Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

УБЕЖДЕНИЯТА - същност, функции, значение и ограничения.


Препоръчан отговор


Създавам темата с няколко извадки. Този похват не е характерен за мен, но си имам свои съображения за него.

Мотива за темата - е универсалното за всеки субект, влияние на неговите основни положения за света и себе си, проявяващи се като "убеждения". Както и значението на съдържанието на тази думичка, за всеки един пишещ, вкл. и в този форум.

Темата не е написана на "народен език" и за нейната когнитивна адекватност при прочита й са нужни поне базови знания за положенията и механизмите в психичния свят на всеки човек...

Интересно би било, ако коментиращите по темата се опитат да взимат под внимание СИНДРОМА "ДАНИНГ-КРЮГЕР" :)

========

Цитат

 

"...а)  Промяна на вярванията.

Може би най-лесният път да се редуцира дисонанса между действие и вярване е просто да се промени вярването. Взема се решение, че да се лъже (в тази ситуация) е допустимо. Подобен вариант ще неутрализира всеки тип дисонанс. Ако вярването е фундаментално за индивида, този начин на  справяне би бил неефективен и засилващ психичния дискомфорт. Освен това базисните вярвания и атитюди са изключително стабилни и индивидите не могат да ги променят и пренебрегват лесно, особено, докато разчитат на тях да поддържат визията за реалността в релативно предсказуеми граници и организират мисленето и перцепцията им.

Трябва да се отвори една скоба и да се поясни, че базовите вярвания са многокомпонентни структури (включващи емоционални, мисловни, поведенчески и соматични елементи), изграждат се  на ранните етапи от съзряването на Аза, детерминирани са от емоционално съдържание, без да са облечени в мисловен конструкт. Индивидът ги приема безусловно преди появата на интелекта, поради което те текат като аксиома и не подлежат на оспорване. Те също подлежат  на промяна чрез когнитивно реконструиране..."

 

=========

 

Цитат

 

"...Когнитивна психология - Мислене

1,Първобитното мислене. Една от предпоставките на мисловния процес на член от първобитното общество са колективните представи образи за предмети, животни, ситуации, съдържанието, на които се предава в неизменен вид от родители на деца. Първобитното мислене се базира на представи с ирационален характер, ражда решения, за които са присъщи нереалност и сходство. В него се зараждат елементи на когнитивно обосноваване и взимане на решения. Когнитивната обосновка има и социална значимост използва се за установяване на социален ред.

2,От друга страна стои творческото мислене. Основният му признак е свързан със създаването на нещо ново идея, образ, модел. Творчески мислещият човек може да направи всестранен анализ на дадените условия. Друг основен признак е многообразието от предположения. Също значим показател на творческото мислене е предвиждането на последствията от реализирането на взетите решения.

3, Типично за съвременния (?! - бел. от рамус) човек е така нареченото критично мислене. Неговата същност се крие в сортирането на предположенията. Подреждат се по различен начин като пригодни, спорни, неподходящи. Критическата проверка се извършва като се сортират пригодните предположения отново и отново, докато не се открие най-целесъобразното.

Намирането му зависи от редица условия. Първото е свързано с умението на човек да се освободи от прекаленото пристрастяване към своите идеи. Критичността от някои хора се възприема като синоним на дискредитиране, нелоялност и неуважение, а от други се оценява като израз на откритост към себе си.

Необходимо е да се посочи, че в какъвто и вид да протича мисленето , винаги в основата му са налице някакви знания или елементи от знания. Изходна точка в мисловния процес е търсенето, но протичането му, доказателствеността му се основават на знания. Знанието е факт, то е въздухът на мисленето.

Съществуват много разделения на видовете мислене, но основните мисловни активности се делят на два класа: понятийно и проблемно.

Понятийното мислене е един от двата типа мисловни активности. Чрез него светът бива интерпретиран в термините на широк набор от понятия. Всяко понятие е съвкупност от признаци, фиксиращи същността на предметите и явленията. Веднъж формирано понятието може да се използва като готов блок в познавателната дейност и по такъв начин то става средство за по-нататъшно познание. Понятието е фрагмент на истино разбиране на дадена реалност в света, изкристализирало в опита на някакъв субект и използвано донякъде наготово в познавателната и практическа дейност на други индивиди. /Минчев, 2004 г./.

Понятието е оправдано, когато е адекватно на реалностите в живота. От друга страна в опита на хората има много неистинни обобщения /предразсъдъци, заблуди, очаквания/. Част от тях Виготски нарича комплекси и псевдопонятия по отношение на детското мислене, но трябва да се знае, че те съставляват част от и от мисленето на възрастните. Житейските понятия се образуват спонтанно чрез непосредственото общуване във всекидневието.

В проблемното мислене се открояват две последователни фази. Формулиране на проблема. Проблемът може да се определи като цел, която предстои да се постигне при дадени условия. От друга страна формулирането на проблема е по-сложната и по-творческа част от проблемното мислене. Тук могат да се споменат възгледите на Дж. Дюи за взаимоотношенията между проблем и проблемна ситуация. Той разглежда мисленето като отложено действие в отговор на съществуващи съмнения. Следователно всяко мислене предполага изследователски действия. Според Дюи изходната точка в проблемното мислене е проблемната ситуация, която от своя страна е част от по-широката среда на проблемните ситуации. Поставянето конкретно на един проблем е половин решение. Процесът на решаване се състои в намиране на способ, начин на преобразуване на условията, така че да се постигне зададената цел. Решаването на проблема изисква разнообразни мисловни техники.

