Премини към съдържанието
4a4o66

Бахайска религия

Препоръчан отговор


Основана преди век и половина, Бахайската религия днес e сред най-бързо разрастващите се световни религии. С повече от пет милиона последователи, намиращи се сред всеки народ на света, тя е втората най-широко разпространена Вяра, надминаваща в своя географски обхват всички други религиозни общности освен християнството. Бахаи живеят в над 100 000 населени места в света – това е едно разрастване, активно ангажирано с идеала за световно гражданство.

ГЛОБАЛНИЯТ ОБХВАТ на Бахайската вяра е отразен в състава на нейните привърженици. Като един мини макет на човешката раса, бахаите живеят сред всеки народ, етническа група, култура, професионална област и социално-икономическа прослойка. Над 2100 различни етнически и племенни групи са представени в глобалната световна общност.

В качеството си на единна общност, свободна от разцепление и фракции, Бахайската вяра очевидно представлява най-разнообразната организирана общност на хора по света.

Основател на тази Вяра е Бахаулла – персийски благородник от Техеран, кой-то в средата на деветнадесети век изоставя аристократичния си начин на живот и изправен пред жестоки преследвания и лишения, разкрива на човечеството потресаващо ново послание за мир и единство.

Бахаулла твърди, че е нов и независим Божи пратеник. Животът, делото и влиянието Му навяват сходства с тези на Авраам, Кришна, Мойсей, Зороастър, Буда, Исус Христос и Пророка Мохамед. Бахаите възприемат Бахаулла като последния от тази верига Божествени пратеници.

Основното послание на Бахаулла е за единството. Той казва, че има само един Бог, една човешка раса и че всички световни религии представляват етапи в разкриването на Божията воля и цел за човечеството. В този ден човешката общност е достигнала своята колективна зрялост. Както е предсказано в Светите писания на всички световни религии, дошло е времето за обединение на всички народи по света в едно мирно и сплотено глобално общество. “Земята е една страна, а всички хора – нейни граждани”, пише Бахаулла.

Най-млада сред тези независими световни религии, Вярата на Бахаулла се откроява от другите религии по няколко признака. Тя притежава уникална система за глобална администрация със свободно избрани управителни съвети в близо 10 000 населени места.

Бахаите по цял свят се стремят да създадат нова и мирна световна цивилизация. Те работят за осъществяването на тази цел чрез индивидуална и обществена трансформация, включително спонсориране на многобройни малки социално-икономически проекти на местно ниво, като този малък градинарски проект в Ерденбулган, Монголия.

Тя има отличителен подход към съвременните социални проблеми. Свещените писания на Вярата и разнообразните дейности на нейните последователи разглеждат всяка важна съвременна тенденция - от новото мислене за културното многообразие и опазването на околната среда, до децентрализацията при вземането на решения; от възобновения интерес към семейния живот и моралните ценности до призивите за социална и икономическа справедливост в свят, който бързо се превръща в една глобална общност.

Най-забележителното постижение на Вярата до този момент обаче е нейното единство. За разлика от всяка друга религия – без да споменаваме повечето обществени и политически движения – Бахайската общност успешно е устояла на винаги присъстващите подбуди за разделение на секти и подгрупи. Тя е запазила своето единство въпреки бурната си история.

В годините след кончината на Бахаулла процесът на глобално обединение, към който Той призовава, значително е напреднал. В течение на историческия процес традиционните бариери по признак на раса, класа, вероизповедание и националност постепенно падат. Бахаулла предсказва, че вече задвижените сили ще доведат до раждането на всеобща световна цивилизация. Главното предизвикателство пред хората по света е да приемат факта на своето единство и да подпомогнат създаването на този нов свят.

За да процъфти едно световно общество според Бахаулла, то трябва да се изгради върху няколко основни принципа, сред които са изкореняването на всякакви предразсъдъци, пълно равноправие на половете, признание на същностното единство на всички велики световни религии, премахването на крайностите на бедност и богатство, всеобщо образование, хармония между религия и наука, устойчив баланс на природа и технологии, както и създаване на световна федерална система, основаваща се на колективната сигурност и единството на човечеството.

Бахаите в цял свят изразяват своята ангажираност към тези принципи чрез индивидуална и обществена трансформация, което включва и многобройните социално-икономически проекти в малък мащаб, които бахайските общности развиват напоследък.

Чрез изграждането на единна мрежа от местни, национални и международни управителни съвети, последователите на Бахаулла създадоха широкообхватна и разнородна световна общност със свой характерен начин на живот и дейност, която предлага окуражаващ модел на сътрудничество, хармония и социална активност. В свят, така разединен поради своите идеологии, това само по себе си е забележително постижение.

Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Духовно учение

illumination

Каквото задължение Си предписал на своите слуги ... е само символ на Твоята милост към тях, за да могат те да се въздигнат до състоянието, благоволено на най-съкровената им същност, състоянието на познание за самите себе си.

— БАХАУЛЛА

illumination

ИМА САМО ЕДИН БОГ, Създателят на Вселената. През цялата история Бог се е разкривал на хората чрез поредица от Божествени пратеници – всеки от които е основал велика световна религия. Сред тези пратеници са били Авраам, Кришна, Зороастър, Моисей, Буда, Исус Христос и Пророка Мохамед.

Тази последователност от Божествени учители отразява единния исторически “Божи план” за образоване на човечеството по отношение на неговия Създател и за култивирането на духовните, интелектуалните и моралните способности на човешката раса. Целта е да се подготви пътят за една обединена, глобална и вечно развиваща се цивилизация. Познанието на Божията воля за човечеството в съвременната епоха е било разкрито едва преди сто години от Бахаулла, който е последният в поредицата Божии пратеници.

Това е есенцията на учението на Бахаулла за същността на религията и човешката природа. Бахаите често изразяват тези вярвания просто като говорят за Божието единство, единството на религиите и единството на човечеството. Единството винаги е било основен мотив в Бахайската вяра, като от теологическа гледна точка то се проявява в разбирането, че Бог има единен план за цялото човечество.

Съчетано с тези идеи, е разбирането, че човешката природа е духовна в своята същност. Въпреки че човешките същества живеят на земята в материална обвивка, вътрешната самоличност на всеки човек се определя от една невидима, рационална и вечна душа.

Душата оживява тялото и отличава човешките същества от животните. Тя расте и се развива единствено чрез взаимовръзката на отделната личност с Бог, чрез посредничеството на Божиите пратеници. Това взаимоотношение с Бог се подхранва чрез молитва, познание на свещените текстове, разкрити от тези учители, любов към Бог, морална самодисциплина и служба на човечеството. Този процес осмисля човешкия живот.

Култивирането на духовната страна на човешкия живот носи многобройни облаги. Личността непрекъснато развива вродените качества, които лежат в основата на човешкото щастие и социален прогрес. Сред тези качества са вяра, смелост, любов, състрадание, благонадеждност и смирение. С постепенното проявление на тези духовни атрибути обществото като цяло напредва.

35_heaven.jpg

Духовното развитие поставя индивидуалната воля в съзвучие с Божията и подготвя човешката душа за идния живот. Душата продължава своето съществуване след смъртта на тялото, поемайки едно духовно пътешествие към Бог през много светове или нива на съществуване. Напредъкът в това пътешествие, ако използваме традиционната терминология, се оприличава на “рая”. Ако душата откаже да се развива, тя остава отдалечена от Бог. Това, в традиционната християнска и мюсюлманска теология, се нарича “ад”.

Появяването на всеки нов Пратеник отбелязва повратна точка в колективното човешко развитие. Всеки от тези учители освобождава свеж духовен заряд, стимулиращ личностното обновяване и социалния напредък. Откровението на Бахаулла и духовният импулс, който го придружава, са особено значими, защото съвпадат със съзряването на човешката раса.

Бахаулла учи, че в нашето съвремие човечеството като цяло навлиза в нов етап от своето колективно развитие, точно както младежите от пубертета преминават в зрелостта. Стават възможни нови висоти на постижения, а глобални начинания, които някога са били считани за невъзможни, сега могат да бъдат постигнати. Такива стремления включват установяването на световен мир, развитието на всеобща со- циална справедливост и насърчаването на хармония и баланс между технология, развитие, човешки ценности и защита на околната среда.

Публикувано изображение

НЕПОЗНАВАЕМАТА СЪЩНОСТ

Най-добрата стартова точка за обяснение на Бахайската гледна точка относно взаимовръзката между Бог, религия и човечество е Бахайската концепция за Бог. Тази концепция започва с разбирането, че Бог е създател на Вселената и неин абсолютен Владетел. Неговата природа е безкрайна, неограничена и всемогъща. Затова е невъзможно за смъртния човек, с неговите ограничени интелектуални способности, директно да разбере Божествената същност, Божиите мотиви или начина, по който Той действа.

Въпреки че е непознаваем в Своята същност, Бог е избрал да се открие пред човечеството чрез поредица от Божии пратеници.

Тези Пратеници са били единственият начин да се опознае Бог и сред тях се нареждат Основателите на великите световни религии – Моисей, Кришна, Зороастър, Буда, Христос и Мохамед. Бахаите включват и други пророци в тази група като Ной и Авраам.

Пратениците, по думите на Бахаулла, са “Божии проявления”. Тези Божии проявления са съвършените огледала на Божиите качества и съвършенство и представляват чисти проводници за предаването на Божията воля за човечеството.

Публикувано изображение

Тази идея – че Бог изпраща поредица от Посланици, които да образоват човечеството – се нарича “Прогресивно откровение”. Аналогичен е процесът на получаване на образование. Точно както децата започват с прости идеи в началните класове и постепенно им се дават все по-комплексни знания с придвижването им през гимназията и университета, така и човечеството е било образовано от поредица от Проявления. Във всяка епоха ученията на Божите пратеници са били не според тяхното собствено познание, а според нивото на нашата колективна зрялост.

ДВОЙСТВЕНА ПРИРОДА

Божиите проявления имат двойствена природа. От една страна, Те са Божествени същества, отразяващи по съвършен начин Божията воля. От друга страна, Те са хора, преминаващи през раждане, болест, страдание и смърт. Те имат отличителна физическа идентичност и се обръщат към човечеството в конкретна историческа епоха. Тези разлики пораждат културни различия между религиите, които поня-кога прикриват тяхното същностно единство.

“Всеки Пророк, Когото Всемогъщият и Несравним създател е пожелал да изпрати на народите на земята, е бил натоварен с Послание и вдъхновен да действа по начин, който най-добре да съответства на изискванията на епохата, в която е бил проявен”, казва Бахаулла.

В основата си обаче духовното послание на Божиите пратеници е едно и също. Всеки от тях е подчертавал важността на любовта към Бога, подчинението на Неговата воля и любов към човечеството. Въпреки че конкретните думи се различават, всеки от пророците е проповядвал “златното правило” – че хората трябва да се отнасят към другите, както биха желали да се отнасят към самите тях.

“Бъдете уверени, че същността на всички Божии пророци е една и съща”, пише Бахаулла. “Тяхното единство е абсолютно. Бог, Създателят, казва: Няма абсолютно никаква разлика между Носителите на Моето послание...”

Божиите проявления предават волята на Създателя за човечеството чрез процеса на Божествено откровение. Този процес на откровение е бил записан във великите свещени книги на света – от Тората до Корана, сред които са и свещените писания на индуси, будисти, християни и зороастрийци. Тези писания представляват човешките записи на проявеното Божие слово.

Бахаулла казва, че Божието слово е “ключът” към целия свят. Само то може да отключи духовния потенциал, дремещ във всеки индивид, само то може да ни помогне да развием скритите си възможности. Без Божието слово хората биха останали пленници на инстинкта и културното моделиране, фокусирани единствено върху качества, свързани с физическото оцеляване – алчност, себичност, измами, корупция и други подобни, които неизменно процъфтяват в отсъствие на Божественото ръководство.

За бахаите книгите, посланията и писмата на Бахаулла представляват обновеното Божие слово. Въпреки че те са в синхрон с предишни религиозни откровения и представляват “неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна в бъдещето”, Писанията на Бахаулла съдържат и свежи истини за Божията воля за съвременното човечество.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Много бахайци приемат Исляма,което е чудесно :whist:

http://wwww.vbox7.com/play:d6c1b3b9

клипче

Някъде( от доста източници) бях чел това, че доста хора ще се представят за имам Мехди ......, Преди да дойде истенския имам Мехди

Някъде( от доста източници) бях чел за това, че доста хора ще се представят че са пророци......... , преди да дойде Даджал/Антихриста(на челото ще му пише"кяфир"/на арабски (който ще твърди че е пророк ,а след това че е Аллах/Бог)

И след определен период ще се спусне/завърне Иса/Исус на Земята(на 33годишна възраст)

и ще убие Даджал/Антихриста до джамията Ал-Акса

( Даджал/Антихриста не може да влезе в ( Ал-Акса ) - пазят я Ангели)

И тогава( След като Иса/Исус убие Даджал/Антихриста ) всички вярващи християни и др. ще го приемата за такъв какъвто е бил-пророк( а не Син на Бог(защото не е бил такъв ) ) и бъдещ халиф на света, който ще управлява до 40годишната си възраст и .....

http://www.islamforb...te_za_chasa.pdf от страница 25 почват 10-те признаци ....( За повече подробности и точности )

Редактирано от ivan_7788 (преглед на промените)
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Много бахайци приемат Исляма,което е чудесно :)

\

Можеш спокойно да си скъсаш дипломата, ако я имаш наистина. Бахаите нямат никакво основание да приемат една остаряла и изчерпана откъм духовност религия. Аз пък познавам много мюсюлмани, които се срамуват че са такива и най-вече се срамуват от лъжите на своите лидери.

