Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Препоръчан отговор


ТБ "Виктория" ще обслужва вложители от 12 декември  

"Токуда банк", Сосиете Женерал Експресбанк и ЦКБ ще купят кредитния портфейл на банката.

 

От 12 декември 2014 г., ТБ „Виктория“ ЕАД ще може да възобнови  изпълнението на задълженията си към своите вложители, като от същата дата ще отпаднат и наложените й ограничения за извършване на банкова дейност. Това решение е взел днес управителният съвет на Българската народна банка.

От Централната банка припомнят, че тръжната процедура за продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката остава единствената възможност за набавяне на ликвидност за изпълнение на задълженията на ТБ „Виктория” ЕАД към нейни клиенти.

Управителният съвет на БНБ е дал и задължителни предписания на квесторите Христина Стамова и Божидар Аршинков да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в банката.

Това включва квесторите да пристъпят към продажба на кредитните портфейли за „малък бизнес“, „потребителски кредити с ипотека“, „ипотечни кредити“ и „потребителски кредити и кредитни карти“ на банките, чиито оферти са посочени като най-добри за продавача след сравнителен анализ на представените оферти извършен от „Ърнст и Янг България“ ЕООД. Портфейлът от „големи и средни корпоративни клиенти“ да не се продава, тъй като е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити.

След сравнителен анализ на представените оферти от седем банки за кредитния портфейл, който беше разделен на пет групи, според „Ърнст и Янг България“ ЕООД, като най-добри за ТБ “Виктория“ ЕАД са посочени офертите на Токуда банк за „малък бизнес“ и „потребителски кредити с ипотека“, на Сосиете Женерал Експресбанк за „ипотечни кредити“ и на ЦКБ за „потребителски кредити и кредитни карти“. Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от „големи и средни корпоративни клиенти”

Банките купувачи трябва да извършат плащане по сметките на ТБ „Виктория” ЕАД в БНБ до 10 декември.

Квесторите се задължават да създадат необходимата организация, така че на 12 декември да може да започне обслужване на вложителите в ТБ „Виктория“ ЕАД за сметка на постъпилите в БНБ средства от продажбата на кредитните портфейли.

В резултат може да се очаква осигуряване на ликвидни средства общо в размер на около 180 млн. лева, които ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове (гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв.

С цел изпълнение на посочените задължителни предписания, БНБ удължава до 22 декември включително срока, за който ТБ „Виктория” ЕАД е поставена под специален надзор.

УС на БНБ удължава до 11 декември включително наложената с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. забрана ТБ „Виктория“ ЕАД да извършва всички дейности, съгласно лиценза си. Считано от 12.12.2014 г., ТБ „Виктория“ ЕАД ще може да извършва всички дейности съгласно лиценза си за извършване на банкова дейност.

На основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) дава на квесторите на ТБ „Виктория“ ЕАД задължително предписание в срок

До 12 декември квесторите Христина Стамова и Божидар Аршинков трябва да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от  двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.

До вписване в Търговския регистър на освобождаването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ „Виктория“ ЕАД и избирането на членове на Съвета на директорите й, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите, което ще бъде свикано съгласно настоящото решение, да продължи отстраняването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ „Виктория“ ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., и да продължат да упражняват правомощията си квесторите на  ТБ „Виктория“ ЕАД Христина Стамова и Божидар Аршинков.

Ето и пълния текст на съобщението на БНБ:

Днес, 19.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ даде задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в банката.

Както е известно, с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ ТБ „Виктория” ЕАД, чиито акции са 100% собственост на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), беше поставена под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност за срок от 3 месеца.

Непосредствено след това започна преглед на активите и пасивите в групата КТБ, извършван от независими одиторски компании, като в ТБ „Виктория” ЕАД този преглед беше направен от „Афа“ ООД. Резултатите бяха публично оповестени от БНБ  на 11 юли 2014 г., като показаха, че състоянието на кредитния портфейл на ТБ „Виктория” ЕАД е добро, включително неговото обезпечаване и необходимите провизии.