Най-общо могат да се посочат няколко такива техники:

1.Метод но проби и грешки. Изследват се последователно всички хрумвания и се установява за всяко поотделно дали то води до целта.

2.Хипотетико-дедуктивен метод. Съставя се систематичен набор от предположения, от тях по логичен път се извличат следствия, които се проверяват емпирично.

3.Метод на инсайта. Субектът се подготвя стриктно, за да му хрумнат нови идеи.

4. Метод на аналогията. Полагат се усилия една нова цел да се постигне по начин, подобен на вече решени задачи.

5.Програмно-целеви метод. Сложния проблем се замества от серия по-прости проблеми.

Мисленето е област, която се диагностицира сравнително трудно. Повечето от техниките подлежат на качествен, а не на количествен анализ. Голяма част от тестовете изследват и други два типа мислене: абстрактно-логично и конкретно-ситуативно. При хората се срещат и двата типа, като преобладава едното. Ще има патология, когато се среща само едното. Освен качеството на мисленето, е важно и дали то е достатъчно ефективно...."

 

 

=============

Цитат

 

"...

Мисленето е психично качество на личността, което определя индивидуалните способности в динамиката на психичните процеси, състояния и свойства.

Анализът на мисленето показва, че поведението на хората е различно и пречупва през своята структура цялата психическа дейност на личността. От психологическата и личностната гледна точка мисленето стои в основата на различията между хората.

Всеки човек със своето мислене носи в себе си специфична индивидуалностна изява, свой периметър на действие. Въпросът е не само какво мисли човек, но и по какъв начин го показва. Мисленето носи личностния отпечатък на индивида, ..."

 

=====

 

Цитат

 

ЗНАЧЕНИЕТО И СИЛАТА НА УБЕЖДЕНИЯТА

Коя е силата, която определя какво се опитваме и какво не се опитваме да постигнем в живота си? Тази сила са нашите убеждения – убедеността, на какво сме способни, кое е възможно и кое невъзможно и кои сме ние. Имали ли сте негативни очаквания за собствения си живот? Какви бяха резултатите? Много често хората обвиняват събитията за начина, по който се е стекъл животът им. И все пак онова, което наистина оформя живота ни , е значението, което придаваме на събитията.

От убежденията ни зависи с какво ще бъде изпълнен животът ни. Винаги когато, ни се случи нещо, мозъкът ни задава два въпроса: болка или удоволствие ще донесе събитието? Какво трябва да се направи, за да се избегне болката и/или да се постигне удоволствие? Отговорът представлява обобщение на изградените убеждения за нещата, които водят до болка и до удоволствие. Въпреки, че тези „преки пътища“ ни позволяват да функционираме, те също така могат сериозно да ограничат живота ни. Някои хора например, са си направили извода, че са некомпетентни, защото се е случило да не постигнат нещо, а за съжаление генерализациите могат да се превърнат в самоизпълняващи се пророчества.

Нищо в живота няма друг смисъл, освен онзи, който ние му отреждаме. Едно от чудесата на човешката природа е способността ни да придаваме на всяко събитие въодушевяващо или опустошаващо значение. Някои хора са взели болката от миналото и са решили: „Заради това никога повече няма да обичам или да бъда цялостен.“ Други са постигнали трансформацията, която по-позитивното тълкуване може да породи: „Тъй като с мен се отнасяха несправедливо, аз ще бъде по-чувствителен по отношение на себе си и на другите“. Независимо какво се случва, всички сме способни да създаваме смисъл, който ни дава сили. Трябва да умеем да революционизираме живота си, като създаваме нов смисъл за дадено минало преживяване. Убежденията имат силата да създават и да унищожават. Заради изумителното им влияние върху живота ни, трябва да разберем следните три неща:

1. Повечето от нас не избират съзнателно в какво да вярват.

2. Вярванията ни почиват върху погрешна ( ирационална - емоционална, без участие на когнитивно вникване и осмисляне) интерпретация на миналото.

3. Щом веднъж възприемем дадено убеждение, ние сме склонни да го смятаме за непоклатимо и забравяме, че то е само една гледна точка (с цялата нейна относителност и условност).

Убеждението не е повече от чувство на увереност в значението на нещо. Например, ако вярвате, че сте интелигентни, то това е нещо повече от идея – вие изпитвате увереност в интелигентността си. Откъде идва тази увереност? Ако вярвате в интелигентността си, например, вероятно сте имали преживявания – препратки, справяли сте се добре в училище, казвали са ви, че сте умни и тн. Обаче нашето  минало не е единственият източник на увереност. Но ние можем да използваме въображението си и описания механизъм, за да създадем препратки и увереност(или не-увереност) относно неща, с които дори още не сме се захванали, не ги разбираме или погрешно припознаваме за "свой опит" от това, което учим и заимстваме, което сме запомнили и повтаряме на свой ред.