3 февруари, 2009 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО от група академични работници, писатели, артисти, журналисти и ирански активисти от цял свят към Бахайската общност. Това писмо е подписано от голям брой изтъкнати ирански интелектуалци.

Ние се срамуваме!

Век и половина подтисничество и мълчание стига!

В името на доброто и красотата, и в името на човечността и свободата!

Като човешки същества и като иранци, ние се срамуваме от извършеното срещу бахаите през последния век и половина в Иран.

Ние твърдо вярваме, че всеки иранец, „ без ограничения от какъвто и да е вид, като раса, цвят на кожата, пол, език, религиозна принадлежност, политически или други убеждения”, а също и без оглед на етнически произход, „ социален произход, имуществено положение, рождение или дру някакъв статус” има правото на всички права и свободи, залегнали във Всеобщата декларация за човешки права. Но от самото начало на Бахайската вяра, последователите на тази религия в Иран са лишени от много от клаузите за човешки права, единствено поради техните религиозни убеждения.

Позовавайки се на исторически документи и свидетелства, от самото начало на движението на Баб, последвано от появата на Бахайската вяра, хиляди наши сънародници са били посечени от меча на фанатизма и суеверието, само заради техните религиозни вярвания. Само в първите десетилетия от основаването й, близо двадесет хиляди души, които се самоопределят като част от тази верска общност са били брутално убити в различни области на Иран.

Ние се срамуваме, че през този период от време, нито един глас на протест срещу тези варварски убийства не беше официално издигнат;

Ние се срамуваме, че до ден днешен, протестният глас срещу това гнусно престъпление бе рядко чуван и приглушен;

Ние се срамуваме, че освен усиленото потисничество на бахаите по време на десетилитията на формирането на тяхната вяра, през последния век периодично настъпват преследвания на тази група наши сънародници, когато техните домове и магазини са подпалвани, животът, имуществото и семействата им са подложени на брутално преследване – но всеки път по време на засилване на преследванията, общността на иранските интелектуалци оставаше безмълвна;

Ние се срамуваме, че през последните тридесет години, убиването на бахаи, единствено заради техните религиозни вярвания придоби юридически статус и над 200 бахаи бяха убити по това обвинение;

Ние се срамуваме, че една група интелектуалци оправдаваше насилието над Бахайската общност в Иран;

Ние се срамуваме от нашето мълчание, когато след много години служба на държавата Иран, пенсионирали се бахаи бяха лишавани от правото си на пенсия;

Ние се срамуваме от нашето мълчание, когато поради верността си към тяхната религия и поради искреността в заявяване на убежденията си, на хиляди бахайски младежи беше забранен достъпът до образование в университетите и други институции за висше образование в Иран;

Ние се срамуваме, че заради религиозните вярвания на техните родители, бахайските деца са подложени на охулване в училищата и на публични места;

Ние се срамуваме oт нашето мълчание за тази мъчителна реалност, че в нашата нация бахаите системно са подтискани и оклеветявани, някои от тях са хвърлени в затвора, заради религиозните си убеждения, домовете, магазините и офисите им са нападани и разрушавани, и периодично се оскверняват техните гробища;

Ние се срамуваме oт нашето мълчание, когато се изправяхме пред дългите, тъмни и ужасяващи свидетелства, че нашите закони и нашата правна система окончателно са лишили бахаите от техните права, срамуваме се от несправедливостта и тормоза, както на официалните, така и на неофициални органи на властта към тази група наши сънародници;

Ние се срамуваме за всички тези нарушения и несправедливости, и ние се срамуваме за нашето мълчание във връзка с тези деяния.

Ние, долуподписаните, молим вас, бахаите, да ни простите за злото, извършено срещу Бахайската общност на Иран.

Ние повече няма да мълчим, когато върху вас бъде извършена несправедливост.

Ние заставаме до вас в постигането на всички права, залегнали във Всеобщата декларация на човешките права.

Нека си подадем ръце и бъдем единни за да заменим омразата и невежеството с любов и толерантност.

3 февруари, 2009 г.

