Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Кабала /за любопитните/


Препоръчан отговор

Какво е Кабала? Според мнозинството изследователи, Кабала представлява основата на Западната Традиция или Западното Предание. Кабала се счита за фундамент на висшата западна езотерична философия и практика.

Почти цялата философия на съвременния европейски езотеризъм се основава върху символа на кабалистичното Дърво на Живота. Съществуват множество определения на самия термин “Кабала” . Най-известното от тях е тройното смислово определение: “Получаване; Приемане; Традиция”, чийто произход е свързан с трибуквеното съкращение“KBL” (KBL; CBL; QBL) или “KBLH.” .” То произхожда от една разновидност на древноеврейския език, наречена “библейски иврит.” Това е свещения език на Библията — езикът на Стария Завет. Характерно за библейския иврит е, че на него се пише само с главни букви; чете се отдясно-наляво, а думите се изписват само със съгласни звукове, като гласните се пропускат.

На иврит думата “Кабала” се състои от три (KBL; CBL; QBL) или четири (KBLH; CBLH; QBLH) съгласни звука: Коф — q, Бет — b, Ламед — l, и Хе — h, последният от които обикновено не се произнася (и затова понякога се пропуска в латинската транслитерация). Според споменатото по-горе правило в еврейския оригинал изписването на термина “Кабала” (lbq или hlbq) по букви е в обратен ред — Хе, Ламед, Бет, Коф (hlbq; HLBQ) или Ламед, Бет, Коф (lbq; LBQ).

В европейската езотерично литература е широко прието при превода на специализираните кабалистичните термини от иврит или арамит на латински, те да се транслитерират като се изписват отдясно-наляво само с главни букви. Съответно на латински по европейски маниер Кабала най-често се изписва съкратено така: KBL, CBL или QBL. Някои автори прибавят допълнително към окончанието на думата буквата h — ейч (съответстваща на Хе — h), при което именно се получава Kabalah, Cabalah или Qabalah. Това обаче променя номерологичната стойност на израза, която, е съществена част от кабалистичната теория и практика.В съвременна българска транскрипция терминът “Кабала”, изписан по европейски маниер, изглежда така — КБЛ, а в буквална транслитерация: ЛБК (аЛаБаК; алабаК).

Думата “Кабала” се превежда в специализираната литература по различни начини. Дословно “Кабала” означава “Устно Предание.” Традиционно в това понятие се съдържат обаче и още редица други допълнителни смислови значения и нюанси, като например: “Тайна Мъдрост”, “Вътрешна Мъдрост”, “Крайна Истина”, “Наука за Истината”, “Път на Истината” и др. Един известен езотерик може би най-точно е определил Кабала като “Наука за Бога, Човека и Вселената.” Съществуват обаче и редица други, по-разгърнати и обхватни определения за същността на Кабала.

Ето някалко по-подробни дефиниция на кабалистичното учение: — система за класификация на различни по форма идеи, с цел установяване съотношенията и връзката между тях, — символна система, която дава възможност за формулиране на идеи чрез обединяване на привидно несвързани една с друга области на познанието, — инструмент за интерпретация на символи, чието значение е неясно, загубено или променено, — начин за преход от известното към неизвестното, построен върху принципи, сходни с математиката, — система от понятия, даваща възможност да се изразят предмети и явления, излизащи извън рамките на обичайните езикови формулировки, и т.н.

Практикуващият Кабала се нарича “кабалист.” Кабалист е всеки, който по пътя на изучаването и изпълнението на законите, принципите и методите на Кабала (във физически и в духовен смисъл), се стреми да достигне до истинско разбиране за същността на Твореца и Творението. Кабалистът, чрез изучаването на Кабала, развива себе си духовно до степен, че самият той става част от “същността” на Духовните Светове (по пътя на постепенното сливане с тях). По този Път само личности изцяло отдадени на Учението могат да достигнат целта си в рамките на едно-единствено прераждане. И затова древните кабалисти казвали: “Занимавай се постоянно с Кабала, тъй като намиращата се в нея Светлина (‘Owr; ore) влияе на душата (Nephesh; neh’-fesh) и я преобразува в нужното направление.”

Въпреки че отделя огромно внимание на развитието на Нефеш (Душата), Кабала по своята същност не е религия, но съдържа подчертано силен религиозен елемент. За правилното възприемане смисъла на кабалистичното учение се изисква не само Мъдрост, но и Вяра. Светлината, изпълваща Кабала, влияе върху душите предани на Създателя (ивр. arb; от корена Bara’; baw-raw’ – Създавам; Ktistes; ktis-tace’), които вярват в Неговите благи действия и Величие. Тоест главното в този Път е вярата и опората в Твореца (Creator). Вярата на кабалиста се измерва в количеството време и сили, които той отдава в постигането на правилна идея за Силата и Любовта на Твореца. Именно подобна вътрешно мотивирана вяра човек може да получи от изучаването на Кабала. Чрез подобна вяра кабалистът достига своята цел.

Историята на възникване на Кабала се губи далеч назад в зората на човешката цивилизация. Мнозина изследователи на това учение отричат теорията за постепенното формиране на кабалистичното учение и развитието му през вековете. Според тях Кабала представлява проекция на първоначалното Божествено Откровение, дадено на първия човек — Адам (Adam; aw-dawm), още при самото възникване на света, а по-късно записано от Мойсей и предавано устно в тайна през вековете от поколение на поколение.

Литературната основа на традиционната Кабала представляват първите пет книги от Библията — т.нар. “Петокнижие на Мойсей.” На еврейски език то се нарича “Тора” (Towrah; to-raw; Закон; Учение; Наставление, дадено от Бога). Именно затова изучаването на Тора е твърде тясно свързано с Кабала. Според еврейската традиция всяка от 5-те първи библейски книги е озаглавено по нейните първи слова. Тези пет библейски книги (Pentateuch; от гр. букв. “Петте Книги”), приписвани на Мойсей, представляват основата на кабалистичното предание. Това са и най-старите известни текстове, върху които се опира традиционната Еврейска Кабала. Чрез своето съдържание Петокнижието потвърждава историческата връзка на юдейската и египетската цивилизации в далечното минало. Мнозина изследователи смятат, че основите на кабалистичното познание са възникнали в посветителните центрове на Древен Египет, след което са се разпространили към Палестина (и из целия Арабски Полуостров), а по-късно към Западна, Централна и Източна Европа.

След завоевателните походи на Александър Македонски в Палестина и Юдея, Кабала достигнала и до страните от Балканския Полуостров. Поради това някои историци условно говорят за съществуването на Египетска Кабала, Юдейска Кабала, Арабска Кабала, Гръцка Кабала, Коптска Кабала, Богомилска Кабала и др., но може би всъщност става дума само за различни аспекти на едно и също учение. В някои европейски страни различните клонове на Кабала още в миналото са се смесили, като например в Испания, където почти по едно и също време са работили както юдейски, така и арабски и испански кабалисти. Юдейските изследователи на Кабала претендират за първенство, обикновено наричайки Кабала “древното еврейско учение.” Мъдреците от някогашна Юдея са допринесли твърде много за развитието на тази свещена наука.

Относно възникването на Кабала съществуват различни непълни хипотези, и една от тях е, че евреите по време на своето изгнаничество в Египет са се докоснали до мъдростта на египетските жреци и са пренесли частица от тази мъдрост при своето завръщане в Юдея. Съществува и противоположната теза — че евреите са пренесли в Египет вече притежаваната от тях кабалистична наука, и тук тя се е развила в ново направление. Кабала такава, каквато е стигнала до съвременния човек, е колективно творение на много народи и велики умове. Кабала представлява дълбоко и всеобхватно учение за Макрокосмоса и Микрокосмоса, за тайните на Бога, Вселената и Човека. Тя е уникален културен феномен, който не се побира в рамките на тесни определения,като “Теология”, “Философия”, “Гностицизъм”, “Религия”, “Мистицизъм”, “Езотерика”, “Теософия” или “Окултизъм”. Един от класиците на средновековния кабализъм, който пише по този въпрос така: “Ако искаме да познаем вътрешната природа на човека чрез неговата външна природа..., трябва да проведем нашето изследване върху основата на Кабала, защото Кабала ни открива достъпа към окултното, към мистериите. Тя ни позволява да четем и разгадаваме скритите послания на природата...”

Къде, кога, как и защо се е появила Кабала? Дълги столетия Кабала е била строго езотерично учение, достъпно само за малцина високо посветени Адепти. Тази система сама пазела своите тайни, тъй като нейното усвояване било въпрос не само на значително интелектуално усилие, но и на дълбоко вътрешно мистично прозрение. Смисълът на Божието Слово бил скрит за непосветените в Традицията под “седем печата”, и само ключовете на Кабала давали възможност то да бъде тълкувано и разбрано правилно. Както пише в самата Библия: “Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?” (Excelsior caelo est et quid facies profundior inferno et unde cognosces; Йов, 11:8). От такава гледна точка, Кабала може да се разглежда като своеобразен “общ план” на градината на мистичния опит. Нейната същност може да бъде описана на търсещия, ако той се интересува, но в крайна сметка всичко зависи от неговото лично възприятие.

Кабалистичната традиция е жива и днес благодарение на предаването на мистериите на древните юдеи от поколение на поколение. Думата “Мистерия” (Misterion; moos-tay’-ree-on; Misterium) означава нещо, което е тайно, скрито или необяснимо. Тя означава още “Истина (‘Emeth; eh’-meth), която не е по силите на човешкото познание, а се разкрива от Бога.” Тоест, това е Тайнство, чиято природа остава винаги непостижима за разума. Единственият начин за предаване неща от подобен характер е посредством аналогията, алегорията и символа. Затова езикът на Кабала е всъщност езика на символите. Кабала, чрез изучаване на символизма, помага да бъде открит път към значенията на реалността, която мистикът не може да опише, а само пряко да изживее. Кабала “превежда” вътрешния мистичен опит на езика на разума. Практиката на Кабала съдържа в себе си тези два елемента – мистичен (ирационален) и рационален (логически). Кабала (чрез изучаване на символизма), помага на кабалиста да си пробие път към “другата” външна и вътрешна реалност, която мистикът би се опитал да опише, ако това би било възможно.

Поради подобни причини Кабала дълго време се е предавала само устно и в тайна (Cowd; Sode или rto; Cathar; saw-thar’; rto; Cether; say’-ther), от Учител на Ученик. В древността е било прието всеки кабалист да обучава само по един-единствен приемник, който да продължи традицията по-нататък. Поради това, че с течение на времето достойните да възприемат Учението ставали все по-малко и по-малко, Учителите обучавали ограничен брой Ученици. Затова пред опасността доктрината на Кабала напълно да изчезне, посветените пазители на Тайното Знание предпочели част от него да бъде разсекретена и дадена на света. Така се появили на бял свят първите кабалистични трактати и съчинения: Сефер Йецира и Зохар. Това, че Кабала станала по-достъпна обаче не я направило автоматично и по-лесна за усвояване. Както казват Адептите: повърхностното изучаване на Кабала крие редица опасности за душевното здраве на Ученика. Това особено важи за ритуалният и церемониален раздел на Магическата Кабала. Кабалистичният Церемониал Именно поради това някои раздели на кабалистичното знание винаги са били частично “закрити” за широката аудитория.

Съвременната Кабала е доста различна от своя първоизточник. Когато от нея се изтръска прахта на времето, тази система се вписва в настоящата културна парадигма. За съвременния кабалист не е абсолютно задължително да изучава древни езици, азбуки и символи, както в миналото. Самата Кабала вече е станала толкова универсална в своите основни принципи, че нейното усвояване не може да бъде ограничено от пространствени, времеви и културни бариери. Тя се интегрира и приспособява към различни епохи, философски възгледи, религиозни учения и социални условия. Нейната жизненост я прави много трудна за догматизиране.

Какви са основните концепции и категории на Кабала? Преди всичко, съвременната Кабала притежава подчертано еклектичен характер, т.е. състои се от разнородни, понякога твърде различни в същността си подходи. Условно в кабалистичното учение днес могат да се разграничат две основни тенденции – Теоретична и Практическа, представени съответно от три школи: 1. Мистично-интуитивна 2. Догматично-спекулативна 3. Интегрално-практическа

Привържениците на първата школа наблягат върху вътрешното мистично преживяване. Тези на втората тълкуват Учението във философско-рационален план, стремейки се да се приближат до познаване на крайната истина чрез посредничеството на интелекта. По-късно се оформило и третото течение, чиито Адепти интегрирали медитативното търсене на мистично прозрение с рационалните практически методи. И трите споменати школи подхождат към изучаването на Кабала посредством своите специфични методи.