Можем да превърнем всяка идея в убеждение, стига да осигурим достатъчно препратки в нейна подкрепа.

Убежденията ръководят цялото ни поведение. Докато някои влияят само върху един аспект от живота ни, други са по-всеобхватни. Например, конкретно убеждение като “ Иван е непочтен“  ще влияе единствено върху общуването ви с него, но убеждението „Хората са непочтени“ ще има последици далеч отвъд една-единствена връзка. Глобалните убеждения като това обикновено почиват върху някакво обобщение, направено отдавна при екстремни обстоятелства. Може напълно да сме забравили за случая, но подсъзнателно все още му позволяваме да ръководи решенията, които вземаме. Ефектът, който такива убеждения имат върху живота ни, е неограничен, но не е задължително да е негативен: променете едно глобално убеждение и ще промените всеки аспект на живота си към по-добро.

Тук автоматично възниква въпроса, дали някои виждания имат по-голяма сила от други? Отговорът е: Абсолютно.

Има три различни нива на увереност: мнение, вярване и убеждение.

Мненията лесно се променят, тъй като почиват върху пре(д)ходни възприятия.

Вярванията са много по-силни, защото почиват върху много преживявания или върху преживявания, свързани с по-силна емоция. Все пак е възможно тази увереност да бъде подкопана чрез задаването на нови въпроси и пораждане на съмнение.

Убеждението, от друга страна, е подкрепено от такъв емоционален интензитет, че човек се чувства не само сигурен, но дори може „да остане сляп“ за всякакви рационални доводи, ако някой оспори убежденията му.

Убежденията могат да бъдат невероятно укрепващи или опустошаващи. Целта на убеждението, е да ни ръководи при вземането на решения, как да избегнем болката или да постигнем удоволствие по-бързо. Благодарение на убежденията не е необходимо всеки път да започваме от нулата при вземането на решения. Понякога в моментите на най-силен страх, болка или силни емоци ние търсим облекчение под формата на убеждение. Поради страстта, която предизвикват в нас, убежденията ни подтикват към действие. Известно е, че всички лични пробиви започват с промяна в убежденията.

Как да заместите ограничаващите убеждения? Най-ефективният начин е да дестабилизирате старото си убеждение – да разклатите увереността си, като го подложите на съмнение..."

 

 

============

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 • Отговори 51
 • Създадено
 • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

Потребители с най-много отговори

Популярни публикации

в един  пост твърдение и   практика на генерализация аплаус залата затихва в очакване на  второ действие  ////////////////  ти май не си изгледал видеото което пуснах и не си си взел

човек много съзнателно си  избира в какво да вярва   рамуса да обяснява нещо  добре ...  той ги забатачва още повече   УБЕЖДЕНИЯТА - същност, функции, значение и ограничения. същ

пише се всеки да разбирам ли че  страдаш от синдрома на "ДАНИНГ-КРЮГЕР"       нормално глупавите нямат скруполи  да ги сметнат за глупави  докато умните ако се изкажат неподго

Преди заместването на ограничаващите убеждения е разбирането, че са ограничаващи. Как човек достига до това разбиране е ключът за всяка промяна или най-важния момент от цялото изложение, а точно той липсва…

Защо предизвикват убежденията, описаните емоции и чувства…

Защо човек избира несъзнателно в какво да вярва…

Защо е нужно чувството на увереност…

Въобще, Рамусе, ти пишеш и обясняваш в пъти по-добре от нещата, които си цитирал. Кой е източника?

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Всеки поглед към тия горни съждения и интерпретации носи личния почерк на собственото пречупване през себе си. Но това пречупване, тази призма през която преминава всяка новопостъпваща информация е "създадената в несъзнателна възраст, система от опорни точки на които ирационалното в човека предпоставя неговото съществуване.

Тяхното значение е - да са налице, да определят поведение, спрямо механизми за оцеляване, да създадат базови и основни психични положения дори и не е налице РАЦИУМ - от времената в които той въобще не е съществувал.

В механизма на убежденията е те да са статични, след като веднъж са създадени, подсилени и стабилизирани. Ето защо най-голямо значение за развитието на всеки човек е - създаването и насочването към предпоставки в неговите висши ментални функции, чрез които да се надмогне значението и смисъла на УБЕЖДЕНИЯТА, които от гледна точка на развитието към рациум, създават ограничения. Със своята статичност и "плоска конструкция" като израз на задължителното опростяване и елементаризиране в света на И-рациума убежденията са израз на първосигналната  примитивна нужда от прости опорни положения, които да са достатъчно валидирани, да носят необходимата "сигурност" че са правилни, че са работещи. А това подава първите усещания за правилност и сигурност, заради които характеризират ползата от явлението УБЕЖДЕНИЕ и неговото основно значение.

А най-големия проблем на тази задача, се крие във факта, че НЕСЪЗНАТЕЛНОто и ИРАЦИОНАЛНОТО до голяма степен определят цялото вътрешно движение и динамика на психичния свят на всеки субект. И заедно с това - като негово следствие и причина едновременно - е начина да се защитят базовите основни опорни системи, като се прикрият и маскират като РАЦИОНАЛНИ, ЛОГИЧНИ, като им се придаде значение на "знание", опит...