1. Aban Vahid, Human Rights Activist – Sweden

2. Abdolalian Morteza, Journalist, CJFE Board of Directors - Canada, Oakville

3. Abdi Asghar, Physiologist/ Human Righst Activitst

4. Abghari Shahla, Professor, Life University – USA, Atlanta

5. Abghari Siavash, Professor, University of Georgia – USA, Atlanta

6. Aeine Abtin, Poet - Sweden

7. Afshar Mahasti, Reasercher – USA, Los Angeles

8. Afshari Maryam, Activist – Sweden, Gutenberg

9. Afshin-Jam, Human Rights Activist/ Singer/Songwriter/Actor, Canada, Vancouver

10. Aghnam Reza, Writer/Literature Critic – England, London

11. Ahmadi Fereidoon, Political Analyst – Germani Colonia

12. Ahmadi Ramin, Professor, Yale University – USA, Yale

13. Akbari, Mansour, Human Rights Activist – Sweden, Stockholm

14. Akhavan, Asal, Human Rights Supporter - Australia

15. Alavi Reza, Writer/Political Analyst - USA

16. Almasi Nasrin, Managing editor of Shahrvand- Canada, Toronto

17. Amini Bahman, Publisher – France, Paris

18. Amini, Mehdi, Political Activist – USA, Washington DC

19. Amirgholi Amir, Human Rights Activist – Iran, Tehran

20. Amirhosseini Bahman, journalist – USA, Virginia

21. Amirsedghi Nasrin, Writer/Ditrector of Kult DA – Germany, Mainz

22. Amoozgar Mojgan, Medical Doctor – France, Paris

23. Ansari Siamak, Human Rights Activist - Sweden, Gutenberg

24. Arian Nima, Student/Human Roghts Activist - Germany

25. Asadi, Houshang, Writer/ Journalist – France, Paris

26. Assadi Savadkouhi Hooshang, IT specialist – Sweden, Stockholm

27. Assman Mohammad Javad, Poet/ Translator – Iran, Esfahan

28. Attar Mahmood, Pharmacist/ Human Rights Supporter - Italy

29. Avaei Gil, Writer/Bloger – Holand

30. Ayoubzadeh, Hassan, Writer/ Lawyer – Netherlands, Arnhem

31. Azad Azadeh, Sociologist - Canada

32. Azadian Abbas, Psychotrapist – Toronto Canada

33. Azarian Mina, Actress – Sweden, Stockholm

34. Azarkolah Houman, Actor – France, Paris

35. Azarli Katayoun, Writer/Poet - Germany

36. Bagheri- Goldschmied Nahid, Freelance Journalist – Austria, Vienna

37. Bagherpour Danesh, Political Analyst - Germany

38. Bagherpour Khosro, Poet /Journalist – Germany

39. Bakhshizadeh Marziye, Human Rights Activist – Germany

40. Bakhtiyari Sheyda, Human Rights Activist - Denmark

41. Balouch Abdolghader, Writer, Canada Vancouver

42. Baradaran Monireh, Writer/Human rights activist - Germany

43. Barati Mehran, Researcher, Germany, Berlin

44. Batebi Ahmad, Human Rights Activist - USA, Washington

45. Behboodi Reza, Human Rights Activist – Canada

46. Behnia, Kamran, Physicist – France, Paris

47. Beyzaie Niloofar, Play writer/Theatre Director – Germany, Frankfurt

48. Bigdeli Bahram, Human Rights Activist - Germany , Cologne

49. Bishetab Reza, Writer, France, Paris

50. Borghei Mohammad, Professor Strayer University - USA

51. Boroumand Ladan, Researcher, Boroumand Foundation - USA, Washington

52. Boroumand, Roya, Executive Director, Boroumand Foundation – USA, Washington

53. Chehabi Houchang-Esfandiar, Professor – USA, Boston

54. Choubine Bahram, Researcher/Writer – Germany, Köln

55. Corrazo Gabriela, Journalist - Spain

56. Daneshvar Hamid, Actor/Theatre Director – France, Paris

57. Darvishpour Mehrdad, Professor, Stockholm University - Sweden, Stockholm

58. Daryani Hossein, Stage Actor – Germany, Berlin

59. Dashi Ali, Political Activist Danemark

60. Dastmalchi Parviz, Writer/Political Analyst – Germany, Berlin

61. Davani Hossein, Art Critic/Human Rights Activist – Germany Colonia

62. Dehzangi Arash, PHD Candidate- Malaysia, Kuala Lumpur

63. Delneshin Shahin, Political Analyst/Blogger -Denmark, Copenhagen

64. Djalali Chimeh Mohammad (M.sahar), Poet - France, Paris

65. Djanati Atai Behi, Actor/ Writer/Theatre Director – France, Paris

66. Doai Babak, Musician/ Music Teacher - Belgium

67. Duschouki Abdolsatar, Political Analyst - England

68. Ebadi Abdolatif, Poet/Translator/Journalist - England

69. Ebrahimi Hadi, Editor-in-chief of Shahrgon, Canada, Vancouver

70. Emami Bahram, Human Rights Activist - Sweden, Stockholm

71. Esfandarmaz Sherin Human Rights Activist, Belgium Bruxelles

72. Eskandari Mohammad Reza, Sociologist / Activist - Holand

73. Fadai Behroz, Political Activist – Holand

74. Fahimi Nima, Chief of Efsha Website - England

75. Fani Yazdi Reza, Political analyst - USA

76. Farahani Fereshteh, Human Rights Activist – Holand

77. Faraji Hossein, TV Moderator – USA ,Los Angeles

78. Farhoudi Vida, Poet/Translator- France, Paris

79. Farid Siamak, Human Rights Activist, Belgium Bruxelles

80. Farrahi Farahnaz, Chief of Iran bbb Website – Germany, Berlin

81. Farshy Ebrahim, Writer/Teacher/Theater Actor – Germany Colonia

82. Fattah Abasali, Political Activist – Australia

83. Fazel Navid, Chief Physician - Germany

84. Ferdosian Payam, writer/ Researche/ Human Rights Activist – USA, Virginia

85. Forouhar Parastou, Artist/Human Rights Activist – Germany, Frankfurt

86. Fouladi Firuzeh Faye, USA, Silver Spring, Maryland

87. Ghadiri Khosro, Professor/ Journalist/Analyst – USA, California

88. Ghaemi Hadi Coordinator Int. Campaign for HR in Iran - USA

89. Ghahari Keivandokht, Deutsche Welle, Section Iran- Germany, Bonn

90. Ghahraman Saghi, Poet /Journalist – Canada, Toronto

91. Ghahraman, Sasan, Publisher/Writer/Journalist – Canada, Toronto

92. Ghasemi – Impertro Akhtar, Free lance Journalist/ Photographer – Germany, Colonia

93. Ghassemi Reza, Writer – France, Paris

94. Ghiaee Abbas, Bookstore Manager – Germany

95. Ghorashi Reza, Professor, USA New Jersey

96. Giahi Fatemeh, Human Rights Activist, USA, Massachusett

97. Goharzad Reza, Journalist, USA

98. Golab- Dej Hooshang, Writer/Poet – Sweden Stockholm

99. Golchin Ali, Lawyer – USA, Massachusett

100. Habibinia Omid, Journalist - Sweden

101. Hajzadeh Fallah Masoud, Design Engineer - Västerås, Sweden

102. Hakim Mohammad Hossein, Professor – USA, Amherst

103. Halford Zhara, Painter/Photograph/Sculptor - France

104. Hamidi Nasrin, Human Rights Activist - Holand

105. Hamidi Hamid, Human Rights Activist - Holand

106. Hamzeloee Mahmoud, Actor/Theatre & Cinema Director – Norway

107. Harandi,Farideh, Lawyer, USA

108. Hashemizadeh Iradj, Architekt/Journalist- Austria, Graz

109. Hassibi Mohammad, Political activist, USA

110. Hatami Parviz, Human Rights Activist - USA

111. Hekmat Bijan, Political Activist – France, Paris

112. Heyrani Aref , general contractor, USA, Beaverton OR

113. Homayounpour Kourosh, , USA, Washington, DC.

114. Homayounpour Shohreh, Teacher- USA, Washington DC

115. Honarmand Manouchehr, Journalist - Holand

116. Hosseini Mirali, Actor/Journalist, France, Paris

117. Hosseinzadeh Jafar, Political Activist – Belgium

118. Houshmand Zara, Writer – Usa Houston

119. Irani Nikki, Human Rights Activist- USA

120. Irani Sholeh, Editor-in-Chief AvayeZan.org –

121. Irvani Arash, (M. Saghi) Poet, Germany Dusseldorf

122. Jabbari Reza, Reasercher - Sweden, Gutenberg

123. Jaddeh Mohsen, Journalist/Translator - Germany

124. Jafari Reza, Theatre Director - Germany

125. Jafari Sedighe, Human Rights Activist - Germany, Hanover

126. Javadi Akram, Director of Ida Bookstore - Germany

127. Javdan Hamidreza, Actor/ Theatre Director - France, Paris

128. Javid Jahanshah, Publisher, Iranian [dot] com – Mexico, Chihuahua

129. Jazani Mihan, Writer/Activist – France, Paris

130. Kakhsaz Naser, Political analyst – Germany, Bochum

131. Kalbasi Sheema, Poet – USA, Washington

132. Kamali Shaghayegh, Singer/ Music Lecturer – Germany, Münster

133. Kamrani Ali, Stage Actor/ Song Writer – Germany, Frankfurt

134. Karami, Nasser, Political Analyst - Germany

135. Karimi Behzad, Political Activist, Netherland

136. Kassraei Farhang, Writer/Actor – Germany, Wiesbaden

137. Kaviany Massoud, Professor University Michigan– USA Michigan

138. Kavir Mahmood, Poet/Writer - England

139. Kazemi Monireh, Women Rights Activist - Germany

140. Keshavarz Mehran, Human Rights Activist - Norway

141. Khabazian Reza, Human Rights Supporter - USA

142. Khayam Zohreh, Women Right Activist - USA

143. Khoi Esmail, Writer/Poet – England, London

144. Khojinian, Hadi, Poet/ Writer – England

145. Khorami Tahere, Human Rights Activist – Holand

146. Khorrami Hossein, Political Activist – Germany, Essen

147. Khorsandi Hadi, Satirist – Great Britain, London

148. Khosroparviz Keikhosro, Political Activist, Sweden

149. Khosrozadeh Behrooz, Journalist/ Political science Reasercher – Germany Göttingen

150. Kiarostami Kia, Film Producer, Germany, Berlin

151. Koohgilani Parvin, Editor Shahrvand - USA, Texas

152. Kowsari Hamid, Director of New Technology Training Institute, USA Los Angeles

153. Laghaeian Shahriar, Medical Doctor – USA, Seattle

154. Lalejini Ali, Translator - Sweden

155. Lavaei Mehrdad, Human Rights Activist – Holand

156. Madadi Shabnam, Physician/ Human Rights Supporter - Germany

157. Madjlessi Darius, Political Activist – Holand

158. Maghssudnia Manochehr, Political Activist – Germany, Berlin

159. Mahbaz Efat, Women rights activist /Journalist– England, London

160. Mahdjoubi Ali, Member of Parliamet - Germany, Berlin

161. Mahjoubi Ebrahim, Human Rights Activist – Germany, Cologne

162. Malakooty Sirus, Classical Guitar Player/ Composer/ Lecturer - England, London

163. Malekzadeh Ali, Human Rights Activist

164. Manoo Missaghi, Social Analyst, Canada, Toronto

165. Masoudi Banafsheh, Reasercher – France, Paris

166. Massoumi Bahram, Writer/Activist - Germany

167. Masumian Nima, Teacher – Spain

168. Mazhar Varya, Writer/ Poet – Finnlands, Helsinki

169. Mehr Bijan, Political Activist – USA, Boston

170. Mirfakhrai Mehran, Architect/ Human Rights Supporter – Italy

171. Miremadi Bijan, Professor University Vancouver – Canada Vancouver

172. Mir Mobini Hossein, Journalist – USA, California

173. Mir Sattari Anwar, President of EuroPers Human Rights – Belgium, Brussel

174. Moghaddas Mehran, Play writer/Theatre Director – Denmark, Copenhagen

175. Mohamadi Majid, Professor/Writer/Reasercher – USA, NY

176. Moheb Robab, Writer/ Poet - Sweden

177. Mohtasham Yashar, Activist – France, Paris

178. Mokhtari Sohrab, Writer, Germany, Berlin

179. Morad Daryoush, Human Rights Activist - Germany, Cologne

180. Moshkin Ghalam Shahrokh, Actor/Dancer – France, Paris

181. Mossaed Jila, Poet/Writer - Sweden, Göteborg.

182. Mossallanejad Ezat, Writer/Human right Activist, CCVT – Canada, Toronto

183. Naghibzadeh Fathiyeh, Germany, Berlin

184. Nakhai Shahbaz, Journalist – Canada

185. Nazarian Arsen, Translator - Holand

186. Nejad Mohsen, Political Activist – USA, California

187. Nejati Ahmad, Human Rights Supporter - Belgium

188. Niroumand Bahman, Writer/Journalist – Germany, Berlin

189. Noghrekar Masoud, Writer – USA Florida

190. Nourmanesh Shirindokht, Writer/ Activist – USA, California

191. Nowzari Hamid, Political Activist - Germany, Berlin

192. Omidmehr Ali Akbar, Researcher/ Professor - Denmark

193. Omidmehr Ashraf Sadat, Teacher/ Human Rights Activist – Denmark

194. Omidnehr Mahraz, professor - Denmark

195. Omid Mahzad, Reasercher/Professor - Denmark

196. Ostovar Yavar, Poet - Sweden

197. Pak Anna Asyeh, Women right activist – France

198. Paki Morteza, Human Right Activist, Canada

199. Parham Babak, Poet - USA

200. Parsa Kourosh, Human Rights Activist - USA

201. Parsa Soheil, Theatre Director - Canada Toronto

202. Parsi Touradj, Researcher/Ex-Professor - Sweden

203. Payandeh Mehrdad, DGB Director, Germany, Hanover

204. Pegahi Mahshid, Women Rights Activist - Germany

205. Pourmandi Ahmad, Political Activist – Germany, Munich

206. Pour-Naghavi Ali, Political Activist, Holand

207. Rafiee Keyvan, Human Rights Activist – Iran

208. Rahbari Alexander, Composer/ Music Professor – Austria Vienna

209. Rahimi Khosro, Radio Producer - Sweden, Gutenberg

210. Rahnamaee M.J., Music Reasercher/ Poet - Holand

211. Ramezani Rahim, Political Activist – Turkey Van

212. Ranjbar Darvish, Former Diplomat of IR of Iran.

213. Ranjbar Kazem, Political Sociology Scientist – France, Paris

214. Rashedan Nima, Political Reasercher/Analyst – Swiss

215. Rashidi Asad, writer/Poet - Germany

216. Rastgar Iraj, Human Rights Activist – USA, Texas

217. Rasti Mahshid, Women/Human Rights Activist- Sweden, Stockholm

218. Razavi Rasoul, Human Rights Activist – Germany Bonn

219. Roshan Mitra, Journalist – Canada, Montreal

220. Saadati Mansoor, Chemist – Canada, Edmonton

221. Sabety Setareh, Writer/Teacher – France, Nice

222. Sadr Hamid, Writer – Germany

223. Sadreddin Zahed, Actor/Teather Director – France, Paris

224. Safaei E., Poet/Political Activist – Germany, Colonia

225. Sahimi, Muhammad Professor, University of Southern California – USA, California

226. Sakhaee Manoucher, Singer/Jurnalist – Germany

227. Salary Babak, Photograph - Canada

228. Samadpouri Ali, Political Activist – Belgium

229. Samadany Faramarz, Chemist - USA

230. Samienejad Mojtaba, Journalist, Iran

231. Sarhaddi Arash, Actor/Teather Director - Germany, Berlin

232. Sarshar Homa, Writer/Journalist – USA, Los Angeles

233. Sedghi Majid, Journalist – Franc, Paris

234. Sehati parisa, Women Rights Activist - Sweden

235. Seihoun Farideh, Professor, Framingham State College- USA

236. Servati Mojgan, Sosiologist/Writer/Reasercher - Germany

237. Setoodeh Behrouz, Political Analyst - USA

238. Shabafrooz Masood, Human Rights Activist – USA California

239. Shafaei Javad, Italia, Roma

240. Shafaei Manuchehr, Artist/Activist, Germany

241. Shafie Minoo, Human Rights Activist - Denmark

242. Shafigh Shahla,(Chahla Chafiq) Writer/Researcher – France, Paris

243. Shamshiri Fariborz, Human Rights Activist - Canada

244. Shemiranie Khosro, Journalist - Canada, Montreal

245. Sheyda Behrooz, Literary Critic/Theorist- Sweden, Stockholm

246. Shirazi Jahangir, Journalist/Activist – Holand

247. Simai Behrouz, Poet/Writer - USA

248. Sina Bijan, Medical Doctor - Germany

249. Sobhani Sohrab, International Affairs Consultant - USA, Washington, DC

250. Sohi Siamak , human Rights Activist - Denmark

251. Soltani Anwar, Reasercher - England

252. Taghipoor Masoomeh, Actor/Theatre Director - Sweden, Göteborg.

253. Tahavori Mohammad, Journalist, USA, MA Cambridge

254. Tavackoli Shahin, Medical Doctor – USA, Huston

255. Torabi Mohammad, Telcom Research Scientist - USA, Dana Point USA, Washington, DC

256. Vahdat Kamran, Professor – USA, Amherst

257. Vahdati Soheila, Human Rights Activist – USA, California

258. Yadegari Shahrokh, Composer/Professor University Of California - USA, California

259. Yousefi Nasser, Teather Director/Radio Producer – Sweden, Stockholm

260. Youssefi Hadi, Human Rights Activist – Denmark

261. Zahed Sadreddin, Stage Actor/ theatre Director – France, Paris

262. Zahedi Mitra, Theatre Director – Germany, Berlin

263. Zandian Mandana, Medical Doctor/Writer/Poet – USA

264. Zarasvand Hossein, Poet – Toronto Canada

265. Zarei Faramarz, Actor – China

266. Zeinali Lohrasb, Political Activist – Germany

267. Zerehi Hassan, Editor-in-chief of Shahrvand, Canada, Toronto

http://wwww.vbox7.com/play:d6c1b3b9

клипче

Някъде( от доста източници) бях чел това, че доста хора ще се представят за имам Мехди ......, Преди да дойде истенския имам Мехди

Някъде( от доста източници) бях чел за това, че доста хора ще се представят че са пророци......... , преди да дойде Даджал/Антихриста(на челото ще му пише"кяфир"/на арабски (който ще твърди че е пророк ,а след това че е Аллах/Бог)

И след определен период ще се спусне/завърне Иса/Исус на Земята(на 33годишна възраст)

и ще убие Даджал/Антихриста до джамията Ал-Акса

( Даджал/Антихриста не може да влезе в ( Ал-Акса ) - пазят я Ангели)

И тогава( След като Иса/Исус убие Даджал/Антихриста ) всички вярващи християни и др. ще го приемата за такъв какъвто е бил-пророк( а не Син на Бог(защото не е бил такъв ) ) и бъдещ халиф на света, който ще управлява до 40годишната си възраст и .....

http://www.islamforb...te_za_chasa.pdf от страница 25 почват 10-те признаци ....( За повече подробности и точности )

Откога търся материали за Часа на Български. Благодаря. Ще ги прегледам. Междудругото той е даден точно в Библията. 1844 г., и 1260 по Хеджрата.

Публикувано изображение


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

\

Можеш спокойно да си скъсаш дипломата, ако я имаш наистина. Бахаите нямат никакво основание да приемат една остаряла и изчерпана откъм духовност религия. Аз пък познавам много мюсюлмани, които се срамуват че са такива и най-вече се срамуват от лъжите на своите лидери.

3 февруари, 2009 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО от група академични работници, писатели, артисти, журналисти и ирански активисти от цял свят към Бахайската общност. Това писмо е подписано от голям брой изтъкнати ирански интелектуалци.

Ние се срамуваме!

Век и половина подтисничество и мълчание стига!

В името на доброто и красотата, и в името на човечността и свободата!

Като човешки същества и като иранци, ние се срамуваме от извършеното срещу бахаите през последния век и половина в Иран.

Ние твърдо вярваме, че всеки иранец, „ без ограничения от какъвто и да е вид, като раса, цвят на кожата, пол, език, религиозна принадлежност, политически или други убеждения”, а също и без оглед на етнически произход, „ социален произход, имуществено положение, рождение или дру някакъв статус” има правото на всички права и свободи, залегнали във Всеобщата декларация за човешки права. Но от самото начало на Бахайската вяра, последователите на тази религия в Иран са лишени от много от клаузите за човешки права, единствено поради техните религиозни убеждения.

Позовавайки се на исторически документи и свидетелства, от самото начало на движението на Баб, последвано от появата на Бахайската вяра, хиляди наши сънародници са били посечени от меча на фанатизма и суеверието, само заради техните религиозни вярвания. Само в първите десетилетия от основаването й, близо двадесет хиляди души, които се самоопределят като част от тази верска общност са били брутално убити в различни области на Иран.

