Премини към съдържанието
capnemo

Windows 10 Впечатления и проблеми (2)

Препоръчан отговор


Здравейте,

изпробвам от един месец 20H1 или  сега Windows 10 Home Insider Preview 18898

 https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/15/announcing-windows-10-insider-preview-build-18898/

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-insider/flight-hub/

и съм изключително доволен.  Чакам Windows 10 (19H2) 😀 Да пробвам и това.

Какво ново? Тъмен дизайн, изпращане на съобщение от компютъра на телефона или по-добра интеграция на Windows с мобилните телефони. При офис е възможен чат модул, подобрена,

търсачка, в Task Manager показва и  натоварването на SSD ...

3974d30990bf74bd319631d697283ff9.png

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Снимката нещо не излиза, пробвах с  3 браузъра, дава ми само сив прозорец. И това последното изречение не го разбрах - натоварването на дисковете, без значение дали са SSD или HDD, го има в task manager от поне 2 години, може и от как е излязал windows 10, не помня в началото как беше.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Снимка на мениджъра на задачи. Проблемът е при теб.

преди 29 минути, acnekt написа:

изпробвам от един месец 20H1 или Windows 10 Home Insider Preview 18898

Странно 18895 излезе на 10.05, а 18898 - на 15.05

Изпълни в cmd следната команда

systeminfo | find /i "install date"

 

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

От втория път като отворих с друг браузър се показа. Но това за дисковете изобщо не е новост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 39 минути, DarkEdge написа:

Снимка на мениджъра на задачи. Проблемът е при теб.

Странно 18895 излезе на 10.05, а 18898 - на 15.05

Изпълни в cmd следната команда


systeminfo | find /i "install date"

 

Голямо заяждане. Явно имаш проблеми с четеното.

изпробвам от един месец 20H1

Къде съм писал, че изпробвам версия 18898 от един месец.

20H1 излезе през месец февруари. Версията 18898, не знам кога излезе, сигурно към 15 май.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/02/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-18836/

UPDATED FEBRUARY 15, 2019 1:19 PM

Така се заяде и за майския ъпдейт и ти казах, че ще дойде към края на май. Дойде ли? 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това, че уточняването го приемаш като заяждане си е твой проблем. ФАКТ е, че 18898 излезе на 15.05.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 17 часа, Слави Маринов написа:

10 ката LTSC версията не подлежеше на ъпдеит до нова версия,така ли беше,трябва от iso да се надгради?

Отдавна си е така. Въпроса е, че основното предимство на LTSC се обезсмисля с желанието за чести обновления.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
на 21.05.2019 г. в 20:25, DarkEdge написа:

Update OS in One Click:

Това не се приема от Уиндоус-а-как да му се доверим?

443.jpg

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Това е от Smartseen филтъра
Още информация > Изпълни въпреки това
Ето съдържанието на файла за акт. на BG Win:
updateOS_18362.145_bg-bg_amd64_professional.cmd
 

 
Цитат

@echo off
setlocal EnableExtensions
setlocal EnableDelayedExpansion
set "params=%*"
cd /d "%~dp0" && ( if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs" ) && fsutil dirty query %systemdrive% 1>nul 2>nul || (  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~sdp0"" && %~s0 %params%", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" && "%temp%\getadmin.vbs" && exit /B )

rem script:       @rgadguard & abbodi1406

set "build=18362.145"

if exist "%systemdrive%\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\explorer.exe" goto :error_prep
for /f "tokens=6,7 delims=[]. " %%a in ('ver') do set "buildOS=%%a.%%b"
if /i "%buildOS:~4%"=="." set "buildOS=0%buildOS%"
if /i %build% LEQ %buildOS% goto :error_leq_build

set down_aria2=0
set "aria2=aria2c.exe"
set "aria2Script=aria2_script_%random%.txt"
set "destDir=uup/%build%/bg-bg/amd64/professional"
set "fold=%~dp0uup\%build%\bg-bg\amd64\professional"

if NOT EXIST %aria2% (if not exist "%windir%\%aria2%" goto :NO_ARIA2)