Също така - другият много разпространен защитен механизъм е - да се скрият от полето на критичното мислене...

Поради това - едно от най-големите предизвикателства за всяко човешко същество, представяващо себе си за МИСЛЕЩО, е да намери собствен път за откриване и преодоляване на задължително формираните в него СИСТЕМИ ОТ УБЕЖДЕНИЯ, които по своята си функция и значение, динамика и механика, идват заедно с раждането и предшестват по време и етап появата на по-висшата когниция, позволяваща промени, преосмисляне..... до освобождаване от влиянието и силата на убежденията за същия човешки субект.

Много може да се напише за това как, кога и при какви обстоятелства възникват и се стабилизират убежденията сред психичния свят на всеки човешки индивид. Но няма двама индивиди, при които да са налице еднакви начини за достигане и справяне с наследените и формирани вече психични базови компоненти, израз на които са УБЕЖДЕНИЯТА и ВЯРВАНЕТО - като техни основни проявления. Разбирането на значението, функционирането и динамиката на завареното положение при всеки индивид, няма как да е написано в книга, текстове, няма как да бъде "обучен", научен или за заимства наготово "работеща валидирана схема",, която само да репликира и да му гарантира 'успех'....

И нещо допълнително:

Тук е мястото за напомняне, че сборното явление ВЪЗГЛЕД - се формира на механизмите на убежденията и представлява често тяхно производно - чрез комбиниране на убежденията в подредени системи от тях.

преди 22 минути, Мо_хи_ни написа:

Кой е източника?

източниците са няколко различни. Подбрах ги напосоки защото в друг форум, през хора които претендират за наука и познание, дори ги преподават, обучават други - нямат дори елементарни основни понятия за вътрешните механизми на които се основават и под маската на самовнушението колко са рационални, всъщност тяхната ирационална страна управлява битието им. По този начин скрити дълбоко навътре ирационални движения и механизми биват прикрити чрез добре подредени социални системи от показна рационалност.

В този смисъл, имам разработки по тия въпроси, образувани постепенно с годините на личния ми път през себе си. Но опита е показал че те са написани на "език", който е пригоден за мен самия, за целите на вътрешните ми процеси и динамика. Нещо като _ за вътрешна употреба_. Ето защо пробвах да намеря съвсем повърхностно през гугъл основни положения за явлението УБЕЖДЕНИЕ и неговите форми, значение, смисъл и роля.

Друг е въпроса че в горните материали има и проблеми, че има неточности... но все пак е изказ и израз по-близък до тия, до които това въобще може да се съотнесе. И направих пробата. И досега няма нито един коментар :) Нито един!

Тук предположително положението ще е обратно - масата от хора ще бликнат всеки със своята претенция че изразява мнение, пък то е само израз на вяра, убеждения и възгледи, на които несъзнателно той непрекъснато има потребност да ги препотвърждава... Защото това носи усещането и чувстването на различните деривати на "сигурността", като "лекарство" за несъзнателните нива на тревожност и безпокойство, които са непрекъснато налице при всеки от нас.

Може да се забележи също нещо показателно - че по думичката УБЕЖДЕНИЕ, българското УИКИ е напълно безпомощно... Но работата е, че това е само израз на същото сред основната маса хора образуващи и определящи социума в широк смисъл и по този начин задаващи посоката на "движенията" в него. Включително и в КАЛДАТА...

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 3 часа, Мо_хи_ни написа:

Защо човек избира несъзнателно в какво да вярва…

човек много съзнателно си  избира в какво да вярва 

преди 3 часа, Мо_хи_ни написа:

 

Въобще, Рамусе, ти пишеш и обясняваш в пъти по-добре от нещата, които си цитирал. Кой е източника?

 рамуса да обяснява нещо  добре ...  той ги забатачва още повече

 

УБЕЖДЕНИЯТА - същност, функции, значение и ограничения.

същността е  знанието и опита

 функцията е  като сме се опарили веднъж от горещата печка да не пипаме повече защото имаме УБЕЖДЕНИЕ че ще се изгорим  защото имаме ОПИТ И ЗНАЕ

ЗНАЧЕНИЕТО-  пестят се пари от здравни пътеки в болницата и се запазва и живота в някои случаи

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УБЕЖДЕНИЯТА-  примерно си убеден че не ти трябва да се научиш да плуваш защото не обичаш водата и я ползваш само за къпане от време на време и пиене .

колко просто и елементарно нали вместо тонове изпсани шити ...