Какво изучава Кабала? Първият, най-кратък и най-верен отговор е — Кабала изучава Библията (в широк смисъл). Изучаването на Библията от кабалистична позиция обаче не се изчерпва само с изучаване на Тора (Петокнижието), а с много по-обхватно тълкуване на целия компедиум от библейски книги: от Старият Завет – Закона, Писанията и Пророците; както и целият Нов Завет. Изучаването и тълкуването на Библията е основата на традиционната Кабала, въпреки че в много съвременни съчинения по темата тази нишка постепенно се е изгубила, затрупана от второстепенни детайли. Библията сама по себе си не може да бъде разбирана еднозначно. В миналото всяка християнска и юдейска деноминация и секта имали свой собствен сбор от духовни предания.

Въпросът за разбирането същноста на Преданието е ключов в Кабала. Думата „Предания“ се обозначава с гръцката дума „Парадосис“, която, макар и превеждана различно в отделни библейски версии, е същата дума, която православните гърци употребявали, когато говорели за Преданието. Самата дума буквално означава „нещо, което се предава.“ Същата дума се употребява с двоен смисъл: отрицателно — по отношение на лъжеученията на фарисеите (Марк. 7:3-8), и положително — по отношение на авторитетното християнско учение (1 Кор. 11:2, 2 Сол. 2:15). Св. Апостол Павел казва следното за християнското Предание: „Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите Преданията (paradoseis), тъй както съм ви ги предал (paredoka, глаголна форма на „paradosis“); (Sar epaimy de, adekvoi, oti eir pamta le emhuleishe, jai jqateite tar paqadoseir, jahyr paqedyja eir esar; Laudo autem vos fratres quod omnia mei memores estis et sicut tradidi vobis praecepta mea tenetis; 1 Кор. 11:2). Откъде най-напред е получил тези Предания св. Апостол Павел: „Аз приех от Господа това, що ви и предадох (“paredoka“); (1 Кор. 11:23).

Ключов аспект за разбирането на Преданието е учението за Божественото Начало. Всички автентични кабалистични философски и тълкувателни текстове (както юдейски, така и християнски) разглеждат като основен въпроса за съществуването на Божественото Начало, както той е поставен в Писанието и Преданието на Стария и Новия Завет. Според философската Кабала, Божествената Същност никога не може да бъде възприета непосредствено и пряко от човека. Тя става достъпна за съзнанието само чрез възприемане външните феномени на Божественото Творение, отразяващи се във вътрешния разум на човека. За да обозначат тази релативна непознаваемост на оригиналната Божествена Есенция, ранните кабалисти въвели понятието за Безкрайността, Безкрайната Светлина или Безкрайната Пустота (Айн, Айн Соф и Айн Соф Аур), тоест за “Нещото”, или по-скоро — “Нищото”, от която произлиза “Всичко.” Божествената Същност била описвана в Кабала като непознаваема в своята неограниченост, надминаваща възможността за възприемане от страна на ограничения човешки интелект.

“Безкрайната Светлина” представлява абсолютното съвършенство на изначалния творчески принцип в неговото всеобхватно Единство. Тя не разкрива себе си по начин, който да направи възможно опознаването на нейната истинска природа (и почти не е достъпна при обикновени условия дори за медитативна вътрешна визия). Само чрез определяне на крайната природа на всеки феномен в Проявената Реалност става възможно за кабалиста да се докосне до идеята за съществуването на неговата противоположност — изразена приблизително чрез отвлечени понятия — като Безкрайност, Непроявена Причина или Първоизточник. Мистикът може в моменти на дълбок транс да съзре частица от тази вътрешна Светлина. Кабала счита директното възприемане на Божествената Същност за непостижимо, именно затова наричайки го с картинни определения като “Скрита Светлина”, “Непостижимо Единство”, “Забулено от Тайна Присъствие”, “Тайна Същност” и т.н. Природата на Бога е била винаги над или отвъд възможността на човешкото съзнание за установяване на непосредствен контакт с него. Тя може да се възприеме само чрез Еманациите или Божествената Светлина (Божествените Излъчвания) — символ на креативната творческа енергия. По дефиниция “Бог” (Deus) представлява сам по себе си всеобхватната Абсолютна Реалност. Дори подобни образни определения според кабалистите обаче не могат да разкрият истинската същност на Върховния Творец, тъй като тя е скрита от интелекта и се простира далеч отвъд границата на нашите понятия.

За обозначаване на относителната познаваемост на света първите кабалисти въвели понятието “Пустота” (Bohuw; bo’-hoo; Безформеност), заимствано от втория стих на библейската книга Битие (А земята беше пуста и неустроена...; Terra autem erat inanis et vacua...; Битие, 1:2). Понятието Пустота обхваща всичко намиращо се отвъд бариерата на границата на човешкия интелект. Тази изначална “неустроеност” като понятие е недостъпна за интелектът, защото той според Кабала е инструмент с големи, но все пак ограничени в определени рамки възможности. Всичко, намиращо се извън нашата способност за адекватно възприемане на Света и неговите феномени, представлява Пустота и Безкрайност – спрямо ограничените в дадено място и време човешки познавателни възможности.

Чрез своя систематичен План на Творението, Кабала функционира като ключ към познанието за Бога, Човека и Вселената. Нещо повече, тя дава един абсолютно универсален подход за проумяване на Божествените Принципи и тайните дълбини на човешкото подсъзнание (или както го нарича Карл Густав Юнг — “несъзнаваното”). Тези принципи стоят зад феноменалния свят на нашата материална Вселена. Кабала приема, че вътрешната структура на човека е една и съща, независимо от расата и религията, тъй като Бог е Един, и съответно всички подходи към Бога вътрешно си приличат (макар да изглежда, че външно се различават). Според кабалистичната теология: “Всичко идва от Него и всичко се завръща към Него.” Човек може да Го познае в ролята му на Върховен Творец и Създател, изучавайки неговите проявления. Всички проявени феномени в света са плод на Неговата Божествена Воля, проявена чрез еманиране на Божествената Есенция, която е породила материалната Вселена.

Кабала учи, че Единният Бог се проявява чрез своите 10 Eманации (ивр. Сефирот; бълг. Сефироти или Сефири; Сфери). Всяка Еманация представлява отделен аспект на многообразната Божествена Същност. Божествената Воля представлява креативния аспект на Божествената Същност в нейната роля на Създател. В Кабала докосването до Върховната Воля, като източник на всичко живо, е обект на молитвата. Според кабалиста молитвата свързва човека със Силите Господни. Кабалистичната молитва е един от най-важните и същностни аспекти на Практическата Кабала. Самият Бог е сътворил света чрез своята Божествена Молитва, обединявайки аморфните принципи на Материята и Формата, чиято най-абстрактна изява се явява Първата Сефира (rtk, KThR; Кетер; Първата Сфера от Дървото на Живота). По такъв начин Първата Сефира от Дървото на Живота е според Кабала и Първа Божествена Еманация. Кабала приписва на всяка отделна Божествена Еманация определена поредица от символи, словесни или картинни, които се групират в практически безкрайни асоциативни вериги. Предназначението на този символизъм е не да бъде умозрително наизустяван, а чрез него Адепта да успее да се домогне до сърцевината на нещата, до техния произход и до изразяваните чрез тях всеобщи космически принципи.

Най-същественият и важен символ в Кабала, това е Дървото на Живота. Дървото на Живота е не само един универсален глиф, но той дава възможност символите от всяка друга (некабалистична) символна система да бъдат интерпретирани в неговата светлина. В неговите възможности е да свърже дори коренно различни митологични и религиозни системи в една единна и стройна класификация, доказваща универсалността на самата окултна наука. Не случайно Дървото на Живота (Ец Хаим; Ligno Vitae) се приема като крайъгълен камък на западната окултна традиция. В Библията се споменава за Дървото на Живота в общо 11 различни стиха (7 в Стария Завет и 4 в Новия Завет), както следва:

1. “И направи Господ Бог да израснат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и Дървото на Живота посред рая, и Дървото за Познаване на Доброто и Злото” (Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave Lignum Etiam Vitae in medio paradisi Lignumque Scientiae Boni et Mali; Битие, 2:9).

2. “И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас, да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от Дървото на Живота, та като вкуси и да живее вечно” (Et ait ecce Adam factus est quasi unus ex nobis sciens bonum et malum nunc ergo ne forte mittat manum suam et sumat etiam de Ligno Vitae et comedat et vivat in aeternum; Битие, 3:22).

3. “И изгони Адама и постави на изток при Едемската градина Херувим с пламенен меч, що се обръщаше за да пази пътя към Дървото на Живота” (Eiecitque Adam et conlocavit ante paradisum voluptatis cherubin et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam Ligni Vitae; Битие 3:24).

4. “Тя е Дърво за Живот за ония, които я придобиват и блажените, които я запазват” (Lignum Vitae est his qui adprehenderint eam et qui tenuerit eam beatus; Притчи Соломонови, 3:18). 5. “Плодът на праведника е Дърво на Живота, и мъдрият души привлича” (Fructus iusti Lignum Vitae et qui suscipit animas sapiens est; Притчи Соломонови, 11:30).

6. “Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълнено желание е като Дърво на Живота” (Spes quae differtur adfligit animam Lignum Vitae desiderium veniens; Притчи Соломонови, 13:12).

7. “Кротък език е Дърво на Живота, а необуздан е съкрушение на духа” (Lingua placabilis Lignum Vitae quae inmoderata est conteret spiritum; Притчи Соломонови, 15:4). В Новия Завет за Дървото на Живота се споменава в 4 стиха, както следва:

8. “Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от Дървото на Живота, що е посред Божия рай” (Qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis vincenti dabo ei edere de Ligno Vitae quod est in paradiso Dei mei; Откровение на Йоан, 2:7).

9. “Посред главната му улица и от двете страни на реката стои Дърво на Живота, което дава дванайсет път плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите” (In medio plateae eius et ex utraque parte fluminis lignum vitae adferens fructus duodecim per menses singula reddentia fructum suum et folia ligni ad sanitatem gentium; Откровение на Йоан, 22:2).

10. “Блажени са, които изпълняват заповедите Му, за да имат право да ядат от Дървото на Живота и да влязат в града през портите” (Beati qui lavant stolas suas ut sit potestas eorum in Ligno Vitae et portis intrent in civitatem; Откровение на Йоан 22:14).

11. “И, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от Дървото на Живота и от светия град, които са описани в тая книга” (Et si quis deminuerit de verbis libri prophetiae huius auferet Deus partem eius de Ligno Vitae et de civitate sancta et de his quae scripta sunt in libro isto; Откровение на Йоан 22:19)

Единадесетократното споменаване на Дървото на Живота (Ец Хаим; Ligno Vitae) в Библията съвсем не е случайно; най-повърхностната аналогия, която може да бъде направена, е съответствието на това число с броя на 11-те традиционни Сефири (Сефирот; Единадесетте Изначални Божествени Еманации).

Теорията за Сефирите представлява гръбнакът на Теоретичната Кабала. Според нея Бог проявява себе си в Сефирите и Сефирите в себе си. Божествените Сефиротични Еманации представляват “междинните стъпки” между Абсолютното и неговите Творения. Сефирите са различните проявления на изначалната единна Божествена Еманация или междинни състояния между Първоизточника и неговите творения. Според Кабала, Бог е създал света в определен ред и последователност, която се обозначава условно с подреждането на Сефирите (Сефирот; Sefirot; S’firot) върху Дървото на Живота. Сефирите са всъщност духовни “вибрации” с различна честота, проникващи се една в друга, чийто произход е самият Божествен Първоизточник. Всяка Сефира отразява и символизира определено потенциално Божествено Качество или свойство. Нито една Сефира обаче не е съставена изцяло от един вид сила, защото всяка от тях се излъчва и произлиза от Сефира от противоположния на себе си тип; както и на свой ред излъчва Сефира от противоположен тип. Това, което имаме в Кабалистичното Дърво, са всъщност последователните етапи от развитието на една и съща приемаща различни форми, но безформена сама по себе си Сила. Тези последователни етапи могат да бъдат оприличени на последователните прагове по течението на една река. Така първоначалната еманация на Първата Сефира (KThR) се видоизменя във всеки сефирен “участък” от космическата река; но “участъците” или сефиротичните Сфери, остават неизменни. Еманациите “текат” надолу по Дървото, претърпявайки специфична промяна във всяка следваща Сфера.

Кабалистичното Дърво на Живота представлява една “географска карта” на цялата езотерична Вселена. Според езотериката тази Вселена се състои от 4 (или 5) последователно свързани Свята. В кабалистичната литература има различни модели на тези Светове и на отношенията им един спрямо друг. Всички те са и правилни, и неправилни, защото представляват субективни гледни точки за един “обективен свят.” Изследователят трябва да вземе предвид на кое място на Композитното Дърво (Разширеното в 4-те или 5-те Свята Дърво на Живота) се намира наблюдателя, тъй като от всяко ниво се разкрива доста различна перспектива. В Кабала има много различни начини за описване на едно и също нещо, и версиите на Разширеното Дърво в тези Светове са най-разнообразни.