Ние се срамуваме, че през този период от време, нито един глас на протест срещу тези варварски убийства не беше официално издигнат;

Ние се срамуваме, че до ден днешен, протестният глас срещу това гнусно престъпление бе рядко чуван и приглушен;

Ние се срамуваме, че освен усиленото потисничество на бахаите по време на десетилитията на формирането на тяхната вяра, през последния век периодично настъпват преследвания на тази група наши сънародници, когато техните домове и магазини са подпалвани, животът, имуществото и семействата им са подложени на брутално преследване – но всеки път по време на засилване на преследванията, общността на иранските интелектуалци оставаше безмълвна;

Ние се срамуваме, че през последните тридесет години, убиването на бахаи, единствено заради техните религиозни вярвания придоби юридически статус и над 200 бахаи бяха убити по това обвинение;

Ние се срамуваме, че една група интелектуалци оправдаваше насилието над Бахайската общност в Иран;

Ние се срамуваме от нашето мълчание, когато след много години служба на държавата Иран, пенсионирали се бахаи бяха лишавани от правото си на пенсия;

Ние се срамуваме от нашето мълчание, когато поради верността си към тяхната религия и поради искреността в заявяване на убежденията си, на хиляди бахайски младежи беше забранен достъпът до образование в университетите и други институции за висше образование в Иран;

Ние се срамуваме, че заради религиозните вярвания на техните родители, бахайските деца са подложени на охулване в училищата и на публични места;

Ние се срамуваме oт нашето мълчание за тази мъчителна реалност, че в нашата нация бахаите системно са подтискани и оклеветявани, някои от тях са хвърлени в затвора, заради религиозните си убеждения, домовете, магазините и офисите им са нападани и разрушавани, и периодично се оскверняват техните гробища;

Ние се срамуваме oт нашето мълчание, когато се изправяхме пред дългите, тъмни и ужасяващи свидетелства, че нашите закони и нашата правна система окончателно са лишили бахаите от техните права, срамуваме се от несправедливостта и тормоза, както на официалните, така и на неофициални органи на властта към тази група наши сънародници;

Ние се срамуваме за всички тези нарушения и несправедливости, и ние се срамуваме за нашето мълчание във връзка с тези деяния.

Ние, долуподписаните, молим вас, бахаите, да ни простите за злото, извършено срещу Бахайската общност на Иран.

Ние повече няма да мълчим, когато върху вас бъде извършена несправедливост.

Ние заставаме до вас в постигането на всички права, залегнали във Всеобщата декларация на човешките права.

Нека си подадем ръце и бъдем единни за да заменим омразата и невежеството с любов и толерантност.

3 февруари, 2009 г.