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)
преди 17 минути, Yvan Sergeev написа:

колко просто и елементарно нали

преди 5 часа, _ramus_ написа:

Интересно би било, ако коментиращите по темата се опитат да взимат под внимание СИНДРОМА "ДАНИНГ-КРЮГЕР" :)

По традиция форумните умници и "пеперуди" си минават през всякакви теми... че дори и общите приказки "за идиотчита" омръзват. И - така ритуално Скучаещия да пообиколи по раздели и темички - след като всеки от "идиотчитата" разбира от всичко, и то - експертно, не кво да е. :)

 Не че същите биха схванали що е то "ДАНИНГ-КРЮГЕР" , а още по-малко - да го съотнесат към себе си... Но пък волно се шляпат глупости и простотии - най-вече защото е безплатно и секи го напира отвътре да "маркира" с глупостта и невежеството си дето, квото му се мярка пред очите. Примитивизма и инстинктивизма не правят впечатление сред "себеподобни" и минават за "норма"

 

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 10 минути, _ramus_ написа:

секи

пише се всеки

да разбирам ли че  страдаш от синдрома на "ДАНИНГ-КРЮГЕР" 

 

 

 нормално глупавите нямат скруполи  да ги сметнат за глупави

 докато умните ако се изкажат неподготвени може да им се смеят и ще изпаднат в депресия и хилядите години учене ще са били загуба на време

и  e трябвало  да  са си хамали и да развият мускули

 вместо да са затлъстяли чичковци шефчета  с лачени обуща /

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)
преди 11 минути, Yvan Sergeev написа:

да разбирам ли

Не ме интересува, нито интересуваш. Не си в състояние да разбираш каквото и да било, така че е безмислено да се опитваш да ме заиграваш с дивотиите си.

 

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 6 часа, _ramus_ написа:

Създавам темата

Одобрявам. Не си забравил мисленето. Като видях рекламата на темата, помислих, че там ще се издъниш, и хукнах да те кастря. Но уви. Правилно си я задал.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Напипал си нещо , ама си го изтървал : " В механизма на убежденията е те да са статични...."(копи)

Убежденията са част от , крайна форма на Вяра ! Така наречената "сляпа Вяра" ....т.е. навлизаш в детайлите , без яснота що единството Знание-Вяра . От там трябва да се започне за да има адекватност . И защото не , това предразполага към грешни изводи - изводи за частното , присвоени на цялото . И такива грешки има....

Ей ти едно жизнено , нестатично "убеждение" , а в същност утвърдено знание :

Единственият критерий е практиката ! Тези убеждения , които не съответстват на практиката са измислени . Следва да се сменят със съответстващи ! Друг е въпросът индивидът има ли Волята и Духът , способността да го стори въпреки заблудите на Разума....Това пък е друга тема , в непосредствена връзка с тази , без яснота по която , верни отговори не чакай....!

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Офф-топик

Рамус, доколкото разбрах, новите опции на форума позволяват темите да се ограничат за достъп от всички потребители. Което е чудесно решение, само определени никове може да имат възможност да участват в темата ти по твое усмотрение.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)
преди 2 часа, by_chechi написа:

изводи за частното , присвоени на цялото . И такива грешки има....

Изводи ОТ частно, приложени КЪМ цялото.

Нарича се "генерализация". Това е една от формите на когнитивни грешки и заблуди, които са описани в друга моя тема. А преди години, след като го изведох, му приложих сборния етикет "фрагментарна грешка".

преди 15 минути, Мо_хи_ни написа:

Рамус, доколкото разбрах, новите опции на форума позволяват темите да се ограничат за достъп от всички потребители.

??? кажи нещо повече по въпроса ( а дано, че "прелетните форумни пеперуди" са леко досадни и честно казано са ми втръснали с повторяемите си глупости и простотии)

Редактирано от _ramus_ (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 8 часа, Мо_хи_ни написа:

Въобще, Рамусе, ти пишеш и обясняваш в пъти по-добре от нещата, които си цитирал. Кой е източника?

Глупости, нищо не му се разбира!

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, _ramus_ написа:

А преди години, след като го изведох, му приложих сборния етикет "фрагментарна грешка".

Че аз от къде го знам тогава , като твоето не съм го и помирисвал ? Чудна работа.... !:eek:

От Гуугъл ще да е !.....:lol6:

https://bg.wikipedia.org/wiki/Индукция

Вместо да се правиш на "откривател" , що не вземеш да се образоваш какво са писали умните хора - хем по-бързо , хем по-лесно . И с много по-малък риск за тотално объркване ! ....:nono: 

Редактирано от by_chechi (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 51 минути, Мо_хи_ни написа:

 

Офф-топик

Рамус, доколкото разбрах, новите опции на форума позволяват темите да се ограничат за достъп от всички потребители. Което е чудесно решение, само определени никове може да имат възможност да участват в темата ти по твое усмотрение.

Пишете си двамата тогава. Бахти омразата.

Ти като говориш умнотии Рамус някой те взима на сериозно. Какъв се явяваш тука? Просветител?

Дайте висша математика да си говорим? Форума е за разпускане.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

предпочитам да си пиша с умни хора, вместо да чета тия дето ги повтарят и на техен гръб играят и те на умни. Щото да играеш роля, не е като да си без нея. И да си прелетна форумна пеперуда, каквото и да направиш следваш само инстинкта си към "светлото". Но просто изгаряш в него... Съвсем просто и съвсем безславно.

преди 48 минути, by_chechi написа:

Че аз от къде го знам тогава ,

Това мен защо е нужно да ме интересува. Написах - че има тема по въпроса за когнитивните грешки и заблуди. Там са само изредени и не са изведени и обосновани достатъчно и задълбочено. Но то това не е и целта на темата. И не е за тоя форум, за очите на вечните клоуни и "лястовички" с академични сценарии и ролички.

