какво очакваш ? Нали си спомняш по Живково време имаше един министър на енергетиката, който беше завършил хранително-вкусова промишленост!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

TV7 да не са я спрели? По EPG-то я има програмата ама иначе само черен екран със 7-ца вади.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
преди 11 минути, ined написа:

TV7 да не са я спрели? По EPG-то я има програмата ама иначе само черен екран със 7-ца вади.

Отдавна няма TV7. Спряха и News7 още по-отдавна.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Решение № 430 от 29 Август 2016 На основание чл. 30, т. 10 и чл. 115, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 115, ал. 2, както и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „б" и „г" от Закона за електронните съобщения във връзка с писмо изх. № 12¬02¬90/25.03.2016 г. до HD MEDIA SERVICES LTD., както и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШИ: І. Изменя издаденото на HD MEDIA SERVICES LTD., разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс¬ радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, както следва: Изменя Приложение 1 към разрешението „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи", съгласно Приложението към настоящото решение. ІІ. Приложението по т. І от настоящото решение става неразделна част от разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. ІІІ. Разпорежда предварително изпълнение на решението. Мотиви: На свое заседание на 24.03.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) разгледа въпроса за ефективното използване на предоставения радиочестотен спектър на предприятието, както следва: Към 24.03.2016 г. предоставеният радиочестотен спектър по разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. не се използва от HD MEDIA SERVICES LTD. На HD MEDIA SERVICES LTD (прехвърлено от „ХАНУ ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД на 06.06.2012 г.) е издадено разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г. за три електронни съобщителни мрежи. Ресурсът по разрешението е предвиден във Втория етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. От тогава до момента не са възникнали правата и задълженията по това разрешение, поради това, че не е освободен необходимият спектър от Министерство на отбраната (МО) за две мрежи. Предвид факта, че до настоящия момент не е освободен напълно ресурсът от МО е налице блокиране на радиочестотен спектър. Това блокиране на ресурса води до неефективното му ползване, което от своя страна е в противоречие с един от основните принципи на ЗЕС, свързан с управление на радиочестотния спектър с цел ефективното му използване, за осигуряването на което са предоставени правомощия на КРС (чл. 32 от ЗЕС). Съгласно проекта на Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470¬ 790 MHz в Съюза (Решение за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz) се предвижда ресурсът ¬ обхват 694¬ 790 MHz, определен към настоящия момент за радиоразпръскване да бъде определен за безжични широколентови мрежи до 2020 г. В тази връзка, Европейската комисия е приела Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 от 28 април 2016 относно хармонизирането на радиочестотната лента 694¬790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза. С изпълнението на Решението за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz ще се редуцира броя на националните DVB¬T мрежи и цялостно препланиране на ресурса за тях. Две от мрежите, за които е предоставен радиочестотен спектър на HD MEDIA SERVICES LTD., включват както заети канали от МО, така и канали от обхват 700 MHz. В тази връзка, КРС счита, че чрез изменение на разрешението целящо отпадане на тези мрежи ще бъде постигната и една от целите на Решение за хармонизиране на техническите условия и Решение за използването на радиочестотната лента 470¬790 MHz целящо поетапното освобождаване на спектъра в този обхват. След препланиране на тези мрежи ще може да се формира една свободна мрежа, без канали заети от МО, което ще позволи на КРС да издаде ново разрешение за ползване на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Съответно, ще бъде осигурено ефективното ползване на ресурса и повишаване на нивото на конкуренцията при наземното цифрово радиоразпръскване. Това несъмнено ще доведе и до ползи за потребителите. Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 4 от ЗЕС изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано решение на КРС, поради причини свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното ползване на ограничения ресурс, защитата на интересите потребителите. Измененията се извършват след писмено уведомяване на предприятието, което може да изрази становище в 14¬дневен срок от получаване на уведомлението. В тази връзка с писмо изх. № 12¬02¬90/25.03.2016 г. до HD MEDIA SERVICES LTD. КРС определи 14¬дневен срок за изразяване на становище по отношение на изменението, състоящо се в отпадане на предоставения радиочестотен спектър за двете мрежи ¬ втора и трета, за които е определен радиочестотен спектър, част от който в момента се използва от МО. Писмото е получено на 18.05.2016 г., видно от писмо вх. № 11¬00¬20/19.08.2016 г. от „Български пощи" ЕАД. HD MEDIA SERVICES LTD. не е изразило становище относно планираното изменение на разрешението. Във връзка с всички изложени по¬горе мотиви и на основание разпоредбата на чл. 115, т. 4 от ЗЕС КРС изменя разрешение № 01525¬03/06.06.2012 г., издадено на HD MEDIA SERVICES LTD, съгласно приложението. С изменението ще се освободи радиочестотен спектър, който може да се предостави на друго предприятие, което ще доведе до ефективното му използване и ще подобри конкурентната среда, а в резултат и ще създаде ползи за потребителите. Мотиви на разпореденото предварително изпълнение: Съгласно чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО до приключване на обжалването решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. В