На тези Светове съответстват следните Сефири: — на Материалния Свят – Сефира Царство; — на Астралния Свят – Сефира Основа; — на Менталния Свят – Сефири Красота, Победа, Слава; — на Духовния Свят – Сефири Милосърдие, Справедливост; — на Причинния Свят – Сефири Корона, Мъдрост, Разум.

Разпределението на Сферите по нива има различни интерпретации, като например Сферата Корона (KThR, Кетер) може да бъде отнесена понякога единствено към Каузалния Свят, вместо към Духовния, а Сферите Мъдрост (ChKMH, Хохма) и Разум (BYNH, Бина) — само към Духовния Свят, вместо към Причинния.

Счита се, че Кабала някога е била неразделна част от изначалното мистично и езотерично християнство. С догматизиране на църквата обаче, кабалистичното знание за столетия напред е било задълго засекретено само за целите на клерикалната върхушка. Съвременната европейска Кабала се е разклонила на два големи клона: Християнска Кабала и Юдейска Кабала. Християнския аспект на Кабала може да се открои в различни текстове на Библията — както от Стария, така и от Новия Завет. В Стария Завет той се е отразил по своеобразен начин в кабалистичното разбиране за Десетте Божи Заповеди. Списъкът със “Заповедите” (Mitsvah; mits-vaw) притежава кабалистичен смисъл, чието разкриване изисква специални познания.

Съществуват конкретни съответствия на много библейски стихове с определена Сефира, но за да бъде разшифровано то, трябва да се познават атрибутите на Сефирите. Освен аналитичния метод, при този род разбори на библейски текстове се прилагат и трите главни номерологични операции: Гематрия (GMTRIA), Темура (ThMVRH) и Нотарикон (NVTRIQVN).

Кабала се дели на “теоретична” и “практическа.” Тези два аспекта са тясно свързани, но имат и свое самостойно значение. Съществува огромна по обем кабалистична литература, състояща се главно от коментари върху основните принципи на Преданието. За практически цели обаче е достатъчно да се усвои същността на схемите, категориите и понятията, изграждащи Дървото на Живота (Ligno Vitae). В кабалистичната Магия, Дървото на Живота като космогоничен символ се използва за базисен обект на медитация и ритуална практика. То се използва още и в традиционния и съвременния Уичкрафт. Освен Дървото на Живота в Кабала има и редица други, спомагателни (или по сложни и задълбочени) символични схеми на мирозданието, които се изучават на съответните нива на Посвещение.

Съществуват редица практически методи за работа с кабалистичното Дърво на Живота. Едно от основните медитативни упражнения е концентрацията върху отделните Сфери (Сефири; Сефирот) на Дървото, чрез размишление върху техния символизъм и вътрешна същност. Друго подобно упражнение е визуализирането и проектирането на астралното тяло в Сферите, като изходна точка за достигане на мистично прозрение. Работата с Дървото и Сферите изисква обаче добро предварително познаване на кабалистичната “Теория на Съответствията”, описваща символите, прикрепени към всяка Сефира. За тази цел в следващите глави е включено описание на основните понятия, свързани със Сферите. Кабала освен всичко друго е и система от отношения между мистичните символи, които могат да бъдат използвани, за да се открие път към онези простори, където се намират скритите богатства на Духа, а именно — отвъд границите на интелекта. Тя позволява да бъдат прочетени скритите в природата послания от Висшите Светове, изразени по необходимост с езика на символите. Кабала предоставя средствата за проникнване в значенията, които се крият зад символите.

Какво е разпространението на Кабала в България? Ранното разпространение на кабалистичните идеи по българските земи се свързва предимно с движението на Богомилството и Богомилите. Светската историческа наука и църковната история обаче се разминават в оценката си за Богомилството. Историците и философите твърдят, че Богомилството представлява закономерно появило се прогресивно обществено-духовно движение, а представителите на църквата го заклеймяват като вредна и безбожна “ерес.” В някои източници се споменава за съществуването на т.нар. Богомилска Кабала, представляваща основа на мистичното учение на богомилското движение в средновековна България. В Богомилската Езотерична Философия има определени кабалистични влияния, които са оставили отпечатък както върху развитието на богомилското учение в България, така и върху възникналите на негова основа духовни учения в другите части на Европа.

В по-нова време Боговдъхновеното Слово на Библията е било разпространявано и тълкувано в България от Учителя Петър Дънов от Бялото Братство. Макар че неговите лекции и беседи не могат да се нарекат чисто “кабалистични”, може да се каже, че много от неговите слова се опират върху основни текстове от Библията, както и включват някои чисто кабалистични тълкувания, разкриващи вътрешния смисъл на Писанието; включително анализ на скрития смисъл на някои основни библейски понятия и техните номерологични значения; както и ключове към вникване във формата и енергийната стойност на буквите от Свещеното Писание.

Няколко интересни книги върху Кабала е оставил Михаил Иванов, ученик на Петър Дънов и разпространител на идеите на Бялото Братство във Франция, В своите книги The Fruits of The Tree of Life (The Cabbalistic Tradition) и The Mysteries of Yesod той прави популярен анализ на кабалистичната традиция. Интересни опити в темата за Кабала, са правили и други български автори.

Редактирано от AciDBurn (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • Отговори 62
 • Създадено
 • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

Потребители с най-много отговори

Хубава тема, с полезно инфо (макар кабала всъщност на определен етап да се явява потребност, в никой случай не бива да се асоциира - в съзнанието на учащия се - с модна гимнастика) в нея (не защото ми е непознато инфото, а защото ме изпревари в публикацията на сходна информация... Поздравления, за което. Със здраве. ;)

-= neo =-

П.П. Нов ценен потребител сред нас, заслужаващ внимание...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за хубавата статия, AciDBurn.Не съм изучавала Кабала, но смятам, че тя е в основата на всички други религий, и ми беше интересно да науча доста неща от инфото, което си ни предоставила.

А ето нещо и от мен -Kabbalah

п.п. Извини ме, не знаех.../към поста по-долу/

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

КАБАЛАТА ИЛИ ЕЗОТЕРИЧНАТА ТРАДИЦИЯ В ЮДАИЗМА

Кабала произлиза от еврейската дума „кабалах", която означава приемане, традиция. Става дума за една езотерическа традиция, която идва според някои от Адам, част е от автентичното Откровение и се предава между посветените, които, от друга страна, приемат и езотерични традиции с чужд произход (вавилонска, персийска...), както и гностически и неоплатонически идеи.

Във всеки случай Кабалата обикновено се изучава само от определена възраст нататък, варираща според индивида, под ръководството на посветен учител, тъй като проникването в дебрите й е опасно за този, който не е асимилирал добре първо екзотеричното съдържание на Откровението (просто, валидно за всички) и би могъл да се заблуди, да се уплаши или да пристъпи към магически методи при преследването на скрития смисъл на Откровението, що се отнася до Бога, Вселената, Човека и Спасението.

Всичко това показва колко е трудно да кажеш нещо малко по-сериозно, особено в няколко реда, за езотерическото, което посредством нови символи и начини на интерпретиране има претенциите да отключи и разкрие скрития смисъл и сила на нещата.

Талмудът също съдържа някои отделни елементи на езотеричната космогония и теософия, но те са малко.

Всъщност Кабалата е систематизирана в Прованс, Испания и в Германия. Зоар (Сияйната книга), „открита" в Испания през XIII в. като творба на Рави Симеон бар Иохай, известен учител от IIв. н.е., живял в Галилея, представлява най-значителното произведение, „Библията" на кабалистите. Зоар съдържа множество сложни текстове поради съответствията и измененията, които внася, изхождайки в общи линии от два основни принципа:

- Тора говори за обикновени неща, но всъщност става дума за други, от по-висш порядък.

- всичко притежава явен, но и много повече скрит смисъл, който трябва да се търси и разгадава.

Извън рамките на юдаизма Кабалата има отзвук сред някои християнски среди по време на Възраждането и продължава да представлява интерес за много кръгове, жадуващи за езотеризъм. Един кратък текст с мидрашка окраска ще позволи на читателя да получи известна представа за това произведение.

"В часа, в който човек трябва да напусне живота, Адам, първият човек, застава пред него и го пита защо напуска света и при какви обстоятелства. Човекът отвръща: „Горко ти, защото заради теб трябва да умра." Адам отговаря: „Синко мой, аз наруших една единствена заповед и затова бях наказан; виж броя на заповедите на нашия Господар, утвърждаващи и забраняващи, които ти престъпи."

Рави Хийя казва: „И днес Адам все още съществува; той се представя два пъти на ден пред Патриарсите и изповядва греховете си; той им показва мястото, където е живял някога - небесния рай."

Рави Йеса казва: „Адам се явява пред всеки в момента, когато той напуска този живот, за да засвидетелства, че човек умира не заради греха на Адам, а поради своите собствени грехове, както са го казали мъдреците: "Не съществува смърт без грях."

Това е от мен :)

forgiveness.cult.bg

Редактирано от Shak (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Кабала е една голяма глупост измислена като храна за някои човешки умове. Или по точно Кабала е още една част от спама който постоянно подават на хората тези от паранормалните светове. Запозант съм горе долу с това нещо Кабала и когато четях това какво е Дървото на живота какво да ви кажа по голяма глупост не бях чел. Но всеки си има предпочитания така че четете Кабала.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 4 месеца по-късно...

Запознаване с Кабала

Говори се, че Кабала е тайно учение. Тази тайнственост създадена около Кабала е причината за множеството легенди, фалшификации и профанация, слухове, невежи разсъждения и изводи. Чак в края на 20 век е получено разрешение за разкриване на знанията в науката Кабала на всеки човек и даже да се разпространява по целия свят.

По тази причина още в началото на тази книга аз съм принуден да направя това обръщение към читателя с цел да разруша вековните наслоения от митове от древността до днес за общочовешката наука Кабала.

Науката Кабала не е свързана с религията. Или ако е свързана то това е толкова, колкото са свързани да кажем физиката, химията, математиката, но не повече. Кабала не е религия и това не е трудно да се открие, имайки предвид факта, че никой от религиозните хора не се интересува от нея и не е я познава, те не разбират нито една дума от нея.

Най-важните и съкровени знания за творението, законите и методите за опознаване на света и целта която си поставя Кабала са скривани преди всичко от религиозните маси.

Трябвало е да дойде времето, когато човечеството ще бъде готово да приеме кабалистическите знания и правилно да ги използва. Кабала е наука за управление на съдбата, това е знание, което дадено на цялото човечество на всички народи живеещи на земята.

Кабала е наука за скритото от човешките очи, за скритото от нашите 5 сетива, тя оперира само с духовни понятия, т.е. с това, което е по високо от нашия свят, и е неосезаемо за нашите 5 органи за осезание, това което се намира във Висшия свят. Имената на обектите, силите и действията във висшия свят Кабала взима от нашия земен език. Това се налага от факта, че ние нямаме думи, с които да изразяваме неземни понятия.

От всеки обект във Висшия свят слиза сила в нашия свят и така се ражда обект в нашия свят. Кабалиста, който се намира едновременно в двата свята, вижда тази връзка и описва Висшия свят използвайки името на обекта от нашия свят.

За човека, който не е постигнал двата свята, описанията на кабалиста изглеждат, като описания на неща случващи се само в нашия свят. Използването на познатите думи-понятия води до създаване на неправилни представи и въображения. Поради тази причина в Кабала се забранява да се създават, каквито и да е връзки между обектите от нашия свят и духовния им корен.

Това е най-грубата грешка, която може да се направи в Кабала. Това е и основната причина, която е принудила кабалистите да забраняват Кабала толкова години почти до нашите дни: развитието на човека е било недостатъчно за да може той да престане да си представя духове, вещици, ангели и глупости, там където се говори за съвършено други неща.

От 90-те години на 20 век вече е разрешено и се препоръчва да се разпространява науката Кабала. Защо? Защото хората са се издигнали над примитивната представа за силите на природата, като за човекоподобни същества, русалки, кентаври и пр..Хората са готови да си представят висшия свят като свят на сили, полета и висша материя. Ето с този свят на сили и мисли оперира науката Кабала. Пожелавам Ви успех в разкриване на Висшия свят.

Михаел Лайтман.

Етапи на развитие на желанието

Развитието на човечеството е развитие и реализация на различни нива на неговите желания. Търсенето на способи за реализиране на желанията е мерило за нивото на развитието на цивилизацията и всичко това, което ние наричаме научен и технологичен прогрес.

Желанията на човека постоянно се променят от по-малки към по-големи и тази промяна движи човечеството напред.