С Решение № 106 от 15.08.2014 г. на УС на БНБ на квесторите бяха дадени задължителни предписания да разработят пакет от мерки за оздравяване на банката, включващ вариант за осигуряване на ликвидност чрез формиране на пакети от кредити с оглед създаване на възможност за тяхната продажба, план за намаляване разходите на банката, както и мерки за осигуряване на нейната операционна самостоятелност.

С Решение № 115 от 16.09.2014 г. на УС на БНБ беше констатирано, че продължават да са налице условията и предпоставките, довели до поставяне на ТБ „Виктория“ ЕАД  под специален надзор, като банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори.  Тези задължения са в размер общо на 285 786 хил. лв. към септември 2014 г. Ето защо  тогава УС на БНБ реши да удължи до 22.11.2014 г. срока, за който ТБ „Виктория” ЕАД е поставена под специален надзор.

Със същото решение от 16.09.2014 г. на квесторите на ТБ „Виктория” ЕАД бяха дадени задължителни предписания да изпратят покани до банките в страната за участие в тръжна процедура за продажба на обособена част от кредитния портфейл на банката.

Както към датата на поставянето й под специален надзор, така и към настоящия момент, ТБ „Виктория“ ЕАД не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на Наредба № 6 на БНБ, срещу които тя да може да получи ликвидност от БНБ по реда на чл. 33 от ЗБНБ. Банката не можеше да получи и държавна помощ под формата на ликвидна подкрепа от страна на правителството поради това, че е дъщерно дружество на КТБ като част от групата КТБ, а изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло. ТБ „Виктория“ ЕАД не можеше да получи ликвидна подкрепа и от КТБ, притежаваща 100% от акциите й, поради ликвидните затруднения на последната, довели до поставянето й под специален надзор от УС на БНБ на 20.06.2014 г. Успоредно с това, по време на специалния надзор започна кореспонденция с основните акционери на КТБ, продължена с EPIC като упълномощен представител на Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман, „Бромак“ ЕООД и други инвеститори, за да бъде намерено общо решение за групата КТБ. С Решение № 138 от 06.11.2014 г. УС на БНБ отне лиценза на банката-майка „Корпоративна търговска банка” АД поради неплатежоспособност, с което отпадна възможността за търсене на подкрепа от основния акционер на ТБ „Виктория“ ЕАД, както и за други форми на съвместни за двете банки решения.

От подадените в БНБ финансови и надзорни отчети на ТБ „Виктория“ ЕАД към 30.09.2014 г. може да се направи заключение, че финансовите показатели на банката са в рамките на регулаторните изисквания, но банката не разполага с достатъчно ликвидни средства за изпълнение на задълженията си в деня на тяхната изискуемост.

Следва също така да се има предвид, че съгласно чл. 3 от Закона за банковата несъстоятелност квесторите на банката-майка (КТБ), която е с отнет лиценз, не могат да се разпореждат с акциите на ТБ „Виктория” ЕАД.

В тази връзка тръжната процедура за продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката остава единствената възможност за набавяне на ликвидност за изпълнение на задълженията на ТБ „Виктория” ЕАД към нейни клиенти.

В изпълнение на Решение № 115 от 16.09.2014 г. на УС на БНБ за целите на проведената тръжна процедура кредитният портфейл на ТБ “Виктория“ ЕАД беше разделен на пет групи по видове продукти, като до крайния срок за подаване на оферти - 14.11.2014 г., предложения са подадени от седем банки. След сравнителен анализ на представените оферти, извършен от „Ърнст и Янг България“ ЕООД, като най-добри за ТБ “Виктория“ ЕАД са посочени офертите на Токуда банк за „малък бизнес“ и „потребителски кредити с ипотека“, на СЖ Експресбанк за „ипотечни кредити“ и на ЦКБ за „потребителски кредити и кредитни карти“. Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от „големи и средни корпоративни клиенти” постъпи само една оферта, при това не за всички кредити.

На основата на направения анализ може да се направи извод, че за целите на осигуряване на ликвидност за ТБ „Виктория” EАД, в условията на конкуренция между банките кандидат-купувачи е целесъобразно да се пристъпи към продажба на посочените видове кредитни портфейли, без този на големите и средни корпоративни клиенти, като сделката може да приключи за около три седмици. В резултат може да се очаква осигуряване на ликвидни средства общо в размер на около 180 млн. лева, които ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове (гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв.