:GO_DOWN
title Starting download of files...
%aria2% -x16 -s16 -d"%cd%" -o"%aria2Script%" "https://uup.rg-adguard.net/api/GetFiles?id=2abbfe8a-57a7-4ece-870e-2008a39b7d9d&lang=bg-bg&edition=professional&wu_box=yes&txt=yes"
if %ERRORLEVEL% GTR 0 (if %ERRORLEVEL%==19 (echo Run work offline. && goto :offline) else (goto DOWNLOAD_ERROR))
for %%i in ("%aria2Script%") do (if /i %%~zi LEQ 10 goto ERROR_API)

%aria2% -x16 -s16 -j5 -c -R -d"%destDir%" -i"%aria2Script%"
if %ERRORLEVEL% GTR 0 goto DOWNLOAD_ERROR
if %down_aria2%==1 erase /q /s "%aria2%" >NUL 2>&1
erase /q /s "%aria2Script%" >NUL 2>&1

:run_offline
title ActionList.xml Creator
cd /d "%fold%"
if not exist "*.esd" (
echo.
echo ERROR: UUP ESD files are not detected
echo.
echo Press any key to exit.
pause >nul
goto :QUIT
)

set uups_esd_num=0
for %%A in (professional) do (
dir /b /a:-d "%%A_*.esd">>uups_esd.txt 2>nul
)
for /f "tokens=3 delims=: " %%i in ('find /v /n /c "" uups_esd.txt') do set uups_esd_num=%%i
if %uups_esd_num% equ 0 (
echo.
echo ERROR: UUP Edition file is not detected
echo.
echo Press any key to exit.
pause >nul
goto EOF
)
for /L %%i in (1,1,%uups_esd_num%) do call :uups_esd %%i
if exist "*.cab" for /f "delims=" %%i in ('dir /b /a:-d "*.cab"') do call :uups_ref "%%i"
if exist "*.esd" for /f "delims=" %%i in ('dir /b /a:-d "*.esd"') do call :uups_ref "%%i"
for /L %%i in (1,1,%uups_esd_num%) do call :uups_xml "!uups_esd_%%i!"
del uups_esd.txt 1>nul 2>nul

title Preparing...
echo Preparing...
echo.
start /w %fold%\WindowsUpdateBox.exe /Package /PreDownload
title Effected pre-installation...
echo Effected pre-installation...
echo This procedure can take from 10 to 40 minutes.
echo Starting - %date% %time:~0,-3%
start /w %fold%\WindowsUpdateBox.exe /Package /ActionListFile %fold%\%ActionList%
echo End - %date% %time:~0,-3%

if not exist "%systemdrive%\$WINDOWS.~BT\NewOS\Windows\explorer.exe" goto :error_creating

set "OKCancel="
set "message1=Preparing to install Windows 10 (build %build%) - completed."
set "message2=If you want to run the updates right now, click OK."
set "message3=If you want to postpone the update for a certain time, just click the Cancel button."
echo wscript.echo msgbox(WScript.Arguments(0) ^& vbCr ^& WScript.Arguments(1) ^& vbCr ^& vbCr ^& WScript.Arguments(2),1 + vbinformation,WScript.Arguments(0))>"%temp%\input.vbs"
for /f "tokens=* delims=" %%a in ('cscript //nologo "%temp%\input.vbs" "%message1%" "%message2%" "%message3%"') do set OKCancel=%%a
if %OKCancel%==1 start /w %fold%\WindowsUpdateBox.exe /Package /Finalize
goto EOF

:uups_esd
for /f "usebackq  delims=" %%b in (`find /n /v "" uups_esd.txt ^| find "[%1]"`) do set uups_esd=%%b
if %1 GEQ 1 set uups_esd=%uups_esd:~3%
if %1 GEQ 10 set uups_esd=%uups_esd:~1%
if %1 GEQ 100 set uups_esd=%uups_esd:~1%
set "uups_esd_%1=%uups_esd%"
exit /b

:uups_ref
echo %~1| find /i "RetailDemo" 1>nul && exit /b
echo %~1| find /i "Holographic-Desktop-FOD" 1>nul && exit /b
for /L %%i in (1,1,%uups_esd_num%) do (
if /i "%~1" equ "!uups_esd_%%i!" exit /b
)
set /a ref+=1
set "file_%ref%=%~1"
set "name_%ref%=%~n1"
exit /b