В науката Кабала желанията на човека са разделени на пет нива:

* първични желания - секс, храна, (казано "Любовта и глада правят света");

* втория етап на развитие на желанията - това е стремежа към богатство;

* третия етап на развитие на желанията - стремеж към власт и слава;

* четвъртия етап на развитие на желанията - стремеж към знания;

* петия етап на развитие на желанията - стремеж, към духовното, към Твореца;

chto_takoe_kabbalah_1.jpg

Необходимостта от секс и храна в Кабала се определят, като животински потребности, тъй като те се изпитват и от животните. Даже намирайки се напълно изолира от други хора човека изпитва глад и стремеж към продължение на рода

Желанията за богатство, власт и знания това са вече човешки желания. За да може да удовлетвори тези свой желания на човека му е необходима да се намира сред себе подобни - в човешко общество.

Човека се ражда и започва процеса на развитие на животинските му и човешки желания. Идва момент, когато той разбира, че реализирайки тези желания той не се чувства удовлетворен. Подсъзнателно той усеща, че трябва да се стреми, към нещо друго, но какво точно той не може да осъзнае веднага, защото то се намира извън границите на осезаемия от него свят.

Това желание човека получава "от горе". Това желание не съществува в природата и не се развива под въздействие на обществото, както човешките желания.

В Кабала това ниво на желанията се нарича-желание за духовна светлина или душа на човека.

Предмета на изследване на науката Кабала е общата душа наречена "Адам". Тази духовна конструкция се състои от 600 000 частички, като всяка от тях се дели на още много частици в които съдържат в себе си земни желания.

А това е мнго, много сходно с пирамидата на потребностите на Ейбрахам Маслоу...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Хубава тема, полезна.. Може би ще бъде разумно темата да се обедини с тази, която вече съществува със сходно съдържание:

http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=27165

Благодаря. Отново само мъничък намек от мен:

http://lix.in/27e6a1

Интересно ще бъде скъпа приятелко hekata дали ще успеете да очертаете Дървото върху Розата... ако практикувате това познание.. а не просто като част от модната гимнастика на някои..

gair_howard_roses.jpg

Това е един много интересен (и красив) ментален феномен (имащ и астрални последици).. Elifas Levi, например (въпреки старанието) не успя... жалко.. :yanim:

Вярвам все пак някой ще разбере или поне ще опита да разбере символиката от снимката и няма да се изкуши да мисли, че в тема за Кабала се публикуват "странни" снимки..

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Девойка съм infinity1305, девойка съм;))))

Девойка или малко сладкишче.. ? :):P

П.П. полезна темичка, благодаря.

Редактирано от PcMan (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Интересно ми е,как ли съм пропуснал тази тема :) В моите бродения в света на духовното израстване и търсенето около гностицизма,богомилството,ранното християнство и юдаизма аз непрекъснато се сбълксвах с Кабала,с Ацилут и с философията на Дървото на живота.

В предните постове видях едни добре оформени анализи и достоверна информация за учението,което ме бе запленило за известно време.

Не видях Дървото на живота и обяснението на сефиротите,за това ще ви ги покажа,като за обяснението съм ползвал информация от Апостол Апостолов.

treelife.gif

"Lignum Vitae"-Десетте сефирота в схематичен вид

10-ТЕ СЕФИРОТА

1. КЕТЕР - Върховният венец, Короната. Съответствува на Бога. Божественост. Първата еманация на непознаваемата божествена същност. Душа, която се стреми към тази сефира, се стреми към Бога. Пазят я същества, описани така: "...и всяко имаше четири лица, и всяко от тях - четири крила". (Книга на пророк Иезекиил, глава I).

Символ - точката.

2. ХОКМАХ - Божествената Мъдрост. Съответствува на звездите или на Зодиака. Бащата на Вселената и силата, която стои зад всяко действие, творчество или промяна. Пазят я Колелата на Иезекиил, които не спират да се въртят и носят в себе си духа на живота.

Символи - фалосът, кулата и правата линия.

3. БИНА - Разум. Майка на Вселената, пасивна и възприемаща, докато бъде оплодена, след което започва да дава своите плодове. Представлява дремещия потенциал и всеобхващащото разбиране и разум. Атрибутите й са противоположни - живот и смърт, добро и зло. Свързва се с Богинята майка и с Хеката - богиня на вълшебството и магьосничеството. Планета - Сатурн - планетата на стабилността, зрялата възраст и съдбата.

Символи - женските полови органи, овалът, кръгът, диамантът и чашата.

4. ХЕСЕД - Любов и милосърдие. Строителят. Мъжката сила, която организира, строи, издига, цивилизова и управлява. Милостивият любящ баща, който напътства своите чеда, закрилникът. Планета - Юпитер.

Символи - царски скиптър, магическа пръчка, свещенически жезъл, пирамида, гръцки кръст, еднорогът (който символизира жизнеността и властта).

5. ДИН - Власт, сила, мощ. Среща се още и като Гебура. Представлява строгост и дисциплина. Това е силата, която руши и стои зад всички войни и вражди. Смята се, че е източникът на злото в света. Свързва се със свирепото и смъртоносно митическо чудовище Басилиск. Планета - Марс.

Символи - петоъгълник, верига, меч, копие, бич.

6. ТИФЕРЕТ - Красота. Християнските кабалисти свързват тази сефира с Христос заради непосредствения му произход от Кетхер (който представлява Бог) и заради Слънцето, което се свързва с Тиферет и има символична връзка с Христос. Представлява жизнената енергия. Планета - Слънцето. Символи - лъв (Слънцето), феникс (безсмъртието) и дете (смъртността).

7. НЕТЦАХ - Победа, Издръжливост, Търпение. Представлява сетивата, животинските инстинкти и страстите, мъжкото начало. Свързва се с ритъм, движение, цвят и изкуствата. Асоциира се с Венера, богинята на чувствеността и природните инстинкти. Планета - Венера.

Символ - въртошийката

8. ХОД - Величие и Великолепие. Представлява по-висшите качества на ума - като интуиция, вдъхновение, проницателност, разум и логика. Женското начало. Подобно на другите женски сефироти символизира конфликта между доброто и злото, който в този случай представлява Мъдростта заедно с предателството и лукавството. Планета - Меркурий.

Символ - Меркурий е бог на магьосничеството и интелекта, а двете змии, обвиващи жезъла му кадуцей, образуват числото осем и често се асоциират с Ход.

9. ЙЕСОД - Основа, произход. Девет е число на инициацията в магьосничеството и окултните науки, а Йесод се свързва с мистериите и магическите сили. Той е в основата на всички активни сили на Бога и символизира творчеството, творението (както в сексуален, така и интелектуален смисъл). Планета - Луна.

Символ - слон (който символизира едновременно сила и интелект).

10. МАЛКХУТ - Земното царство, Земята. Известно още като Шекина - Невестата на Бога. Стремежът на Кабалата е да свърже Бога (първата сефира) с Неговата невеста (десетата сефира).

Символ - сфинкс (символизиращ единството на Небето и Земята).

10-те сефирота се разделят на 3 групи, наречени "Стълбове", като по тзои начин могат да се разберат по-дълбоко взаимоотношения между сефиротите.

Различават Десен стълб (или Стълб на милосърдието), който обединява мъжките, положителните и светлите начала във Вселената.

Ляв стълб (или Стълбът на строгостта) обединява пък женствените, пасивните и тъмните начала.

Среден стълб , наречен "Стълб на равновесието" (известен и като Стълб на съзнанието и душата) уравновесява Десния и Левия стълб и посредничи между силите на светлината и на мрака.

=The Betaversion=,благодаря,за картината,но не бих могъл да си позволя тълкуване на символите.Двата Пътя са различни,въпреки,че на пръв поглед имат много допирни точки.Пътят на Розата е трънлив и води до себеотричане (както го разбирам аз),а Пътят на Кабала е път,по който разкриваме тайните на мирозданието,без да отричаме себе си.По него можем да получим просветление и чрез него да се усъвършенстваме,а по Пътя на розата можем да се усъвършенстваме,но за това трябва да се отречем от страстите си.Съжалявам.Не мога.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Приятелю, позволи ми отново само намек..

Из Учението на Шамбала:

"Съветваме младия учен да събере от всички древни Учения всичко, отнасящо се до огъня. Нека и Пураните на Индия, и откъслеците от ученията на Египет, Халдея, Китай, Персия и всички Завети на класическата философия не бъдат забравени. Разбира се, и Библията, и Кабала, и Христовите Завети ще дадат щедър материал. Също и постиженията на най-новите времена ще прибавят ценни сведения за Агни. Такъв сборник никога не е бил съставян. Но можем ли да вървим към бъдещето без да съхраним знаците на хилядолетията?"

Повечко може да се прочете тук:

http://lix.in/4a8123

Маги чувствознае (интуитивно) прекрасно, че Боян (Мага) премина през п*********/образоване в учението и практиката на Кабала.. Никак неслучайно се говори за т.нар. Богомилска Кабала..

В Кабалата на богомилите прочее сефиротите/сферите от Дървото на Живота са:

Венец, Мъдрост, Разоумение, Милост , Справедливост, Великолепие, Тържество, Величие, Основание и Царство.. :angry22:

Вече бе даден линк към източник за по - подробно инфо (в екзотеричен аспект) в темата за богомилите..

Николай Райнов (познат и като Еп. Симеон) има някои ценни разработки в тази насока, дошли след подарен му достъп до инфо, намиращо се в една от библиотеките на Малтийския Орден..

-= В здраве и добротолюбие все напред и нагоре.. =-

П.П. Изпращам Ви с Маги (на Л.С) по една "ароматна пръчица" - а ти така и не ми каза дали обичаш тамяновия дъх на ароматните пръчици - Любов и Светлина по Пътя.. Моля, запазете конфиденциалността на инфото и "пръчицата".. Не следва да бъдат форумно публикувани, нито пък споделяни с "димящи емоции". В тази "игра" (както казва един приятел) си има правила. Благодаря. :)

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 година по-късно...

Кабала и науката – точки на пресичане

Науката и Кабала – темата е много голяма и сложна. Трудно може да се обхване проблема на отношенията им в пълен обем. Аз съм се занимавал с наука и Кабала много години, но само в последните открих точките на пресичането им. Областта на съприкосновението между тях, започна да се проявява преди 70-80 години, когато изучавайки частиците на атома, учените откриха двойствената им природа: понякога може да ги наблюдаваме като частици вещество, а понякога като вълни.

Как да ги възприемаме, разглеждаме, изучаваме зависи напълно от нас, т.е. от изследователя използващ някакъв прибор.И когато това се изясни, започнаха да се появяват въпроси: притежават ли вълните, а и цялата обкръжаваща ни материя някаква определена форма или тя е “такава каквато ние е възприемаме”? Тази дилема порази учените: какъв в действителност е нашия свят? Ако бихме използвали други прибори, то бихме открили не вещество, а вълни, различни видове плазми или енергии. В последните години учените се доближиха до разбирането, което отдавна е открито в науката Кабала: извън човека не съществува никаква реалност, която бихме могли да открием и изследваме освен, в съответствие с нашите органи на чувства.

Обкръжаващата ни реалност, както утвърждава науката Кабала, това е висша светлина, някакво силово поле. И каква картина на света възприемаме, зависи от това под какъв ъгъл, в съответствие с какви наши свойства, условия и трактовки я разглеждаме. Нашето възприемане на света се променя в зависимост от нашите органи на чувства, подобно на промяната на холографското изображение в зависимост от ъгъла на наблюдение.

Науката Кабала обяснява това така: няма разлика между духовното и материалното.

Ако човек разбере как възприема материална картина, по какъв начин му се представя, ще му е много по-лесно да премине към духовно възприятие. Всъщност един и същ човек възприема и двата свята. Науката Кабала твърди, че целия материал на творението е желанието да получаваш. И това желание изисква напълване.

А напълването си то усеща в съответствие със свойствата. Ако желанието да получиш е малко, то усеща само своя живот, своето съществуване. Това виждаме като пример в неживата природа и растителния свят, а също и при животинското съществуване на най-просто ниво. Ако желанието за получаване е по-голямо, то развива наред със себе си умствена система, помагаща му да достигне напълване. Наред със сърцето – желанието за наслада – възниква и разума.

Колкото е по-голямо желанието, толкова е по-изострен разума в търсенето на начини за напълване на желанието. И колкото е по-съвършено творението, толкова са по-съвършени в него тези две части. Желанието да получиш достига състояние, когато става способно да възприеме цялата реалност, т.е. да получи цялото полагащо му се напълване (на предишните нива е възможно само частично напълване).

Ако в нас преобладава желанието за земни наслаждения, то и разумът ни ще е зает с търсене на пътища за напълване именно с това желание. В желанието има определени вътрешни свойства и светлината, която го напълва, заедно с него създава общата картина на света, реалността.

Действителността не е това което се намира пред нас, не е това което съществува извън нас. Тя напълно зависи от нашите свойства. В нашата реалност има открита и скрита част. Тя се дели на нива: нежива, растителна, животинска и човешка; на твърди тела, течности, газ и т.н. И всичко това е в съответствие с нашите свойства. Ако променим тези свойства, то и реалността ще се промени. Тук нещата стоят точно както при елементарните частици: гледайки от една страна виждаме, че това е вещество, а гледайки от друга виждаме, че са вълни. Всичко зависи от това как гледаме.