Във връзка с гореизложеното днес УС на БНБ взе следните решения:

• Дава задължително предписание на квесторите да пристъпят към продажба на кредитните портфейли за „малък бизнес“, „потребителски кредити с ипотека“, „ипотечни кредити“ и „потребителски кредити и кредитни карти“ на банките, чиито оферти са посочени като най-добри за продавача след сравнителен анализ на представените оферти извършен от „Ърнст и Янг България“ ЕООД, като до 10.12.2014 г. да бъде извършено плащане от банките купувачи по сметките на ТБ „Виктория” ЕАД в БНБ. Портфейлът от „големи и средни корпоративни клиенти“ да не се продава.

• Дава задължително предписание на квесторите да създадат необходимата организация, така че на 12.12.2014 г. да може да започне обслужване на вложителите в ТБ „Виктория“ ЕАД за сметка на постъпилите в БНБ средства от продажбата на кредитните портфейли.

• С цел изпълнение на посочените задължителни предписания, удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който ТБ „Виктория” ЕАД е поставена под специален надзор.

• Удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който е спряно изпълнението на задълженията на ТБ „Виктория“ ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., с изключение изпълнението на задълженията към вложители на банката, които започват да се изпълняват, считано от 12.12.2014 г.

•       Удължава до 11.12.2014 г. включително наложената с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. забрана ТБ „Виктория“ ЕАД да извършва всички дейности, съгласно лиценза си. Считано от 12.12.2014 г., ТБ „Виктория“ ЕАД ще може да извършва всички дейности съгласно лиценза си за извършване на банкова дейност.

• Считано от датата на настоящето решение, отменя  наложеното с  Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. лишаване от право на глас в Общото събрание на банката на „Корпоративна търговска банка“ АД, притежаваща 100 % от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД.

• На основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) дава на квесторите на ТБ „Виктория“ ЕАД задължително предписание в срок до 12.12.2014 г. да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от  двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.

• До вписване в Търговския регистър на освобождаването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ „Виктория“ ЕАД и избирането на членове на Съвета на директорите й, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите, което ще бъде свикано съгласно настоящото решение, да продължи отстраняването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ „Виктория“ ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., и да продължат да упражняват правомощията си квесторите на  ТБ „Виктория“ ЕАД Христина Стамова и Божидар Аршинков.

Считано от 12.12.2014 г., ТБ „Виктория“ ЕАД ще може да възобнови  изпълнението на задълженията си към своите вложители, като от същата дата ще отпаднат и наложените й ограничения за извършване на банкова дейност. По този начин от събраните чрез частична продажба на кредитния портфейл ликвидни средства, най-напред ще получат изцяло средствата си вложителите на банката, независимо дали влоговете им са гарантирани или не. Изпълнението на задълженията към други кредитори (банката-майка КТБ) следва да бъде възстановено след 22.12.2014 г., когато изтича максимално разрешеният срок на специалния надзор. Активите на банката са достатъчни за покриване на задълженията й, поради което след изтичане на срока на специалния надзор на 22.12.2014 г., тя би следвало да възобнови дейността си. В случай че след посочената дата банката не изпълнява свои изискуеми задължения или нейните финансови и регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания, към нея ще бъдат приложени съответните предвидени в ЗКИ мерки.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/tb-viktoriia-shte-obslujva-vlojiteli-ot-12-dekemvri

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Всички цесии в КТБ ще бъдат отменени

Гарантираните влогове ще се изплащат през девет банки
 

Всички договори за цедирани влогове или кредити в "Корпоративна търговска банка" (КТБ) ще бъдат отменени, съобщи премиерът Бойко Борисов в четвъртък след среща с Асоциацията на търговските банки в България. В  нея участваха и финансовият министър Владислав Горанов и шефа на временната бюджетна комисия в парламента Менда Стоянова.

С решението за отмяна на цесиите в бюджета ще се запазят 800 млн. лв., което ще доведе до намаляване на свръхдефицита за тази година, който според заложените в актуализацията на бюджета параметри ще е 3.7 на сто. Още при одобряването на ревизията на първо четене Горанов обяви ще се търсят всички възможности за свиване на дефицита така, че да е малко над разрешения от Европейската комисия размер от 3 на сто.