:uups_xml
set "ActionList=%~n1.xml"
echo.
echo Creating %ActionList%
echo.
(echo ^<ActionList xmlns^="urn:schemas-microsoft-com:os-update-actionlist" Revision^="1" BuildInfo^="" SessionId^="" SessionData^="MediaBasedUpgrade" Operation^="MediaBasedUpgrade"^>
echo     ^<Media Id^="%~n1" Path^="%cd%" Name^="%~1"^>)>"%ActionList%"
for /L %%i in (1,1,%ref%) do (
(echo         ^<Package Id^="!name_%%i!" PackagePath^="!file_%%i!" PackageType^="Cab"/^>)>>"%ActionList%"
)
(echo     ^</Media^>
echo     ^<Plan^>^</Plan^>
echo     ^<Actions^>^</Actions^>
echo ^</ActionList^>)>>"%ActionList%"
exit /b

:NO_ARIA2
for /f "tokens=3 delims=:. " %%f in ('bitsadmin.exe /CREATE /DOWNLOAD "Download aria2" ^| findstr "Created job"') do set GUID=%%f
title Download aria2...
bitsadmin /transfer %GUID% /download /priority foreground https://uup.rg-adguard.net/dl/aria2/aria2c_x86.exe "%cd%\aria2c.exe"
if NOT EXIST %aria2% goto NO_ARIA2_ERROR
set down_aria2=1
goto :GO_DOWN

:NO_ARIA2_ERROR
echo We found that you have not installed Aria2.
echo.
echo To install - you can download from this link:
echo https://uup.rg-adguard.net/dl/aria2_install.zip
echo.
pause
goto EOF

:DOWNLOAD_ERROR
color 0c
echo We have encountered an error while downloading files.
erase /q /s "%aria2Script%" >NUL 2>&1
pause
goto EOF

:ERROR_API
color 0c
echo Error getting links to download UUP files.
echo Try again a few minutes later.
erase /q /s "%aria2Script%" >NUL 2>&1
pause
goto EOF

:offline
cls
color 0c
if not exist "%fold%" goto :error_creating
goto :run_offline

:error_prep
set "OKCancel="
set "message1=You already have a prepared version."
set "message2=If you want to run the updates right now, click OK."
set "message3=If you want to postpone the update for a certain time, just click the Cancel button."
echo wscript.echo msgbox(WScript.Arguments(0) ^& vbCr ^& WScript.Arguments(1) ^& vbCr ^& vbCr ^& WScript.Arguments(2),1 + vbinformation,WScript.Arguments(0))>"%temp%\input.vbs"
for /f "tokens=* delims=" %%a in ('cscript //nologo "%temp%\input.vbs" "%message1%" "%message2%" "%message3%"') do set OKCancel=%%a
if %OKCancel%==1 (
    start /w C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe /Package /Finalize
)
goto EOF

:error_leq_build
set "header=ERROR - upgrade"
set "message1=Your installed build: %buildOS%"
set "message2=You cannot download and upgrade the system to build %build%"
echo wscript.echo msgbox(WScript.Arguments(0) ^& vbCr ^& WScript.Arguments(1),0 + vbinformation,WScript.Arguments(2))>"%temp%\input.vbs"
cscript //nologo "%temp%\input.vbs" "%message1%" "%message2%" "%header%"
goto EOF

:error_creating
set "header=ERROR - creating"
set "message=When preparing the build - something went wrong."
echo wscript.echo msgbox(WScript.Arguments(0),0 + vbinformation,WScript.Arguments(1))>"%temp%\input.vbs"
cscript //nologo "%temp%\input.vbs" "%message%" "%header%"
goto EOF

:EOF
exit
 

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 На компютъра с Уиндоус 10 про то си дойде като актуализация. Вече съм го инсталирал и за сега всичко е ОК. Само версията е .116. А този фай става ли за версията Номе?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 9 минути, B3M2W0 написа:

този фай става ли за версията Номе?

Не!
https://uup.rg-adguard.net
Правиш си настройките и си теглиш скрипта.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 13 минути, DarkEdge написа:

теглиш скрипта

Помогни ми още малко-коя версия трябва да избера за Уиндоус 10 Хоум 64бита? На версията про дойде КВ 4497934 (18362.116).