Освен това - като нямаш друга възможност освен да "знаеш' защо тогава се мъчиш на тия глупости с "индукцята" след като няма нищо общо с това, за което говоря. И защо въобще се натискаш непрекъснато да сееш тия елементарни провокации след като излиза чиста комедия и ти лъсват с това празнотите.  Не че питам. И не че си в състояние да проумееш. Но това няма значение за никого. Съвсем никакво значение.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, Мо_хи_ни написа:

 

Офф-топик

Рамус, доколкото разбрах, новите опции на форума позволяват темите да се ограничат за достъп от всички потребители. Което е чудесно решение, само определени никове може да имат възможност да участват в темата ти по твое усмотрение.

Аристокрацията трябва да се отдели от простолюдието. Колко когнитивно.:cool:

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Какво значи умен си отговори Рамус? Да разбира от твойта наука или Будизъм?

Ако не изкарваш пари от това знаеш ли колко си умен? Същия заслепен като будистите. Магията на моето ЗНАЕНЕ!

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, _ramus_ написа:

Изводи ОТ частно, приложени КЪМ цялото.

Нарича се "генерализация".

 

преди 2 часа, _ramus_ написа:

кажи нещо повече по въпроса ( а дано, че "прелетните форумни пеперуди" са леко досадни и честно казано са ми втръснали с повторяемите си глупости и простотии)

 в един  пост твърдение и   практика на генерализация аплаус залата затихва в очакване на  второ действие 

////////////////

преди 29 минути, _ramus_ написа:

предпочитам да си пиша с умни хора, вместо да чета тия дето ги повтарят и на техен гръб играят и те на умни.

 ти май не си изгледал видеото което пуснах

и не си си взел поуки

как ги различаваш умните от другите  ? :doh:  кажи да  положиме  усилия да ти влеземе в стандартите ?

преди 32 минути, _ramus_ написа:

след като няма нищо общо с това, за което говоря

това което говориш няма нищо общо с това което питаш 

Цитат

УБЕЖДЕНИЯТА - същност, функции, значение и ограничения.

освен  че имаш убеждение че  трябва общуваш само с по- умни от теб без критерии  за умност

и си убеден че си по-умен от останалите

  хм май имаше нещо общо с Ефект на Дънинг-Крюгер

обаче нали съм тъп не мога даразбера искам

помощ от публиката 

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

от Мо_хи_нипубликувано преди 1 час

 

Цитат

Съжаляваме, възникна проблем

Нямате права да прегледате това съдържание.

Код на грешка 2S136/V


 

нямам право да ходя в идотника значи съм умниК

 

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отдал си се на това и затова е важно? Хората ти казаха, че са пълни глупости! Да си бъркам в несъзнаваното? А в умрялото да бъркам ще ме научиш ли?

Убеден ли си ,че във всеки твой пост си прав?

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
на 19 juli 2017 в 12:10, _ramus_ написа:

 Не че същите биха схванали що е то "ДАНИНГ-КРЮГЕР" , а още по-малко - да го съотнесат към себе си...

Но за сметка на това, реакциите им са като по учебник. 

Spoiler

Ефектът на Дънинг-Крюгер или как глупавите са твърде глупави, за да разберат, че са глупави

ВАНЯ МИЛЕВА | ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 22 януари 2015 в 16:4298544537
 
'Корабът на глупците', Йеронимус Бош

През 1999 г. двама изследователи от Университета Корнел (Cornell University), Дейвид Дънинг (David Dunning) и Джъстин Крюгер (Justin Kruger) публикуват книга, в която описват едно когнитивно изкривяване, известно по-късно като ефект на Дънинг-Крюгер. Той се проявява в две направления: неквалифицираните са склонни да надценяват способностите си, а висококвалифицираните - да оценяват способностите си по-ниско, отколкото са в действителност.

Изследването е вдъхновено от случая МакАртър Уилър, който ограбил две банки с покрито с лимонов сок лице. Той е бил сигурен, че след като лимоновият сок може да се използва като невидимо мастило, то тогава лицето му няма да се вижда от камерите. Психолозите Дънинг и Крюгер решили да проучат по-задълбочено историята на г-н МакАртър. Те били заинтригувани от пълната увереност на Уилър, при положение, че явно не е бил компетентен.

Дънинг обяснява:

"Това, което е любопитно е, че в много случаи, некомпетентността не прави хората дезориентирани, объркани или предпазливи. Вместо това, некомпетентните често са благословени с неуместна самоувереност, предизвикана от нещо, което те усещат като знание."

И още една интересна страна на ефекта:

"Един невеж ум не е абсолютно празен съд, а е пълнен с каша от неподходяща или подвеждаща житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии, алгоритми, евристики, метафори и предчувствия, но за съжаление, на него му изглеждат полезни и точни знания." - казва Дънинг.

Стивън Новела (Steven Novella), професор по психология в колежа по медицина в Йейл, в публикацията "Уроците на Дънинг-Крюгер" отново се връща към този любопитен ефект:

"Когато се опитваме да придадем смисъл на света, работим с нашите съществуващи знания и парадигми, формулираме идеи и след това системно търсим информация, която потвърждава тези идеи. Ние отхвърляме противоречащата им информация като изключения. И така пресявайки своята опитност, в края на краищата си създаваме едно фалшиво познание."