 

Потърпевши ще са редица физически и юридически лица, които предпочетоха да продадат с отстъпка своите влогове или кредити в банката, за да получат поне част от блокираните си пари. На цесиите разчитаха и общински дружества като "Топлофикация-София", която има блокирани 80 млн. лв. в КТБ, и енергийните дружества, които са затворили 160 млн. лв. в банката, чиято несъстоятелност започва да се гледа в понеделник.

На срещата стана ясно още, че девет банки ще изплащат гарантираните влогове до 196 хил. лв. в Корпоративна търговска банка. Връщането на  парите на вложителите ще започне на 4 декември.

Борисов каза още, че ще бъдат взети допълнително мерки от полицията по време на изплащането на влоговете на хората.

 

"Първият трансфер на средства от КТБ към други банки ще бъде безплатен за хората, като това няма да е безплатно за държавата, посочи още премиерът.

http://www.mediapool.bg/vsichki-tsesii-v-ktb-shte-badat-otmeneni-news227409.html

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Всички цесии в КТБ ще бъдат отменени

Гарантираните влогове ще се изплащат през девет банки
Всички договори за цедирани влогове или кредити в "Корпоративна търговска банка" (КТБ) ще бъдат отменени, съобщи премиерът Бойко Борисов в четвъртък след среща с Асоциацията на търговските банки в България. В  нея участваха и финансовият министър Владислав Горанов и шефа на временната бюджетна комисия в парламента Менда Стоянова.

С решението за отмяна на цесиите в бюджета ще се запазят 800 млн. лв., което ще доведе до намаляване на свръхдефицита за тази година, който според заложените в актуализацията на бюджета параметри ще е 3.7 на сто. Още при одобряването на ревизията на първо четене Горанов обяви ще се търсят всички възможности за свиване на дефицита така, че да е малко над разрешения от Европейската комисия размер от 3 на сто.

Потърпевши ще са редица физически и юридически лица, които предпочетоха да продадат с отстъпка своите влогове или кредити в банката, за да получат поне част от блокираните си пари. На цесиите разчитаха и общински дружества като "Топлофикация-София", която има блокирани 80 млн. лв. в КТБ, и енергийните дружества, които са затворили 160 млн. лв. в банката, чиято несъстоятелност започва да се гледа в понеделник.

На срещата стана ясно още, че девет банки ще изплащат гарантираните влогове до 196 хил. лв. в Корпоративна търговска банка. Връщането на  парите на вложителите ще започне на 4 декември.

Борисов каза още, че ще бъдат взети допълнително мерки от полицията по време на изплащането на влоговете на хората.

"Първият трансфер на средства от КТБ към други банки ще бъде безплатен за хората, като това няма да е безплатно за държавата, посочи още премиерът.

http://www.mediapool.bg/vsichki-tsesii-v-ktb-shte-badat-otmeneni-news227409.html

 

Опа-а-а-а, тук взе да става много сериозно.

Ще има големи гюрултии.

Развалянето на сделка между дееспособни физически лица може да става само, ако е била в нарушение на действащия към момента на сделката закон.

Цесиите са си напълно законни (тези от типа - замяна на дълг срещу собственост)

Ще стане после - да се плащат тези пари, че и още.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Миленков към вложителите в КТБ: Не се редете пред банките
 

Новия шеф на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков се обърна към хората, които имат влогове в КТБ, и им напомни, че те разполагат с 5 години срок, в който ще имат възможност да вземат своите пари от банките, които ще ги изплащат.

 

"Вероятно ще направя специално обръщение по-нататък. Моля ги да не се струпват пред банките в първите дни. Това е един съвет, не знам доколко ще го спазят, но се надявам да проявят разбиране и съзнанието, че това е един процес, който няма да спре", каза той пред журнналисти в парламента. Миленков направи уговорката, че вложителите са в пълното си право да постъпят както желаят.

 

Шефът на ФГВБ потвърди, че банките, които ще изплащат парите, са 9, но за момента все още не може да ги назове по именно. "Категорично са 9. Когато подпишем с всяка една от тях договор и вече имаме правни ангажименти с всяка една от тях, тогава медиите ще научат", каза Миленков.