1. Aban Vahid, Human Rights Activist – Sweden

2. Abdolalian Morteza, Journalist, CJFE Board of Directors - Canada, Oakville

3. Abdi Asghar, Physiologist/ Human Righst Activitst

4. Abghari Shahla, Professor, Life University – USA, Atlanta

5. Abghari Siavash, Professor, University of Georgia – USA, Atlanta

6. Aeine Abtin, Poet - Sweden

7. Afshar Mahasti, Reasercher – USA, Los Angeles

8. Afshari Maryam, Activist – Sweden, Gutenberg

9. Afshin-Jam, Human Rights Activist/ Singer/Songwriter/Actor, Canada, Vancouver

10. Aghnam Reza, Writer/Literature Critic – England, London

11. Ahmadi Fereidoon, Political Analyst – Germani Colonia

12. Ahmadi Ramin, Professor, Yale University – USA, Yale

13. Akbari, Mansour, Human Rights Activist – Sweden, Stockholm

14. Akhavan, Asal, Human Rights Supporter - Australia

15. Alavi Reza, Writer/Political Analyst - USA

16. Almasi Nasrin, Managing editor of Shahrvand- Canada, Toronto

17. Amini Bahman, Publisher – France, Paris

18. Amini, Mehdi, Political Activist – USA, Washington DC

19. Amirgholi Amir, Human Rights Activist – Iran, Tehran

20. Amirhosseini Bahman, journalist – USA, Virginia

21. Amirsedghi Nasrin, Writer/Ditrector of Kult DA – Germany, Mainz

22. Amoozgar Mojgan, Medical Doctor – France, Paris

23. Ansari Siamak, Human Rights Activist - Sweden, Gutenberg

24. Arian Nima, Student/Human Roghts Activist - Germany

25. Asadi, Houshang, Writer/ Journalist – France, Paris

26. Assadi Savadkouhi Hooshang, IT specialist – Sweden, Stockholm

27. Assman Mohammad Javad, Poet/ Translator – Iran, Esfahan

28. Attar Mahmood, Pharmacist/ Human Rights Supporter - Italy

29. Avaei Gil, Writer/Bloger – Holand

30. Ayoubzadeh, Hassan, Writer/ Lawyer – Netherlands, Arnhem

31. Azad Azadeh, Sociologist - Canada

32. Azadian Abbas, Psychotrapist – Toronto Canada

33. Azarian Mina, Actress – Sweden, Stockholm

34. Azarkolah Houman, Actor – France, Paris

35. Azarli Katayoun, Writer/Poet - Germany

36. Bagheri- Goldschmied Nahid, Freelance Journalist – Austria, Vienna

37. Bagherpour Danesh, Political Analyst - Germany

38. Bagherpour Khosro, Poet /Journalist – Germany

39. Bakhshizadeh Marziye, Human Rights Activist – Germany

40. Bakhtiyari Sheyda, Human Rights Activist - Denmark

41. Balouch Abdolghader, Writer, Canada Vancouver

42. Baradaran Monireh, Writer/Human rights activist - Germany

43. Barati Mehran, Researcher, Germany, Berlin

44. Batebi Ahmad, Human Rights Activist - USA, Washington

45. Behboodi Reza, Human Rights Activist – Canada

46. Behnia, Kamran, Physicist – France, Paris

47. Beyzaie Niloofar, Play writer/Theatre Director – Germany, Frankfurt

48. Bigdeli Bahram, Human Rights Activist - Germany , Cologne

49. Bishetab Reza, Writer, France, Paris

50. Borghei Mohammad, Professor Strayer University - USA

51. Boroumand Ladan, Researcher, Boroumand Foundation - USA, Washington

52. Boroumand, Roya, Executive Director, Boroumand Foundation – USA, Washington

53. Chehabi Houchang-Esfandiar, Professor – USA, Boston

54. Choubine Bahram, Researcher/Writer – Germany, Köln

55. Corrazo Gabriela, Journalist - Spain

56. Daneshvar Hamid, Actor/Theatre Director – France, Paris

57. Darvishpour Mehrdad, Professor, Stockholm University - Sweden, Stockholm

58. Daryani Hossein, Stage Actor – Germany, Berlin

59. Dashi Ali, Political Activist Danemark

60. Dastmalchi Parviz, Writer/Political Analyst – Germany, Berlin

61. Davani Hossein, Art Critic/Human Rights Activist – Germany Colonia

62. Dehzangi Arash, PHD Candidate- Malaysia, Kuala Lumpur

63. Delneshin Shahin, Political Analyst/Blogger -Denmark, Copenhagen

64. Djalali Chimeh Mohammad (M.sahar), Poet - France, Paris

65. Djanati Atai Behi, Actor/ Writer/Theatre Director – France, Paris

66. Doai Babak, Musician/ Music Teacher - Belgium

67. Duschouki Abdolsatar, Political Analyst - England

68. Ebadi Abdolatif, Poet/Translator/Journalist - England

69. Ebrahimi Hadi, Editor-in-chief of Shahrgon, Canada, Vancouver

70. Emami Bahram, Human Rights Activist - Sweden, Stockholm

71. Esfandarmaz Sherin Human Rights Activist, Belgium Bruxelles

72. Eskandari Mohammad Reza, Sociologist / Activist - Holand

73. Fadai Behroz, Political Activist – Holand

74. Fahimi Nima, Chief of Efsha Website - England

75. Fani Yazdi Reza, Political analyst - USA

76. Farahani Fereshteh, Human Rights Activist – Holand

77. Faraji Hossein, TV Moderator – USA ,Los Angeles

78. Farhoudi Vida, Poet/Translator- France, Paris

79. Farid Siamak, Human Rights Activist, Belgium Bruxelles

80. Farrahi Farahnaz, Chief of Iran bbb Website – Germany, Berlin

81. Farshy Ebrahim, Writer/Teacher/Theater Actor – Germany Colonia

82. Fattah Abasali, Political Activist – Australia

83. Fazel Navid, Chief Physician - Germany

84. Ferdosian Payam, writer/ Researche/ Human Rights Activist – USA, Virginia

85. Forouhar Parastou, Artist/Human Rights Activist – Germany, Frankfurt

86. Fouladi Firuzeh Faye, USA, Silver Spring, Maryland

87. Ghadiri Khosro, Professor/ Journalist/Analyst – USA, California

88. Ghaemi Hadi Coordinator Int. Campaign for HR in Iran - USA

89. Ghahari Keivandokht, Deutsche Welle, Section Iran- Germany, Bonn

90. Ghahraman Saghi, Poet /Journalist – Canada, Toronto

91. Ghahraman, Sasan, Publisher/Writer/Journalist – Canada, Toronto

92. Ghasemi – Impertro Akhtar, Free lance Journalist/ Photographer – Germany, Colonia

93. Ghassemi Reza, Writer – France, Paris

94. Ghiaee Abbas, Bookstore Manager – Germany

95. Ghorashi Reza, Professor, USA New Jersey

96. Giahi Fatemeh, Human Rights Activist, USA, Massachusett

97. Goharzad Reza, Journalist, USA

98. Golab- Dej Hooshang, Writer/Poet – Sweden Stockholm

99. Golchin Ali, Lawyer – USA, Massachusett

100. Habibinia Omid, Journalist - Sweden

101. Hajzadeh Fallah Masoud, Design Engineer - Västerås, Sweden

102. Hakim Mohammad Hossein, Professor – USA, Amherst

103. Halford Zhara, Painter/Photograph/Sculptor - France

104. Hamidi Nasrin, Human Rights Activist - Holand

105. Hamidi Hamid, Human Rights Activist - Holand

106. Hamzeloee Mahmoud, Actor/Theatre & Cinema Director – Norway

107. Harandi,Farideh, Lawyer, USA

108. Hashemizadeh Iradj, Architekt/Journalist- Austria, Graz

109. Hassibi Mohammad, Political activist, USA

110. Hatami Parviz, Human Rights Activist - USA

111. Hekmat Bijan, Political Activist – France, Paris

112. Heyrani Aref , general contractor, USA, Beaverton OR

113. Homayounpour Kourosh, , USA, Washington, DC.

114. Homayounpour Shohreh, Teacher- USA, Washington DC

115. Honarmand Manouchehr, Journalist - Holand

116. Hosseini Mirali, Actor/Journalist, France, Paris

117. Hosseinzadeh Jafar, Political Activist – Belgium

118. Houshmand Zara, Writer – Usa Houston

119. Irani Nikki, Human Rights Activist- USA

120. Irani Sholeh, Editor-in-Chief AvayeZan.org –

121. Irvani Arash, (M. Saghi) Poet, Germany Dusseldorf

122. Jabbari Reza, Reasercher - Sweden, Gutenberg

123. Jaddeh Mohsen, Journalist/Translator - Germany

124. Jafari Reza, Theatre Director - Germany

125. Jafari Sedighe, Human Rights Activist - Germany, Hanover

126. Javadi Akram, Director of Ida Bookstore - Germany

127. Javdan Hamidreza, Actor/ Theatre Director - France, Paris

128. Javid Jahanshah, Publisher, Iranian [dot] com – Mexico, Chihuahua

129. Jazani Mihan, Writer/Activist – France, Paris

130. Kakhsaz Naser, Political analyst – Germany, Bochum

131. Kalbasi Sheema, Poet – USA, Washington

132. Kamali Shaghayegh, Singer/ Music Lecturer – Germany, Münster

133. Kamrani Ali, Stage Actor/ Song Writer – Germany, Frankfurt

134. Karami, Nasser, Political Analyst - Germany

135. Karimi Behzad, Political Activist, Netherland

136. Kassraei Farhang, Writer/Actor – Germany, Wiesbaden

137. Kaviany Massoud, Professor University Michigan– USA Michigan

138. Kavir Mahmood, Poet/Writer - England

139. Kazemi Monireh, Women Rights Activist - Germany

140. Keshavarz Mehran, Human Rights Activist - Norway

141. Khabazian Reza, Human Rights Supporter - USA

142. Khayam Zohreh, Women Right Activist - USA

143. Khoi Esmail, Writer/Poet – England, London

144. Khojinian, Hadi, Poet/ Writer – England

145. Khorami Tahere, Human Rights Activist – Holand

146. Khorrami Hossein, Political Activist – Germany, Essen

147. Khorsandi Hadi, Satirist – Great Britain, London

148. Khosroparviz Keikhosro, Political Activist, Sweden

149. Khosrozadeh Behrooz, Journalist/ Political science Reasercher – Germany Göttingen

150. Kiarostami Kia, Film Producer, Germany, Berlin

151. Koohgilani Parvin, Editor Shahrvand - USA, Texas

152. Kowsari Hamid, Director of New Technology Training Institute, USA Los Angeles

153. Laghaeian Shahriar, Medical Doctor – USA, Seattle

154. Lalejini Ali, Translator - Sweden

155. Lavaei Mehrdad, Human Rights Activist – Holand

156. Madadi Shabnam, Physician/ Human Rights Supporter - Germany

157. Madjlessi Darius, Political Activist – Holand

158. Maghssudnia Manochehr, Political Activist – Germany, Berlin

159. Mahbaz Efat, Women rights activist /Journalist– England, London

160. Mahdjoubi Ali, Member of Parliamet - Germany, Berlin

161. Mahjoubi Ebrahim, Human Rights Activist – Germany, Cologne

162. Malakooty Sirus, Classical Guitar Player/ Composer/ Lecturer - England, London

163. Malekzadeh Ali, Human Rights Activist

164. Manoo Missaghi, Social Analyst, Canada, Toronto

165. Masoudi Banafsheh, Reasercher – France, Paris

166. Massoumi Bahram, Writer/Activist - Germany

167. Masumian Nima, Teacher – Spain

168. Mazhar Varya, Writer/ Poet – Finnlands, Helsinki

169. Mehr Bijan, Political Activist – USA, Boston

170. Mirfakhrai Mehran, Architect/ Human Rights Supporter – Italy

171. Miremadi Bijan, Professor University Vancouver – Canada Vancouver

172. Mir Mobini Hossein, Journalist – USA, California

173. Mir Sattari Anwar, President of EuroPers Human Rights – Belgium, Brussel

174. Moghaddas Mehran, Play writer/Theatre Director – Denmark, Copenhagen

175. Mohamadi Majid, Professor/Writer/Reasercher – USA, NY

176. Moheb Robab, Writer/ Poet - Sweden

177. Mohtasham Yashar, Activist – France, Paris

178. Mokhtari Sohrab, Writer, Germany, Berlin

179. Morad Daryoush, Human Rights Activist - Germany, Cologne

180. Moshkin Ghalam Shahrokh, Actor/Dancer – France, Paris

181. Mossaed Jila, Poet/Writer - Sweden, Göteborg.

182. Mossallanejad Ezat, Writer/Human right Activist, CCVT – Canada, Toronto

183. Naghibzadeh Fathiyeh, Germany, Berlin

184. Nakhai Shahbaz, Journalist – Canada

185. Nazarian Arsen, Translator - Holand

186. Nejad Mohsen, Political Activist – USA, California

187. Nejati Ahmad, Human Rights Supporter - Belgium

188. Niroumand Bahman, Writer/Journalist – Germany, Berlin

189. Noghrekar Masoud, Writer – USA Florida

190. Nourmanesh Shirindokht, Writer/ Activist – USA, California

191. Nowzari Hamid, Political Activist - Germany, Berlin

192. Omidmehr Ali Akbar, Researcher/ Professor - Denmark

193. Omidmehr Ashraf Sadat, Teacher/ Human Rights Activist – Denmark

194. Omidnehr Mahraz, professor - Denmark

195. Omid Mahzad, Reasercher/Professor - Denmark

196. Ostovar Yavar, Poet - Sweden

197. Pak Anna Asyeh, Women right activist – France

198. Paki Morteza, Human Right Activist, Canada

199. Parham Babak, Poet - USA

200. Parsa Kourosh, Human Rights Activist - USA

201. Parsa Soheil, Theatre Director - Canada Toronto

202. Parsi Touradj, Researcher/Ex-Professor - Sweden

203. Payandeh Mehrdad, DGB Director, Germany, Hanover

204. Pegahi Mahshid, Women Rights Activist - Germany

205. Pourmandi Ahmad, Political Activist – Germany, Munich

206. Pour-Naghavi Ali, Political Activist, Holand

207. Rafiee Keyvan, Human Rights Activist – Iran

208. Rahbari Alexander, Composer/ Music Professor – Austria Vienna

209. Rahimi Khosro, Radio Producer - Sweden, Gutenberg

210. Rahnamaee M.J., Music Reasercher/ Poet - Holand

211. Ramezani Rahim, Political Activist – Turkey Van

212. Ranjbar Darvish, Former Diplomat of IR of Iran.

213. Ranjbar Kazem, Political Sociology Scientist – France, Paris

214. Rashedan Nima, Political Reasercher/Analyst – Swiss

215. Rashidi Asad, writer/Poet - Germany

216. Rastgar Iraj, Human Rights Activist – USA, Texas

217. Rasti Mahshid, Women/Human Rights Activist- Sweden, Stockholm

218. Razavi Rasoul, Human Rights Activist – Germany Bonn

219. Roshan Mitra, Journalist – Canada, Montreal

220. Saadati Mansoor, Chemist – Canada, Edmonton

221. Sabety Setareh, Writer/Teacher – France, Nice

222. Sadr Hamid, Writer – Germany

223. Sadreddin Zahed, Actor/Teather Director – France, Paris

224. Safaei E., Poet/Political Activist – Germany, Colonia

225. Sahimi, Muhammad Professor, University of Southern California – USA, California

226. Sakhaee Manoucher, Singer/Jurnalist – Germany

227. Salary Babak, Photograph - Canada

228. Samadpouri Ali, Political Activist – Belgium

229. Samadany Faramarz, Chemist - USA

230. Samienejad Mojtaba, Journalist, Iran

231. Sarhaddi Arash, Actor/Teather Director - Germany, Berlin

232. Sarshar Homa, Writer/Journalist – USA, Los Angeles

233. Sedghi Majid, Journalist – Franc, Paris

234. Sehati parisa, Women Rights Activist - Sweden

235. Seihoun Farideh, Professor, Framingham State College- USA

236. Servati Mojgan, Sosiologist/Writer/Reasercher - Germany

237. Setoodeh Behrouz, Political Analyst - USA

238. Shabafrooz Masood, Human Rights Activist – USA California

239. Shafaei Javad, Italia, Roma

240. Shafaei Manuchehr, Artist/Activist, Germany

241. Shafie Minoo, Human Rights Activist - Denmark

242. Shafigh Shahla,(Chahla Chafiq) Writer/Researcher – France, Paris

243. Shamshiri Fariborz, Human Rights Activist - Canada

244. Shemiranie Khosro, Journalist - Canada, Montreal

245. Sheyda Behrooz, Literary Critic/Theorist- Sweden, Stockholm

246. Shirazi Jahangir, Journalist/Activist – Holand

247. Simai Behrouz, Poet/Writer - USA

248. Sina Bijan, Medical Doctor - Germany

249. Sobhani Sohrab, International Affairs Consultant - USA, Washington, DC

250. Sohi Siamak , human Rights Activist - Denmark

251. Soltani Anwar, Reasercher - England

252. Taghipoor Masoomeh, Actor/Theatre Director - Sweden, Göteborg.

253. Tahavori Mohammad, Journalist, USA, MA Cambridge

254. Tavackoli Shahin, Medical Doctor – USA, Huston

255. Torabi Mohammad, Telcom Research Scientist - USA, Dana Point USA, Washington, DC

256. Vahdat Kamran, Professor – USA, Amherst

257. Vahdati Soheila, Human Rights Activist – USA, California

258. Yadegari Shahrokh, Composer/Professor University Of California - USA, California

259. Yousefi Nasser, Teather Director/Radio Producer – Sweden, Stockholm

260. Youssefi Hadi, Human Rights Activist – Denmark

261. Zahed Sadreddin, Stage Actor/ theatre Director – France, Paris

262. Zahedi Mitra, Theatre Director – Germany, Berlin

263. Zandian Mandana, Medical Doctor/Writer/Poet – USA

264. Zarasvand Hossein, Poet – Toronto Canada

265. Zarei Faramarz, Actor – China

266. Zeinali Lohrasb, Political Activist – Germany

267. Zerehi Hassan, Editor-in-chief of Shahrvand, Canada, Toronto

Откога търся материали за Часа на Български. Благодаря. Ще ги прегледам. Междудругото той е даден точно в Библията. 1844 г., и 1260 по Хеджрата.

Публикувано изображение

Прегледах книгата ти.Сигурно я четет на терористите преди да отидат да се самоубият. Не си струва даже да се коментира.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

обаче много напрежение във форума днес

спокойно хора,лято е,отпуснете,усмихвайте се

4а4066 и аз познавам такива мюсюлмани:цал Иран,Ирак и др.,което обаче не прави бахайството по-добро,нито Исляма по-лош :rolleyes:

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да не се каже нещо друго и двамата фанатици от ислямски си там духовен център дотърчават да пропагандират :rolleyes:

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Прегледах книгата ти.Сигурно я четет на терористите преди да отидат да се самоубият. Не си струва даже да се коментира.

Ей , почна се ................

Терористите си нямат религия, тъй че "замълчи" вместо да пишеш глупости че който го прочете са го.........!

Редактирано от ivan_7788 (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ей , почна се ................

Терористите си нямат религия, тъй че "замълчи" вместо да пишеш глупости че който го прочете са го.........!

Отиди в Ирак, да им го кажеш. :blink:

Прегледах книгата ти.Сигурно я четет на терористите преди да отидат да се самоубият. Не си струва даже да се коментира.

Някъде бях чел , че бахайството е разновидност на исляма, но сигурно са го писали това такива сладури като Алиа и Иван7788, затова сега скачат толкова. :blink:
 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Бахайстката религия е основана от ирански Шиити-екстремисти,недоволни от шиитския режим в своята страна.

Шиизма пък е най-голямата ислямска секта,чиито вярвания и практики не само,че не Ислямски,но и противоречат на основното

послание на Исляма:монотеизма.

Въпреки,е твърдят,че се кланят само на един бог,на техния ,,Пророк,, се приписват божествени качества

и голяма част от религиозната служба е кланяне на гроба на въпросния,молитви отправени към него,жертви за него и т.н.

практики забранени в Исляма.

Шиитите са единствените съвременни последователи на словата и духа на учението на Пророка.

Не ти прилича да свекнословиш против тях.

Пък и темата тук е за Бахайската вяра, а не за исляма :)

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

..............

Дипломираната кой ти напълни главата с тези глупости. Абсолютно нищо общо с действителността. Вие си лъжете за добро утро и изобщо не ви пука. Видя че нормалните хора вече ги е срам че се наричат Мюсюлмани. А вие?

ПОСЛАНИЯ И ОБРЪЩЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ, ОТПРАВЕНО ДО

“ТОЗИ, KОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРОЯВЕН”

Това е послание от този скромен слуга до Всеславния Господ ¦ Този, Kойто е бил преди време и ще бъде отсега нататък проявяван. Наистина Той е Най-явният, Всемогъщият.

името на Върховния Господ, Господа на силата.

Прославен е Този, пред Kогото всички обитатели на земята и небето се прекланят благоговейно и към Kогото всички хора се обръщат в своите молитви. Той е Този, Kойто държи в крепката Си длан могъщото царство на всичко сътворено и при Него всички ще се върнат. Той е Този, Kойто разкрива туй, що пожелае и по Негова заповед “Бъди” всички неща са се появили на този свят.

Това е послание от буквата “Са”1 до Този, Kойто ще бъде проявен чрез силата на Истината ¦ Този, Kойто е Всеславният, Превъзлюбеният ¦ послание, което да потвърди, че всичко сътворено, както и аз самият, свидетелства завинаги, че няма друг Бог освен Теб, Пълновластния, Себесъщния; че Ти си Бог, няма друг Бог освен Теб, и че всички хора ще бъдат възкресени чрез Теб.

Възхвалено и прославено да бъде името Ти, о, Господи, Боже мой!

От дълбока древност аз наистина съм те разпознавал и во веки веков ще продължа да правя това чрез самия Теб, а не чрез някой друг освен Теб. Наистина Ти си Източникът на всяко познание, Всеведущият. От незапомнени времена аз съм просил и до вечността ще продължа да прося прошка за своето ограничено разбиране за Теб, като съзнавам, че няма друг Бог освен Теб, Всеславния, Всемогъщия.

Смирено Те моля, о, мой Превъзлюбени, да простиш на мен и на онези, които искрено се стремят да развиват Твоето Дело; Ти си наистина Онзи, Kойто прощава греховете на цялото човечество. И в тази втора година от моето Откровение ¦ Откровение, което дойде по Твое повеление ¦ аз свидетелствам, че Ти си Най-явният, Пълновластният, Вековечният; че от всички неща, които съществуват на земята и в небесата, абсолютно нищо не може да осуети Твоето намерение и че Ти си Знаещият всички неща и Господът на могъществото и великолепието.

Наистина ние повярвахме в Теб и в Твоите знамения преди изгрева на Твоето Проявление и в Теб ние всички имаме пълно доверие. Наистина ние повярвахме в Теб и в Твоите знамения след осъществяването на Твоето Проявление и в Теб ние всички вярваме. Наистина, ние повярвахме в Теб и в знаменията Ти в часа на Твоето Проявление и свидетелстваме, че чрез Твоята заповед “Бъди” всички неща са били сътворени.

Всяко Проявление е просто откровение на самия Теб, с всеки от Kоито ние наистина се появявахме и прекланяме се ние почтително пред Теб. Ти си бил, о, мой Превъзлюбени, и винаги ще бъдеш мой свидетел в отминалите времена и в дните, които ще дойдат. Наистина Ти си Всемогъщият, Вечно верният, Пълновластният.

Аз потвърждавах Твоята единственост чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че наистина Ти си Всеславният, Превъзлюбеният. Достигах до признаването Ти чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че Ти си наистина Всемогъщият, Всевъзхваляваният. Прославях Името Ти чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че Ти си наистина Господът на силата, Този, Kойто е Най-явният. Въздигах святостта Ти чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че наистина Ти си Най-свещеният, Пресветият. Възхвалявах светостта Ти чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че Ти си наистина Неописуемият, Неизмеримо Прославеният. Величаех съкрушителното Ти великолепие чрез самия Теб пред обитателите на небесата и земята, като свидетелствах, че наистина Ти и единствено Ти си Господът на могъществото, Вечният, Предвечният.

Пресвят и прославен си Ти; няма друг Бог освен Теб и наистина при Теб ние всички се връщаме.