тази връзка пар. 14 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО, която изменя чл. 4 от Директива 2002/21/ЕО, пояснява, че временни мерки със суспензивен ефект спрямо решенията на национален регулаторен орган следва да бъдат предоставяни единствено в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В пар. 15 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО се посочва, че съществува широко разминаване в начина, по който апелативни органи [в Европейския съюз] са прилагали временни мерки за спиране на решенията на националните регулаторни органи, като с цел постигане на по¬голяма последователност на подхода следва да се приложи общ стандарт в съответствие със съдебната практика на Общността. Посоченото в пар. 14 ¬ 15 от преамбюла на Директива 2009/140/ЕО се отнася до хипотезата на чл. 166, ал. 4, във връзка с ал. 2 от АПК, който урежда спиране на предварителното изпълнение, когато то е допуснато по силата на отделен закон. Това се потвърждава и от мотивите на проекта на Европейската комисия за изменения на Директиви 2002/21/ЕО, Директива 2002/19/ЕО и Директива 2002/20/ЕО , който съгласно практиката на Съда на Европейския съюз е източник за тълкуване на действителната воля на европейския законодател (Решение от 28.03.1996г., С¬468/93 Gemeente Emmen/Belastingsdienst Grote Ondernemingen, nap. 21). Следователно разпоредбата на чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО изисква от държавите¬членки да предвидят предварително изпълнение на решенията на националните регулаторни органи по силата на закона, като спирането му бъде допуснато само в спешни случаи за предотвратяване на сериозна и непоправима вреда за страната, поискала тези мерки, и ако балансът на интересите изисква това. В този смисъл е и съдебната практика на Върховния административен съд (ВАС), която приема, че чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО изисква предварително изпълнение по силата на закона на всички решения на КРС: Определения №№ 12813/2011 г.; 16004/2011 г.; 5759/2013 г.; 5886/2013 г.; 6260/2013 г.; 6673/2013 г.; 6696/2013 г.; 6751/2013 г.; 7550/2013 г.; 8387/2013 г.; 8465/2013 г.; 8945/2013 г.; 10644/2014 г.и др. В случай че КРС не допусне предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК и бъде подадена жалба срещу настоящото решение, оспорването ще има суспензивен ефект и автоматично ще спре изпълнението на решението (чл. 166, ал. 1 от АПК). В тази връзка по силата на чл. 4 (1) от Директива 2002/21/ЕО КРС следва да разпореди предварително изпълнение на решението на основание и при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК. За разлика от хипотезата на предварително изпълнение по силата на закона, когато КРС не е задължена да изложи мотиви за допускането му, в хипотезата на чл. 60, ал. 1 от АПК в тежест на административния орган е да установи по несъмнен начин обстоятелствата, съставляващи конкретна предпоставка и обуславящи необходимост от прилагането на административния акт преди влизането му в сила. Когато допуска предварително изпълнение на административния акт, органът има задължението не само да изпише в акта нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК, но и да изложи обстоятелствата, които в случая изискват предприемане на неотложни  действия за промяна на съществуващото до издаването на акта фактическо положение (Определение № 5693/2012 г. на ВАС, VII отд.). Гаранция за изпълнението на това задължение на административния орган е отговорността на държавата в случаите на отмяна по съответния ред на незаконосъобразно допуснато предварително изпълнение на издаден административен акт. При отчитане на гореописаните изисквания за законосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение и при отчитане на задължението за КРС по чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО, във връзка с чл. 288(3) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), да направи всичко възможно в рамките на своите правомощия да изпълни задълженията по директивата, КРС счита за необходимо да изследва кои от обстоятелствата по чл. 60, ал. 1 от АПК са налице по отношение на настоящото решение. Видно от нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага: • за да се осигури животът или здравето на гражданите; • да се защитят особено важни държавни интереси; • да се защитят особено важни обществени интереси; • при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; • при опасност от закъснението на изпълнението да последва значителна или трудно поправима вреда; • по искане на някоя от страните ¬ в защита на особено важен неин интерес, като в този случай административният орган е задължен да определи гаранция. При допускане на предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, съдът прави преценка относно наличието на предпоставките за допускане на предварително изпълнение на акта, мотивирани от КРС. В случай че КРС не докаже наличието на поне едно от изброените обстоятелства по чл. 60, ал. 1 от АПК, съдът отменя разпореждането за предварително изпълнение. С оглед характера на административния акт целта да се осигури животът или здравето на гражданите е неприложима в конкретния случай, поради което КРС не разглежда посочената хипотеза. 1. Разпореждането се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси ¬ необходимостта от гарантиране на ефективното използване на радиочестотния спектър и осигуряване на възможността крайните потребители да получават повече услуги на по¬високо качество: В конкретния случай особено важният обществен интерес се изразява в необходимостта от гарантиране на използването на радиочестотния спектър, който представлява ограничен ресурс. В настоящата процедура КРС установи, че HD MEDIA SERVICES LTD. не използва ефективно предоставения му спектър, като практически ресурсът е блокиран с неосвободени канали на МО. Това поставя въпроса доколко сегашното разпределение на спектъра осигурява неговото ефективно използване. С отпадането на ресурса ще се създадат условия за евентуалното предоставяне на други предприятия на ресурс, предназначен за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми. По този начин се осигурява ефективното използване на радиочестотения спектър. КРС вече е стартирала обществени конксултации за проучване на интереса на нови участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие. Предварителното изпълнение е необходимо с оглед защитата на интересите на крайните потребители, което е особено важен обществен интерес. В конкретния случай защитита на интересите на потребителите ще се осигури чрез подобрената конкурентна среда в следствие на решението, което ще създаде условия за предоставянето на освободения радиочестотен спектър на друго предприятие. Това от своя страна създава възможност за потребителите да имат по¬голям избор от доставчици на услуги за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми. Осигуряването на възможностите на потребителите да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения е основна цел и на действащия Закона за електронните съобщения (чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а") и безспорно представлява и особено важен обществен интерес по смисъла на чл. 60, ал. 1 от АПК. 2. Разпореждането се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси, които в конкретния случай се изразяват в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС: При приемане на решения КРС отчита и задълженията на Република България като държава¬членка на ЕС. Съгласно общото задължение съгласно чл. 288 (3) от ДФЕС, директивите са задължителни по отношение на резултата, като оставят избора на конкретната форма и метод за изпълнение на държавните органи на държавите¬членки на ЕС. Чл. 288 (3) от ДФЕС задължава всички държавни органи в Република България, включително КРС като административен орган, да предприемат всички възможни действия в рамките на своята компетентност за постигане на целта на Директива 2002/21/ЕО. В досегашната си практика КРС винаги е приемала изпълнението на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, от страна на държавата и на самата комисия, като особено важен държавен интерес. В практиката на ВАС посоченият мотив е разглеждан обстойно и съдът се е произнасял многократно, като е потвърдил законосъобразността му (Определение № 6669/16.05.2013 г. по а.д. № 5176/2013 г., оставено в сила с Определение № 10610/12.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8776/2013 г.; същото и в Определение № 6673/16.05.2013 г. по а.д. № 5708/2013 г., оставено в сила с Определение № 10499/11.07.2013 г. на ВАС по а.д. № 8118/2013 г.). По аналогия, потвърждение на тази практика може да се открие в Определение № 8741/2007 г. по а.д. № 8720/2007 г., 5 чл. с¬в, в което съдът приема, че е налице необходимост от защита на важни държавни интереси по изпълнение на международни договори. Както посочва ВАС липсата на национална уредба налага този специфичен мотив на КРС за допускане на предварително изпълнение (Определение № 10644 от 11.08.2014 г. по а.д. № 5034/2014 г. на ВАС, оставено в сила с Определение № 14419/02.12.2014 г. по а.д. № 12550/2014г. на ВАС, 5 чл. с¬в). Комисията счита, че е налице необходимост от защита на особено важен държавен интерес. Той се изразява в необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, което задължава комисията да разпорежда предварително изпълнение на своите решения, свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка. Съгласно чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО държавите¬членки са длъжни да гарантират, че до приключване на обжалването, решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. С други думи преценката за особено важните интереси, които следва да бъдат защитени с решенията на комисията, е направена на ниво ЕС и е закрепена със задължителна разпоредба на Директива 2002/21/ЕО. В по¬широк аспект предварителното изпълнение на решенията на комисията гарантира, че ще се постигне една от целите, заложени в чл. 8 от Директива 2002/21/ЕО ¬ да се допринася за развитието на вътрешния пазар на ЕС. Липсата на предварително изпълнение на решенията на КРС, при положение, че решенията на останалите европейски регулатори имат такова, ще има прекия ефект на парцелиране на вътрешния пазар, поради създаване на различни условия за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. КРС счита, че е налице особено важен държавен интерес от изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от чл. 288(3) от ДФЕС. Единственият правен механизъм за изпълнение на задължението по чл. 4(1) от Директива 2002/21/ЕО е разпореждане на предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 3. КРС счита, че разпореждането за предварително изпълнение на настоящото решение се налага, за да се защитят особено важни държавни интереси ¬ ефективно управление и ползване на радиочестотния спектър: Съгласно чл. 18, ал. 3 от Конституцията на Република България държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър. Съгласно чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България условията и редът, при които държавата издава разрешения за ползването му, се уреждат със закон. Предвид ограничеността на радиочестотния спектър, ЗЕС детайлно урежда хипотезите на предоставяне на радиочестотен спектър, описва условията, реда за неговото ползване и хипотезата на допълнително предоставяне на ресурс, като въвежда утежнен строго формален разрешителен режим относно предоставянето му. Предварителното изпълнение на решението ще даде възможност на КРС да осигури ефективното ползване на ресурса чрез стартиране на съответни действия по планиране на ресурса и предоставянето му на друго предприятие. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3¬дневен срок пред Върховния административен съд. Решението подлежи на обжалване в 14¬дневен срок пред Върховния административен съд.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...