 

В професионален аспект за мен е предизвикателство да поема Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Надявам се, повече да не ставаме свидетели на банкови фалити. Смятам се за достатъчно подготвен и компетентен", добави той.

 

Радослав Миленков смята, че Фондът е работил до момента професионално и не би го определил като тресавище. Той още веднъж повтори, че не желае да коментира действията или бездействията на своя предшественик. "Ако очаквате да направя квалификация за мои колеги, аз няма да го направя. Смятам, че Фондът трябва да вземе по-активна позиция. Той трябва по-адекватно да подготви хората за процеса, който ще се развива", добави Миленков.

 

Попитан дали е било добро мълчанието през последните 4 месеца, в които бушуваше кризата около Корпоративна търговска банка, той отговори: "Фондът трябваше да свърши доста работа. Не знам каква новина той би могъл да произведе през тези четири месеца".

 

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/milenkov-kum-vlojitelite-v-ktb-ne-se-redete-pred-bankite

 

 

Че ще има опашки пред банките, ще има, но дали няма да бъдат връщани вложители поради липса на пари?

Дали цялата сума, необходима да покрие всички гарантирани влогове ще бъде преведена в банките до 4 декември, или както обикновено става в България, ще измислят нещо хитро, така че да могат да ползват част от парите, превеждайки сумата на порции през определени периоди от време?

В държава като нашата всичко може да се очаква.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Банките, които ще изплащат влоговете в КТБ

Банките, които ще изплащат сумите до размера на гарантираните влогове в КТБ, вече са определени, научи "БАНКЕРЪ". Това са първите шест банки по размер на активите според класацията на БНБ: "Банка ДСК", "УниКредит Булбанк", ОББ, ПИБ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк България". Към тях са добавени други три мощни кредитни институции като "Алианц България", СиБанк и ЦКБ.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bankite-koito-shte-izplashtat-vlogovete-v-ktb


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Банките, които ще изплащат влоговете в КТБ

Банките, които ще изплащат сумите до размера на гарантираните влогове в КТБ, вече са определени, научи "БАНКЕРЪ". Това са първите шест банки по размер на активите според класацията на БНБ: "Банка ДСК", "УниКредит Булбанк", ОББ, ПИБ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк България". Към тях са добавени други три мощни кредитни институции като "Алианц България", СиБанк и ЦКБ.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bankite-koito-shte-izplashtat-vlogovete-v-ktb

Аз бях командировка, но ми се обадиха приятели да ми кажат къде да си търся парите... Алиянц Банк... Много са ми неприятни и са много усложнени при тях процедурите по принцип, но да се надяваме да нямам проблеми тук :)

Чакам 4-ти Декември, малко остана :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А ти откъде си сигурен, че не си е направила басейн на 15-я етаж ? Особено, ако целия етаж е неин !

 

 

тиху

не издавай

:hush:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

тиху

не издавай

:hush:

:zipper: мълчЪ

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Парламентът забрани прихващанията по сделки между длъжници и вложители на КТБ
 

Депутатите приеха окончателно актуализацията на бюджета за 2014-та година. Измененията позволяват на правителството да поеме нов дълг от 4.5 млрд. лева и да увеличи дефицита до 3.7 на сто от БВП. Средствата от новия дълг ще се използват за осигуряване на допълнителен ресурс от 1.6 млрд. лева за Фонда за гарантиране на влоговете, които ще бъдат използвани за изплащане на застрахованите суми на вложителите в Корпоративна търговска банка.

 

С изменения в заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, Народното събрание забрани извършването на прихващания в резултат на осъществени цесии между вложители и длъжници на Корпоративна търговска банка. Очаква се от това да бъдат спестени около 800 млн. лева.

 

Поправките са в Закона за банковата несъстоятелност и бяха внесени в Народното събрание през миналата седмица от депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Те се включват в заключителните разпоредби на Държавния бюджет като предложение между първо и второ четене на актуализацията.