Така сме и ние: ако се променим, бихме виждали съвсем друга реалност, съответстваща на новите ни свойства – например бихме откривали вълни там, където сега виждаме твърдо тяло. Преди 30-40 години започна кризата в науката. Учените започнаха да разбират, че тя не може да се развива повече, без да се взимат в предвид свойствата на човека изследовател. Именно затова в наши дни, когато науките вече достигат предела на развитието си, те се оказват в "задънена улица".

Науката винаги е твърдяла, че възприемаме света по определени закони, без зависимост от личността на изследователя. Но когато се изясни, че всичко зависи от това как се променяме ние, цялата картина на света се обърка. По такъв начин започна да се проявява връзката между науката и Кабала. И ако преди 20-30 години беше невъзможно даже да се говори с учени за Кабала – те въобще не възприемаха подхода и. Днес те вече са готови да се вслушат и приемат твърдението, че всичко зависи от нас, от човека и всичко което възприемаме за реалност е отпечатък на свойствата ни. Всички наши усещания, всички наши действия съществуват само в този свят, който си представяме и не съществува никаква реалност сама по себе си.

Ако променим ъгъла на виждане, т.е. свойствата си ще видим вместо вещества – вълни, а вместо вълните – вещество. Нещо подобно откриват изследователите на елементарните частици през 20–30-те години на миналия век. Днес ние можем да говорим с учените и заедно с тях да се обърнем към целия свят с нови обяснения за устройството му. Това е същински преврат в мирогледа и последствията му ще са огромни и много значими. Всичко зависи от нас, всичко всъщност зависи от вътрешното състояние на човек. Цялата система от закони на този свят, всички наблюдавани от нас връзки и съответствия между частите на света – всичко това зависи от нас. Няма никаква обективна реалност. А щом е така е необходимо да знаем само едно: по какъв начин да се променим, под какъв ъгъл да разглеждаме абстрактната висша светлина, пребиваваща в абсолютен покой, така че тя да се прояви по най-добър за нас начин, в оптимален вид.

С това се занимава науката Кабала. Противоположно на всички останали науки, тя не се занимава с изследване на материята извън нас. Тя изначално говори за това как е длъжен да се промени човек, за да се промени и възприемания свят. Всъщност това е цялата наука Кабала.

Картината на света, каквато днес ни се представя е ужасна. Светът е потънал в пълно отчаяние: от тук и стремежа към наркотици, кризата на семейството и обществото в цяло. Но всичко това не е защото така е устроен света. Това е само заслепяване на растящото в нас желание: нали именно то поражда нашата представа за света, проектирайки се на свойствата на висшата светлина.

Преди няколко години, започвайки да осъществявам контакти с учени, аз открих, че те са готови да възприемат тези идеи и да се съгласят с този подход. Те са готови да сътрудничат и разбират, че в това е бъдещето на науката. Науката на бъдещето – това е науката Кабала. Тя ще даде правилно отношение към света.

Преди считахме, че този свят съществува сам за себе си – независимо от нас. Но сега учените се съгласяват с нашия способ за изследване на света. Те самите се приближиха към този подход по пътя на експериментите и изследване на реалността.Те “превключиха” възприятията вътре в човека и пренесоха вътрешността на човека така, че да е причина за ставащото отвън. Сам по себе си света не се променя. Света това е висшата светлина, пребиваваща в абсолютен покой. И за това четем в последните научни статии.

Астрофизиците, например, твърдят, че Вселената е единна мисъл, действаща разумно и целенасочено. Еколозите са стигнали до извода, че нашата планета с атмосферата и всичките си природни прояви се държи като живо същество, притежаващо разум и програма за действие, и реагира на нас като на жив обект. На тези основания учените стигнаха до извода, че и Вселената и земното кълбо и всичко което съществува на него, от най-простите животински форми до глобалните системи – всичко това е отпечатък на човешките свойства. Затова в крайна сметка, всички науки, развивайки се в продължение на хилядолетия са успели да обхванат само много тясна област от изследването на действителността.

На тяхно място идва науката Кабала, която поглъщайки ги ще си сътрудничи с тях и ще обяснява на човек как правилно ще изследва истинската реалност. Реалността се проявява за нас в съответствие с принципа за подобие на свойствата, при съпоставяне на нашите свойства с тези на света. Всяко явление ни се открива само при уподобяване на свойствата ни към явленията. Това можем да обясним с прост пример: звуковите вълни съществуват извън моето ухо, но аз ги възприемам само при условие, че вътре в мен има система, способна да ги възпроизведе.

Най-простата аналогия – радиоприемника. Ако вътре в него има контур на колебание създаващ вълна, съвпадаща по честота с външната, произтича резонанс: приемникът сякаш захваща вълната отвън и я провежда до слушателя. По такъв начин, за да уловя вълна, аз трябва да притежавам някакви съответстващи на нея свойства. Ако искам да възприема някаква определена част от действителността, аз съм длъжен да знам първоначално, какви вътрешни свойства трябва да притежавам.

Ние се раждаме с 5 органа на чувства. Във всеки от тях има определена област за възприемане, в която се фиксират всички наши реакции на ставащото отвън. Ние възприемаме със слуха си не всички честоти около нас, а само в определен диапазон: да кажем от 15Hz до 15KHz.

Така са устроени и всички останали органи на чувства. Създадени сме по начин, че светът ни се открива само в пределите на нашите 5 области на възприемане. Ако имахме допълнителни органи на чувства, с други области на възприемане, картината на света би изглеждала съвсем друга. Картината на света е това което си представяме вследствие на реакциите ни на нещо намиращо се отвън.

Отвън се намират вълни, висша светлина. И от всички тях ние улавяме само незначителна част, ограничен набор от впечатления в определен честотен диапазон. Това е и всичко, което в крайна сметка създава нашата картина за света.

Така възприемаме и самите себе си и обкръжаващата ни реалност. И разбира се, тази картина е отпечатък на нашите свойства. Ако някой по рождение е лишен от един орган на чувство, неговата представа за света се различава от нашата. И ако в нас се появи допълнителен орган за възприемане, картината за света също ще се измени. Науката се развива в резултат на изследване на тази картина.

Човек, ограничен от свойствата си, не може да изследва това, което се намира извън границите на възприятията му. Затова е необходимо допълнително свойство, което се нарича екран или шести орган на чувство. Науката преживява криза, но развитието й не е завършено: необходимо й е да премине на по-високо ниво. Ние не можем да променим нашите природни, телесни органи на чувства, затова възприемаме обкръжаващият ни свят като единна картина.

Но ако в нас се появи орган за възприемане, способен да се променя, благодарение на него би ни се открил променящ се свят. Именно това става, когато придобием нова възможност – с помощта на екрана да възприемаме друг висш свят. Науката Кабала обяснява на човек, как да усети, улови, възприеме реалността в съответствие с неговия избор, настройвайки допълнителния вътрешен орган за усещане – екран, кли, душа (всичко това е едно и също).

Въпрос: Колкото и човек да се променя, природните закони са непроменими, независимо от неговия мироглед. Природата, която може да ни унищожи, да ни нарани или да ни достави наслада, остава една и съща. Вие можете да ни променяте до безкрайност, но ние ще страдаме от жестоките прояви на природата.

Мисля, че преведох достъпен за разбиране пример. Разглеждайки предмет чрез един прибор, аз виждам вълни, а чрез друг – вещество. Някои твърдят, че реалността не се променя. Но всъщност се променя и тя зависи от мен – от моите свойства. Ако аз променя своите свойства – и ще се промени. Възприеманата от нас реалност не съществува извън нас. Всичко видимо, чувано, усещано от нас са само наши усещания. Не може да се твърди, че такава реалност съществува извън нас. Още никой не е излизал извън себе си и не е възприемал реалността по друг начин. Резултатите от научните опити и изследвания показват, че вижданата от нас картина се променя, ако ние променяме себе си. Сега говоря не от позиция на Кабала, а имайки предвид учените.

Те вече разбират, че променяйки човек може да се промени света, тъй като той е отпечатък, отражение на свойствата ни. Ние сме свикнали, че света съществува сам по себе си, независимо дали се намираме в него или не, че вселената, земното кълбо – всичко съществува и без човек. По-късно започнахме да разбираме, че картината на света зависи, както откри Айнщайн от скоростта на предвижването. С увеличаване скоростта на движение, реалността ми се представя в друг вид: променя се времето, променя се разстоянието. Т.е. постоянните по нашите предишни представи, величини се оказват непостоянни. По този начин всичко е относително.

Какво означава “относително”? това означава, че всичко се променя относително мен, относително моите свойства. После възниква теория (също успяла да остарее), която твърдеше, че възприеманата от мен реалност сама по себе си не съществува, а се явява съчетание на моите свойства и външната среда. Има нещо извън мен, но аз улавям само неголям отделен фрагмент, съответстващ на диапазона на възприемане на моите органи на чувства. Благодарение на зрението, слуха, осезанието и т.н. се формира определена картина, която се явява част от някаква огромна обща реалност, намираща се извън мен.

За последните 30-40 години учените стигнаха до извода, че извън нас въобще няма никаква реалност. Възникващата пред мен картина зависи изцяло от моите свойства, от моите вътрешни параметри. Аз усещам, улавям не обкръжаващото ме, а своята реакция на нещо външно. Например, моето тъпанче реагира на външната вълна, в съответствие с това аз улавям определена част от тази вълна. Около мен могат да съществуват много звукови вълни с високи честоти, но ако тъпанчето ми е увредено, то аз бих усещал само своите слаби частични реакции на ниските честоти. Само тях бих улавял, нямайки никакво понятие, какво всъщност става извън мен. В мен няма прибор за сравнение, за да си изясня това.

Аз приличам на черна кутия с 5 отвора: 5 органа на чувство, съответстващи на 5 вида възприятия: зрение, слух, обоняние, осезание и вкус.

sut_nauki_kabbala_tom_1_ris_1_reference.jpg

Рис. 1

Аз усещам своите реакции на това което се намира извън мен. Но какво всъщност се намира извън мен аз не знам. Сумата от тези реакции ми рисуват картината на света. Това е моят свят. Т.е. това не е външна картина, намираща се извън мен, а отпечатък, проекция на моите вътрешни свойства, явяващи се резултат от работата на органите на чувствата. Съвременната наука стигна до това едва сега, когато науката Кабала говори за това отдавна, в продължение на хилядолетия.

Не трябва да се суетим, занимавайки се с търсене на нещо извън нас. Това сме правили хиляди години и сме видели, че в реалността не трябва да променяме нищо. Необходимо е да променим своите свойства и така да променим реалността. Да променим свойствата си не означава да станем по-добри, да установим между хората добри отношения, и тогава на всички да им бъде добре. Това не е вярно.

Необходимо е да променим свойствата си в съответствие с намиращата се извън нас висша светлина. Ако аз направя това, висшата светлина ще преминава през мен без всякакви прегради. И тогава ще започна да се усещам съвършен, както в своите чувства, така и в осъзнаване на своето местопребиваване. По какъв начин правилно да съпоставя своите вътрешни свойства с висшата светлина, именно затова говори науката Кабала. Това се прави с помощта на екрана.

Желанието да получаваш, егоизма – това всъщност са стените на черната кутия (по смисъла на Графика 1). Ако поставим на тези стени екран (масах), то ще уподобим нашите вътрешни свойства на свойствата на външната светлина.И тогава ще достигнем тази реалност, която не ни притиска и разрешава всичките ни противоречия. Светлината се възприема от нас като наслаждение, мъдрост, знание, постижение.

Въпрос: Това ни се струва нереално.

Ще се окажем в идеално състояние? Има ли хора в света, стигнали до това и колко са?

Към сегашна дата – действително не са много. Но, развивайки се човечеството ще дойде до състояние, когато ще усети необходимост да се променя. Иначе не бихме могли да се избавим от бедите, нещастията, страданията. Работата е в това, че висшата светлина е противоположна на нашите свойства и в съответствие с това ни притиска. Нашия егоизъм постоянно расте и контраста между нашата егоистична природа и твореца се проявява все повече и повече. Затова, това, което е вътре в “кутията”, в сравнение с светлината се възприема като тежък живот, който от ден на ден става все по-лош. Нямаме друг изход освен да пристъпим към промяна на самите себе си.

Науката, в това число, психологията, социологията, екологията, знае за това. В някакъв момент специалистите от всички области на човешката дейност в един глас посочиха, че без промяна на качествата ни в съответствие на реалността извън нас, ще стигнем до трагично състояние, до опасност от унищожение. Нашата реалност се дели на две части: реалността, която усещаме до махсома (“граница, бариера”) в този свят и реалността, която се усеща над махсома. Който се намира в реалността на този свят усеща това което усещаме всички ние.