Kолкото до онези, които избиха рода на Али, не след дълго те ще осъзнаят в каква адска бездна са попаднали.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ПРЕДГОВОР

Бахайската вяpа се заpодила в Шиpаз, Пеpсия, в нощта на 22 май 1844 г. Али Мохамед, потомък на Пpоpока Мохамед, смаял младия Си гост — Мулла Хусейн като се обявил за Божи Пpатеник. Той пpиел титлата Баб или Вpатата. Подобно на Йоан Кpъстител, Баб обявил, че е Пpедвестник на Един по-велик от Самия Него. Нещо повече — Той заявил, че е независим Пpоpок с власт да пpоменя съществуващите pелигиозни обичаи и да pазкpива молитви и закони. Неговото послание щяло да бъде последвано от това на „Този, Когото Бог ще пpояви“.

Баб се pодил в Шиpаз, Пеpсия — гpадът на поетите Хафез и Саади — на 20 октомвpи 1819 г. Когато бил дете, добpотата и вpоденото Му знание поpазявали учителя Му. По-късно честността и чувството Му за спpаведливост като тъpговец станали мяpка за всички от това съсловие.

Годините, последвали обявяването на мисията на Баб, били изпълнени с вълнения. В пpодължение на една единствена година жестоко фанатичните и невежи пеpсийски мюсюлмани убили 4 000 пpивъpженици на Делото Му. Пъpвият, който повяpвал в Него, бил убит от засада, а най-големият Му ученик — Куддус бил pазкъсан на паpчета на гpадския площад в Баpфоpуш (Бабул). Тахеpе, най-изтъкнатата жена бабист, смело и пpедизвикателно извикала на своите мъчители: „Можете веднага да ме убиете, ако пожелаете, но не можете да спpете еманципацията на жените.“

Сpед многото книги на Баб, някои написани докато бил затвоpник в планините на Азеpбайджан, най-шиpоко известни са „Пеpсийският Байян“ и „Аpабският Байян“. Те са били пpеведени на фpенски от А. Л. М. Николас, pодения в Пеpсия фpенски консул в Табpиз, който бил запленен от живота и ученията на Пpоpока от Шиpаз.

За любовта си към Баха’у’лла — Славата на Бога, Баб пожеpтвал Своя живот. Дpаматичната Му мъченическа смъpт настъпила на бpуления от вятъpа казаpмен площад в Табpиз по пладне на 9 юли 1850 г.

2.

Основната фигуpа във втоpия пеpиод от бахайската истоpия е Баха’у’лла — Този, Който бил пpедвещан от Баб. Той е pоден в Техеpан, Пеpсия, на 12 ноемвpи 1817 г. Кpъщелното Му име е Хусейн Али, а по-късно пpиел титлата Баха’у’лла, която означава „Слава на Бога“.

Хусейн Али бил от благоpодническо, уважавано и заможно семейство. За Него бил отвоpен пътят към пpавителствена служба, но Той не се интеpесувал от политика. Цаpството Му не било от този свят. Обpъщайки гpъб на охолния живот, Той отpано станал поддpъжник на Делото на Баб. Знаел, че това Му действие ще доведе до нищета, стpадания и пpеследване както на Самия Него, така и на ближните Му. Часът настъпил пpез август 1852 г., когато Баха’у’лла бил затвоpен в Чеpната яма в столицата на Пеpсия. В този подземен затвоp Той бил обгpаден от кpадци и убийци. Тежки веpиги и окови се впивали в тялото Му. Сpед ужаса, агонията и мpака на това място се pодило Откpовението на Баха’у’лла. „Най-великият Дух“ Му се явил насън и на всички стpани били чути тези думи: „Наистина, ние ще те даpим с победа — чpез самия Теб и чpез Пеpото Ти. Не се огоpчавай от това, което Те сполетя и не се стpахувай, защото си в безопасност. Скоpо Бог ще въздигне съкpовищата на земята — хоpата, които ще Ти помогнат заpади Теб и заpади Твоето име, с което Бог е съживил съpцата на тези, които са Го пpизнали.“

Пpез януаpи 1853 г. Баха’у’лла и Неговото семейство били пpокудени от Пеpсия. Той избpал Багдад за място на Своето заточение. Пътуването в суpовата зима следвало мъчителния път пpез заснежените планини на Киpманхаш на запад към гpада кpай pеката Тигъp. С течение на годините популяpността на Баха’у’лла pастяла и водещите мислители се събиpали около Него, за да чуят възгледите Му.

Той се pазхождал кpай Тигъp, понякога отпочивал в джамията, която остава като свидетел на онези дни и съставял „Скpитите слова“ — пpекpасни стихове, съдъpжащи в себе си същността на pелигията. Най-важната Му книга от вpемето, пpекаpано в Багдад, е „Книгата на увеpеността“. В нея е pазвита темата за последователното откpовение — пpинципът, че пpоpоците pазкpиват учения споpед нуждите и възможностите на хоpата. Влиянието Му наpаствало твъpде бъpзо и това не се хаpесало на упpавниците на Пеpсия и Туpция, които pешили да Го изпpатят още по-далеч от pодината Му.

На 22 апpил 1863 г. Той напуснал дома Си, пpекосил Тигъp и опънал шатpата Си в една гpадина, която нарекъл Резван или Рай. Тук обявил на веpните Си пpиятели, че Той е Божието Пpоявление, изпpатен на земята, за да донесе дългообещаваното цаpуване на пpаведността.

Последвало заточение в Константинопол и Адpианопол, където Баха’у’лла публично обявил мисията Си. Пpез 1863 г. в Адpианопол Той pазкpил „Посланието към цаpете“ (Суpей-е-Мулук) в което пpедупpеждава цаpете на Изтока и Запада, че неподчинението на Бога ще доведе до тяхното падение.

Накpая в 1868 г. Баха’у’лла бил заточен в дpевния затвоp в Ака, Палестина — Сен Жан д’Акp на кpъстоносците. В Светата земя написал „Кетаб-е-Акдас“ или „Най-свещената книга“. В нея Той пpедписва задължителни молитви, опpеделя дните за пост и пpазници, заклеймява злословенето, безделието и жестокостта към животните. Книгата забpанява употpебата на упойващи сpедства и алкохол, освен за медицински цели, и запpещава pобството, пpосията и монашеството. Тя отpежда моногамията и забpанява хазаpта. Съставянето на завещание се издига до степента на задължение. На всеки бахай е наpедено да се подчинява на своето пpавителство. Сpед бахайските добpодетели са безупpечната чистота, непоpочност, благонадеждност, гостопpиемство, вежливост и чувство за спpаведливост.

3.

„Четирите долини“ — послание, написано в Багдад след съставянето на „Седемте долини“ — било отправено до високообразования шейх Абдур-Рахман от Киркук, град в иракски Кюрдистан. В него са изложени четири пътища, по които Незримото се вижда, четирите състояния на човешките сърца и четирите вида пътници мистици, тръгнали в търсене на Желания, Възхвалявания, Очарователния, Възлюбения. Четирите божествени състояния са дадени в следния стих от Корана (57:3): „Той е първият и последният; Зримият и Незримият; и знае Той всичко.“

— Робъpт Л. Гълик, Джp.

1 февpуаpи 1975 г.

Четирите долини

Той е Силният, Превъзлюбеният!

О, истинска светлина, Хесам-е-Дин, щедрият,

принц като Тебе не е раждал светът!1

Чудя се защо ли връзката на обичта бе толкова внезапно скъсана и здравият договор на приятелството нарушен. Намаля ли някога, не дай си Боже, привързаността Ми или дълбоката Ми обич спря, та ти забрави Ме така и от мислите си Ме изтри?

Каква ли Моя грешка те накара благосклонността си да възпреш?

Затуй че скромни сме ли, а да се унижаваш ти не щеш?2

Или да не би пък някоя стрела да те е изкарала от битката?3 Не са ли ти казали, че верността е задължение за онези, които следват мистичния път, че тя е верният водител към Неговото Свято Присъствие? „А колкото до онези, които казват: „Нашият Господ е Бог“ и които право при Него отиват, ангелите ще се спуснат при тях. …“4

Той казва също: „Върви по правия път тогава, тъй както ти бе наредено.“5 Затова тази посока е задължителна за онези, които прекарват дните си в Божието присъствие.

Върша туй, що ми е наредено и с посланието ида,

не зная то за теб утеха ли ще е или обида.6

Макар че не получих отговор на Своите писма, и противно на приетото от мъдрите е да изразявам отново почитта Си, все пак тази нова обич наруши всички стари правила и обичаи.

Недей ни разказва притчата за бедата на Лейли и Маджнун—

Твоята обич накара света да забрави обичта на влюбените от миналото хора.

Щом името ти споменато бе, влюбените го подеха,

накара то и разказващите, и слушащите да затанцуват без умора.7

А за божествената мъдрост и съветите от небесата [Руми казва]:

Всеки месец, о, любими мой, за три дни аз полудявам;

Днес първият от тях е — затуй тъй радостен се появявам.

Чуваме, че си пътувал до Табриз и Тифлис, за да разпространяваш знание, или че някакво друго възвишено намерение те е отвело в Санандадж.8, 9

О, Мой изтъкнати приятелю! Тези, които вървят напред в мистичното пътуване, са четири вида. Ще ги опиша накратко, та степените и качествата на всеки вид да ти станат ясни.

Първата долина

Ако пътниците се стремят към целта на Желания (максуд), това състояние се отнася до собствената същност — но онази същност, която е „Същността на Бога, стояща в самия Него със закони.“10

В тази равнина собствената същност не се отрича, а е любима; тя е радваща и не следва да се потиска. Въпреки че в началото тази равнина е царството на противоречията, тя свършва при достигането до престола на великолепието. Както са казали: „О, Аврааме на този ден, о, приятелю Авраам на Духа! Убий тези четири хищни птици“,11 та след смъртта загадката на живота да може да бъде разкрита.

Това е равнината на душата, която радва Бога. Виж стиха:

О, ти, душа, която си намерила покой,

върни се при своя Господ, доволна и задоволяваща Го Него.12

който свършва:

Влез ти сред Моите слуги,

и влез ти в Моя рай.12

Това състояние има много знамения, неизброими доказателства. Затова е казано: „След туй знаменията Си ще им покажем в страните по света и в тях, докато им стане ясно, че туй истина е“,13 и че няма друг Бог освен Него.

Тогава човек трябва да чете книгата на собствената си същност, а не някой трактат по реторика. Затова Той е казал: „Чети своята Книга: Няма нужда от никой друг освен самия теб, който да ти държи сметка в този ден.“14

Разказва се историята на един познавач на мистичното, който се отправил на път заедно с учен граматик за негов спътник. Пристигнали двамата до брега на Морето на величието. Познавачът веднага се хвърлил сред вълните, а граматикът стоял объркан сред своите доводи, които били като слова, написани върху вода. Познавачът се провикнал към него: „Защо не ме последваш?“ Граматикът отвърнал: „О, братко, не смея да пристъпя. Трябва да се върна отново обратно.“ Тогава познавачът извикал: „Забрави онова, което си прочел в книгите на Сибавей и Колавей, на Ибн-е-Хаджеб и Ибн-е-Малек,15 и прекоси водата.“

Смъртта на собственото аз е нужно тука, не реторика;

затуй бъди нищо и по вълните понеси се.16

Написано е също така: „И не бъди от онези, които забравят Бога, и които Бог затова е накарал да забравят самите себе си. Нечестивците те са.“17

Втората долина

Ако целта на пътника е обителта на Възхвалявания (Махмуд),18 това е състоянието на първичния здрав разум, който е известен като Пророкът и Най-великият стълб.19 Тук здрав разум се отнася до божествения, всемирния разум, чието господство просветлява всичко сътворено — не става въпрос за всеки слаб ум, защото, както мъдрият Синаи е написал:

Как би могъл слабият ум да обхване целия Коран,

или паякът да хване феникс в своята мрежа?

Желаеш ли умът ти да не те вкарва в капан?

Нека в науката за обичта към Бога той не бъде невежа!

В тази равнина пътникът се сблъсква с много изпитания и обрати. Ту вдига се в небето, ту бива хвърлен в дълбините. И казано е: „Издигаш ме сега Ти до върховете на славата и отново хвърляш ме в най-долната преизподня.“ Тайната, пазена в тази равнина е разкрита в следния свещен стих от сура „Пещерата“:20

„И може би си виждал как когато слънцето изгряваше, то минаваше от дясната страна на пещерата им, а когато залязваше, оставяше ги отляво, докато те бяха вътре в нейния простор. Това е едно от Божиите знамения. Напътстван наистина е онзи, когото Бог напътства; но за оногова, когото Той заблуди, не ще откриеш никога ти покровител.“

Ако човек можеше да знае какво лежи скрито в този единствен стих, той би му бил достатъчен. Затова за възхвала на такива хора Той е рекъл: „Хора, които нито стока, нито търговия отвличат от поменуването на Бога…“21

Това състояние дарява истинския показател за знание и избавя човека от изпитания. В това царство да се търси знание е неуместно, тъй като Той е казал относно съветите към пътниците в тази равнина: „Бой се от Бога и Бог ще те наставлява.“22 И пак: „Знанието е светлина, която Бог хвърля в сърцето на когото пожелае.“23

Затова човек трябва да подготви сърцето си, за да е достойно то за спущането на божественото милосърдие и за да може щедрият Виночерпец да му даде да пие от виното на даряването от милостивия съд. „За подобно нему нека старателните се стараят!“24

И сега казвам: „Наистина от Бога сме и при Него ние ще се върнем.“25

Третата долина

Ако търсещите влюбени желаят да живеят в покрайнините на Очарователния (Маджзуб),26 никоя душа не може да прекарва дните си на този Царски престол освен красотата на любовта. Това царство не може да бъде описано с думи.

Любовта е странник за земята и за небесата също,

в него безумията са седемдесет и две.

Тоз поет на влюбените тъй напява:

службата заробва, царуването — то предава.27

Тази равнина изисква чиста обич и яркия поток на дружелюбността. Като разказва за тези обитатели на Пещерата, Той казва: „Не проговарят те докато Той не проговори, и изпълняват повелята Му.“28

В тази равнина нито владеенето на разума е достатъчно, нито властта на собственото аз. Затова един от Божиите Пророци запитал: „О, Господи мой, как ще стигнем до Теб?“ И отговорът дошъл: „Оставете себе си назад и след туй Ме приближете.“

Това са хора, които гледат и на най-унизителното място като на престола на славата, и за тях беседката на красотата не се различава от полето на битката, водена в делото на Възлюбения.

Обитателите на тази равнина не проронват никакви слова, а пришпорват своите жребци. Те виждат единствено съкровената същност на Възлюбения. За тях всички смислени слова нямат значение, а безсмислените слова са пълни със смисъл. Те не могат да различат един крайник от друг, една част от друга. За тях миражът е истинска река; за тях отпътуването е завръщане. Затова е казано:

Разказът за твоята красота достигна на отшелника до долчинката;

обзет от лудост потърси Пивницата той, където чаши с вино сменят си ръката.

Обичта към Теб сравни твърдината на търпението със земята,

болката по Теб залостила е също здраво на надеждата вратата.29

В туй царство от наставление несъмнено няма никаква полза.

Учителят на влюбения е красотата на любимото изображение,

лицето му — урок единствен и едничка книга.

Да се научат да се удивляват, пламенно да любят — тяхно задължение,

не над учени глави и скучни теми погледът им да премига.

Веригата, която ги е приковала, е косата Му мускусна,

Теорията на цикличността30 за тях, за Него просто е стълбица, която спусна.31

Тук следва призив към Бога, Въздигнатия, Прославения:

О, Господи! О, Ти, Чиято щедрост изпълнява желанията!

Изправен съм пред Теб, освен Теб всичко съм забравил.

Направи така, че прашинката на знанието в духа ми

да избегне желанията и долната кал;

направи така, че древният Ти дар, таз капчица мъдрост

да се влее в Твоето могъщо море.32

Така казвам: Няма сила или могъщество освен в Бога, Закрилника, Себесъщния.33

Четвъртата долина

Ако мистичните познавачи са от онези, които са достигнали до красотата на Възлюбения (Махбуб), това състояние е върхът на съзнанието и тайната на божественото напътствие. Това е сърцевината на тайната: „Върши Той, що благоволи, отрежда туй, що пожелае.“34

Ако всички обитатели на земята и небето разкриеха това блестящо загатване, тази тъмна загадка, до Деня когато Тръбата прозвучи, те пак не биха съумели да проумеят и едничко слово от нея, тъй като това е състоянието на неотменната Божия повеля, предопределената Му тайна. Затова когато търсещите попитаха за нея, Той отвърна: „Това е море без дъно, което никой не ще някога проумее.“35 И отново попитаха те, а Той отговори: „Това е най-непрогледната нощ в която никой не може своя път да намери.“

Който знае тази тайна, несъмнено ще я скрие, а ако разкриеше и най-малката следа от нея, щяха да го разпънат на кръст. И въпреки това, в името на Живия Бог, ако съществуваше истински търсещ, Аз бих му я открил, защото казали са: „Обичта е светлина, която никога не живее в сърце, обладано от страх.“

Наистина пътникът, който се е отправил към Бога върху Пурпурния стълб по снежнобялата пътека, никога не ще достигне до своята божествена цел, освен ако не остави всичко, което хората притежават: „И ако той не се бои от Бога, Бог ще го накара да се бои от всичко; докато всички се боят от този, който се бои от Бога.“36

Говори на персийски, макар арабският да ти е по-приятен;

Влюбеният владее добре много езици.37

Колко сладък е следният куплет, който разкрива такава истина:

Виж, сърцата ни се отварят като миди, когато Той излива милостта Си като перли,

И животът ни е лесен прицел, когато стрелите на агонията Той ни хвърли.

И ако не противоречеше на Закона на Книгата, Аз наистина бих завещал една част от притежаваното от Мен на онзи, който Ме убие и бих го обявил за Мой наследник; да, удостоил го бих с дял, бих му благодарил, бих се постарал да ободря очите Си чрез досега до неговата длан. Но какво мога да сторя? Нямам ни имущество, ни сила, и това е каквото Бог е отредил.38

Струва Ми се в този миг долавям благоуханието на Неговата одежда39 да навява от Египета на Баха;40 наистина изглежда Той тъй близо, въпреки че хората могат да мислят, че е надалеч.41 Душата Ми усеща благовонието, пръскано от Възлюбения; осезанието Ми е изпълнено с благоуханието на скъпия Ми спътник.

Отговорността на дългите години обич задължава

и разказва, че тъй щастливи бяха дните,

нека таз земя и небеса се смеят гръмко днес,

и нека радва той и ума, и сърцето, и очите.42

Това е царството на пълното осъзнаване, на всецялото себезаличаване. Дори обичта не е пътека към тази област, а копнежът не живее тук; затова казано е: „Обичта завеса е между влюбен и любим.“ Тук обичта се превръща в затруднение и пречка, а всичко освен Него е просто завеса. Мъдрият Синаи е написал:

Никога алчното сърце не ще стигне до крадеца на сърца,

никога забулената душа не ще постигне единение с розата на красотата.

Защото това представлява царството на Абсолютната заповед и то е освободено от всичко, присъщо на земята.

Възвишените обитатели на този замък упражняват божествена власт в двореца на възторга с неизмерима радост и държат те царски жезъл. На високите престоли на справедливостта те издават своите заповеди и спущат дарове според заслуженото от всеки. Тези, които пият от тази чаша, прекарват дните си в издигнатите беседки на величието над Престола на Предвечния, и седят те във Висините на могъществото вътре във Високата шатра: „Не ще познават ни горещо слънце, ни пронизващ студ.“43

Тук високите небеса не са противопоставени на ниската земя, нито пък се стремят те да я превъзхождат, тъй като това е страната на милостта, а не царството на отликите. При все че във всеки миг тези души се намират в ново положение, състоянието им е винаги същото. Поради тази причина за това царство е написано: „Никоя работа не откъсва Го от друга.“44 А за друго състояние е казано: „Всеки ден нова работа Му предлага.“45 Това е храната, чийто вкус не се променя, чийто цвят не се мени. Опиташ ли от нея, ти наистина ще изречеш следния стих: „Обръщам лицето си към Този, Който е сътворил Небесата и земята… Не съм аз от онези, които към Бога богове прибавят.“46 И така показахме ние на Авраам Царствата на Небесата и на Земята, та да може Той знание да придобие.“47 Затуй пъхни ръка в пазвата си, след туй напред простри я и виж — пред теб тя светлина е за целия свят.“48

Колко бистра е тази студена вода, която Виночерпецът носи! Колко искрящо е туй чисто вино в ръцете на Възлюбения! Колко тънка е тази глътка от Божествената чаша! Нека с добро дари тя всеки, който отпие от нея, опита от нейната сладост и стигне до нейното знание.

Не ми приляга да ти казвам повече от туй,

че не може речното корито да побере морето.49

Защото тайната на тези слова е скрита в хранителницата на Великата непогрешимост50 и е натрупана в съкровищниците на могъществото. Тя е пречистена от скъпоценностите на обяснението; далеч е тя извън това, което и най-изящният език може да разкаже.

Удивлението тук е високо ценено, а пълната бедност е съществено необходима. Затова казано е: „Бедността е Моята гордост.“51 И отново: „Бог има хора под свода на славата, които крие Той в одеждата на лъчезарната бедност.“52 Това са онези, които виждат с Неговите очи, чуват с Неговите уши, както е записано в добре известното предание.

Относно това царство съществуват много предания и много стихове, пряко или косвено отнасящи се до него, но два от тях ще бъдат достатъчни да послужат като светлина за хората с ум и сърце.

Първият е заявеното от Него: „О, служителю Мой! Подчинявай Ми се и Аз ще те направя като Себе Си. Аз казвам „Бъди“ и то е, и ти ще кажеш „Бъди“ и то ще е.“

А второто: „О, сине на Адам! Не търси дружбата на никого, докато не Ме намериш, и винаги когато копнееш за Мен, ще ме откриеш близо до себе си.“

Каквито и възвишени доказателства и чудни загатвания да се редят в тях, обърни внимание на едничка буква, едничка точка. „Такъв е бил законът Божий … и никаква промяна не ще откриеш в закона Божий.“53

Започнах това послание преди време, за да те помена, и тъй като писмото ти не бе тогава стигнало до мен, започнах с някои укорителни слова. Сега новото ти послание разсея това чувство и Ме кара да ти пиша. Да говоря за обичта Си към твое Височество няма нужда. „Бог е достатъчен свидетел!“54 За негово Височество шейх Мохамад — нека Бог, Въздигнатият го благослови — ще се огранича до следните стихове, които моля да му бъдат предадени:

Стремя се към близостта до теб, по-скъп от сладкото Небе;

лика ти виждам — по-ведър от Райските беседки.55

Когато поверих това послание на обичта, на Моето перо, то отказа тежестта да понесе и падна в несвяст. След туй, когато се съвзе, проговори и изрече: „Слава Тебе! Към Теб обръщам се разкаян аз, и първият от тез, които вярват, аз съм.“56 Хвала на Бога, Господаря на световете!

Да разкажем нека някой ден

за тази болка от раздяла и беда;

да опишем по начин променен

тайните на обичта — по-добре така.

Кръвта, глъчта и тем подобни остави,

и за Шамс-е-Табриз ти повече не говори.57

Мир на теб и на онези, които кръжат около теб и достигат до срещата с теб.

Това, което написах по-преди, бе изядено от мухите — толкова сладко бе мастилото. Както казва Саади: „Ще се въздържа да продължа да пиша, че сладките ми думи насъбраха мухите покрай мен.“

А сега ръката не може повече да пише и моли, че туй стига. Затова казвам Аз: „Далеч да бъде славата на твоя Господ, Господа на всевеличието, от онова, което твърдят за Него.“58

Редактирано от 4a4o66 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Шиитите са единствените съвременни последователи на словата и духа на учението на Пророка.

Не ти прилича да свекнословиш против тях.

Лелееееее стига сте се правили на ислямски "учени" ,

Ей ,Trichocephalus ГРЕШИШ МНОГО ЗА ТЯХ(преди да изречеш такива "тежки" слова/твърдения - посъветвай се с ислямски учени- учили в Медина, Сирия,Йордания и другаде, наистина престани да се правиш на това което не си.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лелееееее стига сте се правили на ислямски "учени" ,

Ей ,Trichocephalus ГРЕШИШ МНОГО ЗА ТЯХ(преди да изречеш такива "тежки" слова/твърдения - посъветвай се с ислямски учени- учили в Медина, Сирия,Йордания и другаде, наистина престани да се правиш на това което не си.

Ти, уважаеми потребителю, си чети ислямските учени.

Всеки потребител тук има право да изрази свободно мнението си, стига да не нарушава правилата на форума.

Това е свободна държава в която ни е гарантирано правото на собствено мнение.

Има достатъчно места по света, където това право не е гарантирано - ходи си там, щом тука те дразним. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ти, уважаеми потребителю, си чети ислямските учени

To по принцип, който е прочел Корана ,си го разбира това ( че някои неща които го правят шиитите са забранени/недопустими....... за да разбереш защо се е появило такова нещо в шиитите, трябва много да четеш, много , да видиш къде им са разликите и т.н.)

Аз я поправих, щото много грешеше.Нейното мнение, не се свързва с това което е наистина....

Редактирано от ivan_7788 (преглед на промените)
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

To по принцип, който е прочел Корана ,си го разбира това ( че някои неща които го правят шиитите са забранени/недопустими....... за да разбереш защо се е появило такова нещо в шиитите, трябва много да четеш, много , да видиш къде им са разликите и т.н.)

Аз я поправих, щото много грешеше.Нейното мнение, не се свързва с това което е наистина....

Мохамед казал ли е нещо за това, кой трябва да ръководи новосъздадената религия след неговата смърт. Понеже знам че е "пропуснал", ще ти кажа че това е трябвало да направят неговите "преки потомци", обаче така наречените "учени" , а е по-правилно да се наричат "властожадните" са се погрижили да ги избият. По тази причина са избити и тези които са знаели Корана наизузт. Нали в началото той се е предавал устно. Хубаво е по някое време да забележиш че тък темата не е Ислям, а спаменето си е вид виртуален тероризъм. Иначе бих ти разказал защо Господ или Алах както го наричате вие, е избрал точно това място за да изпрати своя "Последен пророк".

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мохамед казал ли е нещо за това, кой трябва да ръководи новосъздадената религия след неговата смърт. Понеже знам че е "пропуснал", ще ти кажа че това е трябвало да направят неговите "преки потомци", обаче така наречените "учени" , а е по-правилно да се наричат "властожадните" са се погрижили да ги избият. По тази причина са избити и тези които са знаели Корана наизузт. Нали в началото той се е предавал устно. Хубаво е по някое време да забележиш че тък темата не е Ислям, а спаменето си е вид виртуален тероризъм. Иначе бих ти разказал защо Господ или Алах както го наричате вие, е избрал точно това място за да изпрати своя "Последен пророк".