33.png

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

В момента коя е версията на Home? Това е последната версия, но може да трябва и педходна актуализация.

Цитат

[18362 145] 2019-05 Cumulative Update for Windows 10 Version 1903 for x64-Dased Systems (KB4497935) [x64]

В Windows update какво намира? И защо е цялата тази гимнастика?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 В момента версията е 1809-17763.529 . Гимнастиката е, защото като актуализация не идва нищо освен дефиниции за Дефендера. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мина ли през Отстраняване на пробеми с актуализациите?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не, защото те си идват, но тази за 1903 я няма.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 13 минути, B3M2W0 написа:

 В момента версията е 1809-17763.529 . Гимнастиката е, защото като актуализация не идва нищо освен дефиниции за Дефендера. 

https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10

Избери "актуализирай сега", изтегли инструмента и той ще ти обнови windows до последната версия 1903.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 11 минути, Raze написа:

изтегли инструмента

Браво! Както винаги, точно в целта! Вече го свалям, много благодарности!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

От много време имам странен проблем, не е фатален, но ме дразни, че не мога да го оправя. На лаптопа в device manager като дам обновяване на някой драйвер изобщо не търси онлайн, директно казва, че най-добрия драйвер е инсталиран за част от секундата, десктопа ми няма такива проблеми, но там го инсталирах в края на миналата година, а лаптопа е инсталиран март 2017 и обновяван/надграждан. В регистрите е разрешено, нямам забрани в group polices, настройката в advanced system settings/hardware/device installation е на Yes за онлайн търсене, но пак нищо не става. Теглих и update troubleshooter-а на windows, той дава, че всичко е наред. Windows update си работи нормално и инсталира актуализациите. Windows ми е обновен до последния билд 1903. В event viewer гледах логовете, но нищо не ми прави впечатление за подобна грешка. Правих проверка на системни файлове - всичко е наред. Ето подобен на моя проблем без решение:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/device-manager-driver-updater-does-not-search-for/deee45c5-86f9-443e-84aa-f6af9fa1ddb6

Някой с идеи?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Start>Run>SystemPropertiesHardware>[Device Installation Settings]>Yes>[Save Changes]

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Вече на два десктопа и един лаптоп инсталирах 1903. За сега, единственото нещо, което май не е както трябва, е картината на заключен екран-и на трите излиза по един и същ начин-пълна мътилка, все едно не е на фокус, ама много. И на трите се инсталира 18362.116.( един Про и два Хоум)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)
преди 21 минути, B3M2W0 написа:

пълна мътилка

Така е по подразбиране.
Windows-10-Turn-off-transparency-effects
Или изпълни в cmd:
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System" /f /v "DisableAcrylicBackgroundOnLogon" /t REG_DWORD /d 1

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 7 часа, DarkEdge написа:

Start>Run>SystemPropertiesHardware>[Device Installation Settings]>Yes>[Save Changes] 

Няма промяна, какво ли не променях по няколко пъти и връщах обратно настройката, това беше първото нещо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

А в Windows Update появява ли се налична актуализация на драйвър за някой от компонентите?

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не. Но и там никога не съм виждал подобно нещо, а се е случвало на някой драйвер ръчно като му дам обновявне през device manager да се обнови. Много странно, сега и на десктопа спря да търси онлайн. Имам един друг компютър с по-стара версия на windows 10 - 1809, него го продавам за части и не го ползвам, но при него излиза съобщение, че търси драйвер онлайн, като му дам през device manager да обнови някой драйвер.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от TheLiridShot
   Zdraveite kak moga da preinstaliram PC to si bez da mi se istriva windowsa. ps Windows 10 pro sum i mi e kupen!
  • от DarkEdge
   Попаднах на инструмент, работещ без инсталиране и осигуряващ без достъп до настройките на Windows от едно място от WinTools.info:   След стартиране се настанява в областта при часовника и осигуряващ каскаден достъп до различните настройки на Windows 10