 

В промените не се включва изменение на закона със задна дата, като се регулират отношения, които ще бъдат факт в една бъдеща несъстоятелност, която още не е започнала, тъй като има жалба по отнемането на лиценза обясни един от вносителите Менда Стоянова. Чрез поправките се предвижда онези прихващания, които ще бъдат заявени или са заявени пред квесторите на КТБ, които са в резултат на извършени цесии между вложители на КТБ, да бъдат удовлетворявани или извършени само до размера, който съответния вложител, искащ прихващането, би получил от масата на несъстоятелността при приключването на тази несъстоятелност.

 

С гласуваните окончателно поправки се дава право на бъдещия синдик да не признае извършени прихващания, направени след обявяването на КТБ в неплатежоспособност. Според вносителите целта на промените е да защитят обществения интерес, публичните средства, които ще се инвестират в КТБ, както и всички вложители.

 http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/parlamentut-zabrani-prihvashtaniiata-po-sdelki-mejdu-dlujnici-i-vlojiteli-na-ktb

 

 

 

С изменения в заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, Народното събрание забрани извършването на прихващания в резултат на осъществени цесии между вложители и длъжници на Корпоративна търговска банка. Очаква се от това да бъдат спестени около 800 млн. лева.

 

 

 

Справедливо!

Който е теглил кредити, да бъде така добър, да си ги изплати сам.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ко речи ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Иво Прокопиев прибира милиони от Делян Пеевски

 

 

Не мисля, но щом казваш...

Редактирано от algor
Премахнат линк. (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Във връзка с кризата в банковата система, всички банки в България се обединяват в НАционална Единна Банка, съкратено НАЕБАНКА.

Редактирано от jhoro (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Във връзка с кризата в банковата система, всички банки в България се обединяват в НАционална Единна Банка, съкратено НАЕБАНКА.

 

Хубав виц! :)

Къде ще отидат парите от КТБ

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хубав виц! :)

Виц ли - ако нямаш пари в банките, може и да е виц.

Майтап, майтап, на голо майтапа си е просто секс.

 

Същото се отнася и за партиите

Редактирано от jhoro (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Главният прокурор Сотир Цацаров: Международната експертиза на КТБ започва до дни

"Предстои през идните дни да бъде назначена банково-счетоводна експертиза на Корпоративна търговска банка, не от българска фирма, а от международна одитна компания, която няма седалище в България". Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров в интервю за БНТ.

 

По отношение на екстрадицията на Цветан Василев, Цацаров обясни, че решението за това е изцяло в компетенцията на сръбските власти.

"Що се отнася до нашите задължения, искането, което сме изпратили до сръбските съдебни власти отговаря на всички международно правни изисквания. Ако се прецени, че той е виновен, ще го предадат, ако не – няма", заяви още главният прокурор.

 

Според Цацаров до сега няма нарушения на закона, извършени от разследващите органи по случая с КТБ.

 

По отношение на обвиненията, че е участвал в създаването на банковата паника през юни месец, обвинител № 1 поясни, че началото на разследването не е било свързано с претърсване на помещения на банката. "Аз не съм виновен, че лицето Х е регистрирало 13 фирми на един адрес, това обяснява защо там отидоха барети", заяви още главният прокурор.

 

Цацаров поясни, че има лица лица от политическия елит и от медийната сфера, които ще бъдат призовани като свидетели по делото.

http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/mejdunarodnata-ekspertiza-na-ktb-zapochva-do-dni

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Който е теглил кредити, да бъде така добър, да си ги изплати сам.

 

аз не съм добра

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз да подканя всички пострадали, ако тук и други като мен, да не се гъчкаме първите дни.

Нека мине първоначалната истерия, срока е 5 години, трябва само Лична Карта и декларация. Тази декларация може да се свали от сайта на ГФ и да се попълни предварително. Аз вече я свалих, утре ще си я попълня.

Проверете къде сте разпределени.

Не теглете "кеш", да не станат злополуки, по-добре ги прехвърлете по сметка в друга банка, безплатен е 1-вия превод до 100 000 лв.

Иииии, повече информация тук: Информацията за изплащането на гарантираните влогове се отнася само за вложителите в „Корпоративна търговска банка” АД

(сайта на Гаранционния фонд)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нещо, което очаквах, се споменава в тази статия на "24 часа".