Незнам от къде четете затова, пишете ми на ЛС(източниците).

Преди да кажете "нещо" ,което не е така по добре проучете добре , защото когато Мухаммед (с.а.с.) е приключил своята пророческа мисия, неговите последователи били около 100 000 хора.И вие твърдите че са били избити тези които знаели Корана наизуст(да били са убити някои хафузи(хора, които знаят Корана наизуст, по време на отбранителните битки).

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Незнам от къде четете затова, пишете ми на ЛС(източниците).

............

Не си ли чел историята за "Скрития Имам". От съображения за сигурност няма да издавам източниците си, защото в ислямския свят свободата на словото не е основно човешко право и се преследва най-строго. Защо като в Корана не пише нищо за забрадки, фереджета и други подобни униформени облекла, мюсюлманкоте толкова напират да ги носят. Май не им давате да четат тази Свещенна книга.

Редактирано от 4a4o66 (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

http://bnt.bg/bg/news/view/31941/gregyri_dal_gost_v_denjat_zapochva

---------------------

Освен линка трябва да пишеш и собственото си мнение, иначе се брои реклама

Редактирано от valentinus (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

http://bnt.bg/bg/new...denjat_zapochva

---------------------

Освен линка трябва да пишеш и собственото си мнение, иначе се брои реклама

Ами ако няма такова...или поне не е в състояние да го изкаже правилно и се бои да не бъде разбран/а погрешно? Тогава въобще ли не трябва да участва във форума? Мисля че той не е само за "учени" глави, кат` нас. :biggrin:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тук виждам едно мнение, което показва, че Махди / МЕхди е грешка при записването/ още не се ее явил!

Някъде( от доста източници) бях чел това, че доста хора ще се представят за имам Мехди ......, Преди да дойде истенския имам Мехди

Някъде( от доста източници) бях чел за това, че доста хора ще се представят че са пророци......... , преди да дойде Даджал/Антихриста(на челото ще му пише"кяфир"/на арабски (който ще твърди че е пророк ,а след това че е Аллах/Бог)

И след определен период ще се спусне/завърне Иса/Исус на Земята(на 33годишна възраст)

и ще убие Даджал/Антихриста до джамията Ал-Акса

( Даджал/Антихриста не може да влезе в ( Ал-Акса ) - пазят я Ангели)

И тогава( След като Иса/Исус убие Даджал/Антихриста ) всички вярващи християни и др. ще го приемата за такъв какъвто е бил-пророк( а не Син на Бог(защото не е бил такъв ) ) и бъдещ халиф на света, който ще управлява до 40годишната си възраст и .....

http://www.islamforb...te_za_chasa.pdf от страница 25 почват 10-те признаци ....( За повече подробности и точности )

Махди обаче вече трябва да се е появал. Тук намираме,че по предсказания на Пророка Мохамед, Махди е ще се появи през 14 век по Хиждрата!

В линка, намерих нещо изключително интересно от Харун Яхя / Аднан Октар / -

"Пророкът Мохамед (с.а.с.) посочва, че Махди ще се появи през 14-ти век по хиджра"

Източник - http://www.ochakvani....com/s1_6c.html

Това, означава, че може да се определи Коя година по Хиджрата, ще се появи Махди!

И така, да смятаме - началото на Броенето по хиджрата, започва през 622 год, след Христа!

Е питам аз, кой век по Хиждрата сме в момента / т.е. 2010 год, след Христа /, че аз съм зле с математиката!

И кога ще се появи Антихриста???

----++++++++====

А в този момент сме 15 век по Хиждрата!!!

Мохамед е предсказал нещо, което не се е случило! Как се нарича Пророк, чиито предсказания не се сбъдват?

Това е въпросът ...

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

[quote name='Logoc'

Мохамед е предсказал нещо, което не се е случило! Как се нарича Пророк, чиито предсказания не се сбъдват?

Това е въпросът ...

..........

Редактирано от 4a4o66 (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Скритите слова Част I от арабски Той е най-славният от славните Това е послание от Царството на Величието, изречено силно и мощно, и разкрито от Пратениците на Бога още в древността. Като знак на благоволение към праведните, Ние взехме същността му и я облякохме в дрехите на краткостта в знак на милост към праведните, за да останат верни на Божия Завет и животът им да бъде изпълнен с Неговата истина, за да достигнат те съкровищата на Божествените добродетели в Царството на Духа. 1. О, СИНЕ НА ДУХА! Първият Ми съвет е този: имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде властта ти крепка, нетленна и непреходна. 2. О, СИНЕ НА ДУХА! От всичко за Мен най-обична е справедливостта; не се отклонявай от нея, ако ме желаеш, и не я пренебрегвай, за да мога да ти се доверя. С нейна помощ ще виждаш със своите очи, не с очите на другите, и ще познаваш със собственото си познание, не с познанието на съседа си. Претегли в сърцето си какво ти приляга да бъдеш. Истина ти казвам: справедливостта е Моят дар за теб и знак на Моето благоволение. Затова я дръж пред очите си. 3. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ! Съкровена в Моето предвечно съществуване и в древната вечност на Моята същност бе Моята любов към теб, затова Аз те сътворих, дадох ти Моя образ и подобие и ти открих благолепието на Моята Красота. 4. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ! Аз възлюбих твоето сътворение и затова те създадох. Възлюби и ти Мен, за да спомена името ти и да изпълня душата ти с духа на живота. 5. О, СИНЕ НА БИТИЕТО! Обикни Ме, за да мога и Аз да те обичам. Ако ти не Ме обикнеш, Моята любов никога не ще стигне до теб. Знай това, о, служителю. 6. О, СИНЕ НА БИТИЕТО! Твоят Рай е Моята любов, твоят небесен дом е единението с Мен. Влез, без да се бавиш. Това бе предназначено за теб в Нашето небесно царство и Нашето възвишено владение. 7. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ! Ако ти Ме обичаш, отвърни се от себе си; ако търсиш Моята воля, забрави за своята. Така ти ще умреш в Мен, а Аз вечно ще живея в теб. 8. О, СИНЕ НА ДУХА! Няма покой за теб, докато не се отречеш от себе си и не се приближиш до Мен; за да се прославиш с Моето име, а не с твоето; да се довериш на Мен, а не на себе си, да обичаш само Мен, единствено и над всичко. 9. О, СИНЕ НА БИТИЕТО! Моята любов е Моята Крепост; който влезе вътре е защитен и живее в безопасност, а онзи, който се отвърне от нея, ще се заблуди и ще загине. 10. О, СИНЕ НА СЛОВОТО! Ти си Моята крепост; влез вътре, за да живееш защитен и в безопасност. Моята любов живее в теб, знай това, за да Ме намериш до себе си. 11. О, СИНЕ НА БИТИЕТО! Ти си Моят светлик и Моята светлина е в тебе, черпи сиянието си от нея и не търси друг, освен Мен, защото Аз те сътворих богат и щедро те направих. 12. О, СИНЕ НА БИТИЕТО! С мощните Си ръце Аз те сътворих, а със силните Си пръсти те създадох; в теб Аз вложих същността на Моята светлина. Бъди доволен от това и не търси нищо друго, защото Моето дело е съвършено, а Моята повеля е задължителна. Не питай за това и не се съмнявай. 13. О, СИНЕ НА ДУХА! Създадох те богат, защо сам се превърна в бедняк? Направих те благороден, защо сам се унижаваш? От същността на познанието Си ти дадох живот, защо търсиш просвета от другиго освен от Мен? Изваях те от глината на любовта, как можеш да се занимаваш с другиго? Обърни погледа си към себе си, за да можеш да Ме намериш в себе си мощен, властен и самотворен. 14. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ! Ти си Мое владение, а Моето владение не изчезва; тогава защо се страхуваш от преходността му? Ти си Моята светлина, а Моята светлина няма да угасне; защо тогава се страхуваш от изчезване? Ти си Моята слава, а Моята слава не избледнява; ти си Моята одежда, а Моята одежда никога не ще се износи. Така че остани в любовта си към Мен, за да Ме намериш в Царството на славата. 15. О, СИНЕ НА СЛОВОТО! Обърни своя взор към Мен и се откажи от всичко, освен от Мен, защото Моето Царство е трайно, а Моето господство е непреходно. Ако търсиш друг освен Мен, да, дори и да преровиш цялата вселена, търсенето ти ще е напразно. 16. О, СИНЕ НА СВЕТЛИНАТА! Забрави всичко, освен Мен и общувай с Моя дух. Това е същността на Моята заповед, затова изпълни я. 17. О, СИНЕ ЧОВЕШКИ! Бъди доволен с Мен и не търси друг да ти помага. Никой друг освен Мен, не може да те удовлетвори. 18. О, СИНЕ НА ДУХА! Не искай от Мен, което Ние не желаем за теб, а бъди доволен от онова, което Ние сме ти отредили, защото ще ти бъде от полза, ако се задоволиш с него. 19. О, СИНЕ НА ЧУДНОТО ВИДЕНИЕ! Аз ти вдъхнах Моя Дух, за да Ме възлюбиш. Защо ти Ме изостави и потърси друг любим?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Защо като в Корана не пише нищо за забрадки, фереджета и други подобни униформени облекла, мюсюлманкоте толкова напират да ги носят. Май не им давате да четат тази Свещенна книга.

Мир Вам, прочетете това, за да разберете някои неща .

„И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си,

и да не показват своите украшения освен видното от тях, и да спускат покривалото върху пазвата си,

и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си..." [Коран 24:31]

Шест Критерии за хиджаба

Съгласно Корана и Сунната има шест основни критерии за спазването валидността на хиджаба:

Обхват:

Първият критерий е свързан с обхавата на тялото, което трябва да е покрито. При жените трябва цялото тяло да е покрито с изключение на лицето и ръцете до китките.

Ако те желаят, то те могат да покриват и останалите части на тялото. Някои от учените са на мнението, че лицето и ръцете са част от задължителния обхват на „хиджаба".

Всички останали пет критерии са :

Дрехите трябва да са свободни и да не подчертават фигурата на тялото.

Дрехите не трябва да са прозрачни, така че това, което е под тях да може да се види.

Дрехите не трябва да са фрапиращи, като атракция за противоположния пол.

Дрехите не трябва да наподобяват тези на противоположния пол.

Дрехите не трябва да наподобяват тези на неверниците, което означава, че не трябва да са дрехи, които са специален идентичен символ на други религии.

Освен гореспоменатите условия към Хиджаба спадат поведението и маниерите

Завършеният хиджаб включва освен шестте критерии за дрехите също и морала, поведението, маниерите, стойката и умислите на индивида.

Човек, който изпълнява критериите за хиджаба само от гледна точка на дрехите, го изпълнява едва минимално. Хиджабът от дрехите трябва да бъде придружаван с хиджаб на очите, сърцето, мислите и поведението.

Това включва също и начина по който един човек се движи, говори, държи и т.н.

Причината поради която хиджабът е предписан на жените е описана в следното знамение на Сура Ал-Ахзаб от Корана:

„О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото [когато излизат].

Това е най-подходящото, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. Аллах е опрощаващ, милосърден." [Коран 33:59]

източник : http://www.islamforb....com/index.html

Махди обаче вече трябва да се е появал. Тук намираме,че по предсказания на Пророка Мохамед, Махди е ще се появи през 14 век по Хиждрата!

В линка, намерих нещо изключително интересно от Харун Яхя / Аднан Октар / -

"Пророкът Мохамед (с.а.с.) посочва, че Махди ще се появи през 14-ти век по хиджра"

Източник - http://www.ochakvani....com/s1_6c.html

Това, означава, че може да се определи Коя година по Хиджрата, ще се появи Махди!

Здравейте г-не,

Чел съм доста от вашите публикации/мнения и теми, на много места видях ваши грешни изводи/мнения за дадени неща, една от причините е ,че сте чели нещо - не като "цялостно" съдържание .

Мухаммед с.а.с. е казал : Животът на моето общество ще надвиши 1000 години, но ще бъде ограничено до 1500 години.

В един друг хадис Пророкът Мохамед (с.а.с.) казва:

Пребройте едно десетилетие, две или три десетилетия след 1400. По това време ще се появи Махди.

източник - същия източник който сте го посочили само ,че май сте се спрели до някъде и не сте прочели цялата статия

И така, да смятаме - началото на Броенето по хиджрата, започва през 622 год, след Христа!

Е питам аз, кой век по Хиждрата сме в момента / т.е. 2010 год, след Христа /, че аз съм зле с математиката!

И кога ще се появи Антихриста???

А в този момент сме 15 век по Хиждрата!!!

Мохамед е предсказал нещо, което не се е случило! Как се нарича Пророк, чиито предсказания не се сбъдват?

Това е въпросът ...

В един друг хадис Пророкът Мохамед (с.а.с.) казва:

Пребройте едно десетилетие, две или три десетилетия след 1400. По това време ще се появи Махди.

източник - същия източник който сте го посочили само ,че май сте се спрели до някъде и не сте прочели цялата статия

Мир вам !

Редактирано от ivan_7788 (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.