   Частично поддържа работа в Windows 7/8.1
   Страница
   Изтегляне
    
  • от Този
   Здравейте. Не знам дали това е правилния раздел във форума не видях по-подходящ.
   И така.. Имам лаптоп Асус с видеокарта GeForce 920mx, под уин 10. Днес исках да я използвам, но в device мениджъра видях че е маркирана с жълт удивителен - код 43 (windows has stopped this device). Потърсих решение в мрежата и това което предлагаха беше преинсталация на драйвъра. Това и направих, като използвах оригинален драйвър от диска който беше с покупката на лаптопа - след рестартирането обаче като опитах да отворя отново device manager да видя дали има промяна на статуса всичко блокира, курсорът не помръдваше и се наложи да спра машината от power бутона. Като я включих отново първоначално показва логото на асус но след това когато трябва да зареди уина екранът стои черен. След това компютърът сам се рестартира и изкара едни менюта с предложения за поправка. Ето малко снимки:
   https://i.postimg.cc/50t2h9S3/IMG-20190321-172923.jpg
   https://i.postimg.cc/kGmqnnxz/IMG-20190321-173727.jpg
   Опитах първо с обикновен рестарт и продължаване към уиндоус - никакъв резултат.
   https://i.postimg.cc/6QX0Lgfw/IMG-20190321-173808.jpg
   След това с трабълшутъра (долу в ляво) също не помогна.
   https://i.postimg.cc/Znt6PDNp/IMG-20190321-173650.jpg
   https://i.postimg.cc/BnLDy0CH/IMG-20190321-173701.jpg
   https://i.postimg.cc/7LLgV2WP/IMG-20190321-172116.jpg
   https://i.postimg.cc/xjGcXd66/IMG-20190321-171939.jpg
   Нямам точка за възстановяване.
   Опитах опцията 'възстановяване на системен образ' с инсталационна флашка, но не открива такъв:
   https://i.postimg.cc/j5105PGD/IMG-20190321-181310.jpg


   Опитах и опцията 'използване на устройство' което води къмнекран за преинсталация на уин.
   И последното което виждам е нулиране.
   https://i.postimg.cc/43Vng4qk/IMG-20190321-173802.jpg
   Въпросът ми е дали все пак има някакъв начин да се размине без нулиране или преинсталация?
    
    
   Между другото само да вметна това нещо го писах от телефон и трябва да ви кажа че беше просто ужасно. При всяко местене на курсор заради типографска грешка или да добавя линк екранът се изстрелва горе в началото, и следва едно постоянно скролиране надолу. Да не говорим как въобще мога да маркирам част от текста за да го подчертая примерно, при пложение че щом пипна полето и скача нагоре? Ами не намерих начин за съжаление. Веднъж дори не уцелих и тръгна да зарежда някаква друга страница от форума, добре че поне текста се съхранява. Не знам уеб дизайнерите дали да го тествали за мобилни устройства, но наистина е някакъв ужас, докато го завърша хиляди пъти съжалих че въобще се захванах.
  • от AngryChichko
   Здравейте,
   За първи път ми се случи нещо толкова нелепо като настоящатата яростна битка, която водя за да си върна обратно звука на машината. Всичко започна след като Windows "подобри" аудио драйверите ми довеждайки до тотална загуба на звука; независимо дали ще да е колони или слушалки свързани с преден / заден аудио жак, резултатът е все същия - тишина.  Опитах какво ли не:
   Писах във форумите на Windows  Инсталирах най-новите Realtek драйвери Върнах старата версия на драйверите Рестартирах драйверите от диспечъра на устройства Проверих дали някъде звукът не е mute-нат Махнах подобренията на звука Направих Realtek High Definition Audio по подразбиране в панела "Звук" Активирах Stereo Mix Резултатът е все един и същ. След гореспоменатия troubleshooting, единствено и само ако махна Realtek драйверите имам звук но само от задния аудио жак. Преди всичко си работеше както трябва и сега не знам какво да предприема за да се преборя с този проблем.
   ПП: За да отхвърля всички питанки дали има проблем със слушалките / колоните - тествах на друга машина  и работят идеално. Няколко скрийншота направих за всеки случай. Ако ви интересува какво е дъното, то е ASUS PRIME H270-PRO. Ще съм ви много благодарен за съдействието!
      • от andrianivanov
   Да се похваля От време на време чета в KALDATA за намаления на Windows и Office но днес си закупих Windows 10 Home за 3.45 €
   И с това ако ми кажете че не съм изтрепъл рибата Очаквам от Вас промоция от 0.01 цент
 • Дарение

×
×
 • Добави ново...