Ще дам само откъса от нея за банковите карти (дебитни, кредитни):

Тъй като обаче самите карти са собственост на банката-издател, те трябва да бъдат върнати при прекратяването на договорите, уточняват квесторите Станислав Лютов и Елена Костадинчев. Невалидните карти могат да бъдат върнати и по пощата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нещо, което очаквах, се споменава в тази статия на "24 часа".

Ще дам само откъса от нея за банковите карти (дебитни, кредитни):

 

Поредната глупава формалност - и ако не се върне - к'во??

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Поредната глупава формалност - и ако не се върне - к'во??

Не знам какво следва "ако не се върне"...

Когато съм закривал сметки до сега са ми искали картите към сметката за да ги унищожат. По една сметка имах 2 банкови карти, ползвах едната естествено, 2-рата един Господ знаеше къде е заминала. За 2-рата (неизвестната) ме накараха да подпиша Декларация, че не я намирам (загубена) и не мога да я върна, както и се задължавам, ако я намеря, да я върна с/у протокол за това.......

Та очаквах и тук да е така.

И така се и оказа.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не знам какво следва "ако не се върне"...

Та очаквах и тук да е така.

И така се и оказа.

Процедурата е ясна - аз пък имам 5-6 карти, артък - не съм закривал нищо - закрили са сметките служебно.

 

ps. освен когато мина покрай техен банкомат - да дам картата, да я "глътне"

Редактирано от jhoro (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Процедурата е ясна - аз пък имам 5-6 карти, артък - не съм закривал нищо - закрили са сметките служебно.

 

ps. освен когато мина покрай техен банкомат - да дам картата, да я "глътне"

а паричките ти

:rolleyes:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

а паричките ти

:rolleyes:

става дума за други карти, на други банки от преди време. Там си нямаше пари.

 

От КТБ си ги изтеглих - 395 лв.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Процедурата е ясна - аз пък имам 5-6 карти, артък - не съм закривал нищо - закрили са сметките служебно.

 

ps. освен когато мина покрай техен банкомат - да дам картата, да я "глътн

Не бъди сигурен, че са закрили сметките. Давам ти два примера:

1- отивам в Пощенска банка да си изваждам карта. Казвам си имената и веднага откриха, че съм им клиент, който има сметка и изтекла карта. Въпросната сметка е защото по едно време университета превеждаше стипендиите чрез тази банка.

2- преди 3 години отивам в ПИБ да си открия сметка и да си взема карта. Оказа се, че дължа пари по стара сметка. Били начислени лихви върху не знам си какво пак за сметка и карта, на която ми превеждаха студентски стипендии преди 10 години. Наложи се да платя 11 лв(лихви) за да закрия сметката. Най-интересното беше, че служителката ми каза, че сметката е открита на 1-ви януари 1994 година. :) Коя банка работи на 1-ви януари? И как така, когато съм бил на 13 години (и няколко месеца)съм си открил сам сметка? След като пожелах да повикат управителя на банката се оказа, че сметката е открита 2004 година, което си беше в реда на нещата.

Чудно ми е в още колко ли банки ми имат данните и им дължа лихви за карти, по които са превеждани стипендии.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1-ви януари 1994 година. :) Коя банка работи на 1-ви януари? И как така, когато съм бил на 13 години (и няколко месеца)съм си открил сам сметка? След като пожелах да повикат управителя на банката се оказа, че сметката е открита 2004 година, което си беше в реда на нещата.

Грешка на софтуера.

Цялата IT общност се беше стреснала как ще стане минаването към "новото хилядолетие". Не 1 или 2 филма даже се родиха на тази тематика. На мен лично любим и харесван филм ми е Entrapment.

След викането на управителя (нормално) нещата са се изяснили. все пак той има право да разглежда такива казуси. За този казус мисля, че всичко е наред!

За 1-вата точка с Пощенска банка/ПИБ, амииииии, често съм срещал такива казуси. Тук банките се възползват от незнанието. Хората си смилят, че ако изтеглят всичко и сметката се закрива. Не, тя си е активна. Трябва да поискаш изрично закриване.

Друг казус знам, за мой приятел, който се оказа, че дължи 50 стотинки към някоя банка и за това го водеха некоректен платец. От друга банка му отказаха кредит на това основание.............

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...