Ефектът на Дънинг-Крюгер обяснява склонността ни високо да ценим това наше фалшиво познание. И колкото е по-ниска нашата компетентност, толкова по-упорито и самоуверено браним ненаучните или недоказаните си вярвания.

Както можете да видите в графиката, с повишаване на компетентността кривата на самооценката спада, отново се повишава, но никога не достига самооценката на невежия.

Има няколко възможни причини за ефекта. Една от тях е, че ни е по-лесно да забелязваме невежеството на другите, отколкото собственото си и затова си създаваме илюзията, че сме над средното ниво, докато истината може да е съвсем различна.

Вие вероятно сте специалист в някаква област. Спомнете си как в процеса на образованието си и придобиването на опит в един момент сте осъзнали колко много още ви предстои и колко малко знаете и как в процеса на обучение и работа самочувствието ви се повишава.

Помислете си колко малко знаят другите за вашата работа и не само, че не знаят нищо, но и нямат никаква представа колко малко знаят и колко специализирани познания дори съществуват. Сега осъзнавате ли, че сте невежа, както другите, във всяка друга област на знанието, в която не сте експерт. Ефектът Дънинг-Крюгер не се отнася за другите - той се отнася за всички - всички сме на различни места на същата крива, по отношение на различни области на знанието. Вие може да сте експерт в някоя област, компетентен в друга, но вероятно на дъното в много други.

Затова трябва да се смирим, да се съмняваме в личните си познания и да уважаваме чуждата компетентност. Част от скептичната философия и критичното мислене е признанието, че всички страдаме повече или по-малко от когнитивни изкривявания. Трябва да се научим да ги разпознаваме и да правим съзнателни усилия срещу тях, осъзнавайки, че това е един безкраен процес. http://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Efektat-na-Daning-Kriuger-ili-kak-glupavite-sa-tvarde-glupavi-za-da-r_42.html

 

Редактирано от Гост (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rox Nikolova
   Здарвейте, правя проучване с цел изготвяне на дипломна работа. Анкетата е анонимна. Моля, ако има употребяващи да я попълнят. Не предлагам безплатно напушване в замяна, но ще е от полза на науката : )
   https://forms.gle/YtCxPMVSopPHLPKA6
  • от Пени
   Здравейте, аз съм ученик в 9ти клас
   Много ви моля за помощ, поради факта, че в понеделник, демек утре имам есе по психология на една от следните теми :
   "Не можем да решим проблемите, ако разсъждаваме по същия начин, по който сме разсъждавали при създаването им. "
   "Няма човешки проблем, за който да не съществува лесно решение - съвършено, надежно и погрешно. "
   "Човекът е единственото живо същество, което усеща собственото си битие като проблем, който трябва да разреши и от който той не може да се избави."
   Критериите за есето са следните :
   1. Ниво на разпознаване на проблема, заложени на фрагмента  5т.
   2. Ниво на философска осмисленост и интерпретация ( което специално моят учител няма да взима в предвид заради възрастта ни ) 10т.
   3. Логически последователно аргументирано ( да не се отклоняваме от идеята ) 10т.
   4. Изразена лична позиция ( трябва да се изрази към края ) 4т.
   5. Езикова и стилистична култура 3т.
   БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРЕТЕЛНО
    
  • от Йордан Георгиев Йорданов
   Моника Колева е R&B изпълнителка по-известна в интернет пространството със своите кавъри и авторски парчета.
   Моника Колева има 2 микстейпа/албума реализирани до сега, които записва в студиото си и обработва сама. 
   Първият микстейп се казва “She” и го пуска през края на 2015. Можете да го намерите в сайта на datpiff.com , както и на официалния й YouTube канал.
   Втория микстейп със заглавие “Sensual Seven” пуска през лятото на 2017 в канала си в YouTube за безплатно слушане за своите фенове.
   Също през 2017 Моника пуска първото си българско парче със заглавие „Проблем“. Парчето можете да чуете тук: https://youtu.be/KxtQmDMY2sg 
   По-късно през есента се появява на бял свят и ремикса, който е продуциран от M&M Beat'z x Tarky: https://youtu.be/exJXBR7_RuI

   Последвайте Моника Колева:
   В YouTube https://www.youtube.com/user/sheeee33/featured
   В Instagram @kolevamon

  • от DarknessY
   Здравейте, интересува ме мнението Ви по отношение на изучаване на специалност Психология в задочна форма. Предлагащите го университети са сравнително малко, като в София никъде я няма тази специалност в тази форма на обучение. Интересувам се силно от науката и желанието ми е по-скоро не да получа дипломата, а реално колкото е възможно по-добра информация да получа в краткото време, което предполага изучаването в задочна форма. Идеята ми е да споделите Вашите впечатления за отделните ВУЗ-ове, които предлагат специалността и къде би имало смисъл да се изучава, а евентуално и дали изобщо има смисъл да се изучава в тази форма на обучение. 
   Университети, които видях, че предлагат специалността са:
   Пловдивски, Великотърновски, Благоевградски, Бургаски свободен и Варненски свободен.
   Благодаря Ви!
  • от soft revolution
   Температурата на въздуха е 9*C,облачно, 89% влажност на въздуха. Намирам се в стая на третия етаж в една къща . Пред огледалото.
    