Повдигналите се над махсома в някаква степен съвпадат по свойства със светлината и в съответствие с това усещат висшата реалност. Отъждествявайки се с душата си, той вече по друг начин възприема времето, усеща съвършенство и вечност. Заедно с това, както преди притежавайки тяло, той усеща и това, което се намира в нашия свят.

Въпрос: Съществува ли някакво максимално ниво, което може да достигне човек преминавайки махсома?

Аз говоря за шестия орган на чувство, който развивайки се достига тъждественост със свойствата на светлината. Това е духовна енергия, пребиваваща в абсолютен покой. Ако човек придобие свойствата й, в следствие с това той ще усеща вечността и съвършенството.

Въпрос: Съществува ли нещо над това?

Над това нищо не може да бъде.

Въпрос: Човек способен ли е да достигне това?

Човек е длъжен да достигне това! В продължение на цялата история ние се развиваме от низшите желания – плътските, през желанията насочени към пари, слава, знания и до желанията за стремеж към духовното. Във второто хилядолетие ние стигнахме до състояние, когато желанието да получиш в по-голямата част от човечеството достига до ниво приближаващо се към духовното.

sut_nauki_kabbala_tom_1_ris_2_reference.jpg

Рис. 2

Затова човек, който не намира удовлетворение в парите, славата и знанията се стреми, към нещо друго. Но той не знае към какво, защото не усеща в нашия свят, духовния свят, светлината. Той не усеща, какво е да съвпадне по свойства със светлината. Обществото не е способно да обезпечи на човек тези усещания и затова той или ще изпадне в депресия или под влияние на наркотиците, или в резултат на дълги търсения ще открие за себе си Кабала.

Ние виждаме, че от година на година живота става все по-лош. Причината е в това, че нашето желание да получаваме постоянно расте. „Решимо“, заложеното в нас – своеобразният духовен ген се проявява все по-силно, нашите искания растат. Тези искания в продължение на хилядолетия са определяли нашето културно, техническо и научно развитие.

В края на краищата ние достигнахме до състояние, когато са изчерпани всички възможности: в пределите на нашия материален свят повече няма на къде да се развиваме. В рамките на този свят развитието на науката, културата, всички сфери на човешка дейност практически е завършено. Ние повече няма какво да правим – учените разбират това. Ето защо, в съответствие с развиващото се в нас желание, ни е необходимо да преминем в област намираща се извън нас и да действаме в нея. Още преди 2000 години в книгата “Зоар” е казано, че именно в наше време ще започне този процес и сега се убеждаваме в това.

Въпрос: Днес съществуват много системи, обясняващи ни как да работим с енергиите, аурата, кармата … .Как се отнася с тях Кабала?

Кабала не използва никакви системи освен собствената. Тя не изследва други методики и не се занимава със сравнителния им анализ. Това не влиза в нейните задачи. Занимавайки се с науката Кабала, човек придобива шести орган на чувство и благодарение на него започва да усеща висшата реалност. И тогава вижда, че всевъзможните манипулации с енергии са просто измама. Всичко това е не повече от опити за подслаждане на живота. На човек му е нужна някаква увереност в утрешния ден, приятно му е да мисли, че има живот след смъртта, че съществуват извънземни, разни чудеса …Всичко това са психо-соматични явления, нищо повече.

Въпрос: Как науката Кабала обяснява факта, че не познаваме себе си?

Ние си задаваме въпроса за смисъла на живота защото в нас действат 2 сили: силата на творението и силата на твореца – малхут и бина. Ако не включвахме в себе си тези две сили, в нас не би възниквал въпроса: “кой съм, какво съм, за какво съществувам”. Този въпрос е следствие на това, че в човек е включена точка от висшия свят. При животните не възниква подобен въпрос, те просто си живеят. Ние си задаваме въпрос, за това което съществува освен нашия земен живот, вследствие на това, че в нас присъства така наречената точка ”в сърцето”.

Сърцето е нашето желание да получаваме. Включената в него точка е точката на бината, т.е. висшите свойства. Ако не беше тази точка, проникнала през махсома в нашия свят и влязла в нас, ние нищо нямаше да разбираме, за нищо нямаше да питаме и нямаше да се интересуваме от нищо, което е над животинското ни състояние. Бихме се интересували само от това как и къде най-добре да се наситим, подобно на всяко животно.

Въпрос: Тази точка ли е моята душа?

Това е зародишът на душата ни и нашата задача е да развием тази позастоялата точка. В наука Кабала говори само за това как да я развием. Тази точка ще те преведе през махсома през висшия свят. Та по своята същност се явява шестия орган на чувство. Този орган се разкрива и ти започваш да усещаш какво става извън теб. Повтарям: ние сме черна кутия и усещаме само това, което става вътре в нас. Какво става извън мен аз не усещам. И само шестото чувство ми дава възможност да усетя, това което е отвън. А там отвън се намира система която ми въздейства и определя всеки мой следващ миг. Аз сам, не осъзнавам това взаимодействам с тази система.

И тъй като нямам ни най-малка представа, как правилно да взаимодействам с нея, то опитвайки се да намеря способ, за да живея по-добре, всеки път получавам удари. Не познавайки тази външна система – светлината и нейните закони, аз ще се бъркам все повече и повече.

sut_nauki_kabbala_tom_1_ris_3_reference.jpg

Рис. 3

По такъв начин постепенно цялото човечество ще стигне до извода, че друг избор няма: необходимо е да опознаем това, което се намира над нас и познаването на това трябва да стане с научни методи, иначе нищо не би се получило.

Въпрос: Вие казвахте, че с Кабала може да се занимава всеки, независимо от вероизповеданието?

Кабалата се обръща към всеки, който си е задал въпроса за смисъла на въпроса.

Въпрос: Резултатите от научните експерименти не зависят от това, което аз чувствам, не зависят от духовното ми ниво, затова са абсолютно обективни.

Вие използвахте думата “обективни”. Такава дума в науката въобще не съществува. Резултатите от опита не могат да бъдат обективни, тъй като аз не мога да уловя това, което се намира извън мен. Опита правя именно аз и усещам пак аз.

Въпрос: Не би ли било по-добре, ако веднага бихме се родили с усещане за светлината, в съвършено състояние?

Ако бихме се родили в такова състояние, то не бихме го усещали. Само в качеството си на материал, противоположен на светлината, ние можем да усетим разликата между нас и светлината. Всички усещания се появяват само в местата на съприкосновение на два полюса: не в светлината и не в тъмнината, а само при наличието на контраст. Всички наши усещания се раждат на границата между две противоположности: напълване и опустошение. В застиналото, постоянно състояние нищо не се усеща. Така са устроени нашите органи на чувства. Затова ни е необходимо да преминем през целия процес на развитие. След всеки негов етап в нас остават решимот (“записи, спомени”), които се събират в общо кли и само тогава ние усещаме явлението светлина.

Въпрос: Защо нашата душа се нуждае от поправяне?

Душата се нуждае от поправяне, защото изначално нейното желание е насочено към това да поглъща всичко. В такава форма ние не сме способни да достигнем съвършенство. Съществува закон съгласно който, стремейки се да напълниш желанието си, ти никога няма да можеш да го напълниш, защото насладата се намалява и подтиска желанието. Да речем, ти много силно си искал нещо в живота си. В момента който го достигнеш, тутакси преставаш да се наслаждаваш: загубваш вкус към този вид наслаждение и започваш да търсиш нови обекти на наслаждение.

sut_nauki_kabbala_tom_1_ris_4_reference.jpg

Рис. 4

Въпрос: Но това е в областта на материята…

Това не е областта на материята, а област на желанието. Направо, напълвайки желанието, ти никога няма да го напълниш. В теб има някакво желание – без значение какво – и ти искаш да го удовлетвориш.Започвайки напълването му, веднага започваш унищожаваш желанието, то унищожавайки желанието изчезва усещането за наслада. Затова, намирайки се вътре в своето желание и стремейки се да погълнеш всички удоволствия, ние никога не бихме станали щастливи.

Ние ще усещаме все по-голяма опустошеност. В продължение на цялата човешка история желанието да получиш расте, увеличавайки се от поколение на поколение, с всяко наше превъплъщение и всяко следващо поколение все повече затъва в проблеми и нещастия, изпитвайки все по-голяма опустошеност. За да видим това е достатъчно да сравним сегашното поколение с предишните. Пустотата би се увеличавала до момента, когато разберем, че е необходимо да я запълним, но по друг начин. Нашата наука затова й се казва Кабала – тя учи как да получаваш (лекабел), как да се напълниш. Когато стигнете до критическото състояние, тогава ще разберете какво трябва да се прави.

Въпрос: Какви експерименти се провеждат в Кабалата?

Както във всяка наука, ние сме длъжни да знаем, какво именно изучаваме, какво изследваме. Какво изучава човек в науката? В крайна сметка, той изучава своята природа и отпечатъка на своята природа на всеки материал. Точно това става в Кабала, но тук пред нас се открива възможност за неограничено самоопознаване.

Какво обичайно изучаваме? Изучаваме материала: нежив, растителен, животински или човешки, в зависимост от конкретната наука – физика, химия, биология.

Изучаваме всичко това, което се нарича в Кабала нива на егоизма на материята – от 1 до 4.

В Кабала изучаваме не поведението на самия материал, а по какъв начин можем да го променим, за да получим в него друго свойство. От материала, от желанието да получиш ние стигаме до светлината. Да речем, с химията ние сякаш изследваме определени природни явления, но всъщност все едно изследваме желанието да получиш.

Ние сякаш изследваме явлението на привличане и взаимодействие между две молекули в условията на топлина, студ, налягане и т.н. Всъщност, макар че не използваме понятията “егоизъм”, “желание да получиш” – химията няма такива понятия – ние изследваме именно това и така е във всички науки.

В Кабала изучаваме същността на материята, а не външните й форми – течност, газ, налягане, загряване на частиците във физиката или взаимодействието между телата в механиката.

В Кабала изследваме същността на материята, затова получаваме истинска картина на света. Занимаваме се не с външните обвивки, а със самото съдържание, затова Кабала се нарича корена на всички науки: всъщност те са нейни частни форми.

Въпрос: Във всички науки ние водим някакви наблюдения, вадим доказателства, закони, например в историята с Нютон, комуто е паднала ябълка на главата. Къде са тези наблюдения в Кабала?

Всички разлики на Кабала от останалите науки са в това, че Kабала взима в предвид вътрешните свойства на човека. Ако изучаваме действителността, както ни изглежда, без да държим сметка на човешките качества (сега започнахме да откриваме, че човек чрез своите мисли влияе на материята, например на растенията), то ние се занимаваме с обикновена наука. Ако държим сметка за качествата на човека и говорим за това, как от промяна на свойствата му могат да се променят явленията, ние се занимаваме с Кабала.

Днес във всички науки човечеството дойде до разбирането, че в тези области, в които не се променяме, всичко е изчерпано. По нататък във всички науки се приближаваме до състоянието, когато възможността за проникване в дълбочината на материала, дълбочината на изследванията на действителността зависи от нас. И не притежаваме друга методика, освен науката Кабала, говореща ни: “ако промените себе си ще видите действителността по друг начин.

Ако се промените различно ще можете да й влияете различно”. Кабала открива пред човечеството съвършено нови хоризонти, показвайки как влияе на действителността на своите мисли и желания, как взаимодействаме с нея, изменяйки я. В обикновените науки не можем да направим това, желанието ни да получим не е подвластно на контрола ни. По такъв начин Кабала се разделя на 2 части: от една страна, тя обучава човек как да промени желанията и свойствата си, а от друга ни обяснява как изменяме действителността в съответствие с изменения ни.

Въпрос: Другите религии не са свързани по никакъв начин с Кабала?

Когато казваме, че между Кабала и религията няма никакви връзки, подразбираме, че Кабала е съвършено друга област на действие. Кабала е наука. Религията е насочена към удовлетворяване на религиозните потребности на човек, т.е. към разрешаване на психологичните и социалните му проблеми. Ако знаехме абсолютно всичко, щяхме ли да се нуждаем от религии? Предназначението на религиите е в това да запълнят неизвестната ни и непонятната ни част от картината на света. Те ни дават увереност и вътрешно напълване. Ако човек е осъзнат, намира се във връзка с висшата сила, изследвайки я, разбирайки я, усещайки я, влиза в съприкосновение с нея, той няма да се нуждае от тази психологическа поддръжка, която обезпечава религията. Гематрията (числовото значение) на думата тева (природа) и думата Елоким (творец) е една и съща, т.е. природата и твореца са едно. Затова да познаваш природата и да познаваш Твореца е едно и също и ако познаваме целия Творец – цялата природа, няма място за религии.

Въпрос: Съществуват ли в Кабала точни научни понятия, както, например, в математиката?

Математиката е език. Науката е изследване. Единствената точна наука е науката Кабала. Вече виждаме ограничеността на останалите науки. Защо? В Кабала действаме без всякакви предположения, основаваме се непосредствено на материала на творението – желанието за наслада. Освен това не съществува нищо: всичко е построено на този материал, на неговите форми. Неживото, растителното, животинското, човек, звуците, цветовете – всичко произтича от тази основа, от същността на творението, която е желанието да получиш наслада. И затова всяка друга наука, която не взима в предвид същността на творението е неточна. Кабала приема само това. Има закон, гласящ: “съди се само по това, което виждат очите”. Всички доказателства са в резултат на опита. На кабалиста е забранено да описва в книгите,нещо което не е получено от собствен опит, от изследването на висшия свят. Книгата “Зоар” обяснява: материята и формата, облечена в материя – само това са нивата достъпни на нашето възприятие и изследвания. Влезте в науката Кабала и ще видите, колко са в нея точните научни определения.

Въпрос: Какво става с цялото човечество? Съществува ли колективно възприемане?

Именно на съвместното възприемане на действителността сега сме подчинени, защото на всички нас са присъщи едни и същи прости егоистични свойства. Различието между нас е само в това, че един се стреми към ядене и секс, друг към парите, трети към почит и власт, четвърти към знания, а пети към духовното. И в това можем да се разбираме или да не се разбираме един друг. Но тези различия лежат в тясна област, тъй като всички нас ни обединяват общи чувства, един механизъм на избор. И всеки от нас е съставен от тези стремежи: всеки иска по малко и от едното и от другото и от третото.

Само в малко от нас възниква желание, към това което се намира над махсома. Затова не сме способни да разберем кабалистите и в това сме действително отрязани от тях. И затова е трудно да се обясни същността на науката Кабала, а всичко което говори, за да ви привлече малко, да ви заинтригува, за да почнете сами да се приближавате към тази наука. Но да се обясни, какво в действителност става в 6-тия орган на чувство, как изглежда това е невъзможно, тъй като в нас няма съответстващи келим (желания), в които би могла да се облече духовната същност.

Преди всичко е нужен материал – “желанието да получиш” необходимото ниво, което би усетило тези явления. Затова кабалистичните книги са предназначени само за кабалистите. Където е написано: направи това и това, ударно сливане - такова и такова … Ти виждаш какво правиш, какво получаваш, но това е инструкция за тези, които вече притежават тези келим, желания. А за този, който не ги притежава това са празни приказки.

Въпрос: Как ви възприемат учените?

Аз обяснявам явленията от страна на Кабала, но те стигат до тях и от страна и на науката. Ние сякаш се срещаме от двете страни на една стена. Учените вече са готови да ме разберат, защото те вече са се опрели в стената, не че ще разберат, но те са готови да се запознаят с учението Кабала, те нямат друг избор, защото това което им и е останало е да съберат още не много данни за материала. Но да се предвижваш в науката по същество вече е невъзможно, ако не промениш самия изследовател.

Но те не знаят, как да промени изследователя : те нямат инструмент за промяна на човека. Те разбират, че без вътрешна промяна на човек в тази действителност е невъзможно да опознаят нищо. Още малко детайли, но картината като цяло няма да се промени. Ние не можем да постигнем закона действащ на цялата реалност: по какъв начин трябва да въздействаме на природата, как да се отнасяме един към друг за да ни е добре, как да познаем какво ще е утре, как да управляваме съдбата си. Всички тези формули съществуват в природата, но извън човека и науката въобще не се докосва до тях.

На учените вече им и е ясно, че е необходимо да започнат да променят човека, за да осъзнаят тези външни явления да речем, седи до мене котка аз мога да се въодушевявам, да плача, да се смея, а котката ще спи. Всичко това не й влияе, защото тя не възприема тази част от действителността, която възприемам аз. А сега да си представим, че аз съм тази котка и до мен стои голям човек. Как мога да се променя за да се променя от котка в човек? Точно това усещат сега учените: те трябва да пораснат в своята същност, но нямат методика – не са способни да направят това, макар че чувстват необходимостта.

Около нас съществува действителност, подчиняваща се на законите, които действат и на нас. Съществуват явления, които наблюдаваме, но не сме способни да разберем, не сме способни да се докоснем до тях. За това сме длъжни да придобием допълнителни органи на възприятия, за да се превърнем от котка в човек.

В учените такива органи няма, затова са и в отчаяние. Затова са написани и множество статии и когато хората открият методика, даваща на човек възможност да се промени, за да усети някаква по-голяма реалност, за да не остане подобен на котка, която не може да се повдигне над природата си и да придобие свойства за получаване на човешки усещания. Това те възприемат, като чудо. Когато им обяснявам същността на Кабала, те питат в недоумение, “Възможно ли е това? Ако е така, това решава всичките ни проблеми, тъй като ние сме в "безизходица".

За нас е трудно да разберем колко безпомощни се чувстват учените, занимаващи се с обикновена наука. Тъй като във всички науки, във всички области – и във физиката, и в психологията и в медицината, във всички науки – придвижването ни нататък е възможно само с промяна на самия човек.

Автор: Михаел Лайтман

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 година по-късно...

Войната Гог и Магог

Борбата между силите на вътрешната и външната част, се нарича „война на Гог и Магог“. Тя се води в народа на Израел и резултатите и́ формират лицето на целия свят. Ако ние победим в тази битка, то ще избегнем осъществяването на най-ужасните описания на глобалното и разрушителното и́ въздействие.

Всъщност, става въпрос за вътрешна война, протичаща в недрата на представителите на народа на Израел. Това не е материална война, в която се използват самолети, ракети и бомби – подобни катаклизми се разразяват в материалния свят вече като следствие на наслагващия се вътрешен дисбаланс. „Войната на Гог и Магог“- това е сражение между вътрешното и външното, сражение развихрящо се в нашите желания, в нашите сърца и разум. Ние избираме на коя страна да бъдем, какво да предпочетем: вътрешната или външната част на света, към кое ще се приобщим в своето желание в сърцето и в разума, на какво ще посветим своите интереси, с какво ще изпълним чувствата и мислите. Ето какво представлява войната на „Гог и Магог“. Целта на тази книга е да осведоми всички представители на Израел, че тяхната вътрешна част, определя външните събития, произхождащи по целия свят.

За да победим в борбата между вътрешното и външното, на нас ни е нужно средство, което да усили вътрешните позиви на нашето сърце. По време на изгнанието, което е обхващало както материалната, така и духовната сфера, ние сме били игнорирани от тази мъдрост. Макар, че отделни избраници са я поправяли с помощта на своя егоизъм, постигайки всеобщата природа, но като цяло народът напълно се е откъснал от своето предназначение. В него са останали само външните атрибути, отнасящи се до традициите на народа на Израел.

Следва да помним, че методиката на поправка на егоизма, която Моше е оставил на народа на Израел във вид „Тора“, е била изложена на езика на клоните. Тя използва материални термини и понятия (клони), за да укаже за елементите на духовната реалност (корени). Кабалистите са хора, намиращи се в постижение на всеобхватната природа и живеещи едновременно в два свята – в материалния и в духовния, умеещи да разшифроват езика на клоните. Те разпознават този корен, на който указва дадената материална клонка и благодарение на това виждат в Тората конкретните предписания за вътрешната работа по трите линии, инструкции по поправянето на егоизма. От друга страна, всички останали хора виждат в езика на клоните само описание на материални събития. Те виждат само външната част на Тората и не се досещат за това, което е скрито вътре в нея. И затова в хода на изгнанието, народът е започнал да се отнася към Тората като към външно повествувание, подобно на историческите летописи или извадки от съдебни постановления.

Това явление се явява „овеществяване“[1] и представлява следствие от откъсването на народа на Израел от духовния свят – откъсване, продължаващо хиляди години. Кабалистите са премълчавали това до наше време, но когато е започнала репатриацията в земите на Израел, се е ознаменувал края на изгнанието. Те излезли от укритията и призовали народа да се възползва от древната наука и отново да опознае целта на живота, забравена от времената на разрушение на Храма.

Особеността на кабалистите се състои в това, че тя не позволява на човека да реализира каквото и да било. Кабала използва не зашифрования език на клоните, а езикът на „световете и сфирот“. Тя подробно описва елементите на човешкия егоизъм и етапите на поправяне на всеки от тях, съпровождайки ги с чертежи и разчети. Стъпка по стъпка тази система от знания води човека по степените на поправянето и му показва, какво той е длъжен да прави на всеки етап. Кабала не оставя на хората възможност да утешават себе си с надежди за положителни промени в живота, без работа над собствения егоизъм. Напротив, всеки вижда, че единствения път към успеха преминава през собственото му вътрешно действие по поправяне.

Възвръщането на народа на Израел към равновесие с природата, ще се осъществи само посредством тази наука. Ето защо, обяснявайки ни това, кабалистите са пристъпили към нейното масово разпространение. Те са знаели, че народът и света, ще се приближат към избавлението от всички беди. Та нали „избавлението…това е висшата степен на съвършенството в постиженията и знанията“ [2].

„Избавлението зависи най-вече от изучаването на кабалата“ – така е казал Вилнюския Гаон[3]. Рав Кук обяснява, че „големите духовни въпроси, са разрешени само за велики и забележителни хора, които са задължени сега да получат решение на различни нива за своя народ“[4]. Както констатира Баал аСулам, „само благодарение на разпространението на науката Кабала в мнозинството от народа ние ще се удостоим с пълно избавление“ и затова ни е възложено задължението „за разпространението на тази наука сред народа“ [5].

Тук кабалистите се сблъскаха със съпротива. Не всички лидери от религиозния сектор се отзоваха на техния призив, а някои дори се възпротивиха и се опитаха да преустановят разпространението на Кабала. Фактически, това е станало вследствие на духовното изгнание, в което е пребивавал народа. На последния, най-ниския етап, хората не притежаващи духовни постижения, са застанали начело на обществото и са започнали да го ръководят.

Ярък пример за тази война е станала реакцията на дейността на Баал аСулам, по разпространение на Кабала сред народа. Неговата задача е била ясна: „Аз намирам, че е крайно наложително да се разбие тази желязна стена, която ни отделя от науката Кабала от времето на разрушението на Храма, чак до нашето поколение. Тази стена достатъчно сериозно ни е обременила и пробужда в мен опасение, че кабала може да бъде забравена от народа на Израел“[6].

През 1933 година, желаейки да предотврати надигащата се катастрофа, Баал аСулам е пристъпил към издаването на редица брошури. На първата от тях е било указано, че серията „ще излезе в петдесет части“. Названието на първата от тях ясно и еднозначно е свидетелствало за намеренията на автора: „Време да се действа“. След две седмици е излязла и втора брошура „Поръчителство“, а след това трета под название „Свят“. Стремежът на Баал аСулам, не се е понравил на някои „архитекти на общественото мнение“ и за да преустановят разпространението на тази наука, те са постигнали прекратяване на публикациите. Известно е, че и други кабалисти, опитвали се да разбудят хората, не дочакали края на изгнанието (например Рахмал[7]), са пострадали от аналогична реакция на своите старания:

„Рашби е призовавал към това говорейки, че хората изучаващи само простото тълкуване, спят летаргичен сън…Ето плодът на изгнанието в числото на нашите многобройни прегрешения: синовете на Израел са забравили този път и са останали да спят, потопени в своята летаргия, не обръщайки внимание на това… Ние блуждаем в затъмнение като мъртъвците по света, като слепци напипващи стената. Нима малодушно ще вървим по този път – напротив, ще трябва да разтворим слепените очи“ [8].

Войната за това, да се разпространи методиката на поправяне сред народа – това е най-важната война в реалността на мирозданието. Тежестта на нейните последствия е несравнима: задръжката на този процес ще доведе до това, че вътрешната част не ще преобладава пред външната в отделните представители на Израел, във всички народи и по света въобще. А всъщност, именно това съотношение на силите определя това, в какъв свят ще живеем. „Книга Зоар“ казва: „Горко на тези хора…, които правят Тората суха, неуважаващи нейният ум и знания… и нежелаещи да положат старание, за да разберат науката Кабала… Горко на предизвикващите със своите постъпки бедност, разрушения, разбойничества, грабежи, убийства и изтребление по света“ [9].

Ученикът на АРИ, записващ неговото учение, рав Хаим Витал, също е изразявал скръб по този повод в Предисловие към книгата на АРИ „Дървото на живота“:

„Горко за хората от оскърбленията на Тората. Та нали несъмнено, когато те се занимават само с простия и́ смисъл, и буквалното повествувание, Тората се облича в одеждите на вдовица и зебло покрива, то всички народи ще кажат на Израел: „с какво твоята възлюбена е по-добра от другите?[10]. С какво твоето учение е по-добро от нашето? Та нали и вашето учение е само история за суетата на света“. И няма по-голямо оскърбление за Тората от това. И затова жалко за хората от оскърблението на Тората. Те не се занимават с науката Кабала, оказваща уважение на Тората и продължават изгнанието, призовавайки в света всички нещастия“ [11].

След катастрофата, от 1945 година и до последния си ден Баал аСулам е издавал на бял свят коментариите „Сулам“ към „Книга Зоар“. В предисловието към този коментар, той отново е обяснил настоятелно необходимостта от това, незабавно да се пристъпи към реализация на методиката на поправяне.

„Днес само на нас, останалите живи е възложено да поправим това тежко изкривяване…Тогава всеки от нас ще усили превъзходството на своята вътрешна част…И тази сила ще дойде и към целия Израел като цяло…А праведниците на народите на света, съставящи тяхната вътрешна част, ще превъзмогнат и ще покорят външната част, състояща се от разрушители. А синовете на Израел, съставящи вътрешната част на света, ще превземат със своите достойнства и добродетели, външната част на света – народите. И тогава всички народи по света ще опознаят и ще признаят добродетелта на Израел“ [12].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Виж Баал Хасулам, статия «Същността на науката Кабала», а също така «Учение за десетте сфирот», част 1, гл. «Вътрешно съзерцание».

[2] Баал Хасулам, предисловие към книгата «Паним меирот», п. 4.

[3] Гаон раби Елияу от Вилно, «Евен шлема́», гл. 11, п. 3.

[4] Рав Кук, «Едер а-яка́р ве-икве́й а-цон» («Скъпата цена и следите на стадото»), Издателство на рав Кук, 1985, стр. 144.

[5] Баал Хасулам, Предисловие към книгата «Паним меирот», п. 5.

[6] Баал Хасулам, Предисловие към Учението за десетте сфирот, п. 1.

[7] Раби Моше Хаим Луцато (1707-1744).

[8] Рамхал, «Вратата на Рамхал», статия «Полемика».

[9] См. «Исправлението Зоар», Исправление 30, от думите «нетив тнина». Баал Хасулам привежда тези думи в Предисловие към Книга Зоар, п. 70, в перевд от арамейски на иврит.

[10] Песнта на песните, 5:9.

[11] Рав Хаим Витал, Предисловие към «Вратите на предисловиито» в книгата «Дървото на живота».

[12] Баал Хасулам, Предисловие към Книга Зоар, п. 71.

източник

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 11 години по-късно...
КОРОНАВИРУСЪТ Е С НАС ЗАВИНАГИ
 
Американски учени твърдят, че COVID-19 е завинаги на нашата планета. Той вече присъства в над повече от десет различни животински видове. Вместо да изчезне, вирусът вероятно ще подскача по целия свят като топка за пинг-понг дълги години. Човечеството няма да се справи с него, защото е твърде разделено от национални и политически бариери.
 
 

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 13 минути, _Aumi_ написа:
КОРОНАВИРУСЪТ Е С НАС ЗАВИНАГИ
 
Американски учени твърдят, че COVID-19 е завинаги на нашата планета. Той вече присъства в над повече от десет различни животински видове. Вместо да изчезне, вирусът вероятно ще подскача по целия свят като топка за пинг-понг дълги години. Човечеството няма да се справи с него, защото е твърде разделено от национални и политически бариери.
 
 

 

Апологетите на "научната  и професионална" аргументация в другата тема, не разрешиха ли вече въпроса веднъж завинаги, та се стигна и до  Кабала. В нейните времена е била заплаха бубонната чума.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 12 минути, valkiria1 написа:

В нейните времена е била заплаха бубонната чума.

Във всички времена, Бог праща като наказание различни болести и пандемии.

Ти поне добре познаваш библията и не мисля, че имаш нужда от цитати за пандемиите в библейските времена.

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 22.10.2021 г. в 5:24, _Aumi_ написа:

Във всички времена, Бог праща като наказание различни болести и пандемии.

Ти поне добре познаваш библията и не мисля, че имаш нужда от цитати за пандемиите в библейските времена.

 

Стана ми интересно и прехвърлих отгоре отгоре темата. Толкова писаници,дрънканици, един пък даже научил за каббала от писаниците на някой си Апостолов,който буквално пък преписвал от други източници. Както казвам аз ,когато тук "заговорите" за каббала излиза като алабалакабала. ..тоест нищо. Защото дори не изписвате правилно думата. Написах Кабала в горния си пост ,за да видя  дали някой напращял от знания тук няма да ме поправи.  Не Кабала , а Каббала.Това е защото преводачите не спазват знака за усилване дагеш.Буквата "б"....".בּ" е изписана с точка вътре, което е знак за укрепване дагеш/ значението на знака е да усили  ,удвои звука/. ...קַבָּלָהТогава какви "знания" си обменяте за Каббала тук не е ясно.До Каббала не се докосва никой ,който няма задълбочени знания по Тора, Талмуд,Мишна. В този смисъл да отбележа,че Кабала на Лайтман ,не е каббала.  По разбираемо казано Каббала е един вид устната Тора. То и името/на каббала/идва от "лекабель"-"получавам", така както Тора е предадена най-напред в устен вид Синайското откровение получено от Моше е устната Тора и без съблюдаване на нейните закони никой не може да претендира да говори и пише изобщо за каббала.Имаме специален празник Шавуот/ като част от трите най-важни религиозни празника шалош регалим/ след трансформацията му от земеделски празник, той отбелязва точно това -даването на устната Тора.Цялото напрежение което  е между садукеите и фарисеите в миналото е схващането коя част от Тора трябва да се зачита приоритетно-Устната или Писмената Тора. Останалото са глупости на килограм, които могат да се  пишат, четат и интерпретират на воля, включително и тук.

 
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Да, в сайта на Лайтман, се изписва с едно Б.

http://laitman.bg/

В този сайт на Бней Барух, на български също се пише  едно Б.

............

Когато попитали Рав Кук – велик кабалист от ХХ век и Първи Старейшина на Израелските Равини –  кой може да изучава Кабала, неговият отговор бил недвусмислен: „всеки, който желае”. През последните 100 години всички кабалисти без изключение ясно казват, че Кабала днес е открита за всеки. Нещо повече, всички те твърдят, че тя е необходим инструмент за преодаляване на световната криза, чието настъпване те са предвидили и с която ние днес се сблъскваме.

Според всички кабалисти времената, през които Кабала е била скрита, вече са отминали. Мъдростта на Кабала в миналото е била скривана, защото кабалистите са се страхували от неправилната ѝ употреба или погрешното ѝ разбиране. И наистина, дори и малкото, което е било разкривано, е довело до безброй погрешни схващания за нея. Сега кабалистите смятат, че нашето поколение е достатъчно напреднало за разбиране на истинското значение на тази мъдрост и за разясняване погрешните схващания относно Кабала в миналото, сега тя е открита за всеки, който желае да я изучава.

http://www.kabbalah.info/bg/какво-е-кабала/въведение-в-кабала

На руски се пише с две Б-та.

Каббала́ (ивр. קַבָּלָה‏‎ — «получение, принятие, предание»; от слова ивр. לקבל‏‎ — «получать, соглашаться») — религиозно-мистическое[1], оккультное и эзотерическое течение в иудаизме[1][2], появившееся в XII веке[2] и получившее распространение в XVI веке[3]. Эзотерическая каббала представляет собой традицию и претендует на тайное знание содержащегося в Торе божественного откровения[2].

Каббала связана с осмыслением Творца и творения, роли и целей Творца, природы человека, смысла существования. Основу каббалы составляют древние сочинения «Йецира»[1], «Багир» и «Зо́ар»[1].

Законченное учение было сформировано в Средние века[1]. Вслед за первым печатным изданием «Зоара» (Мантуя, 1558) образовалась более современная школа — Лурианская каббала, по имени раввина Ицхака Лурии (известного как Аризаль и Ари). Расцвет каббалистического учения пришёлся на XVI век, эпоху Кордоверо, Каро, Лурии и Виталя, и когда каббала из Палестины проникла в Польшу[4].

Еврейские исследователи именовали основанную на Зо́аре каббалу спекулятивной, то есть умозрительной (‏קבלה עיונית‏‎‎); а позднюю каббалу, творцом которой был Ари в Сафеде после переселения из Египта (ум. 1572), — практической (прикладной) или магической (‏קבלה מעשית‏‎‎)[5].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каббала

Всъщност по-важно е какво се пише и казва в тези сайтове и дали има различие в разсъжденията и тълкуванията.

Изписването в случая, не е толкова важно. Ти също пишеш ИСраел със С, докато навсякъде се изписва със З. Не знам дали е  толкова важно, или на български изписването е прието да бъде по този начин.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 22 минути, _Aumi_ написа:

Изписването в случая, не е толкова важно. Ти също пишеш ИСраел със С, докато навсякъде се изписва със З. Не знам дали е  толкова важно, или на български изписването е прието да бъде по този начин.

Важно е разбира се. Всяко едно нещо има смисъл.  Името Исраел е дадено на Яков лично от Адонай.Пише го в Библията  в Битие;)

Исраел е съчетание от  думите :сар-принц/княз/,сарах- той управлява като принц, Ел-Бог,раах -той вижда. Яков засвидетелства лично с думите си кой му е дал името и затова нарича мястото на срещата Фануил в памет на събитието- Фануил/лицето на бог/ тоест "видях бог лице в лице "ראיתי אלהים פנים אל פנים

Така че аз го пиша и изговарям правилно, а всеки който интерпретира  първата част от името в просташки смисъл или го пише с буквата "з" като руснаците, е невежа.

 

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 минути, valkiria1 написа:

Важно е разбира се. Всяко едно нещо има смисъл.  Името Исраел е дадено на Яков лично от Адонай.Пише го в Библията  в Битие;)

Исраел е съчетание от  думите :сар-принц,сарах- той управлява като принц, Ел-Бог,раах -той вижда. Яков засвидетелства лично с думите си кой му е дал името и затова нарича мястото на срещата Фануил в памет на събитието- Фануил/лицето на бог/ тоест "видях бог лице в лице "ראיתי אלהים פנים אל פנים

Така че аз го пиша и изговарям правилно, а всеки който интерпретира  първата част от името в просташки смисъл или го пише с буквата "з" като руснаците, е невежа.

 

 

Съгласна съм, но и много евреи го пишат със З!

 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 минута, _Aumi_ написа:

Съгласна съм, но и много евреи го пишат със З!

 

нали писах .....трябва ли да уточнявам че става въпрос и за руски евреи?!

 

преди 3 минути, valkiria1 написа:

 или го пише с буквата "з" като руснаците

 

 

 

същото е с имената Ревекка и Ребекка-неправилен превод,който дължите на гърците.

Вулгария и България....също на гърците.....

преди 31 минути, _Aumi_ написа:

Да, в сайта на Лайтман, се изписва с едно Б.

http://laitman.bg/

 

Всъщност по-важно е какво се пише и казва в тези сайтове и дали има различие в разсъжденията и тълкуванията.

 

Прекалено си се вперила в У-кито .Най-лошия начин да подходиш към Каббала.  Лайтман е комерсиален. Нусах ашкеназ , какво да го правиш :D

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 10 минути, valkiria1 написа:

нали писах .....трябва ли да уточнявам че става въпрос и за руски евреи?!

Не споря и ти вярвам, че така е правилно, но виж, как го изписват евреите в България:

Здравейте!
Тук обсъждаме въпроси, свързани с проблемите, пред които са изправени евреите у нас, в Израел и по света, вкл. борбата с антисемитизма, изопачаването на историята на евреите в България и др. Обсъждаме и въпроси, свързани с отношенията между Израел и България, както и с приятелските връзки между народите на Израел и България.
Администраторите на групата толерират свободата на словото, но не и слободията.
Всеки, който е поискал да стане член на

https://www.facebook.com/groups/TogetherAgainstAntisemitism/permalink/10158056010774164/

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 минути, _Aumi_ написа:

Не споря и ти вярвам, че така е правилно, но виж, как го изписват евреите в България:

https://www.facebook.com/groups/TogetherAgainstAntisemitism/permalink/10158056010774164/

попитай в тази група, колко  български евреи,които живеят в България  знаят иврит ?Децата и внуците им знаят ли иврит ?

Кога за последно са отворили синагогата в Пловдив,забутана на една уличка без изход ?

лека нощ Ауми

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 11 минути, _Aumi_ написа:

Съгласна съм, но и много евреи го пишат със З!

 

Цитат

- в консонантната система на българския език има голям брой меки съгласни

от тук

С е мека фонема и принципно усвояването от устни предания и завети е в следствие на слуха. Записваш това което си чул, а не което е изречено. 

Друг е въпроса дали може да си настроиш гласните звучи, за да изговаряш и предадеш смисъла към друг човек. Да, така се е получила и писмеността. = образно представяне на някакъв звук. 

Съвременната кабала не е нищо друго освен писмена форма на нещо чуто от Бог, а друго е дали този който го е претворил в писменост дали е чул правилно Бог. ;) 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Добави ново...