       Някога поглеждали ли сте се в огледалото? Знаете ли местоположението на бенките върху лицето си? Гледали ли сте себе си толкова дълбоко, че да искате да сътворите триизмерен модел, за да прецените колко точно сте висок спрямо хората, които познавате, сградите и предметите, покрай които минавате всеки ден.  Аз съм ниска, но имам един висок приятел. От време на време го питам има ли нещо интересно от неговата гледна точка, което аз не мога да видя. Например, какво има на най-горният рафт в супермаркета. Аз пък му разказвам за храстите. Той не забелязва храстите, защото е твърде над  тях и не обича да си гледа в краката. А на мен пък нали са ми на височината на очите повечето и доста храсти съм виждала. Харесвам ги. Някои са красиви.
    
       Вие колко сте висок? Представихте ли си себе си в офиса или в кухнята, докато ядете.  Или колко място заемате на леглото си. Аз мисля, че заемам около 73,8% от площта на матрака.  А вие колко заемате спрямо планетата земя?
    
   Как изглеждате спрямо съседа ви от дясно, който всеки ден разхожда кучето си в 7:30 сутринта. Или момичето от магазина на ъгъла, което работи втора смяна от вторник до петък, а в извънредни случаи и събота?
       Кой сте вие за тях? Кой ще сте за себе си, ако имате възможност да се запознаете със себе си?  Бихте ли се поканили на чай или топъл шоколад в петък следобед?
    
       Ако кажете ДА, значи не разбирате и думичка от това което казвам и горещо ви препоръчвам да спрете да четете преди да съм ви нанесла тежък  вербален удар!
    
   ... Продължавате да четете нали? Но вече ме мразите.
    
     Та докато седях и гледах себе си от главата до петите, се замислих за гласа си. Чувала съм го само на запис и репрезентацията, която мозъкът ми създава в собствената ми глава, но дори не мога да си го представя. Дали е дрезгав, писклив или пък секси?  Няма значение, ще попитам момичето в магазина.
    
       Преди три години излизах с един ангел. Името му също беше такова. Веднъж го попитах:
    
   -      „Ти смяташ ли, че аз те обичам?”
    
   -      „Чувствата ти към мен се състоят от 63% любов, 21% апатия, заради влечението ми към низши човешки пороци като хазарта, 8% гняв, защото сложих лук в салатата и 8% страх, че някой ден ще спреш да ме обичаш и ще ме нараниш.”  – Отговори той спокойно, докато изтискваше резенче лимон върху рибата си .
    
   -      „Знаеш, че не обичам лук в салатата.” – отбелязах нервно и се заех с махането на кости от рибата си.
    
    
    
   След няколко месеца го попитах защо ми е дал точно такъв отговор и той отвърна – „Защото обичаш да измерваш всичко в проценти.”
    
    Никога не съм забелязвала такава тенденция в себе си. Колко ли още неща не знам за себе си, които Ангел знае?  Или съседът ми от дясно, или дори кучето му. Видях на отсрещния тротоар полицай.
    
      
    
   Веднъж ме спря един полицай. "Какво ли иска от мен си", мислех. Искаше ми личната карта. Провери името ми в базата данни, та значи той знае трите ми имена, адрес, ЕГН и номер на личната карта и че не съм извършвала престъпления. Така казва системата. Когато бях на единадесет, откраднах сокче от магазина до училище. Ако системата знаеше това, може би щеше да ме заключи, защото вече съм в системата.
    
        Реших да проверя какво знае интернет за мен.
    
   Намерих няколко проекта в коите съм участвала („Влиянието на техниката върху модерното общество ” и „Бъдещето на виртуалната реалност” - нищо, което си струва да разказвам.) и естествено Facebook профила си.
    
   Каза ми, че преди една година, на тази дата съм споделила песен на Nirvana.
    
   Бях забравила, че харесвам Nirvana. Нищо, хубаво е, че Facebook помни. Явно компютърът ми е по-умен от мен. Естествено, че е. Аз не мога да сметна 23875 x 6748764 за по-малко от секунда, а той може. Може също да ми разкаже теорията за относителността на Айнщайн или да ми изнесе лекция по механика на флуидите. Добре, че не може да може да се движи и да извършва действия на базата на алгоритми, които събират и прилагат по различен начин цялата информация в интернет пространството...
    
    
    
    
    
      Седях си веднъж в офиса и правих проект за голяма компания. Мащабна софтуерна иновация, която ще улесни транзакциите на пари през мобилни телефони. Температурата беше 18*C , слънчево, влажност на въздуха - 12%.
    
   През прозореца видях момче от маркетинговия отдел на същата голяма компания. Играеше тенис на маса и имаше най-зелените очи които съм виждала. Обичах го 100% , а дори не знаех трите му имена, адрес, номер на лична карта, какви продукти минават през касата в супермаркета и в колко часа разхожда кучето си. 
    
 • Дарение

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване